Ústav patologickej fyziológie LF UK

Pracovníci ústavu

Ústav patologickej fyziológie

811 08 Bratislava, Sasinkova 4, IV. posch., tel. 02/9011 9288

 

Prednosta ústavu:

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC                            

tel. 02/90119 276

e-mail: fedor.simkofmed.uniba.sk, patfyz.prednostafmed.uniba.sk

 

Zástupkyňa prednostu ústavu:

MUDr. Kristína Repová, PhD.

tel. 02/90119 607

e-mail: kristina.repovafmed.uniba.sk

 

Tajomníčka ústavu:

Mgr. Kristína Krajčírovičová

tel. 02/90119 607

e-mail: kristina.krajcirovicovafmed.uniba.sk

 

Sekretariát ústavu:

Bc. Lenka Libáková

tel: 02/9011 9288

e-mail: patfyz.sekretariát@fmed.uniba.sk

 

Profesori:

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC

odbor Normálna a patologická fyziológia

tel. 02/90119 276

e-mail: fedor.simkofmed.uniba.sk, patfyz.prednostafmed.uniba.sk

 

prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

odbor Normálna a patologická fyziológia

tel. 02/90119 287

e-mail: marian.bernadicfmed.uniba.sk

 

prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

odbor Normálna a patologická fyziológia

tel. 02/0911 9604

e-mail: beata.mladosievicovafmed.uniba.sk

 

Docenti:

doc. MUDr. Tomáš Baka, PhD.

odbor Normálna a patologická fyziológia

tel. 02/90119 607

e-mail: baka4uniba.sk

 

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH – úv.

odbor Normálna a patologická fyziológia

 

doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD. – úv.

odbor Normálna a patologická fyziológia

 

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. – úv.

odbor Normálna a patologická fyziológia

 

doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. – úv.

tel. 02/90119 272

e-mail: pechanova2uniba.sk

 

Odborní asistenti:

Mgr. Silvia Aziriová, PhD.

tel. 02/90119 607

e-mail: silvia.aziriovafmed.uniba.sk

 

MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., FESC

tel. 02/90119 294

e-mail: ludovit.paulisfmed.uniba.sk

 

MUDr. Kristína Repová, PhD.

tel. 02/90119 607

e-mail: kristina.repovafmed.uniba.sk

 

MUDr. Peter Stanko, PhD.

tel. 02/90119 607

e-mail: stanko23uniba.sk

 

Vysokoškolskí zamestnanci vo výskume:

Mgr. Kristína Krajčírovičová

tel. 02/90119 607

e-mail: kristina.krajcirovicovafmed.uniba.sk

 

MVDr. Katarína Ondičová, PhD.

tel. 02/90119 610

e-mail: katarina.ondicovafmed.uniba.sk

                                                           

Ostatní zamestnanci:

Katarína Filkászová

Eva Kmeťová

Milan Krajčírovič

Mgr. Dana Markovičová

Zoja Molnárová

Miroslav Veselý

 

Oddelenie klinickej patofyziológie

811 08 Bratislava, Sasinkova 4/IV., Sasinkova 2/III., tel. 9011 9287/9604

 

Vedúca oddelenia:

prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

tel. 0911 9604

e-mail: beata.mladosievicovafmed.uniba.sk

 

Profesori:

prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

odbor Normálna a patologická fyziológia

 

Docenti:

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. – úv.

odbor Normálna a patologická fyziológia

 

Ostatní zamestnanci:

Mgr. Dana Markovičová

Oddelenie klinickej patofyziológie

Vedúca oddelenia klinickej patofyziológie: 

prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
beata.mladosievicovafmed.uniba.sk
Tel: 02/9011 9604 

Docenti: 
prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. (úv.)

Ostatní pracovníci:  Mgr. Dana Markovičová

Doktorandi:  

MUDr. Magdalena Jablonická (školiteľ B. Mladosievičová)

RNDr. Lucia Tatayová (školiteľ B. Mladosievičová)

Mgr. Nikoleta Laiferová (školiteľ B. Ukropcová)

Mgr. Karin Malenovská (školiteľ B. Ukropcová)

Mgr. Mytia Oksana (školiteľ B. Ukropcová)

Mgr. Katarína Rerková (školiteľ B. Ukropcová)

 

Compulsory optional subject

 

Critical appraisal and academic writing skills

 

Lectures  -  academic year  2021/2022  -  summer semester
Tuesday:  17.30–19.20  (Library of Institute of Pathological Physiology)

1.

