Legislatíva a dokumenty

Na pripojených stránkach Vám ponúkame jednak výber zo všeobecne záväzných právnych predpisov ako sú zákony NR SR a vyhlášky MŠ SR, ktoré sa vzťahujú k činnosti vysokých škôl, jednak sústavu vnútorných predpisov Univerzity Komenského v Bratislave a Lekárskej fakulty ako súčasti UK.

Smernice sú platné pre všetkých zamestnancov a študentov univerzity, ak v nich nie je ustanovené inak.