Špecializačné štúdium

Všeobecné informácie

Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou.

Podmienkou pre zaradenie do špecializačného štúdia je úspešné ukončenie vysokoškolského doktorského štúdia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ako aj odborná, zdravotná a etická spôsobilosť na výkon práce v zdravotníctve. Uchádzač sa zaraďuje do špecializačného štúdia podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

<output>

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Zaradenie       

1. októbra – žiadosti prijaté do 30. septembra

1. februára – žiadosti prijaté do 31. januára

 

</output>

<output>

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Zaradenie       

1. októbra – žiadosti prijaté do 30. septembra

1. februára – žiadosti prijaté do 31. januára

 

</output>

<output>

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Zaradenie       

1. októbra – žiadosti prijaté do 30. septembra

1. februára – žiadosti prijaté do 31. januára

</output>

<output>

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Zaradenie       

1. októbra – žiadosti prijaté do 30. septembra

1. februára – žiadosti prijaté do 31. januára

 

</output>

<output>

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Zaradenie       

1. októbra – žiadosti prijaté do 30. septembra

1. februára – žiadosti prijaté do 31. januára

</output>

V zmysle § 70 ods. 7 uvedeného nariadenia vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. februáru alebo k 1. októbru príslušného kalendárneho roka; uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Prijatie žiadosti do 30. septembra alebo do 31. januára.


Doklady potrebné k zaradeniu do špecializačného štúdia (kompletnú žiadosť, vyplnenú a podpísanú na prvej, druhej a štvrtej strane, a prílohy zasiela navrhovateľ/zamestnávateľ):

  • overená kópia vysokoškolského diplomu
  • v prípade vysokoškolského diplomu získaného v zahraničí – overená kópia uznania z MŠVVaŠ SR na výkon regulovaného povolania
  • overená kópia diplomov o špecializácii/certifikátov
  • čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je zaradený v inom špecializačnom odbore, v certifikovanej pracovnej činnosti a ani na inej vzdelávacej ustanovizni
  • v prípade zmeny vzdelávacej ustanovizne – kópia dokladu o vyradení z pôvodnej ustanovizne 
  • kópia dokladu o registrácii v Slovenskej lekárskej komore
  • žiadosť o vydanie indexu odbornosti a záznamníka zdravotných výkonov – zaradenie do špecializačného štúdia 
  • index odbornosti a záznamník zdravotných výkonov – v prípade, ak boli vydané inou vzdelávacou ustanovizňou – absolvovanie špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore
  • zamestnanci LF UK – kópia pracovnej zmluvy so zdravotníckym zariadením a s LF UK
  • záujemca, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR – kópia povolenia na pobyt

 

 

 

Akreditované špecializačné študijné programy

Akreditované špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní

1. lekár

2. zubný lekár

 

Špecializačné odbory - ODBORNÍ GARANTI

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení

Povinnosti účastníka špecializačného štúdia

Účastník je povinný oznamovať poskytovateľovi zmeny v osobe zamestnávateľa, zmeny týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania (prerušenie z dôvodu čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy), zmeny výšky úväzku v zdravotníckom zariadení a iné dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom zdravotníckeho povolania. Tiež zmeny osobných údajov (zmena rodinného stavu a priezviska, zmena trvalého bydliska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla a e-mailového kontaktu). Všetky uvedené skutočnosti je účastník povinný oznamovať poskytovateľovi písomne na adresu Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS LF UK – Referát pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu do 7 dní od vzniku predmetnej skutočnosti.

 

 

 

NOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO REFERÁTU

+421 2 9011 9403