Core skills of medical students/Academic communication  1.3.2021

(lecture  online)

 Mladosievičová B, Prof, MD, PhD

2.

Academic English/ analysis of mistakes across papers/theses  8.3.2022

(lecture online)

 Mladosievičová B, Prof.  MD, PhD

3.

Scientific publication: How to write an Introduction     15.3.2022

(seminar in person)

 Bachárová L, MD, DSc.

4.

 Scientific publication:  Material and Methods.    
 22.3.2022   

(seminar in person)

 Bachárová L, MD, DSc.

5.

 Scientific publication: Results    29.3.2022 

(seminar in person)

 Bachárová L, MD, DSc.

6.

 How to prepare Abstract – conference, article. 

  5.4 2022

 (lecture online)

 Mladosievičová B, Prof, MD, PhD

7.

 Oral and poster presentation    12.4.2022 

 (lecture online)

 Mladosievičová B, Prof, MD, PhD

8.

Discussion in publication    19.4.2022 

(seminar in person)

 Bachárová L, MD, DSc.

9.

How to interpret statistics       26.4.2022   

(seminar in person)

 Bachárová L, MD, DSc.

10.

Scientific Publication: Review article   3.5.2022

(seminar in person)    

 Bachárová L, MD, DSc.

11.

Medical databases/Test, Credits      10.5.2022 (Lecture online, test via MS Teams)

 Mladosievičová B, Prof, MD, PhD

 

 

Adresa: 
Sasinkova 4 (IV.posch.), Sasinkova 2 (III.posch.)
811 08 Bratislava


Ďalšie informácie:

Zámer pracoviska

Hlavné oblasti výskumu

Projekty a granty

Vybrané publikácie


S podporou grantu Ligy proti rakovine z r. 2017 pomáhame s využitím modernej diagnostiky odhaľovať toxické komplikácie u hematoonkologických pacientov.

Užívateľské zariadenie pracoviska

Užívateľské zariadenie pri Ústave patologickej fyziológie LF UK je zriadené za účelom vykonávania animálnych experimentov v súvislosti s vedeckými projektami riešenými na pracovisku a v spolupráci s inými pracoviskami.

Etická komisia
- štatút etickej komisie 
- zriaďovacia listina etickej komisie 
- štatút poradného výboru 
zriaďovacia listina poradného výboru 

Prevádzkový poriadok pokusného zariadenia
- prevádzkový poriadok 
- havarijný plán 
- prevádzkový poriadok pre GMO RT2  
- rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 
- oznámenie o pridelení čísla užívateľského zariadenia 

Informácia o pracovisku

Roku 2014 sme si pripomenuli 95. výročie založenia Univerzity Komenského v Bratislave i jej prvej a zakladajúcej Lekárskej fakulty. Medzi prvými ústavmi vznikol už pri založení fakulty roku 1919 aj Ústav pre všeobecnú a experimentálnu patológiu, ktorý sa neskôr premenoval na Ústav patologickej fyziológie. Prvým prednostom bol internista prof. MUDr. Miloš Netoušek (1919-1926), ďalej to boli prof. MUDr. Jan Lukeš (1927-1928), prof. MUDr. Jan Kabelík (1928), doc. MUDr. Ivo Mačela (1928-1938), prof. MUDr. František Šimer (1938-1939), prof. Juraj Antal (1939), prof. MUDr. Gejza Bárdoš (1939-1961), doc. MUDr. Ervín Barta, CSc., (1961-1970), doc. MUDr. Milan Nikš, CSc., (1971-1979), prof. MUDr. Atanáz Fízeľ, DrSc., (1979-1990), prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc., (1990-2006), prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., (2006-2015) a prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., (2016-).

