Veda

VEDA A VÝSKUM NA LEKÁRSKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.

prodekan LF UK pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

email: ivan.vargafmed.uniba.sk

tel.: 02 9011 9547

INFO

Medicínske vzdelávanie bolo už od svojich počiatkov neoddeliteľne spojené s vedou a výskumom. Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) ako najstaršia a najväčšia lekárska fakulta Slovenskej republiky, si dobre uvedomuje priame prepojenie vedy a vzdelávania. Aj preto vedecký výskum patrí medzi jej základné činnosti. Pedagogická činnosť a veda sú na výskumne orientovaných lekárskych fakultách neoddeliteľné. Vedenie LF UK podporuje všetky formy výskumu na pôde fakulty, a to tak základný, aplikovaný, ako aj klinický výskum.

Úroveň vedeckého bádania je jedným z hlavných kvalitatívnych aj kvantitatívnych indikátorov každej vysokoškolskej inštitúcie výskumného charakteru. Veľký dôraz na vedecko-výskumnú činnosť kladie aj Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo SR pri posudzovaniach o priznaní práva na uskutočňovanie študijných programov, ako aj habilitačných a inauguračných konaní. LF UK považujeme za miesto slobodného vedeckého bádania a excelentnej vedecko-výskumnej činnosti v klinických aj základných lekárskych vedách v rámci Slovenskej republiky.

S vedeckým bádaním je veľmi úzko prepojené doktorandské štúdium. Študenti doktorandských študijných programov sú kľúčovou súčasťou výskumného potenciálu LF UK ale aj celej univerzity. Zvyšovanie súčasnej úrovne doktorandského štúdia je podmienkou presadenia sa v európskom a svetovom výskumnom priestore.

V súčasnosti (akademický rok 2022/ 2023) máme akreditovaných 23 rôznych doktorandských (PhD.) študijných programov – od A po Z, teda od Anatómie po Zubne lekárstvo. Je to najširšie portfóliu spomedzi všetkých lekárskych fakúlt na Slovensku. Podrobnosti nájdete na stránke www.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/ 

Na mnohé z týchto doktorandských študijných programov nadväzujú odbory habilitačných a inauguračných konaní, ktorých má naša fakulta aktuálne akreditovaných 18 (podrobnosti na stránke www.fmed.uniba.sk/veda/habilitacne-konanie/
alebo na www.fmed.uniba.sk/veda/inauguracne-konanie/

 

PERIODICKÉ HODNOTENIE VÝSKUMNEJ, VÝVOJOVEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI NA LF UK

Počas roka 2022 sme sa na základe výzvy zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastnili Periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Jedná sa o celonárodný projekt peer-review hodnotenia publikačnej a inej tvorivej činnosti slovenských vedeckých inštitúcií z rokov 2014 – 2019, pričom inšpiráciou bol britský Research Excellence Framework („REF“). Všetci naši tvoriví zamestnanci na ustanovený pracovný úväzok museli vybrať 5 svojich najlepších jedinečných publikácií z rokov 2014 – 2019, bez duplicít s inými zamestnancami. V spolupráci s Akademickou knižnicou LF UK sme na základe ministerstvom schváleného kľúča a pri dodržaní princípov reprezentatívnosti a rovnomernosti vybrali za každú hodnotenú oblasť 25 publikácií. Následne tieto výstupy zhodnotila medzinárodná komisia expertov a rozdelila ich podľa kvality do 5 kategórií: svetová úroveň, významná medzinárodná úroveň, medzinárodná úroveň, národná úroveň a nezaradené (napríklad abstrakty, či nulové výstupy). Výsledkom takéhoto peer-review hodnotenia je profil kvality za každú jednu oblasť hodnotenia.

V hodnotenej oblasti Klinických lekárskych vied (hodnotených bolo 235 zamestnancov LF UK) sme dosiahli nasledujúci profil kvality: 

 • svetová úroveň – 8%
 • významná medzinárodná úroveň – 32%
 • medzinárodná úroveň – 28%
 • národná úroveň – 16%
 • nezaradené (vrátane nulových výstupov) – 16%

Súhrnne teda môžeme konštatovať, že až 68% našich výstupov má v tejto oblasti minimálne medzinárodný charakter. Ak sa pozrieme na hodnotených 25 výstupov len z pohľadu scientometrických ukazovateľov (podľa Web of Science – Journal Citation Reports), tak z 25 publikácií v oblasti klinických lekárskych vied: 64% bolo z kvartilu Q1, 16% bolo z kvartilu Q2, 8% bolo z kvartilu Q3, 4% výstupov boli z kvartilu Q4, v 4% sa jednalo o abstrakty a v 4% sa jednalo o nulový výstup.

V hodnotenej oblasti Základných lekárskych a farmaceutických vied (hodnotených bolo 150 zamestnancov LF UK) sme dosiahli nasledujúci profil kvality:

 • svetová úroveň – 0%
 • významná medzinárodná úroveň – 32%
 • medzinárodná úroveň – 48%
 • národná úroveň – 8%
 • nezaradené (vrátane nulových výstupov) – 12%

Súhrnne môžeme teda konštatovať, že 80% našich výstupov v tejto oblasti má minimálne medzinárodný charakter. Ak sa však pozrieme na hodnotených 25 výstupov len z pohľadu scientometrických ukazovateľov (podľa Web of Science – Journal Citation Reports), tak z 25 publikácií v oblasti základných lekárskych a farmaceutických vied: 44% bolo z kvartilu Q1, 28% bolo z kvartilu Q2, 12% bolo z kvartilu Q3, v 12% sa jednalo o zborníky a v 4% sa jednalo o nulový výstup.

Dôvodom, prečo neboli naše mnohé kvalitné výstupy publikované v tých najlepších svetových časopisoch (napr. 3x výstup v New England Journal of Medicine, Lancet Oncology, Lancet Neurology, Journal of Clinical Oncology, Circulation, PLoS Med, PLoS One, Annals of Oncology, Journal of Neuroinflammation, Journal of Urology, Cells, Drugs, a pod.) hodnotené v priebehu peer-review procesu ako „svetové“ môže byť mnoho. Jedným z nich môže byť aj príliš úzke vedecké zameranie troch medzinárodných hodnotiteľov zo strany Ministerstva školstva.

V hodnotenej oblasti Zdravotnícke vedy (hodnotených bolo 14 zamestnancov LF UK, najmä z Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK a Kliniky urgentnej a všeobecnej medicíny LF UK) sme dosiahli nasledujúci profil kvality:

 • svetová úroveň – 0%
 • významná medzinárodná úroveň – 4%
 • medzinárodná úroveň – 20%
 • národná úroveň – 76%
 • nezaradené (vrátane nulových výstupov) – 0%

V hodnotenej oblasti Filológia (hodnotených bolo 9 zamestnancov LF UK, najmä z Ústavu lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK) sme dosiahli nasledujúci profil kvality:

 • svetová úroveň – 4%
 • významná medzinárodná úroveň – 12%
 • medzinárodná úroveň – 32%
 • národná úroveň – 20%
 • nezaradené (vrátane nulových výstupov) – 32%

Podrobné výsledky hodnotenia všetkých výskumných inštitúcií sú zverejnené na webovej stránke: https://ver.cvtisr.sk/vysledky/