Vymenúvacie konanie

Akreditované študijné programy pre uskutočňovanie habilitačných konaní a konaní na vymenovanie za profesorov na LF UK v Bratislave

odbor priznané právo
normálna a patologická fyziológia bez časového obmedzenia
vnútorné choroby s časovým obmedzením do 31.8.2020
hygiena bez časového obmedzenia
chirurgia bez časového obmedzenia
rontgenológia a rádiológia bez časového obmedzenia
gynekológia a pôrodníctvo bez časového obmedzenia
pediatria s časovým obmedzením do 31.8.2020
neurológia bez časového obmedzenia
dermatovenerológia bez časového obmedzenia
oftalmológia   bez časového obmedzenia
onkológia bez časového obmedzenia
otorinolaryngológia bez časového obmedzenia
patologická anatómia a súdne lekárstvo s časovým obmedzením do 31.8.2021
ortopédia bez časového obmedzenia
urológia bez časového obmedzenia
klinická farmakológia bez časového obmedzenia
zubné lekárstvo bez časového obmedzenia

Vymenúvacie konanie

Kritériá na habilitáciu docentov a vymenovania profesorov na LF UK účinné od 5. decembra 2016

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor - platný od 1.9.2019

Vnútorný predpis č. 13/2019 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 7/2014 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1

 

Vnútorný predpis č. 2/2012 Rozhodnutie dekana k stanoveniu výšky poplatkov za habilitačné konanie, vymenúvacie konanie za profesora a obhajobu doktorskej dizertačnej práce

DOKUMENTY:

Zásady konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora UK v Bratislave k vyhláške MŠ SR č. 16/2013

Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z.o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Vnútorný predpis č. 2/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.
Príloha č. 1 Kategórie publikačnej činnosti
Príloha č. 2 Kategórie ohlasov
Príloha č. 3 Charakteristika vybraných pojmov

Zoznam podkladov k žiadosti o začatie o vymenovanie za profesora

Vymenúvacie konanie začína podaním žiadosti  o vymenovanie za profesora, ktorú uchádzač podáva písomne predsedovi vedeckej rady LFUK (na LFUK predsedom VR je dekan fakulty). Uchádzač uvedie odbor, v ktorom sa o vymenovanie uchádza. Uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami LFUK a pedagogickú činnosť vykonávajú na inej LF, priložia odporúčanie dekana príslušnej fakulty.

Uchádzač žiadosť spolu s prílohami pod písmenami a) až o) odovzdá v 10 exemplároch, z toho:

  • 4 exempláre zviazané do zväzku hrebeňovou väzbou,
  • 3 exempláre nezviazané, z toho v 1 exemplári budú osvedčené kópie dokladov pod písmenami c), d), e), f),
  • 3 exempláre zviazané  aj s 5 separátnymi výtlačkami najvýznamnejších publikácií určené pre oponentov;

VZOR ŽIADOSTI O VYMENOVANIE ZA PROFESORA

a) životopis   -  vzor životopisu  -  je potrebné zaslať aj elektronicky vo WORDe  na   adresu: helena.csemyfmed.uniba.sk   

b) súhlas so spracovaním osobných údajov – vzor 

c) osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa

d) osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (CSc., resp. PhD.), alebo o získaní vedeckej hodnosti (DrSc.)   

e) osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent

f) osvedčenú kópiu dokladu o atestáciách, resp. o úspešnom ukončenom špecializačnom štúdiu (v klinických odboroch)  

g) prehľad pedagogickej činnosti na lekárskej fakulte a prehľad  dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti. Zamestnanci LF UK doložia prehľad potvrdený prednostom pracoviska a uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami LF UK, doložia prehľad  potvrdený dekanom fakulty, na ktorej sa uskutočnila pedagogická činnosť (nie len potvrdenie z personálneho oddelenia o zamestnaní)

h) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov a technických diel, prehľad preukázateľných citácií  a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí. Pre zamestnancov LF UK spracuje Akademická knižnica LF UK  v BratislaveUchádzači z iných lekárskych fakúlt  zoznam k žiadosti pripoja z oficiálnej databázy evidencie publikačnej činnosti  univerzity, na ktorej pôsobia.  Pri požiadavke o spracovanie zoznamu publikačnej činnosti je potrebné knižnicu informovať, že zoznam bude prílohou k žiadosti o vymenovanie za profesora. Zoznam je potrebné zaslať aj elektronicky vo formáte RTF na adresu helena.csemyfmed.uniba.sk

i) zoznam a stručnú charakteristiku  5 najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác alebo učebníc a učebných textov  -  je potrebné zaslať aj elektronicky (vo WORDe ) na adresu helena.csemyfmed.uniba.sk

j) informácia o vedeckej škole (menný zoznam a odbor štúdia vedeckých ašpirantov a študentov  doktorandského štúdia, ktorí úspešne ukončili vedeckú výchovu, resp. doktorandské štúdium, menný zoznam t. č. školených študentov doktorandského štúdia (členiť: študenti pred dizertačnou skúškou a po dizertačnej skúške), doklad o menovaní do funkcie školiteľa doktoranda.  

k) zoznam pozvaných prednášok hradených pozývateľom (Názov akcie, dátum konania, miesto konania);

m) zoznam Študijných, pracovných  a prednáškových pobytov (názov organizácie, dátum pobytu);

n) zoznam vedeckých projektov (názov projektu, grantová agentúra, ktorá podporuje, roky riešenia), členený: zodpovedný riešiteľ, spoluriešiteľ ;

o) zoznam ocenení pedagogickej a vedeckej činnosti ;

p) zoznam členstiev v redakčných radách, v odborných, resp. vedeckých spoločnostiach.

 

Uchádzač ďalej predloží:

  • Zoznam piatich zahraničných posudzovateľov z odboru, v ktorom sa uskutočňuje vymenúvacie konanie je potrebné zaslať na adresu helena.csemy(at)fmed.uniba.sk   Zoznam  obsahuje  meno, adresu funkčné postavenie, vedecké zameranie, citáciu  najdôležitejšieho vedeckého diela posudzovateľa.
  • Pre zahraničných posudzovateľov :  Akademickou knižnicou LF UK vypracovaný zoznam publikovaných vedeckých a odborných prác, preložený do cudzieho jazyka (prednostne  v anglickom jazyku)- preklad zabezpečuje uchádzač  a  päť separátnych výtlačkov najvýznamnejších publikácií  v cudzom jazyku (prednostne v anglickom jazyku) v  3 exemplároch  zviazané do zväzku hrebeňovou väzbou.
  • Tému inauguračnej prednášky;
  • K zoznamu pod písmenom h) súbor všetkých prác v poradí a označené v súlade so zoznamom publikácii.... spracovaným Akademickou knižnicou LF UK v jednom exemplári.  

 

Vnútorný predpis č. 2/2012 Rozhodnutie dekana k stanoveniu výšky poplatkov za habilitačné konanie, vymenúvacie konanie za profesora a obhajobu doktorskej dizertačnej práce

Oznámenie verejných inauguračných prednášok

                                                                                   O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 14. júna 2018 o 15.30 h

doc. Mgr. MUDr. Aleny Furdovej, PhD., MPH, docentky Kliniky oftalmológie LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Liečba  vnútroočných nádorov na Slovensku v 21. storočí - kde sme a kam smerujeme?“ (študijný odbor: oftalmológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


 

                                                                                    O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 14. júna 2018 o 14.30 h

doc. MUDr. Ľubice Argalášovej, PhD., MPH, docentky Ústavu hygieny LF UK  v Bratislave, na tému „Zdravotné riziká expozície environmentálnemu hluku“ (študijný odbor: hygiena).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


 

                                                                                O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 14. decembra 2017 o 16.15 h

doc. MUDr. Kamila Pohlodka, PhD., docenta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Detekcia sentinelových uzlín pri karcinóme prsníka pomocou superparamagnetického oxidu železa“ (študijný odbor gynekológia a pôrodníctvo).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


