Ústav patologickej fyziológie LF UK

Informácia o pracovisku

Roku 2014 sme si pripomenuli 95. výročie založenia Univerzity Komenského v Bratislave i jej prvej a zakladajúcej Lekárskej fakulty. Medzi prvými ústavmi vznikol už pri založení fakulty roku 1919 aj Ústav pre všeobecnú a experimentálnu patológiu, ktorý sa neskôr premenoval na Ústav patologickej fyziológie. Prvým prednostom bol internista prof. MUDr. Miloš Netoušek (1919-1926), ďalej to boli prof. MUDr. Jan Lukeš (1927-1928), prof. MUDr. Jan Kabelík (1928), doc. MUDr. Ivo Mačela (1928-1938), prof. MUDr. František Šimer (1938-1939), prof. Juraj Antal (1939), prof. MUDr. Gejza Bárdoš (1939-1961), doc. MUDr. Ervín Barta, CSc., (1961-1970), doc. MUDr. Milan Nikš, CSc., (1971-1979), prof. MUDr. Atanáz Fízeľ, DrSc., (1979-1990), prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc., (1990-2006), prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., (2006-2015) a prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., (2016-).

Pracovníci ústavu zabezpečujú výučbu patologickej fyziológie pre pregraduálnu výučbu všeobecného lekárstva, zubného lekárstva aj biomedicínskej fyziky, garantujú vzdelávanie v 3. stupni pre normálnu a patologickú fyziológiu. Ústav patrí k pracoviskám, ktoré majú najvyšší počet doktorandov, diplomantov a študentov ŠVOČ. Na ústave vznikli pôvodné učebnice patofyziológie v opakovaných vydaniach, významné projekty učebníc internej medicíny aj chirurgie.

Vo vedecko-výskumnej práci dosahuje pracovisko dlhodobo významné výsledky, ktoré sú celosvetovo akceptované a publikované vo vedeckých časopisoch s vysokým impakt faktorom. Vedecký výskum sa sústreďuje v oblasti kardiovaskulárneho systému na problematiku adaptácie srdca na objemové a tlakové preťaženie,  zlyhanie srdca, ako aj možnosti prevencie a liečby zlyhania srdca, modelovanie hypertenzie u experimentálnych zvierat, vlastnosti elektrického poľa srdca v norme a patológii, nežiaduce následky cytostatickej liečby, rádioterapie a cielenej liečby, ako aj výskum neurofyziologických procesov, najmä kognitívne a motorické funkcie u pacientov s chronickým metabolickým a neurodegeneratívnym ochorením. Na pracovisku sa dlhodobo riešia grantové úlohy, ktorých dotácie patria k najvyšším na fakulte. Pri vyhodnotení ukazovateľov efektívnosti vedecko-výskumnej práce sa ústav zaraďuje na popredné miesta nielen v rámci fakulty, ale aj univerzity. Pracovisko má veľký počet mladých perspektívnych pracovníkov, napĺňa moderné trendy rozvoja vedeckého výskumu, ktoré prekračujú rámec fakulty a univerzity.

Na ústave vždy bola sústredená aj významná edičná činnosť. S ústavom sa spája história Bratislavských lekárskych listov (Bratislava Medical Journal), jediného impaktovaného lekárskeho časopisu na Slovensku a Redakcia pre vydávanie učebníc a monografií. Významná je účasť pracovníkov ústavu na tvorbe encyklopedických diel, ale aj vo výboroch domácich a zahraničných odborných a profesijných spoločností.

Vedecká spolupráca v zahraničí sa viaže najmä na Karolinska univerzita (Štokholm), Institute of Food Nutrition and Health (Zürich), Medical University (Viedeň), Duke University (Durham), Wakefield University, Medical University of Innsbruck a Masarykov onkologický ústav (Brno). Pracovníci ústavu tiež vedecky spolupracujú s akademickými pracoviskami (napr. Center for Cardiovascular Research, Charité, Berlín; CARIM, Maastricht, Univerzita Odensee, Akadémia vied ČR v Prahe) či privátnymi podnikmi (Vicore Pharma, Gothenburg; Attoquant, Viedeň).

História pracoviska

prof. MUDr. František Šimer
prof. MUDr. Gejza Bárdoš
prof. MUDr. Ervín Barta, CSc.
prof. MUDr. Milan Nikš, CSc.
prof. MUDr. Atanáz Fízeľ, DrSc.
prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.

História Ústavu patologickej fyziológie LF UK

M. Bernadič

V roku 2009 si pripomíname 90. výročie založenia Univerzity Komenského v Bratislave i jej prvej a zakladajúcej Lekárskej fakulty. Začiatky pôsobenia LF v novej Československej republike neboli jednoduché. Prvým rektorom univerzity sa stal lekár prof. Hynek, ktorý bol súčasne prvým prednostom Internej kliniky LF UK. Prvým dekanom Lekárskej fakulty bol prof. MUDr. Gustáv Műller, prednosta Kliniky pôrodníctva a gynekológie. Vznik univerzity, ktorá bola pripravená vychovávať  vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v štátnom jazyku, mal zásadný význam pre nový československý štát, osobitne pre Slovensko. Na LF sa začali zapisovať najmä slovenskí a českí študenti vyšších – klinických ročníkov medicíny, ktorí dovtedy študovali v zahraničí. Od roku 1920 sa fakulta stala aj bázou pre postgraduálne vzdelávanie (doškoľovacie kurzy pre praktických lekárov).

Lekárska fakulta sa začala budovať od klinických ročníkov a opierala sa o fungujúcu klinickú bázu v nemocniciach. Z teoretických pracovísk vznikali ako prvé tie, ktoré súviseli s klinickou výučbou. Lekárska fakulta a jej profesori zohrali významnú úlohu nielen pri vzniku Univerzity Komenského, prvej univerzity na Slovensku, ale neskôr aj ďalších dvoch slovenských lekárskych fakúlt (JLF UK v Martine a LF UPJŠ v Košiciach), Slovenskej akadémie vied 
a aj Farmaceutickej a Prírodovedeckej fakulty UK.

Medzi prvými ústavmi vznikol už pri založení fakulty v roku 1919 Ústav pre všeobecnú a experimentálnu patológiu. Cieľom bolo začať predklinickú prípravu študentov. Sylabus teoretickej prípravy v tom čase mohol najlepšie pripraviť práve internista - prvým prednostom sa preto stal prof. MUDr. Miloš Netoušek, ktorý viedol ústav v rokoch 1921-26. Prof. Netoušek prišiel z Prahy od profesora Syllabu. Venoval sa najmä hematológii. Bol členom viacerých medzinárodných spoločností – napr. hematologickej (Francúzsko),  gastroenetrologickej (Belgicko) a internistickej (Bulharsko). Založil školu, z ktorej vyšli významní profesori a internisti (Šimer, Dérer, Henzel, Siťaj, Nosáľ, Aich, Fleischer atď.).

Po jeho odchode na propedeutickú kliniku bol v školskom roku 1926/27 z Brna pozvaný za prednostu ústavu prof. MUDr. Jan Lukeš. Na ústave pôsobil iba rok, pretože od šk. roku 1927/28 prevzal vedenie Ústavu patologickej anatómie, histológie a bakteriológie LF UK.  Venoval sa problematike tuberkulózy. Má priznaný svetový objav pôvodcu Stuttgartskej choroby psov (Spirochaeta melanogenes canum Lukes). Z jeho školy vyšli akad. Mucha, profesori Šubík, Nyullassy, Kabina a ďalší.

