Špecializačné štúdium

Priebeh špecializačného štúdia

Priebeh špecializačného štúdia - od 21.5.2020 sa počas trvania krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 špecializačné štúdiu neuskutočňuje - zákon 125/2020 Z. z.

Zákon 158/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (pokračovanie vzdelávania).

 

Povinná odborná zdravotnícka prax na klinikách vzdelávacej ustanovizne, resp. v iných zdravotníckych zariadeniach sa riadi pokynmi príslušného zdravotníckeho zariadenia.

Prevádzka referátu

V prípade potreby konzultácie prosíme využívať e-mail

eva.petrusovafmed.uniba.sk 

kristina.tibenskafmed.uniba.sk 

katarina.bucholcerovafmed.uniba.sk 

 

Telefonická konzultácia je možná denne od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00 hod.

 

Osobná návšteva referátu je možná iba v presne vopred dohodnutom termíne v rozmedzí od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00 hod. (prosíme dohodnúť MAILOM). 

 

Podklady ohľadom špecializačného štúdia prosíme zasielať poštou na adresu referátu.

Všeobecné informácie

Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou.

Podmienkou pre zaradenie do špecializačného štúdia je úspešné ukončenie vysokoškolského doktorského štúdia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ako aj odborná, zdravotná a etická spôsobilosť na výkon práce v zdravotníctve. Uchádzač sa zaraďuje do špecializačného štúdia podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

<output>

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Zaradenie       

1. októbra – žiadosti prijaté do 30. septembra

1. februára – žiadosti prijaté do 31. januára

 

</output>

<output>

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Zaradenie       

1. októbra – žiadosti prijaté do 30. septembra

1. februára – žiadosti prijaté do 31. januára

 

</output>

<output>

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Zaradenie       

1. októbra – žiadosti prijaté do 30. septembra

1. februára – žiadosti prijaté do 31. januára

</output>

<output>

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Zaradenie       

1. októbra – žiadosti prijaté do 30. septembra

1. februára – žiadosti prijaté do 31. januára

 

</output>

<output>

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Zaradenie       

1. októbra – žiadosti prijaté do 30. septembra

1. februára – žiadosti prijaté do 31. januára

</output>

V zmysle § 70 ods. 7 uvedeného nariadenia vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. februáru alebo k 1. októbru príslušného kalendárneho roka; uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia = začiatok výkonu odbornej zdravotníckej praxe (iba v zdravotníckych zariadeniach v SR) a zdravotných výkonov pre účely špecializačného štúdia, ktoré sú evidované v indexe odbornosti a záznamníku zdravotných výkonov

Prijatie žiadosti do 30. septembra alebo do 31. januára príslušného roka.


Kompletnú žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia (vyplnenú a podpísanú na druhej a štvrtej strane) a prílohy v nej uvedené, zasiela navrhovateľ/zamestnávateľ na adresu referátu:

Samostatný referát VVČ, DŠ a ZS LF UK

Referát pre ŠŠ a CP

Špitálska 24

813 72 Bratislava

Akreditované špecializačné študijné programy

Akreditované špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní

1. lekár

2. zubný lekár

 

Špecializačné odbory - ODBORNÍ GARANTI


Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení

 

 

Povinnosti účastníka špecializačného štúdia

Účastník je povinný oznamovať poskytovateľovi zmeny v osobe zamestnávateľa, zmeny týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania (prerušenie z dôvodu čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy), zmeny výšky úväzku v zdravotníckom zariadení a iné dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom zdravotníckeho povolania. Tiež zmeny osobných údajov (zmena rodinného stavu a priezviska, zmena trvalého bydliska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla a e-mailového kontaktu). Všetky uvedené skutočnosti je účastník povinný oznamovať poskytovateľovi písomne na adresu Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS LF UK – Referát pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu do 7 dní od vzniku predmetnej skutočnosti.

Zmenu zamestnávateľa je nutné dokladovať potvrdením, s údajmi:

-pracovisko

-termín nástupu

-výšku a trvanie pracovného úväzku

-školiteľa - meno, priezvisko, pracovná pozícia, špecializácia a dátum jej získania

-súhlas nového zamestnávateľa s pokračovaním špecializačného štúdia v danom ŠO