Vedecko-výskumná činnosť

Hlavné zameranie vedecko-výskumnej činnosti

V rámci diagnostickej a vedecko-výskumnej činnosti sa pracovníci Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky dlhodobo venujú morfologickej analýze ľudských reprodukčných strát v rámci detekcie porúch vývoja embrya a plodu, analýze chromozómových aberácií u týchto plodov a embryí, ako aj DNA analýze pomocou štandardných metód molekulárnej biológie (ako sú napríklad PCR, RT PCR, VNTR, sekevenovanie a MPLA analýza). Ústav je tiež významnou súčasťou Centra pre trofoblastovú chorobu SR, pre ktoré zabezpečuje diferenciálnu diagnostiku gestačnej trofoblastovej choroby. Pre DFNsP zabezpečuje ústav bunkovú banku pre diagnostiku enzymopatií.      

Zaznamenávame úspechy vo viacerých oblastiach regeneratívnej medicíny a tkanivového inžinierstva, ako je in vitro príprava autológnych implantátov, bunková terapia somatickými kmeňovými bunkami či testovanie syntetických extracelulárnych matríc. Pracovníci ústavu sa tiež venujú dlhodobej kultivácii rôznych typov bunkových línií (napr. humánne fibroblasty, viaceré typy somatických kmeňových buniek a nádorových bunkových línií), molekulárno-genetickej analýze génovej expresie viacerých génov zapojených do regulácie bunkového cyklu, pluripotencie, regulácie apoptózy a malígnej transformácie buniek ako aj testovaniu cytotoxicity a genotoxicity rôznych látok a materiálov v in vitro podmienkach. Veľká pozornosť je venovaná pleiotropným účinkom statínov, sleduje sa ich vplyv na bunkové línie nádorové aj nenádorové kultivované in vitro do podoby 3D útvarov (nie len monovrstiev), pričom sa sleduje vplyv statínov na bunky vo vnútri 3D útvarov ako aj na povrchu útvarov. Nesleduje sa zmena expresie len jednotlivých vybraných génov, ale expresia genómu daných buniek ako celku metódou DNAmikročipov.

Ďalej sa naše pracovisko zaoberá aj identifikáciou vybraných jednonukleotidových polymorfizmov (SNPs) v prípade kandidátnych génov, ktoré by mohli byť asociované s preeklampsiou a mohli by slúžiť ako diagnosticko diferenciačný marker pri stanovení preeklampsie. Zaoberáme sa aj témou farmakogenetiky a vplyvom mnohých SNPs v prípade rôznych typov liečiv.

Priznané granty a projekty

Gbelcová, H. Modulation of multidrug resistance and post-treatment regeneration stimulated by natural compounds. Visegrad Fund (22010090).

Danišovič, Ľ. Somatické kmeňové bunky izolované zo synoviálnej tekutiny a ich deriváty – nová perspektíva pre liečbu pacientov s reumatoidnou a psoriatickou artritídou. MZSR (MZSR-2019/15-LFUK-3).

Gbelcová, H. SYNCYTÍN-1 ako nový marker preeklampsie, druhej najčastejšej príčiny úmrtia gravidných žien. MZSR (MZSR 2018/40-LKUK-14).

Gbelcová, H. Štúdium etiológie preeklmapsie – druhej najčastejšej príčiny úmrtí gravidných žien. VEGA (1/0168/18).

Hudák, R., Danišovič, Ľ. Výskum aditívnej výroby biodegradovateľných magnéziových zliatín a ich aplikácie v implantológii a regeneratívnej medicíne. APVV (APVV-17-0278).

Devínsky, F., Danišovič, Ľ. Nové malé molekuly a bioaktívne nanočastice pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí a kĺbov. APVV (APVV-17-0373).

Machala, Z., Repiská, V., Interakcia studenej plazmy a vody, účinky plazmou aktivovanej vody na biologické systémy a ich využitie v medicíne a poľnohospodárstve. APVV (APVV-17-0382).

Žiaran, S., Danišovič, Ľ. Imunohistochemická a molekulárno-genetická analýza karcinómu močového mechúra vo vzťahu k prognóze a terapeutickej stratégii. VEGA (1/0207/16).

Žiaran, S., Danišovič, Ľ. Vývoj a komplexná charakterizácia biosyntetických tubulárnych 3D-extracelulálnych matríc (skafoldov) ako substituentov poškodenej ľudskej močovej rúry. APVV (APVV-15-0111).

Halášová, E., Repiská, V. Molekulové mechanizmy vplyvu statínov na inhibíciu,  proliferáciu a diferenciáciu vybraných kmeňových a nádorových buniek a ich aplikácia v regeneračnej medicíne. APVV (APVV-15-0217).

Repiská, V. Inovácia študijných programov predmetov z humánnej genetiky a imunológie - Molekulárna biológia a metódy DNA analýzy využívané v medicíne. KEGA (023UK-4/2016).

Danišovič, Ľ. Štúdium biologických vlastností ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových buniek v kontexte ich využitia pri terapii vybraných degeneratívnych chorôb pohybového aparátu. APVV (APVV-14-0032).

Hudák, R., Danišovič, Ľ. Výroba a testovanie náhrad tvrdých tkanív na mieru z hydroxyapatitu (HA) technológiou 3D tlače. APVV (APVV-14-0294).

Danišovič, Ľ. Štúdium biologických vlastností ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových buniek v kontexte ich potenciálneho využitia v regeneračnej medicíne. VEGA (1/0153/15).