Po odchode prof. Lukeša všeobecnú a experimentálnu patológiu ako suplent prednášal prof. MUDr. Jan Kabelík. Až v ďalšom šk. roku 1928/29 získal Ústav pre všeobecnú a experimentálnu patológiu LF stáleho prednostu doc. MUDr. Iva Mačelu, ktorý do Bratislavy prišiel z Karlovej univerzity v Prahe. Riadnym profesorom všeobecnej a experimentálnej patológie sa stal v októbri 1933. Ústav mal stále iba jedno asistentské miesto a nevhodné priestory. Hoci sa prof. Mačela pokúšal na ústave rozvinúť výskum v oblasti endokrinológie, nedokázal prekonať nevhodné priestorové, prístrojové a tiež personálne podmienky a na ústave rozvinúť výskumnú činnosť. Svoje pôsobenie na ústave ukončil v roku 1938.

V šk. roku 1938/39 bol prednostom ústavu prof. MUDr. František Šimer, ktorý však už v tom istom akademickom roku musel odísť do Plzne. Za tento krátky čas napísal tri kapitoly z patologickej fyziológie formou troch samostatných skrípt v celkovom rozsahu 429 strán. Prvé skriptá venoval problematike trávenia, druhé otázkam metabolizmu a tretie zameral na patofyziológiu obličiek. Jeho odchod bol v kontexte vojnových udalostí, ale z osobných rozhovorov s jeho súčasníkmi je zrejmé, že prof. Šimer odišiel z vlastného presvedčenia („Když  vlast volá, musím poslechnout!“).
Prof. Šimer prednášal krásnou slovenčinou, spolupracoval s prof. Dérerom, mohol napriek politickým udalostiam ostať na fakulte. Jeho rozhodnutie bolo osudové. Na protest proti jeho odchodu z univerzity opustil univerzitu aj prof. Dérer. Prof. Šimer úzko spolupracoval s prof. Jurajom Antalom, prednostom Fyziologického ústavu, ktorý bol na prechodné obdobie po odchode prof. Šimera poverený aj vedením Ústavu pre všeobecnú a experimentálnu patológiu až do vymenovania nového prednostu doc. Bárdoša. Prof. Šimer bol popravený dva dni pred koncom 2. svetovej vojny v Terezíne...

Od šk. roku 1939/40 viedol ústav doc. MUDr. Gejza Bárdoš, ktorý habilitoval v roku 1940 a profesorom všeobecnej a experimentálnej patológie sa stal  v roku 1954. Až prof. Bárdošovi sa podarilo dobudovať ústav po personálnej, priestorovej i prístrojovej stránke a priviesť ho na vysokú úroveň po stránke pedagogickej i výskumnej. Začali sa robiť do tých čias neexistujúce praktické cvičenia a ústav zabezpečil aj vydanie vhodných učebných textov. Prof. Bárdoš usmernil vedeckú činnosť na problematiku alkaptonúrie, hypofýzového nanizmu, strumy,  vplyvu kobaltu na krvotvorbu a tiež fyziologického zväčšenia srdca. Výskumné témy súviseli s klinickou praxou, prof. Bárdoš úzko spolupracoval s akad. Dérerom a sám vykonával internistickú klinickú prax. Pracoval aj ako hlavný redaktor Bratislavských lekárskych listov, ktoré povzniesol na vysokú vedeckú úroveň. Prof. Bárdoš sa stal uznávanou pedagogickou i vedeckou osobnosťou. Medzinárodného ocenenia sa mu dostalo prijatím za člena Societé internationale de gastroenterologie v Bruseli.

Po náhlej smrti profesora Bárdoša v roku 1961 vedenie Katedry experimentálnej patológie LF prevzal jeho žiak doc. MUDr. Ervín Barta, CSc., ktorý sa v roku 1967 stal mimoriadnym profesorom.  Katedru viedol v rokoch 1961-70. Prof. Barta orientoval vedecko-výskumnú činnosť na katedre na problematiku objemovo preťaženého srdca a možnosti jeho experimentálneho sledovania. V roku 1964 sa Katedra experimentálnej patológie premenovala na Katedru patologickej fyziológie. V roku 1961 vzniklo pri ústave Oddelenie klinickej patofyziológie, ktoré sa venovalo problematike vývinových zmien dospievajúceho organizmu, problematike kardiorespiračného a endokrinného systému. Funkciu vedúceho Oddelenia postupne zastávali doc. Nikš, prof. Hulín a doc. Bernadič.

 V rokoch 1971-79 vo funkcii vedúceho katedry pôsobil doc. MUDr. Milan Nikš, CSc. V tomto období učitelia katedry pripravili vydanie viacerých učebných textov k praktickým  cvičeniam z  patologickej fyziológie, učebných textov zo špeciálnej patologickej fyziológie a elektrokardiografie. Toto úsilie o skvalitnenie pedagogickej práce vyústilo do vydania učebnice M. Nikš, I. Hulín: Špeciálna patologická fyziológia (1980). Doc. Nikš sa významným spôsobom zapísal do histórie LF UK aj ako editor a redaktor Bratislavských lekárskych listov, čím nadviazal na prácu prof. Bárdoša.

 V roku 1979 sa vedúcim katedry stal prof. MUDr. Atanáz Fízeľ, DrSc. (1979-1990).  Výskumnú činnosť sústredil na oblasť kardiológie, pričom vznikli tri samostatné výskumné tímy, ktoré sa vzájomne dopĺňali. Skupina vedená prof. Fízeľom sledovala morfologické, metabolické a funkčné zmeny myokardu v priebehu adaptácie srdca na zvýšené pracovné zaťaženie. Osobitná pozornosť sa venovala vzťahu hypertrofie myokardu k zlyhaniu srdca. Skupina vedená prof. Zlatošom sa orientovala na výskum dynamiky vývoja metabolizmu myokardu a zmien mitotickej aktivity kardiomyocytov cicavcov vo včasnom postnatálnom období. Skupina vedená prof. Hulínom riešila otázky longitudinálneho sledovania funkcií kardiovaskulárneho systému dospievajúceho organizmu (TK, ekg, vkg, mapovanie) a endokrinného systému v závislosti od vývinových zmien. V tejto súvislosti vzniklo viac originálnych experimentálnych metodík s praktickým využitím v diagnostickej praxi.