Pracovníci ústavu zabezpečujú výučbu patologickej fyziológie pre pregraduálnu výučbu všeobecného lekárstva, zubného lekárstva aj biomedicínskej fyziky, garantujú vzdelávanie v 3. stupni pre normálnu a patologickú fyziológiu. Ústav patrí k pracoviskám, ktoré majú najvyšší počet doktorandov, diplomantov a študentov ŠVOČ. Na ústave vznikli pôvodné učebnice patofyziológie v opakovaných vydaniach, významné projekty učebníc internej medicíny aj chirurgie.

Vo vedecko-výskumnej práci dosahuje pracovisko dlhodobo významné výsledky, ktoré sú celosvetovo akceptované a publikované vo vedeckých časopisoch s vysokým impakt faktorom. Vedecký výskum sa sústreďuje v oblasti kardiovaskulárneho systému na problematiku adaptácie srdca na objemové a tlakové preťaženie,  zlyhanie srdca, ako aj možnosti prevencie a liečby zlyhania srdca, modelovanie hypertenzie u experimentálnych zvierat, vlastnosti elektrického poľa srdca v norme a patológii, nežiaduce následky cytostatickej liečby, rádioterapie a cielenej liečby, ako aj výskum neurofyziologických procesov, najmä kognitívne a motorické funkcie u pacientov s chronickým metabolickým a neurodegeneratívnym ochorením. Na pracovisku sa dlhodobo riešia grantové úlohy, ktorých dotácie patria k najvyšším na fakulte. Pri vyhodnotení ukazovateľov efektívnosti vedecko-výskumnej práce sa ústav zaraďuje na popredné miesta nielen v rámci fakulty, ale aj univerzity. Pracovisko má veľký počet mladých perspektívnych pracovníkov, napĺňa moderné trendy rozvoja vedeckého výskumu, ktoré prekračujú rámec fakulty a univerzity.

Na ústave vždy bola sústredená aj významná edičná činnosť. S ústavom sa spája história Bratislavských lekárskych listov (Bratislava Medical Journal), jediného impaktovaného lekárskeho časopisu na Slovensku a Redakcia pre vydávanie učebníc a monografií. Významná je účasť pracovníkov ústavu na tvorbe encyklopedických diel, ale aj vo výboroch domácich a zahraničných odborných a profesijných spoločností.

Vedecká spolupráca v zahraničí sa viaže najmä na Karolinska univerzita (Štokholm), Institute of Food Nutrition and Health (Zürich), Medical University (Viedeň), Duke University (Durham), Wakefield University, Medical University of Innsbruck a Masarykov onkologický ústav (Brno). Pracovníci ústavu tiež vedecky spolupracujú s akademickými pracoviskami (napr. Center for Cardiovascular Research, Charité, Berlín; CARIM, Maastricht, Univerzita Odensee, Akadémia vied ČR v Prahe) či privátnymi podnikmi (Vicore Pharma, Gothenburg; Attoquant, Viedeň).

Doktorandi ústavu

Mgr. Katarína Rerková

Názov témy v SJ: Mechanizmy a molekulárne mediátory účinkov aeróbne-silového

tréningu na metabolizmus, kognitívne funkcie a fyzickú zdatnosť u obéznych adolescentov.

Školiteľ: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Forma: denná

Začiatok štúdia: 2021/2022

  

Mgr. Oksana Mytiai

Názov témy v SJ: Preskripcia pohybovej aktivity v komplexnom manažmente obezity a jej komorbidít.

Školiteľ: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Forma: denná

Začiatok štúdia: 2021/2022

 

Mgr. Karin Malenovská       

Názov témy v SJ: Fyziologické mechanizmy a molekulárne mediátory terapeutických účinkov aeróbne-silového tréningu u pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Školiteľ: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Forma: denná

Začiatok štúdia: 2020/2021

 

RNDr. Lucia Tatayová

Názov témy v SJ: Nové trendyv genetickej diagnostike onkologických ochorení.

Školiteľ: prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Forma: externá

Začiatok štúdia: 2019/2020

 

Mgr. Alchus Laiferová Nikoleta

Názov témy v SJ: Štúdium epigenetických mechanizmov benefičných účinkov cvičenia v ľudskom kostrovom svale a svalových bunkách: in vivo, ex vivo a in vitro štúdie.