                                                                                      O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 20. apríla 2017 o 13.30 h

doc. MUDr. Tibora Hlavatého, PhD., docenta V. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Nové trendy v liečbe Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy“ (študijný odbor vnútorné choroby).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 16. februára 2017 o 13.30 h

doc. MUDr. Ľudovíta Gašpara, CSc., docenta I. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Transkutánna oxymetria v klinickej praxi“ (študijný odbor vnútorné choroby).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


 

                                                                               O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 23. júna 2016 o 14.00 h

doc. MUDr. Angeliky Bátorovej, CSc., prednostky Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB v Bratislave, na tému „Získaná hemofília“ (študijný odbor vnútorné choroby).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 7. apríla 2016 o 14.45 h

doc. MUDr. Michala Mega, PhD., docenta II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ v Bratislave, na tému „Klinický a biologický význam cirkulujúcich nádorových buniek pri karcinóme prsníka“ (študijný odbor onkológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 7. apríla 2016 o 13.30 h

doc. MUDr. Ingrid Brucknerovej, PhD., prednostky Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny  LF UK a DFNsP v Bratislave, na tému „Trendy hodnotenia prejavov asfyxie novorodenca“ (študijný odbor pediatria).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

  dňa 3. decembra 2015 o 13.30 h

doc. MUDr. Branislava Kollára, PhD., docenta I. neurologickej kliniky  LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Záchvatové ochorenia v klinickej neurologickej praxi“ (študijný odbor 7.1.11. neurológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava 

 


 

O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 25. júna 2015 o 14.30 h

doc. MUDr. Jána Pečeňáka, CSc., prednostu Psychiatrickej kliniky  LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Problém dôkazu v psychiatrii“ (študijný odbor 7.1.12. psychiatria).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava 


O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 21. mája 2015 o 13.15 h

doc. MUDr. Petra Valkoviča, PhD., docenta II. neurologickej kliniky  LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu Parkinsonovej choroby“ (študijný odbor 7.1.11. neurológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava 


O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 20. júna 2014

o 9.00 h doc. MUDr. Borisa Mravca, PhD., docenta Fyziologického ústavu  LF UK v Bratislave, na tému „Neurobiológia somatických chorôb“ (študijný odbor 7.1.3. normálna a patologická fyziológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava   


O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 25. apríla 2014

o 9.00 h doc. MUDr. Viktora Matejčíka, PhD., docenta Neurochirurgickej kliniky  LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Klinicko-anatomický pohľad na plexus lumbosakralis“ (študijný odbor 7.1.7 chirurgia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava   


O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 21. februára 2014     

o 9.00 h doc. MUDr. Štefana Durdíka, PhD., prednostu Kliniky onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave, na tému „Význam biopsie sentinelovej uzliny v chirurgii karcinómu prsníka“ (študijný odbor 7.1.7 chirurgia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutočnia verejné inauguračné prednášky

dňa 31. januára 2014

o 9.00 h doc. MUDr. Petra Stanka, PhD., prednostu Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave, na tému „Sekundárna chirurgia rázštepov s použitím mezenchymálnych kmeňových buniek“ (študijný odbor 7.2.1. zubné lekárstvo).

o 10.00 h doc. MUDr. Danky Švecovej, PhD., docenty Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Autoimunitná bulózna dermatóza pemphigus vulgaris“ (študijný odbor 7.1.13. dermatovenerológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutočnia verejné inauguračné prednášky

dňa 27. septembra 2013

o 9.00 h doc. MUDr. Stanislava Oravca, CSc., docenta na II. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Lipoproteínový profil plazmy u pacientov s dyslipo- proteinémiou, identifikovaný Lipoprint LDL systémom“ (študijný odbor 7.1.4. vnútorné choroby).

o 10.15 h doc. MUDr. Martina Wawrucha, PhD., docenta v Ústave farmakológie a klinickej farmakológie LF UK v Bratislave, na tému „Klinicko-farmakologické aspekty terapie starších pacientov“ (študijný odbor 7.1.26. klinická farmakológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava