Štrukturálne fondy EÚ

Operačný program Výskum a inovácie (2014-2020 (2023))

Schválené projekty s participáciou LF UK: 

Výskumná agentúra

313011AGF5

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

Univerzita Komenského- JLF a LF "BIOFORD"

Tlačová správa projektu

 

313011T431

Výskum a vývoj v lekárskych vedách - cesta k personalizovanej liečbe závažných neurologických, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení

Univerzita Komenského- JLF a LF "PROMEGA"

 

Ministerstvo Hospodárstva SR

313012Q751

Strategický priemyselný výskum a vývoj humánnych liečiv na báze biopreparátov vápnika zacielených na prevenciu a liečbu osteologických civilizačných ochorení

BIOMIN, a.s. (Kyselovič) https://bio-min.sk/eu-fondy/

Zmluva o zriadení spoločného pracoviska; Zmluva o efektívnej spolupráci

 

Kontinuálne monitorovanie vybraných ochorení v medicínskom výskume a praxi. (3133010B918) (projekt predčasne ukončený k 21.6.2018)

Využitie pokročilých informačno-technologických nástrojov pri medicínskej praxi. (3133010B621) 

 

Podané projektové žiadosti s účasťou LF UK:

Výskumná agentúra

DSV- výzva zrušená zo strany MŠVVaŠ SR

NFP313010V450

Výskum a vývoj v oblasti „smart systémov“ a „smart inžinieringu“ pre rozvoj priemyslu 4.0

UK (JLF) (Varga, Danišovič)

NFP313010V461

Výskum pokročilých metód umelej ventilácie pľúc a inhalačných aplikácií vzácnych plynov (xenón, hélium), vrátane návrhov funkčných vzoriek a technológií

UPJŠ (Hájková)

NFP313010T631

Vybudovanie predikčného modelovacieho centra pre monitoring srdcových a neurologických anomálií a rozvoj moderných metód identifikácie srdcových a neurologických ochorení

DWC Slovakia (Valkovič)

NFP313010U631

Inteligentné technológie na manažment zdravotného stavu rizikovej skupiny tehotných žien

Mat.Úst.SAV (Brucknerová, Vitovič)

 

 

 

Operačný program: Vzdelávanie

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

Tvorba študijného programu MPH Master of Public Health na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Centrá excelentnosti na LF UK 

 

Ďalšie projekty v operačnom programe: Výskum a vývoj

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Pavol Babál, CSc.

Centrum prediktívnej diagnostiky nádorov mäkkých tkanív

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.

Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií

 

 "Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"