Školiteľ: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Forma: denná

Začiatok štúdia: 2018/2019

Diplomové práce

Témy diplomových prác

 

  • Ukončenie v roku 2024 (zadanie v šk. roku 2021/2022)

Vedúci DP: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Názov v SJ: Pohyb ako liek: účinky aeróbne-silového tréningu na energetický metabolizmus, kognitívne a motorické funkcie u seniorov. . 

Študent: Viktor Luterán

 

Vedúci DP: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Názov v SJ: Systémové mechanizmy adaptácie na cvičenie u pacientov s obezitou.

Študentka: Ema Kubovska

 

Vedúci DP: MVDr. Katarína Ondičová, PhD.

Názov v SJ: Cushingov syndróm v dôsledku ektopickej sekrécie ACTH

Študent: Patrik Péli

 

Vedúci DP: MVDr. Katarína Ondičová, PhD.

Názov v SJ: Tyreopatie a ich diagnostika v klinickej praxi

Študent: Matúš Pijala

 

Vedúci DP: prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Názov témy v AJ: Cardiac Complications Related to Immunotherapy.

Študentka: Marlene Kraberger-Kaplan

 

 

 

  • Ukončenie v roku 2023 (zadanie v šk. roku 2020/2021)

Vedúci DP: Mgr. Silvia Aziriová, PhD.

Názov v SJ: Stres a anxieta.

Študent: Adam Rastanawi

 

Vedúci DP: Mgr. Silvia Aziriová, PhD.

Názov v SJ: Stres a kardiovaskulárne ochorenia.

Študent: Dominik Švec

 

Vedúci DP: Mgr. Silvia Aziriová, PhD.

Názov v SJ: Stres a depresia.

Študentka: Petra Šrámeková

 

Vedúci DP: Mgr. Silvia Aziriová, PhD.

Názov v SJ: Príčiny vzniku anxiety a jej možné farmakologické a nefarmakologické ovplyvnenie.

Študentka: Tatiana Zverbíková

 

Vedúci DP: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Názov v SJ: Vplyv tréningovej intervencie na metabolizmus, kognitívne a motorické funkcie u obéznych adolescentov

Študentka: Zuzana Velická

 

Vedúci DP: MUDr. Kristína Repová, PhD.

Názov v SJ: Vplyv melatonínu na orgánové poškodenie pri hypertenzii

Študent: Peter Velčický

 

Vedúci DP: RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.

Názov v SJ: Monogénovýdiabetes u detí a adolescentov.

Študent: Filip Greguš

 

Vedúci DP: prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Názov témy v AJ: The Association between Hypertension and Cancer.

Študentka: Maria Patroni

 

 

 

  • Ukončenie v roku 2022 (zadanie v šk. roku 2019/2020)

Vedúci DP: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Názov v SJ: Účinky cvičenia na fenotypy primárnych ľudských svalových buniek, získaných od zdravých jedincov a pacientov s chronickými ochoreniami.

Študent: Martin Prievalský

 

Vedúci DP: MVDr. Katarína Ondičová, PhD.

Názov v SJ: Vplyv fyzickej aktivity a telesného zloženia na autonómne funkcie u mladých ľudí

Študent: Matúš Jančovič

 

Vedúci DP: MUDr. Kristína Repová, PhD.

Názov v SJ: Multifaktoriálna patogenéza migrény

Študentka: Bc. Jana Hrmová

 

Vedúci DP: prof. MUDr. Marian Bernadič, CSc.

Názov v SJ: Vplyv hry na dychových hudobných nástrojoch na kardiorespiračný systém v zdraví a v chorobe.

Študentka: Alexandra Glebocká                                                                                                          

Projekty pracoviska

 

Komplexný manažment pacientok v dlhodobej remisii po kuratívnej liečbe karcinómu prsníka a gynekologických malignít so zameraním na genetické aspekty toxicity vybraných cytostatík.

Číslo projektu: VEGA 1/0738/21

Vedúci projektu: Beáta Mladosievičová, Prof., MUDr., CSc.