Gbelcová, H. Štúdium pleiotropných účinkov statínov so zameraním na vnútrobunkový transport RAS proteínov v adenokarcinóme pankreasu. VEGA (1/0407/13).

Kuniaková, M. Komplexná charakterizácia dlhodobo kultivovaných kmeňových buniek z tukového tkaniva, zubnej drene a Whartonovho gélu s dôrazom na spontánnu malígnu transformáciu. VEGA (1/0076/13).

Danišovič, Ľ. Štúdium biologických vlastností in vitro expandovaných somatických kmeňových buniek s dôrazom na bezpečnosť ich klinickej aplikácie/ SKB - Safe. MZSR (2012/4-UKBA-4).

Kuniaková, M. Starnutie mozgu a neuroprotektívne antioxidanty: Ovplyvnenie glií ako terapeutická stratégia? VEGA (2/0031/12).

Žiaran, S., Danišovič, Ľ. Imunohistochemická a molekulárno-genetická analýza karcinómu prostaty vo vzťahu k prognóze a odpovedi na liečbu. VEGA (1/1250/12).

Danišovič, Ľ. Tkanivové inžinierstvo hyalínovej chrupky - využitie somatických kmeňových buniek a syntetických náhrad extracelulárnej hmoty. VEGA (1/0706/11).

Fridrichová, I., Repiská, V. Identifikácia prediktívnych epigenetických biomarkerov pre karcinómy prsníka. APVV (APVV 0076-10) - www.exon.sav.sk/epimarkers/index.html

Repiská, V. Paraoxonáza 1 – analýza vybraných DNA polymorfizmov a biochemických parametrov u pacientov po transplantácii srdca. VEGA (1/0186/11).

Uličná, M. Izolácia, kultivácia a komplexná charakterizácia mezenchýmových kmeňových buniek z Whartonovho gélu. Grant UK (449/2009)

Repiská, V. Imunohistochemická a molekulovo – genetická analýza karcinómu endometria. MZ SR (2007/28-UK-05).

Vojtaššák, J. Využitie autológnych somatických kmeňových buniek a syntetických extracelulárnych matríc na prípravu tkanivových náhrad pre stomatochirurgických pacientovVyužitie autológnych somatických kmeňových buniek a syntetických extracelulárnych matríc na prípravu tkanivových náhrad pre stomatochirurgických pacientov. MZ SR (2007/36-UK-07).

Vojtaššák, J. Izolácia, in vitro expanzia a charakterizácia ľudských svalových prekurzorových buniek pre potenciálne využitie v bunkovej terapii inkontinencie moču. VEGA (1/0397/08).

Danišovič, Ľ. Riadená chondrogénna diferenciácia somatických kmeňových buniek in vitro. Grant UK (35/2007).

Uličná, M. Úloha stromálnych buniek z tukového tkaniva podporujúcich proliferáciu kmeňových buniek pôvodom z placentárnej krvi in vitro. Grant UK (326/2007).

Uličná, M. Optimalizácia izolácie a in vitro expanzie mezenchýmových kmeňových buniek z placentárnej krvi. Grant UK (48/2006).

Danišovič, Ľ.  Vplyv vybraných fyzikálnych a chemických faktorov na produkciu fibronektínu in vitro. Grant UK (222/2005).

Vojtaššák, J., Repiská, V., Molnárová, A., Fedeleš, J., Európska spolupráca na kraniofaciálnych anomáliách EUROCRAN. 5RP/QLG1CT2000-01019.

Babál, P., Repiská, V. Hodnotenie expresie kyseliny sialovej a sialyltransferáz ako nový marker patologických zmien v tkanive štítnej žľazy. APVT (APVT-20-025204).

Kopáni, M., Danišovič, Ľ. Oxidačný stres a porovnanie štandardnej a génovej antioxidačnej terapie v experimente in vitro a in vivo. APVT (APVT-20-003104).

Račková, L., Danišovič, Ľ. Inhibícia perioxidačného poškodenia bunkových membrán modelu ľudskej kože v prítomnosti prírodných polyfenolových antioxidantov. Vzťahy štruktúra – účinok. VEGA (2/4058/04).

Weismann, P., Repiská, V. Dôkaz okultnej invázie nádorových buniek do lymfatických uzlín u pacientiek s karcinómom krčka maternice metódami DNA analýzy. VEGA (1/0530/03).

Kožich, V., Vojtaššák, J. Hyperhomocysteinemie v těhotenství – úloha genetických faktorú při vzniku defektu neurální trubice, orofaciálních rozštepu a preeklampsie. IGA MZ ČR (NM/6548-3).

Vojtaššák, J. Štúdium expresie c-myc onkogénu, androgénového receptora, PSA a PSM a posúdenie ich vhodnosti pre biologickú charakteristiku karcinómu prostaty. VEGA (1/9292/02).

Vojtaššák, J. Tkanivové inžinierstvo – metódy prípravy autológnych transplantátov bukálnej sliznice v podmienkach in vitro. Katedra A. Dubčeka, Univerzita Complutense Madrid. (OMV/292/01).

Danihel, Ľ., Vojtaššák, J. Identifikácia biologicky aktívnych látok trofoblastu za fyziologických a patologických stavov. VEGA (1/7530/20).

Jalili, N., Vojtaššák, J. Izolácia kmeňov Toxoplasma gondii z biologických materiálov od ľudí a zvierat, štúdium ich virulencie a izolácia DNA pre rutinnú diagnostiku toxoplazmózy v rizikovom materiály. VEGA (1/7517/20).

Vojtaššák, J. Diferenciálna diagnostika kompletnej moly hydatidózy pomocou PCR. VEGA (1/4135/97).