V roku 1990 sa Katedra patologickej fyziológie premenovala na Ústav patologickej fyziológie a jeho prednostom sa stal prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc. (1990-2006).  Prof. Hulín dokázal vytvoriť podmienky pre vedecko-výskumnú činnosť. Výskum zlyhania srdca orientoval na možnosti jeho farmakologickej prevencie. Študovali sa účinky inhibície konvertujúceho enzýmu a nové spôsoby modifikácie fenotypu hemodynamicky preťaženého srdca. Zaviedli sa nové experimentálne modely (hypertrofia spôsobená inhibíciou NO-syntázy) a nové metodiky (telemetrické snímanie biopotenciálov, Holter-monitoring, meranie stupňa kontrakcie a relaxácie ciev). V rámci grantového projektu “Infarkt myokardu - klinické a experimentálne sledovanie metabolických, elektrických a funkčných zmien srdca pri akútnej ischémii myokardu”  vznikol nový model infarktu myokardu intrakoronárnou aplikáciou endotelínu 1. Nové metodiky viedli k odhaleniu markerov fatálnej arytmie, stratifikácii pacientov s ischemickou chorobou srdca a určeniu kandidátov náhlej smrti. Vyvinula sa metóda analýzy na detekciu vysokofrekvenčných zložiek biopotenciálov s využitím rýchlej Fourierovej transformácie, vypracovala sa metodika povrchového izochrónneho mapovania a zdokonalila sa analýza povrchových izopotenciálových a izointegrálových máp srdca. Perspektívna je problematika včasnej identifikácie markerov potenciálnej kardiotoxicity cytostatík použitých pri úspešnom liečení detských onkologických pacientov. Využíva sa originálny metodický prístup sledovania zmien frekvenčných charakteristík ekg-signálu v rámci vysokorozlišovacej elektrokardiografie s využitím fast-Fourierovej a Wiegnerovej analýzy. Sľubné je štúdium elektrogastrografických zmien u novorodencov, ktoré sa rozvíja v spolupráci so zahraničným pracoviskom.

Profesorský zbor ústavu sa rozšíril o profesorov F. Šimka a M. Turčániho. Výučbu patologickej fyziológie významne ovplyvnila skutočnosť, že sa v kontexte nových zákonov EÚ muselo na praktických cvičeniach upustiť od modelovania chorôb a patologických stavov na experimentálnych zvieratách. Medici stratili veľa príležitostí naučiť a osvojiť si praktické zručnosti nevyhnutné pre klinickú prax. Na ústave sa výučba doplnila  videofilmami znázorňujúcimi celý proces prípravy modelu a vývin a priebeh jednotlivých patologických stavov. Vhodným doplnkom je aj satelitné vysielanie EuroTransMed. Videozáznamy sa pravidelne využívajú  na praktických cvičeniach a seminároch. V súčasnosti má ústav k dispozícii 16 videofilmov vlastnej produkcie a 80 videozáznamov z vysielaní programov EuroTransMed.

Prof. Hulín sa po prinavrátení Bratislavských lekárskych listov zo SAV v roku 1993 stal ich šéfredaktorom, doc. Bernadič odborným redaktorom. Tento najstarší vedecký lekársky časopis na Slovensku sa postupne transformoval na medzinárodný časopis, plne akceptovaný vo svetových informačných systémoch (Medline, PubMed, Scopus, SCI). Citácie prác sú od r. 2007 evidované v SCI. Prof. Hulín vytvoril aj edíciu učebných textov a učebníc patologickej fyziológie, ktoré sú prepojené na internú medicínu a chirurgiu a pokrávajú nielen potrebu medikov, ale sú aj súčasťou postgraduálneho vzdelávania lekárov. V akad. roku 2009/2010 vyšlo už 7. doplnené a prepracované vydanie Patofyziológie. Anglická verzia (Hulín et al.: Pathophysiology) vyšla v r. 1997. Táto edícia nadväzuje na dlhoročnú tradíciu spolupráce patofyziológov a internistov, ktorú založil už prof. Netoušek (internista), pokračoval v nej prof. Bárdoš (spolupráca s akad. Dérerom) a prof. Hulín (spolupráca s prof. Ondrejičkom, prof. Ďurišom a ďalšími). Dielom, ktoré vychádza z tejto spolupráce, sú napr. Princípy internej medicíny (I. Ďuriš, I. Hulín, M. Bernadič) a rodiace sa dielo Princípy chirurgie. Pre praktické cvičenia pripravuje dr. Holzerová opakovane Modely chorôb v patofyziológii, ktoré sa využívajú pri praktickej výučbe, v tomto roku obsahuje vydanie aj DVD s výučbovými filmami.

V období 2007-2015 bol prednostom ústavu Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., ktorý bol od roku 1990 zástupcom prednostu.

Od roku 2016 je prednostom ústavu Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Vo všetkých oblastiach ústav pokračuje v nastúpenej ceste. Patrí k pracoviskám, ktoré majú najvyšší počet doktorandov, diplomantov a študentov ŠVOČ. Na pracovisku sa riešia grantové úlohy s celkovo najvyšším podielom dotácie na fakulte. Ústav vykazuje opakovane najvyšší počet karentovaných publikácií a SCI citácií za posledné roky na fakulte. Pracovisko má veľký počet mladých perspektívnych pracovníkov, napĺňa moderné trendy rozvoja vedeckého výskumu, ktoré prekračujú rámec fakulty a univerzity.

Vedecko-výskumná činnosť sa sústreďuje na niekoľko základných okruhov. Cieľom projektu „Modifikácia hypertrofie a zlyhania srdca pri NO-(nitric oxide)– deficitnej  hypertenzii pomocou melatonínu“ (prof. Šimko) je zistiť účinok hormónu pineálnej žľazy melatonínu na hemodynamicky preťažené a zlyhávajúce srdce pri NO-deficitnej hypertenzii. Potenciálny protektívny efekt melatonínu  pri NO-deficitnej hypertenzii by mohol prispieť nielen k objasneniu mechanizmu protektívnych účinkov melatonínu, ale aj k využitiu melatonínu  v liečbe hypertenzie, hypertrofie ľavej komory, ale aj chronického srdcového zlyhania. 

Veľa sa očakáva od monitorovania účasti centrálneho nervového systému v modulácii tumorigenézy (neurobiologický princíp) (prof. Hulín, doc. Mravec). Ide o nový smer štúdia etiopatogenézy nádorových ochorení s cieľom objasniť vzťahy medzi vznikom a progresiou nádorového ochorenia a činnosťou nervového systému. Experimentálne zameranie projektu „Stimulácia nervus vagus ako nový postup pri prevencii ischemicko-reperfúzneho poškodenia transplantovaných orgánov“ má charakter predklinického výskumu s perspektívou klinickej aplikácie. Pokračuje štúdium problematiky patogenézy diabetickej kardiomyopatie a hepatopatie u experimentálnych zvierat so streptozotocínovým diabetom vyvolaným v neonatálnom období (prof. Zlatoš).

K riešeniu aktuálnych vedecko-výskumných otázok prispievajú aj projekty doc. Mladosievičovej – napr. „Dlhodobé komplikácie u onkologických pacientov liečených v období detstva a adolescencie – nový multidisciplinárny problém“ a „Biochemické markery toxicity cytostatík“.

V súčasnosti sa rozvoj výskumnej činnosti viaže na vytvorenie novej metodologickej geneticko-molekulárnej bázy. Genetika vstupuje zásadným spôsobom do poznania etiopatogenézy, možností diagnostiky, terapie i prevencie mnohých ochorení. Vybudovanie materiálno-technickej základne pre tento prístup už prekračuje možnosti jedného ústavu. Preto za mimoriadne významný krok považujeme projekt samostatného Ústavu molekulárnej biomedicíny, ktoré by sa malo stať súčasťou vedecko-výskumnej a pedagogickej základne LF UK.

