Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Špecializačné štúdium

Všeobecné informácie

Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou.

Podmienkou pre zaradenie do špecializačného štúdia je úspešné ukončenie vysokoškolského doktorského štúdia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ako aj odborná, zdravotná a etická spôsobilosť na výkon práce v zdravotníctve. Uchádzač sa zaraďuje do špecializačného štúdia podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení.

<output>

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Zaradenie       

1. októbra – žiadosti prijaté do 30. septembra

1. februára – žiadosti prijaté do 31. januára

 

</output>

<output>

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Zaradenie       

1. októbra – žiadosti prijaté do 30. septembra

1. februára – žiadosti prijaté do 31. januára

 

</output>

<output>

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Zaradenie       

1. októbra – žiadosti prijaté do 30. septembra

1. februára – žiadosti prijaté do 31. januára

</output>

<output>

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Zaradenie       

1. októbra – žiadosti prijaté do 30. septembra

1. februára – žiadosti prijaté do 31. januára

 

</output>

<output>

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Zaradenie       

1. októbra – žiadosti prijaté do 30. septembra

1. februára – žiadosti prijaté do 31. januára

</output>

V zmysle § 70 ods. 7 uvedeného nariadenia vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. februáru alebo k 1. októbru príslušného kalendárneho roka; uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Prijatie žiadosti do 30. septembra alebo do 31. januára.


Doklady potrebné k zaradeniu do špecializačného štúdia (kompletnú žiadosť zasiela navrhovateľ/zamestnávateľ):

  • žiadosť potvrdená a podpísaná navrhovateľom a žiadateľom
  • vysokoškolský diplom (overená kópia)
  • doklady o získaných špecializáciách / certifikátoch (overené kópie)
  • doklad o registrácii v Slovenskej lekárskej komore
  • čestné prehlásenie, že uchádzač nie je zaradený do špecializačného štúdia na inej vzdelávacej inštitúcii, resp. v inom špecializačnom odbore
  • v prípade zmeny vzdelávacej ustanovizne - kópia dokladu o vyradení z pôvodnej ustanovizne
  • index odbornosti a záznamník zdravotníckych výkonov - len v prípade, ak Vám bol vydaný inou vzdelávacou ustanovizňou
  • zamestnanci LF UK - kópia pracovnej zmluvy so ZZ

 

Povinnosti účastníka špecializačného štúdia

  Účastník je povinný oznamovať poskytovateľovi zmeny v osobe zamestnávateľa, zmeny týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania, zmeny výšky úväzku v zdravotníckom zariadení a iné dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom zdravotníckeho povolania. Skutočnosti uvedené v predchádzajúcej vete je účastník povinný oznamovať poskytovateľovi písomne na adresu Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS LF UK – Referát pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu do 7 dní od vzniku predmetnej skutočnosti.

Akreditované špecializačné študijné programy

Akreditované špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní

1. lekár

2. zubný lekár

 

Špecializačné odbory - ODBORNÍ GARANTI

Povinnosti účastníka špecializačného štúdia

Účastník je povinný oznamovať poskytovateľovi zmeny v osobe zamestnávateľa, zmeny týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania (prerušenie z dôvodu čerpania MD, RD, dlhodobej PN alebo čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy), zmeny výšky úväzku v zdravotníckom zariadení a iné dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom zdravotníckeho povolania. Skutočnosti uvedené v predchádzajúcej vete je účastník povinný oznamovať poskytovateľovi písomne na adresu Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS LF UK – Referát pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu do 7 dní od vzniku predmetnej skutočnosti.