Hlavné oblasti výskumu

  1.  Kardiovaskulárne komplikácie po liečbe cytostatikami, cielenou liečbou aj imunoterapiou.
  2.  Genetické prediktory toxicity a rezistencie na liečbu hematoonkologických ochorení
  3.  Neurologické komplikácie po liečbe vybranými cytostatikami
  4.  Zmeny elektrogenézy myokardu u vybraných kardiovaskulárnych ochorení a ich prejavy na 12-zvodovom EKG.
  5.  Účinky pohybu na zvýšenie fyzickej zdatnosti a svalovej sily
  6.  Výskum mechanizmov účinkov fyzickej (ne)aktivity na zdravie
  7.  Uplatnenie cvičenia v prevencii a liečbe chronických metabolických, kardiovaskulárnych, neurodegeneratívnych, onkologických ochorení.