Na ústave je sústredená aj edičná činnosť. Sídli tu redakcia Bratislavských lekárskych listov a Redakcia pre vydávanie učebníc a monografií, kde sa redakčne pripravili mnohé významné diela ako napr. Princípy internej medicíny, Princípy chirurgie, Všeobecná virológia a Špeciálna virológia, Choroby ciev, Spinal surgery, Neskoré komplikácie po liečbe nádorov v detskom veku. Významná je spoluúčasť pracovníkov ústavu na tvorbe encyklopedických diel (napr. Pyramída, Encyklopédia Beliana, Slovakia and Slovaks a iné).

Pre komplexný pohľad na ústav by bolo potrebné vymenovať mnoho ďalších aktivít, projektov, akademických funkcií, ocenení a mimoriadnych ľudských osudov, ktoré sa s Ústavom patologickej fyziológie spájajú.          

Hlásime sa k 90-ročnej histórii a tradícii našej alma mater, ktorej poslanie chceme naďalej napĺňať a rozvíjať.

Pri Ústave patologickej fyziológie vznikli aj špecializované pracoviská, resp. laboratóriá. Od r. 1961 funguje Oddelenie klinickej patofyziológie ako integrálna súčasť Ústavu. Do februára 1979 bol jeho vedúcim doc. MUDr. Milan Nikš, CSc. Po ňom sa vedúcim oddelenia stal prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc. Od januára 1999 do r. 2008 viedol oddelenie doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., potom opäť prof. I. Hulín a od roku 2012 vedie oddelenie doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Pracovníci oddelenia sa venovali štúdiu vývinu mladej generácie tak zo somatického hľadiska, ako aj z hľadiska funkčnej zdatnosti. Ťažiskom ich práce boli longitudinálne sledovania vývinových zmien kardiorespiračného a endokrinného systému v prepubertálnom období a počas puberty. Po metodickej stránke sa orientovali na využitie elektrokardiografie a vektorkardiografie. Za mnohé cenné výsledky z 10 výskumných úloh bola kolektívu pracovníkov udelená Hálkova cena. V súčasnosti pokračuje výskum v oblasti včasnej identifikácie markerov potenciálnej kardiotoxicity antracyklínových a neantracyklínových cytostatík použitých pri úspešnom liečení detských onkologických pacientov (doc. Mladosievičová). Osobitná pozornosť sa venuje monitorovaniu účasti centrálneho nervového systému v modulácii tumorigenézy (neurobiologický princíp) (prof. Hulín, doc. Mravec). Ide 
o nový smer štúdia etiopatogenézy nádorových ochorení s cieľom objasniť vzťahy medzi vznikom a progresiou nádorového ochorenia a činnosťou nervového systému.

V roku 2009 vzniklo pri ústave ďalšie samostatné vedecko-výskumné pracovisko Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, ktorého vedúcim sa stal pracovník ÚPF 
MUDr. Ing. Bc. P. Celec, PhD. Výskumná aktivita pracoviska sa orientuje na úlohy „Protizápalová a antioxidačná génová terapia Crohnovej choroby u potkanov“, „Inhibícia angiogenézy aplikáciou baktériami sprostredkovanej RNA interferencie“ a „Antioxidačná génová terapia pri preventívnej liečbe ischemickej choroby srdca“.

Na ústave od jeho vzniku bolo vychovaných 8 profesorov, 14 docentov, 3 doktori vied, 38 pracovníkov obhájilo titul CSc. alebo PhD.

Profesori:  Mačela, Bárdoš, Barta, Fízeľ, Hulín, Zlatoš, M.Turčáni, Šimko, Bernadič, Mladosievičová, Mravec

Docenti:  Bárdoš, Barta, Nikš, Kubis, Fízeľ, Hulín, Zlatoš, Popperová, Bernadič, M.Turčáni, Šimko, Mladosievičová, Buckingham, Mravec, Celec

DrSc:  Fízeľ, Hulín, Zlatoš, Celec

CSc:  Nikš, Barta, Kubis, Fízeľ, Hulín, Zlatoš, Fízeľová, Sapáková, Popperová, Riečanský, Chovanová, Nosáľová, Bakošová,Turčáni, Divéky, Filipová, Bernadič, Michalík, Šimko, Maasová, Maco, Sochorová, Mladosievičová, Kozlíková, Sasváry

PhD:  Kráľ, Šulková, Hubka, Navarčíková, Jedlička, Celec, Mravec, Paulis, Urbanová, Hudecová, Roziaková, Poljak, Ondičová, Repová, Hrenák, Vrabcová, Aziriová, Hegedüsová, Lejavová

Oddelenie klinickej patofyziológie

Vedúca oddelenia klinickej patofyziológie: 

Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
beata.mladosievicovafmed.uniba.sk
Tel: 9011 9604 

Docenti: 
Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. (úv.)

Odborní asistenti a asistenti: 
MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc. (úv.)
MUDr. Lucia Petríková (rod. Setteyová) (úv.)

Vedeckí pracovníci:  RNDr. Zuzana Valášková, PhD.

Ostatní pracovníci:  Mgr. Dana Markovičová

Doktorandi:  
MUDr. Lucia Petríková rod. Setteyová (školiteľ B. Mladosievičová)
RNDr. Lucia Žideková (školiteľ B. Mladosievičová)
Mgr. Nikoleta Laiferová (školiteľ B. Ukropcová)
Mgr. Karin Malenovská (školiteľ B. Ukropcová)

Adresa: 
Sasinkova 4 (IV.posch.), Sasinkova 2 (III.posch.)
811 08 Bratislava


Ďalšie informácie:

Zámer pracoviska

Hlavné oblasti výskumu

Projekty a granty

Vybrané publikácie


S podporou grantu Ligy proti rakovine z r. 2017 pomáhame s využitím modernej diagnostiky odhaľovať toxické komplikácie u hematoonkologických pacientov.

Pokusné zariadenie pracoviska

Pokusné zariadenie pri Ústave patologickej fyziológie LF UK je zriadené za účelom vykonávania animálnych experimentov v súvislosti s vedeckými projektami riešenými na pracovisku a v spolupráci s inými pracoviskami.

Etická komisia
- štatút etickej komisie (pdf dokument)
- zriaďovacia listina etickej komisie (pdf dokument)
- štatút poradného výboru (pdf dokument) 
- zriaďovacia listina poradného výboru (pdf dokument) 

Prevádzkový poriadok pokusného zariadenia
- prevádzkový poriadok (pdf dokument)
- havarijný plán (pdf dokument)
- havarijný plán pre GMO RT2  (pdf dokument)
- rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (pdf dokument)
- oznámenie o pridelení čísla pokusného zariadenia (pdf dokument)

Pracovníci ústavu

    Zoznam pracovníkov                                                            


Automatická ústredňa:  00421-2-90119+klapka; 

