Research

Research activities

Diagnostic and research staff of Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical Genetics deals with morphological analysis of human reproductive losses in the context of embryo and fetus development disorders detection, as well as the analysis of chromosomal aberrations in these fetuses and embryos. Additionally, Institute focuses also on the analysis of the DNA by standard molecular biology methods (such as PCR, RT PCR, VNTR, and sequencing and MPLA analysis). Institute is also an important part of the Center for trophoblastic disease in Slovakia where provides differential diagnosis of gestational trophoblastic disease. Institute provides cell bank for diagnostic of enzymopathies for Children Hospital.

Institute records achievements in several areas of regenerative medicine and tissue engineering, such as in vitro preparation of autologous implants, cell therapy, somatic stem cells and screening of the synthetic extracellular matrix. Institute researchers are also engaged in a long-term cultivation of different types of cell lines (e.g. human fibroblasts, a number of types of somatic stem cells and tumor cell lines), molecular genetic analysis of the gene expression of several genes involved in cell cycle regulation, pluripotency, apoptosis regulation and malignant transformation of cells and the testing of cytotoxicity and genotoxicity of various substances and materials under in vitro conditions. Great attention is focus on the pleiotropic effects of statins, monitoring their effect on cancer cell lines and non-tumor cultured in vitro in the form of 3D formations (no only a monolayer) to monitor the effect of statins on cells within and on the surface of 3D formations. Expression of whole genome is monitored by DNA microchips, not only expression of particular genes.

Furthermore, our institute deals with the identification of selected single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in candidate genes which may be associated with preeclampsia and could be serve as a diagnostic-differential marker for diagnostic of pre-eclampsia. We are also focused on pharmacogenetics and the effect of many SNPs on effectiveness of different type of drugs.

Research projects

Žiaran, S., Danišovič, Ľ. Imunohistochemická a molekulárno-genetická analýza karcinómu močového mechúra vo vzťahu k prognóze a terapeutickej stratégii. VEGA (1/0207/16).

Repiská, V. Inovácia študijných programov predmetov z humánnej genetiky a imunológie - Molekulárna biológia a metódy DNA analýzy využívané v medicíne. KEGA (023UK-4/2016).

Danišovič, Ľ. Štúdium biologických vlastností ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových buniek v kontexte ich využitia pri terapii vybraných degeneratívnych chorôb pohybového aparátu. APVV (APVV-14-0032).

Hudák, R., Danišovič, Ľ. Výroba a testovanie náhrad tvrdých tkanív na mieru z hydroxyapatitu (HA) technológiou 3D tlače. APVV (APVV-14-0294).

Danišovič, Ľ. Štúdium biologických vlastností ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových buniek v kontexte ich potenciálneho využitia v regeneračnej medicíne. VEGA (1/0153/15).

Gbelcová, H. Štúdium pleiotropných účinkov statínov so zameraním na vnútrobunkový transport RAS proteínov v adenokarcinóme pankreasu. VEGA (1/0407/13).

Kuniaková, M. Komplexná charakterizácia dlhodobo kultivovaných kmeňových buniek z tukového tkaniva, zubnej drene a Whartonovho gélu s dôrazom na spontánnu malígnu transformáciu. VEGA (1/0076/13).

Danišovič, Ľ. Štúdium biologických vlastností in vitro expandovaných somatických kmeňových buniek s dôrazom na bezpečnosť ich klinickej aplikácie/ SKB - Safe. MZSR (2012/4-UKBA-4).

Kuniaková, M. Starnutie mozgu a neuroprotektívne antioxidanty: Ovplyvnenie glií ako terapeutická stratégia? VEGA (2/0031/12).

Žiaran, S., Danišovič, Ľ. Imunohistochemická a molekulárno-genetická analýza karcinómu prostaty vo vzťahu k prognóze a odpovedi na liečbu. VEGA (1/1250/12).

Danišovič, Ľ. Tkanivové inžinierstvo hyalínovej chrupky - využitie somatických kmeňových buniek a syntetických náhrad extracelulárnej hmoty. VEGA (1/0706/11).

Fridrichová, I., Repiská, V. Identifikácia prediktívnych epigenetických biomarkerov pre karcinómy prsníka. APVV (APVV 0076-10) - www.exon.sav.sk/epimarkers/index.html

Repiská, V. Paraoxonáza 1 – analýza vybraných DNA polymorfizmov a biochemických parametrov u pacientov po transplantácii srdca. VEGA (1/0186/11).

Uličná, M. Izolácia, kultivácia a komplexná charakterizácia mezenchýmových kmeňových buniek z Whartonovho gélu. Grant UK (449/2009)

Repiská, V. Imunohistochemická a molekulovo – genetická analýza karcinómu endometria. MZ SR (2007/28-UK-05).

Vojtaššák, J. Využitie autológnych somatických kmeňových buniek a syntetických extracelulárnych matríc na prípravu tkanivových náhrad pre stomatochirurgických pacientovVyužitie autológnych somatických kmeňových buniek a syntetických extracelulárnych matríc na prípravu tkanivových náhrad pre stomatochirurgických pacientov. MZ SR (2007/36-UK-07).

Vojtaššák, J. Izolácia, in vitro expanzia a charakterizácia ľudských svalových prekurzorových buniek pre potenciálne využitie v bunkovej terapii inkontinencie moču. VEGA (1/0397/08).

Danišovič, Ľ. Riadená chondrogénna diferenciácia somatických kmeňových buniek in vitro. Grant UK (35/2007).

Uličná, M. Úloha stromálnych buniek z tukového tkaniva podporujúcich proliferáciu kmeňových buniek pôvodom z placentárnej krvi in vitro. Grant UK (326/2007).

Uličná, M. Optimalizácia izolácie a in vitro expanzie mezenchýmových kmeňových buniek z placentárnej krvi. Grant UK (48/2006).

Danišovič, Ľ.  Vplyv vybraných fyzikálnych a chemických faktorov na produkciu fibronektínu in vitro. Grant UK (222/2005).

Vojtaššák, J., Repiská, V., Molnárová, A., Fedeleš, J., Európska spolupráca na kraniofaciálnych anomáliách EUROCRAN. 5RP/QLG1CT2000-01019.

Babál, P., Repiská, V. Hodnotenie expresie kyseliny sialovej a sialyltransferáz ako nový marker patologických zmien v tkanive štítnej žľazy. APVT (APVT-20-025204).

Kopáni, M., Danišovič, Ľ. Oxidačný stres a porovnanie štandardnej a génovej antioxidačnej terapie v experimente in vitro a in vivo. APVT (APVT-20-003104).

Račková, L., Danišovič, Ľ. Inhibícia perioxidačného poškodenia bunkových membrán modelu ľudskej kože v prítomnosti prírodných polyfenolových antioxidantov. Vzťahy štruktúra – účinok. VEGA (2/4058/04).

Weismann, P., Repiská, V. Dôkaz okultnej invázie nádorových buniek do lymfatických uzlín u pacientiek s karcinómom krčka maternice metódami DNA analýzy. VEGA (1/0530/03).

Kožich, V., Vojtaššák, J. Hyperhomocysteinemie v těhotenství – úloha genetických faktorú při vzniku defektu neurální trubice, orofaciálních rozštepu a preeklampsie. IGA MZ ČR (NM/6548-3).

Vojtaššák, J. Štúdium expresie c-myc onkogénu, androgénového receptora, PSA a PSM a posúdenie ich vhodnosti pre biologickú charakteristiku karcinómu prostaty. VEGA (1/9292/02).

Vojtaššák, J. Tkanivové inžinierstvo – metódy prípravy autológnych transplantátov bukálnej sliznice v podmienkach in vitro. Katedra A. Dubčeka, Univerzita Complutense Madrid. (OMV/292/01).

Danihel, Ľ., Vojtaššák, J. Identifikácia biologicky aktívnych látok trofoblastu za fyziologických a patologických stavov. VEGA (1/7530/20).

Jalili, N., Vojtaššák, J. Izolácia kmeňov Toxoplasma gondii z biologických materiálov od ľudí a zvierat, štúdium ich virulencie a izolácia DNA pre rutinnú diagnostiku toxoplazmózy v rizikovom materiály. VEGA (1/7517/20).

Vojtaššák, J. Diferenciálna diagnostika kompletnej moly hydatidózy pomocou PCR. VEGA (1/4135/97).