Výsledky ŠVOČ 2022

Výsledky 60. ročníka fakultnej konferencie Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVII. Vedeckej konferencie doktorandov LF UK

Po dvoch náročných rokoch pandémie sa konečne mohli na pôde Lekárskej fakulty UK v Bratislave uskutočniť vedecké konferencie študentov a doktorandov tradičným, prezenčným spôsobom. Obe konferencie otvoril 5. mája 2022 svojím príhovorom prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS, dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Po otvorení nasledovala populárno-vedecká prednáška našej absolventky, MUDr. Lívii Hlavačkovej, PhD., ktorá svoje doktorandské štúdium ukončila na Ústave patologickej anatómie LF UK. Výber témy jej prednášky s názvom „Odporúčali by ste pacientom magické elixíry?“ nebol náhodný, a to hneď dvojnásobne. Pani dr. Hlavačková je známou spisovateľkou „fantasy“ románov, preto sú „mágia a magičnosť“ jej obľúbenými pracovnými nástrojmi. No na strane druhej, problematiku bezpečnosti liečiv poňala najmä z odbornej stránky, nakoľko sa pracovne venuje klinickému testovaniu nových liečiv.

Následne v rámci 60. ročníka fakultnej konferencie Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVII. Vedeckej konferencie doktorandov LF UK odznelo až 51 príspevkov, ktoré boli tematicky rozdelené do 5 kategórií. Nakoľko konferencia študentov a doktorandov má tradične súťažný charakter, každú sekciu hodnotila nezávislá komisia troch odborných hodnotiteľov. Nesúťažne svoje príspevky predniesli aj dvaja študenti z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Vyžiadanú prednášku mala veľká osobnosť súčasného klinicky orientovaného vedeckého bádania, prof. Shane Tubbs z USA. Profesor R. Shane Tubbs je klinický anatóm, ktorý má za sebou aj 25 ročnú prax na detskej neurochirurgii. Jeho odborný záujem sa sústreďuje na „reverznú translačnú anatómiu“, čo znamená, že odpovede na mnohé chirurgické otázky a nejasnosti hľadá prostredníctvom základného anatomického výskumu. Táto jeho „vyšetrovacia“ paradigma bola podkladom viac ako 1 600 recenzovaných publikácií, na ktorých sa profesor Tubbs podieľal. Popri svojej vedeckej a klinickej praxi bol editorom alebo autorom vyše 50 anatomických učebníc vrátane svetoznámych aktuálnych vydaní Gray’s Anatomy, Netter’s Atlas of Human Anatomy, alebo rozsiahlej monografie Bergman’s Comprehensive Encyclopedia of Human Anatomic Variation. Profesor Tubbs je šéfredaktorom vedeckého časopisu Clinical Anatomy a aktuálne je aj prezidentom Americkej spoločnosti klinických anatómov. Patrí medzi najväčšie svetové osobnosti súčasnej klinicky orientovanej anatómie. Našim študentom a zamestnancom sa prihovoril prostredníctvom telemostu a predniesol svoju prednášku na tému: „Can Neuroanatomical Cadaveric Feasibility Studies Drive Neurosurgical Practice?“ Aj táto prednáška poukázala na význam medicínskeho vedeckého bádania, ktorého výsledky sa môžu prostredníctvom univerzitných nemocníc preniesť priamo do každodennej lekárskej praxi.

Na základe hodnotenia odborných komisií v jednotlivých sekciách boli vyhlásení nasledujúci víťazi v jednotlivých sekciách: 

 

60. konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti – Klinická sekcia

 
 1. miesto
 

Henrieta Hajdúová: Porovnanie vyšetrovacích metód používaných v rámci celoplošného skríningu sluchu novorodencov – je duálny skríning efektívnejší?

 
 1. miesto
 

Tomáš Bernát: Aspirácia cudzieho telesa u detí: Multivariačná analýza prognostickej hodnoty klinických a rádiologických nálezov

3.      miesto

Sophie Vulganová: Zachovanie reprodukcie u onkologických pacientok

 

60. konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti – Predklinická sekcia

 
 1. miesto
 

Vanessa Seibert: Kidney tissue changes in COVID-19 patients

 
 1. miesto
 

Michaela Neszméryová: Histologická analýza bioptických vzoriek hrubého čreva od pacientov s chronickou obstipáciou

 
 1. miesto
 

Ricarda Nimphy: Challenging a "Cushy" Life: Potential Roles of Thermogenesis and Adipose Tissue Adaptations in Delayed Aging of Ames and Snell Dwarf Mice

 

XVII. vedecká konferencia doktorandov – Predklinická sekcia

 
 1. miesto
 

MUDr. Miroslav Tibenský: Lokálne anestetiká v kombinácií s nádorovou imunoterapiou inhibujú rast experimentálneho malígneho melanómu u myší

 
 1. miesto
 

Mgr. Tomáš Rendek, MUDr. Simona Humplíková: Sekvenovanie s nízkym pokrytím ako alterenatívna cesta k dostupnej neinvazívnej onkologickej diagnostike

 
 1. miesto
 

Mgr. Lucia Krasničanová: Optimalizácia amplifikácie vybraných génov asociovaných s Lynchovym syndrómom pre účely analýzy pomocou next-gen sekvenovania

 

XVII. vedecká konferencia doktorandov – Klinická sekcia

1.      miesto

MUDr. Juraj Smaha : Pacienti s COVID-19 pneumóniou, ktorí majú sérovú koncentráciu 25(OH) D < 12 ng/ml, majú vyššie riziko úmrtia v nemocnici

2.      miesto

MUDr. Kamila Kopálová: Efekt nízkoenergetického vysokofrekvenčného elektrického poľa v liečbe syndrómu suchého oka.

3.      miesto

MUDr. Natália Bystrianska: Fekálna mikrobiálna transplantácia pri vybraných vnútorných chorobách.

 

XVII. vedecká konferencia doktorandov – Klinická, gynekologicko - pôrodnícko - pediatrická sekcia

 
 1. miesto
 

MUDr. Martin Alföldi: Je amniopatch efektívnou liečbou spontánneho, previabilného odtoku plodovej vody? Analýza perinatálnych výsledkov.

 
 1. miesto
 

MUDr. Liam McCullough: Výsledky liečby invazívnej moly v Slovenskej republike v rokoch 1993-2021

 
 1. miesto
 

Mgr. Lucia Mihalovičová: Gestačný diabetes mellitus bez obezity matky neovplyvňuje cirkulujúce koncentrácie mimobunkovej DNA u potomkov v myšacom modeli