Prednosta ústavu:
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.fedor.simkofmed.uniba.sk
patfyz.prednostafmed.uniba.sk
Tel: 90119 276    Fax: 90119 601
Zástupkyňa prednostu ústavu:
MUDr. Kristína Repová, PhD.kristina.repovafmed.uniba.sk
kl. 607
Tajomníčka ústavu:
Mgr. Kristína Krajčírovičová kristina.krajcirovicova@fmed.uniba.s
kl. 607
Sekretariát:
Lenka Libáková                lenka.libakovafmed.uniba.sk
Tel: 90119 288    Fax: 90119 601
Ostatní pracovníci
Mgr. Silvia Aziriová silvia.aziriovafmed.uniba.sk
kl. 607
MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc.  bacharovailc.sk
kl. 643
MUDr. Tomáš Baka, PhD.baka4uniba.sk
Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

marian.bernadic@fmed.uniba.skmarian.bernadicfmed.unib.sk

kl.287

Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPHpetercelechotmail.com
www.biomed.szm.sk,  kl. 296
Katarína Filkászovákatarina.filkaszovafmed.uniba.sk
kl. 643
Mgr. Dana Markovičovádana.markovicovafmed.uniba.sk
kl. 611
Prof. MUDr. Beata Mladosievičová,CSc.beata.mladosievicovafmed.uniba.sk
kl. 604
Zoja Molnárovázoja.molnarovafmed.uniba.sk
kl. 643
MVDr. Katarína Ondičová, PhDkatarina.ondicovafmed.uniba.sk
kl. 389, 610
MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD.ludovit.paulisgmail.com
kl. 294, 607
RNDr. Zuzana Poljak, PhD.zuzana.valaskovafmed.uniba.sk
kl. 605
MUDr. Kristína Repová, PhD. kristina.repovafmed.uniba.sk
kl. 607
Prof. MUDr. Marián Turčáni, PhD.marian.turcanifmed.uniba.sk
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.barbara.ukropcovasavba.sk
02-54772-800, klapka 254, 238
Miroslav Veselýkl. 419

Doktorandi


Interní doktorandi
Ing. Dominika Kováčová;    domca.kratka@gmail.com; kl. 294, 607

Mgr. Simona Trubačová;    simona.trubacova@gmail.com; trubacova3@uniba.sk; kl. 294, 607

Mgr. Lucia Slobodová;     slobodova26@uniba.sk

MUDr. Nina Paššáková;    ninapassakova@gmail.com; kostova6@uniba.sk; kl. 294, 607

MUDr. Peter Stanko;    pete.stanko@gmail.com ; stanko23@uniba.sk; kl. 605

Mgr. Nikoleta Laiferová;    nicole.laiferova@gmail.com; laiferova4@uniba.sk

Mgr. Karin Malenovská; malenovska3@uniba.sk

Externí doktorandi

MUDr. Lucia Petríková;    setteyova1@uniba.sk

RNDr. Lucia Žideková

Diplomové práce

 Diplomové práce pracoviska - aktuálne riešené               
vedúci DPškolský rok zadania DP - 2018/19
Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.Silvia Pénzesová: "Vplyv pohybovej in/aktivity na parametre metabolického syndrómu"
Martina Miklošková: "Úloha komplexnej modifikácie životného štýlu v prevencii a liečbe obezity a diabetu 2. typu"
Adam Šulek: "Úloha hnedého tukového tkaniva u človeka"
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.Dalibor Gallik: "Pleiotropné účinky liekov pri srdcovom zlyhaní s dôrazom na ivabradin a sacubitril-valsartan"
MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc.Pavol Sárený: "Určenie začiatku QRS komplexu pre výpočet odvodených echokardiografických parametrov"
prof. MUDr. Beáta Mladosievičová, 
CSc.
Lukáš Šebesta: "Patomechanizmy endokrinnnej rezistencie v liečbe karcinómu prsníka"
MUDr. Kristína Repová, PhD.Marko Pauhof: "Remodelácia ciev pri hypertenzii a možnosti jej terapeutického ovplyvnenia"
vedúci DPškolský rok zadania DP - 2019/20
Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. Martin Prievalský:   "Účinky cvičenia na fenotypy primárnych ľudských svalových buniek, získaných od zdravých jedincov a pacientov s chronickými ochoreniami"
prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

Alexandra Glebocká:  "Vplyv hry na dychových hudobných nástrojoch na kardiorespiračný systém, v zdraví a v chorobe"

MVDr. Katarína Ondičová, PhD.Matúš Jančovič:  "Vplyv fyzickej aktivity a telesného zloženia na autonómne funkcie u mladých ľudí"
MUDr. Kristína Repová, PhD.Jana Hrmová:  "Multifaktoriálna patogenéza migrény"

Publikácie pracoviska (výber)

Rok 2019

Adamcova M, Baka T, Dolezelova E, Aziriova S, Krajcirovicova K, Karesova I, Stanko P, Repova K, Simko F: Relations between markers of cardiac remodelling and left ventricular collagen in an isoproterenol-induced heart damage model. Journal of Physiology and Pharmacology, 70(1): 71-77, 2019

Baka T, Simko F: Ivabradine reversed nondipping heart rate in rats with l-NAME-induced hypertension. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 46(6):607-610, 2019

Repova K, Aziriova S, Kovacova D, Trubacova S, Baka T, Kanska R, Barta A, Stanko P, Zorad S, Molcan L, Adamcova M, Paulis L, Simko F: Lisinopril reverses behavioural alterations in spontaneously hypertensive rats. General Physiology and Biophysics, 38(3):265-270, 2019

Bernadic M Jr, Duchon R, Aziri R, Mladosievicova B: New principles of cancer therapy give new hope for oncological patients. Bratislavské Lekárske Listy, 120(1):15-18, 2019

Schön M, Kovaničová Z, Košutzká Z, Nemec M, Tomková M, Jacková L, Máderová D, Slobodová L, Valkovič P, Ukropec J, Ukropcová B: Effects of running on adiponectin, insulin and cytokines in cerebrospinal fluid in healthy young individuals. Scientific Reports, 9(1):1959, 201

Schön M, Mousa A, Berk M, Chia WL, Ukropec, Majid A, Ukropcová B, de Courten B: The Potential of Carnosine in Brain-Related Disorders: A Comprehensive Review of Current Evidence. Nutrient, 11(6), 2019

Kriška M., Bernadič M., Dukát A.: Základná terminológia pri hodnotení liekov a zoznam najpoužívanejších skratiek. Bratislava: SAP, 116 s., 2019

Ondicova K., Tillinger A., Pecenak J., Mravec B.: The vagus nerve role in antidepressants action: Efferent vagal pathways participate in peripheral anti-inflammatory effect of fluoxetine. Neurochemistry International, 125:47-56, 2019, ISSN: 01970186

Simko F, Baka T: Chronotherapy as a potential approach to hypertensive patients with elevated heart rate?. British Journal of Clinical Pharmacology, 85(8):1861-1862, 2019 Aug.

