XVI. vedecká konferencia doktorandov - Základný výskum v oblasti molekulárnej biomedicíny a genetiky

XVI. vedecká konferencia doktorandov - Základný výskum v oblasti molekulárnej biomedicíny a genetiky

35. Intranasal oxytocin in a genetic animal model of autism
Mgr. Jakub Szabó
Školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Text práce prednaska
36. Extracellular DNA and DNase activity in seminal plasma
MSc. Ľubica Janovičová
Školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Pracovisko: Institute of molecular biomedicine, Comenius university, Medical faculty, Bratislava, Slovakia, Reproduction Clinic Iscare, Bratislava, Slovakia
Text práce prednaska
37. Neurovývin v SHANK3 modeli autizmu u myší
Mgr. Miriam Pillerová
Školiteľ: doc. RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Pracovisko: Ústav Molekulárnej Biomedicíny Komenského v Bratislave, LFUK, Bratislava, Slovensko, Fyziologický Ústav, LFUK, Bratislava, Slovensko
Text práce prednaska
38. Analýza odpadovej vody v Bratislavskom okrese za účelom sledovania šírenia koronavírusu posúdenie vlastností ľudskej DNA
MVDr. Alena Potočárová
Školiteľ: Mgr. Barbora Konečná, PhD.
Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského Bratislava
Text práce prednaska
39. Využitie sliny na detekciu prítomnosti SARS-CoV-2
Mgr. Nadja Ivašková
Školiteľ: doc. RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Centrálne prijímacie oddelenie pracovisko Ružinov, Univerzitná nemocnica, Bratislava
Text práce prednaska
40. Neutrofilové extracelulárne pasce v stave horúčky
Jakub Janko
Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., práca bola vypracovaná pod vedením Michala Pastoreka
Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava
Text práce prednaska
41. Neutrofily v patogenéze reumatoidnej artritídy
Mgr. Kristína Macáková
Školiteľ: RNDr. Barbora Vlková, PhD.
Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Bratislava.
Text práce prednaska
42. Nekonjugovaný bilirubín ako modulátor tvorby neutrofilových extracelulárnych pascí.
Mgr. Barbora Gromová
Školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Text práce prednaska
43. Aktivita matrixových metaloproteináz v animálnom modeli diabetes mellitus 2. typu
Mgr. Marta Kollárová
Školiteľ: doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD
Pracovisko: Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenskéh
Text práce prednaska
44. Účinok ultra malých superparamagnetických nanočastíc oxidu železitého na erytrocyty normotenzných a hypertenzných potkanov
MUDr. Tomáš Jasenovec
Školiteľ: doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.
Pracovisko: Centrum experimentálnej medicíny, Ústav pre výskum srdca, SAV
Text práce prednaska