Špecializačné štúdium

Priebeh špecializačného štúdia

Povinná odborná zdravotnícka prax na klinikách vzdelávacej ustanovizne, resp. v iných zdravotníckych zariadeniach sa riadi pokynmi príslušného zdravotníckeho zariadenia.

Prevádzka referátu

V prípade potreby konzultácie prosíme využívať e-mail

eva.petrusovafmed.uniba.sk 

kristina.tibenskafmed.uniba.sk   (agenda ŠO ortopédia - zdravotnícky manažment a financovanie)

katarina.bucholcerovafmed.uniba.sk   (agenda ŠO AIM - onkológia v gynekológii) 

 

Telefonická konzultácia je možná denne od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00 hod.

 

Osobná návšteva referátu je možná iba v presne vopred dohodnutom termíne v rozmedzí od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00 hod. (prosíme dohodnúť MAILOM). 

 

Podklady ohľadom špecializačného štúdia prosíme zasielať poštou na adresu referátu.

Akreditované špecializačné študijné programy

Akreditované špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní

1. lekár

2. zubný lekár

 

Špecializačné odbory - ODBORNÍ GARANTI

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení vzdelávacej ustanovizne
Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení - všeobecné lekárstvo

 

 

Povinnosti účastníka špecializačného štúdia

Účastník je povinný oznamovať poskytovateľovi zmeny v osobe zamestnávateľa, zmeny týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania (prerušenie z dôvodu čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy), zmeny výšky úväzku v zdravotníckom zariadení a iné dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom zdravotníckeho povolania. Tiež zmeny osobných údajov (zmena rodinného stavu a priezviska, zmena trvalého bydliska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla a e-mailového kontaktu). Všetky uvedené skutočnosti je účastník povinný oznamovať poskytovateľovi písomne na adresu Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS LF UK – Referát pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu do 7 dní od vzniku predmetnej skutočnosti.

Prerušenie špecializačného štúdia - žiadosť

Pokračovanie špecializačného štúdia - oznámenie

Zmena zamestnávateľa - oznámenie