Baka T, Simko F: Ivabradine modulates the autonomic nervous system by affecting the "little brain" of the heart: A hypothesis. Medical Hypotheses, 129:109253. doi: 10.1016/j.mehy.2019.109253. Epub 2019 Jun 1. 2019 Aug

Simko F, Reiter RJ, Paulis L: Melatonin as a rational alternative in the conservative treatment of resistant hypertension. Hypertension Research, 42(11):1828-1831, 2019 Nov

Wawruch M, Wimmer G Jr, Murin J, Paduchova M, Tesar T, Hlinkova L, Slavkovsky P, Fabryova L, Aarnio E: Patient-Associated characteristics Influencing the Risk for Non-Persistence with Statins in Older Patients with Peripheral Arterial Disease. Drugs Aging, 36(9):863-873, 2019

Valaskova Z, Hulin I, Hassoun OE, Polak S, Mladosievicova B: The effect of GnRH agonists on angiogenesis and its implications for the myocardium in patients with cardiac risk. Bratislavské lekárske listy, 120(8):601-603, 2019

Mladosievicova B, Petrikova L, Valaskova Z, Bernadic M Jr, Chovanec M, Mego M, Bernadic M Sr: Atherosclerosis in cancer patients. Bratislavské lekárske listy, 120(9):636-640, 2019

Passakova N, Celec P, Gardlik R: The role of sex hormones and social determinants in assessment of facial attractiveness. Bratislavske Lekarske Listy, 120(6):443-448, 2019


Rok 2018

Poljak Z, Hulin I, Maruscakova L, Mladosievicova B: Are GnRH and FSH potentially damaging factors in the cardiovascular system? PHARMAZIE, Apr 2, 73(4): 187-190

Foulquier S, Paulis L, Kaschina E, Namsolleck P, Unger T: Hormonal Systems. pp 81-106. In: Berbari AE and Mancia G. Disorders of blood pressure regulation. Springer International Publishing AG, Cham, Switzerland 2018, ISBN 978-3-319-59917-5

Krajcirovicova K, Aziriova S, Baka T, Repova K, Adamcova M, Paulis L, Simko F: Ivabradine does not impair anxiety-like behavior and memory in both healthy and L-NAME-induced hypertensive rats. Physiol Res. 2018;67(Supplementum 4):S655-S664.

Simko F, Baka T, Poglitsch M, Repova K, Aziriova S, Krajcirovicova K, Zorad S, Adamcova M, Paulis L:. Effect of Ivabradine on a Hypertensive Heart and the Renin-Angiotensin-Aldosterone System in L-NAME-Induced Hypertension. Int J Mol Sci. 2018;19(10).

Baka T, Simko F: Nondipping heart rate: A neglected cardiovascular risk factor based on autonomic imbalance? Auton Neurosc Basic Clin 2018;210:83-4

Baka T, Hodosy J, Krajcirovicova K, Repova K, Aziriova S, Domonkos E, Borbelyova V, Slavkovsky P, Zorad S, Celec P, Paulis L, Simko F: 17β-Estradiol treatment reversed left ventricular dysfunction in castrated male rats: an echocardiographic study. Can J Physiol Pharmacol. 2018;96(8):850-854.

Simko F, Baka T, Krajcirovicova K, Repova K, Aziriova S, Zorad S, Poglitsch M, Adamcova M, Reiter RJ, Paulis L: Effect of melatonin on the renin-angiotensin-aldosterone system in L-NAME-induced hypertension. Molecules 2018;23(2).

Repova K, Krajcirovicova K, Mullerova M, Aziriova S, Baka T, Zorad S, Slavkovsky P, Hodosy J, Celec P, Adamcova M, Paulis L, Simko F: Effect of melatonin on the behaviour of rats with continuous light-induced hypertension. Gen Physiol Biophys 2018;37(4):469-73.

Simko F, Adamcova M: What prevents cardioprotective drugs from reaching the market? Expert Rev Clin Pharmacol 2018;11(5):463-5.

Rok 2017

Paulis L, Franke H, Simko F: Gene therapy for hypertension. Expert Opin Biol Ther. 2017 Nov;17(11):1345-1361. doi: 10.1080/14712598.2017.1364726. Epub 2017 Aug 17

Simko F, Pechanova O, Repova K, Aziriova S, Krajcirovicova K, Celec P, Tothova L, Vrankova S, Balazova L, Zorad S, Adamcova M: Lactacystin-Induced Model of Hypertension in Rats: Effects of Melatonin and Captopril. Int J Mol Sci. 2017 Jul 25;18(8). pii: E1612. doi: 10.3390/ijms18081612

Sabaka P, Dukat A, Gajdosik J, Bendzala M, Caprnda M, Simko F:The effects of body weight loss and gain on arterial hypertension control: an observational prospective study. Eur J Med Res. 2017 Oct 25;22(1):43. doi: 10.1186/s40001-017-0286-5

van Thiel BS, Góes Martini A Te Riet L, Severs D, Uijl E, Garrelds IM, Leijten FPJ, van der Pluijm I, Essers J, Qadri F, Alenina N, Bader M, Paulis L, Rajkovicova R, Domenig O, Poglitsch M, Danser AHJ: Brain Renin-Angiotensin System: Does It Exist?Hypertension. 2017 Jun;69(6):1136-1144. doi:10.1161/Hypertensionaha.116.08922. Epub 2017 Apr 10. PMID: 28396529

Demitrovicova L, Mikuskova E, Oravcova I, Cingelova S, Drgona L, Mladosievicova B: Infectious complications in chronic lymphocytic leukemia- a retrospective analysis: single institution experience. Neoplasma 2017;64(3):474-481.

Mladosievičová B: Kardiotoxicita u hematoonkologických pacientov. Kardiologická revue - Interní medicína. 2017;19(1):34-38.

Setteyová L, Mladosievičová B: Predĺženie QTc intervalu vyvolané systémovou liečbou nádorov / Prolongation of the QTc interval induced by systemic tumor therapy. Cardiology Lett 2017; 26 (5): 288-294.

Valaskova Z, Mladosievicova B, Maruscakova L, Hulin I: MicroRNA – Information about myocardial damage or biomarker of heart failure ? Cardiology Lett 2017;26(5):299-302.

Murín J, Mladosievičová B, Špánik S: Position paper of the European Society of Cardiology on antitumour therapy and its cardiovascular toxicity. Cardiology Lett 2017;26(2):65-68.

Rok 2016

Aziriová S, Repová K, Krajčirovičová K, Baka T, Zórad Š, Mojto V, Slavkovský P, Hodosy J, Adamcová M, Paulis Ľ, Šimko F: Effect of ivabradine, captopril and melatonin on the behaviour of rats in L-nitro-arginine methyl ester-induced hypertension. In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Vol. 67, No. 6 (2016), s. 895-902

Hrenák J, Paulis Ľ, Šimko F: Angiotensin A/alamandine/MrgD axis: Another clue to understanding cardiovascular pathophysiology. In: International Journal of Molecular Sciences. - Vol. 17, No. 7 (2016), s. Art. No. 1098

Hrenák J, Paulis Ľ, Šimko F: Angiotensin A/alamandine/MrgD axis: Another clue to understanding cardiovascular pathophysiology. In: International Journal of Molecular Sciences. - Vol. 17, No. 7 (2016), s. Art. No. 1098

Mravec B, Lejavová K, Vargovič P, Ondičová K, Horváthová Ľ, Novák P, Manz G, Filipčík P, Novák M, Kvetňanský R: Tauopathy in transgenic (SHR72) rats impairs function of central noradrenergic system and promotes neuroinflammation. In: Journal of Neuroinflammation [elektronický zdroj]. - Vol. 13 (2016), Art. No. 15 [17 s.]