Doba riešenia: 01.2021 - 12.2023

 

Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II : porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom

Číslo projektu: VEGA 1/0035/19

Vedúci projektu: Fedor Šimko, Prof., MUDr., CSc.

Doba riešenia: 01.2019 - 12.2022

 

Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov

Číslo projektu: VEGA 2/0112/19

Vedúci projektu: Fedor Šimko, Prof., MUDr., CSc.

Doba riešenia: 01.2019 - 12.2022

 

Potenciál ARNI pri regresii patologickej remodelácie kardiovaskulárneho systému u spontánne hypertenzného potkana.

Číslo projektu: UK/245/2021

Vedúci projektu: Peter Stanko, MUDr.

Doba riešenia: 01.2021 - 12.2021

 

Mechanizmy pozitívnych účinkov cvičenia u pacientov s Parkinsonovou chorobou: úloha cytokínu GDF11.

Číslo projektu: UK/392/21

Vedúci projektu: Karin Malenovská, Mgr.

Doba riešenia: 01.2021 - 12.2021

 

 

Knihy, učebnice, skriptá

Ďuriš-Hulín-Bernadič (Eds):   Princípy internej medicíny. 1. vydanie, Bratislava, SAP 2001, 2951 s.

Hulín :  Patofyziológia. 6. vydanie, Bratislava, SAP 2002, 1397 s.

Hulín et al.:  Pathophysiology. Bratislava, SAP 1997, 696 s.

Štvrtinová, Jakubovský, Hulín: Inflammation and Fever (HTML version). Bratislava, 1995. 113 s.

Ivan Hulín et al.:  Úvod do vedeckého bádania 1. Bratislava, SAP 2003, 555 s.

Peter Slavkovský:   Korene slovenskej vedy a Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu. Bratislava, SAP 2005, 164 s.

Ivan Hulín et al.: Úvod do vedeckého bádania 2. Dialógy, úvahy a zamyslenia. Bratislava, SAP 2005, 531 s.

Ivan Hulín et al.:  Patofyziológia a klinická fyziológia pre magisterské a bakalárske štúdium. Bratislava, SAP 2005, 593 s.

Bernadič M., Hulín I., Uhliar R., Štvrtinová V., Ferenčík M.: Regulované zvýšenie telesnej teploty a patofyziológia bolesti. Bratislava, Faber 2004, 78 s.  

Hulín I., Maasová D., Slavkovský P.:  SLOVNÍK medicínskych termínov. FABER, 2006, 286 s.

Boris Mravec et al.:  Neurotransmitery. Bratislava, SAP 2007, 284 s.

Mladosievičová B., Kaiserová E., Foltinová A.:  Možné neskoré následky protinádorovej liečby v detstve. SAP 2007, 212 s. 

Johana Holzerová:  Modelovanie chorôb a chorobných stavov. Bratislava, Univerzita Komenského 2009, 184 s.

Boris Mravec, Katarína Ondičová:  Nervus vagus. Bratislava, SAP 2010, 361 s.

Beata Mladosievičová a kolektív:  Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov. Bratislava, SAP 2011, 123 s.

Boris Mravec:  Stres a adaptácia. Bratislava, SAP 2011, 332 s.

Marián Bernadič:   Algeziologické minimum. Bratislava, SAP 2011, 98 s.

Beata Mladosievičová a kolektív:  Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov.Druhé doplnené vydanie  Bratislava, SAP 2012, 130 s. Beata Mladosievičová a kolektív:  Kardioonkológia. ratislava, SAP 2012,  248 s.

Boris Mravec:  Nervový systém: patofyziológia. Bratislava, SAP 2013, 132 s.

Peter Slavkovský:   Korene slovenskej vedy a Nobelova cena za fyziológiualebo medicínu.   Druhé, aktualizované a doplnené vydanie  Bratislava, SAP 2013, 182 s.

Boris Mravec:  Nervový systém I. Morfologický a funkčný podklad signalizácie  Bratislava, SAP 2013, 89 s.

Beata Mladosievičová a kolektiv:  Kardioonkologie.  Grada Publishing 2014,208 s.