Štúdium

Všeobecné informácie

Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave bola založená v roku 1919 ako jedna zo štyroch fakúlt novej univerzity a prvá lekárska fakulta na Slovensku vôbec. Význam LF UK spočíva predovšetkým v jej pedagogicko-výchovnom a vedecko-výskumnom pôsobení, liečebno-preventívnej a inej odbornej činnosti. Úlohou LF UK je pregraduálna výchova poslucháčov, v rámci ktorej získavajú všeobecné medicínske vzdelanie. Výučba všeobecného lekárstva a zubného lekárstva prebieha v slovenskom i anglickom jazyku.     

Výchova nových vedeckých pracovníkov sa uskutočňuje formou postgraduálneho doktorandského štúdia, ktoré má dve formy: internú a externú.

Naša fakulta študentov vzdeláva v dvoch študijných odboroch – všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. Dĺžka štúdia v oboch prípadoch je 6 rokov, štúdium je možné iba dennou formou. Výučba okrem slovenského jazyka prebieha od roku 1993 aj v anglickom jazyku. Okrem 6-ročného doktorského štúdia ponúka Lekárska fakulta UK aj možnosť postgraduálneho doktorandského štúdia internou alebo externou formou a možnosť špecializačného štúdia. Viac informácií získate po kliknutí na jednotlivé podstránky.