Paulis Ľ, Foulquier S, Namsolleck P, Recarti Ch, Steckelings Muscha U, Unger Th: Combined angiotensin receptor modulation in the management of cardio-metabolic disorders. In: Drugs. - Vol. 76, No. 1 (2016), s. 1-12

Šimko F, Baka T, Paulis Ľ, Reiter Russel J.: Elevated heart rate and nondipping heart rate as potential targets for melatonin: a review In: Journal of Pineal Research. - Vol. 61, No. 2 (2016), s. 127-137

Piteková B, Ravi S, Mladosievičová B, Shah S, Medveďová E, Ferenčík M, Heitner S, Scott E.C.: Cardiovascular considerations in multiple myeloma. In: Heart and Cardiology: Open Access [elektronický zdroj]. - Vol. 2, No. 2 (2016), Art. No. HCOA-2-011 [online]

Setteyová L, Bachárová L, Mladosievičová B: QT prolongation due to targeted anticancer therapy. In: OncoReview. - Vol. 6, No. 3 (2016), s. A103-A112

Pecháňová O, Paulis Ľ, Šimko F: Impact of melatonin on central blood pressure regulation. In: Activitas nervosa superior rediviva. - Vol. 58, No. 4 (2016), s. 99-104

Poljak Valášková Z, Hulín I, Maruščáková L, Carter A, Mladosievičová B: Androgen deprivation therapy and cardiovascular complications. In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 117, č. 10 (2016), s. 557-561

Rok 2015

Adamcová M, Lencová-Popelová O, Jirkovský E, Mazurová Y, Palička V, Šimko F, Geršl V, Štěrba M: Experimental determination of diagnostic window of cardiac troponins in the development of chronic anthracycline cardiotoxicity and estimation of its predictive value. International Journal of Cardiology. - Vol. 201 (2015), s. 358-367

Horváthová Ľ, Tillinger A, Siváková I, Miková L, Mravec B, Bucová M: Chemical sympathectomy increases neutrophil-to-lymphocyteratio in tumor-bearing rats but does not influence cancer progression. Journal of Neuroimmunology. - Vol. 278, January (2015), s. 255-261.

Hrenák J, Paulis Ľ, Repová K, Aziriová S, Nagtegaal E, Reiter, Russel J, Šimko F: Melatonin and renal protection: novel perspectives from animal experiments and human studies (Review). Current Pharmaceutical Design. - Vol. 21, No. 7 (2015), s. 936-949.

Hrenák J, Paulis Ľ, Šimko F: N-acetyl-seryl-aspartyl-lysyl-proline (Ac-SDKP): Potential target molecule in research of heart, kidney and brain. Current Pharmaceutical Design. - Vol. 21, No. 35 (2015), s. 5135-5143

Lejavová K, Ondičová K, Horváthová Ľ, Hegedüsová N, Cubinková V, Vargovič P, Manz G, Filipčík P, Mravec B, Novák M, Kvetňanský R: Stress-induced activation of the sympathoadrenal system is determined by genetic background in rat models of tauopathy. Journal of Alzheimer's Disease. - Vol. 43, No. 4 (2015), s. 1157-1161

Miková L, Horváthová Ľ, Ondičová K, Tillinger A, Vannucci L, Bízik J, Gidron Y, Mravec B: Ambiguous effect of signals transmitted by the vagus nerve on fibrosarcoma incidence and survival of tumor-bearing rats. Neuroscience Letters. Vol. 593, April (2015), s. 90-94

Mravec B, Ondičová K, Tillinger A, Pečeňák J: Subdiaphragmatic vagotomy enhances stress-induced epinephrine release in rats. Autonomic Neuroscience : Basic & Clinical. - Vol. 190 (2015), s. 20-25

Paulis Ľ, Rajkovičová R, Šimko F: New developments in the pharmacological treatment of hypertension: dead-end or a glimmer at the horizon? Current Hypertension Reports [elektronický zdroj]. - Vol. 17, No. 6 (2015), Art. No. 42 [13 s.]

Roziaková Ľ, Mistrík M, Bátorová A, Kružliak P, Bojtárová E, Dúbrava J, Gergel J, Mladosievičová B: Can we predict clinical cardiotoxicity with cardiac biomarkers in patients after haematopoietic stem cell transplantation? Cardiovascular Toxicology. - Vol. 15, No. 3 (2015), s. 210-216

Šimko F, Pecháňová O, Krajčirovičová K, Matúšková J, Pelouch V, Adamcová M, Paulis Ľ: Effects of captopril,spironolactone, and simvastatin on the cardiovascular system of non-diseased Wistar rats. International Journal of Cardiology. - Vol. 190, No. 1 (2015), s. 128-130

Mladosievičová B, Jurkovič R, Izakovičová Hollá L: Dentálne abnormality po protinádorovej liečbe v detskom veku = Dental abnormalities after treatment for childhood cancer. Klinická onkologie. - Roč. 28, č. 1 (2015), s. 20-23

Bernadič M, Kubišová K, Bernadič M: Patofyziologické východiská pre liečbu systémového lupus erythematosus = Pathophysiological backgrounds of systemic lupus erythematosus therapy. In: Rheumatologia. - Roč. 29, č. 2 (2015), s. 31-36

Géczová L, Šoltýsová A, Gécz J, Šufliarska S, Horáková J, Mladosievičová B: Avascular necrosis of bone in childhood cancer patients: a possible role of genetic susceptibility. Bratislavské lekárske listy. - Roč. 116, č. 5 (2015), s. 289-295

Paulis L, Fauconnier J, Cazorla O, Thireau J, Soleti R, Vidal B, Ouillé A, Bartholome M, Bideaux P, Roubille F, Le Guennec JY, Andriantsitohaina R, Martínez MC, Lacampagne A. Activation of Sonic hedgehog signaling in ventricular cardiomyocytes exerts cardioprotection against ischemia reperfusion injuries. Sci Rep 23;5:7983, 2015.

Rok 2014

Altaner C, Altanerova V, Cihova M, Ondicova K, Rychly B, Baciak L, Mravec B. Complete regression of glioblastoma by mesenchymal stem cells mediated prodrug gene therapy simulating clinical therapeutic scenario.
Int J Cancer. 2014 Mar 15;134(6):1458-65.

Aziriova S, Repova Bednarova K, Krajcirovicova K, Hrenak J, Rajkovicova R, Arendasova K, Kamodyova N, Celec P, Zorad S, Adamcova M, Paulis L, Simko F.
Doxorubicin-induced behavioral disturbances in rats: Protective effect of melatonin and captopril. Pharmacol Biochem Behav. 2014 Sep;124:284-9. doi: 10.1016/j.pbb.2014.06.021. Epub 2014 Jun 28. (IF 2,82)

Hrenak J, Paulis L, Repova K, Aziriova S, Nagtegaal EJ, Reiter RJ, Simko F. Melatonin and Renal Protection: Novel Perspectives from Animal Experiments and Human Studies (review ). Curr Pharm Des. 2014 Sep 28. [Epub ahead of print] (IF 2,248)

Demlova R, Mrkvicova M, Sterba J, Bernatikova H, Stary J, Sukova M, Mikuskova A, Chocholova A, Mladosievicova B, Soltysova A, Behulova D, Pilatova K, Zdrazilova-Dubska L, Valik D.Augmenting clinical interpretability of thiopurine methyltransferase laboratory evaluation.Oncology. 2014;86(3):152-8.

Kubatka P, Kruzliak P, Rotrekl V, Jelinkova S, Mladosievicova B. Statins in oncological research: from experimental studies to clinical practice Crit Rev Oncol Hematol. 2014 Dec;92(3):296-311

Lukackova R, Gerykova Bujalkova M, Majerova L, Mladosievicova B. Molecular genetic methods in the diagnosis of myelodysplastic syndromes. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014 Sep;158(3):339-45.

Mladosievicova B, Jurkovic R, Izakovicova Holla L. Dental abnormalities after treatment for childhood cancer.Klin Onkol. 2015;28(1):20-3. Czech.

Mladosievicova B, Poljak Z, El-Hassoun O, Roziakova L. CarterCardiac amyloidosis:
a hidden cause of cardiovascular complications in oncology practice. OncoReview, Vol. 4, No. 4 (2014), A185-A191.

Pechanova O, Paulis L, Simko F.Peripheral and central effects of melatonin on blood pressure regulation. Int J Mol Sci. 2014 Oct 8;15(10):17920-37. doi: 10.3390/ijms151017920. Review. (IF 2,339)

Roziakova L, Mistrik M, Batorova A, Kruzliak P, Bojtarova E, Dubrava J, Gergel J, Mladosievicova B. Can We Predict Clinical Cardiotoxicity with Cardiac Biomarkers in Patients After Haematopoietic Stem Cell Transplantation? Cardiovasc Toxicol. 2014 Oct 7.

Schmerler P, Jeuthe S, O h-Ici D, Wassilew K, Lauer D, Kaschina E, Kintscher U, Müller S, Muench F, Kuehne T, Berger F, Unger T, Steckelings UM, Paulis L, Messroghli D. Mortality and morbidity in different immunization protocols for experimental autoimmune myocarditis in rats. Acta Physiol (Oxf) 210(4):889-898, 2014.

Simko F, Pechanova O, Repova Bednarova K, Krajcirovicova K, Celec P, Kamodyova N, Zorad S, Kucharska J, Gvozdjakova A7, Adamcova M8, Paulis L. Hypertension and Cardiovascular Remodelling in Rats Exposed to Continuous Light: Protection by ACE-Inhibition and Melatonin. Mediators Inflamm. 2014;2014:703175. doi: 10.1155/2014/703175. Epub 2014 Jul 6. (IF 2,41)

Simko F, Bednarova KR, Krajcirovicova K, Hrenak J, Celec P, Kamodyova N, Gajdosechova L, Zorad S, Adamcova M. Melatonin reduces cardiac remodeling and improves survival in rats with isoproterenol-induced heart failure. J Pineal Res. 2014 Sep;57(2):177-84. doi: 10.1111/jpi.12154. Epub 2014 Jul 10. (IF 7,81)

Projekty pracoviska (VEGA, APVV,...)


Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis

Číslo projektu: APVV-15-0086
Vedúci projektu: Jozef Mardiak, Doc., MUDr., CSc.
Spoluriešitelia projektu: Beáta Mladosievičová, Prof., MUDr., PhD.
Ljuba Bachárová, MUDr., DrSc., Barbora Ukropcová, Doc., MUDr., PhD.
Doba riešenia: 01.2018 - 12.2020

Zlepšenie predikcie toxicity a rezistencie na liečbu tyrozínkinázovými inhibítormi
u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou


Číslo projektu: VEGA 1/0610/18
Vedúci projektu: Beáta Mladosievičová, Prof., MUDr., PhD.
Doba riešenia: 01.2018 - 12.2020

Overenie konceptu modulácie aktivity renín-angiotenzínového systému (RAS) duálnou inhibíciou aminopeptidáz/angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (AP/ACE) a jej vplyv na rozvoj orgánového poškodenia pri hemodynamickom preťažení

Číslo projektu: VEGA 1/0127/17
Vedúci projektu: Ľudovít Paulis, MUDr., RNDr., PhD.
Doba riešenia: 01.2017 - 12.2020

Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II : porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom

Číslo projektu: VEGA 1/0035/19
Vedúci projektu: Fedor Šimko, Prof., MUDr., CSc.
Doba riešenia: 01.2019 - 12.2022

Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov

Číslo projektu: VEGA 1/0112/19
Vedúci projektu: Fedor Šimko, Prof., MUDr., CSc.
Doba riešenia: 01.2019 - 12.2022

Knihy, učebnice, skriptá

Ďuriš-Hulín-Bernadič (Eds):   Princípy internej medicíny. 1. vydanie, Bratislava, SAP 2001, 2951 s.

Hulín :  Patofyziológia. 6. vydanie, Bratislava, SAP 2002, 1397 s.

Hulín et al.:  Pathophysiology. Bratislava, SAP 1997, 696 s.

Štvrtinová, Jakubovský, Hulín: Inflammation and Fever (HTML version). Bratislava, 1995. 113 s.

Ivan Hulín et al.:  Úvod do vedeckého bádania 1. Bratislava, SAP 2003, 555 s.

Peter Slavkovský:   Korene slovenskej vedy a Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu. Bratislava, SAP 2005, 164 s.

Ivan Hulín et al.: Úvod do vedeckého bádania 2. Dialógy, úvahy a zamyslenia. Bratislava, SAP 2005, 531 s.

Ivan Hulín et al.:  Patofyziológia a klinická fyziológia pre magisterské a bakalárske štúdium. Bratislava, SAP 2005, 593 s.

Bernadič M., Hulín I., Uhliar R., Štvrtinová V., Ferenčík M.: Regulované zvýšenie telesnej teploty a patofyziológia bolesti. Bratislava, Faber 2004, 78 s.  

Hulín I., Maasová D., Slavkovský P.:  SLOVNÍK medicínskych termínov. FABER, 2006, 286 s.

Boris Mravec et al.:  Neurotransmitery. Bratislava, SAP 2007, 284 s.

Mladosievičová B., Kaiserová E., Foltinová A.:  Možné neskoré následky protinádorovej liečby v detstve. SAP 2007, 212 s. 

Johana Holzerová:  Modelovanie chorôb a chorobných stavov. Bratislava, Univerzita Komenského 2009, 184 s.

Boris Mravec, Katarína Ondičová:  Nervus vagus. Bratislava, SAP 2010, 361 s.

Beata Mladosievičová a kolektív:  Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov. Bratislava, SAP 2011, 123 s.

Boris Mravec:  Stres a adaptácia. Bratislava, SAP 2011, 332 s.

Marián Bernadič:   Algeziologické minimum. Bratislava, SAP 2011, 98 s.

Beata Mladosievičová a kolektív:  Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov.Druhé doplnené vydanie  Bratislava, SAP 2012, 130 s. Beata Mladosievičová a kolektív:  Kardioonkológia. ratislava, SAP 2012,  248 s.

Boris Mravec:  Nervový systém: patofyziológia. Bratislava, SAP 2013, 132 s.

Peter Slavkovský:   Korene slovenskej vedy a Nobelova cena za fyziológiualebo medicínu.   Druhé, aktualizované a doplnené vydanie  Bratislava, SAP 2013, 182 s.

Boris Mravec:  Nervový systém I. Morfologický a funkčný podklad signalizácie  Bratislava, SAP 2013, 89 s.

Beata Mladosievičová a kolektiv:  Kardioonkologie.  Grada Publishing 2014,208 s.