Doktorandské štúdium

Informácie pre zamestnancov a študentov LF UK nájdete v časti "ZÓNA"  http://zona.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/

Všeobecné informácie

Doktorandské štúdium je určené všetkým študentom, ktorí smerujú k akademickej kariére na teoretických, predklinických a klinických pracoviskách a chcú venovať primeranú časť pracovného času prehĺbeniu najnovších vedomostí o vybranej problematike, sledovaniu najnovších trendov vo vlastnom odbore, ovládaniu najnovších metód vedeckej práce. Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. Uskutočňuje sa  v  dennej forme  a  v externej forme. Organizácia doktorandského štúdia je založená na kreditovom systéme. Hlavnou úlohou doktorandského štúdia na lekárskych fakultách je vychovávať vzdelaných lekárov ovládajúcich vedecké prístupy, čo prispeje k vyššej úrovni starostlivosti o pacienta.

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania. Na LFUK je akreditovaných 19 študijných programov v  študijných odboroch. Štandardná dĺžka štúdia je 4 roky v dennej forme štúdia, 5 rokov v externej forme štúdia (plus nadštandardná dĺžka štúdia 2 roky). 

Akreditované študijné programy

študijný program Študijný odbor Dĺžka štúdia denná/externá forma hlavná zodpovedná osoba Časové obmedzenie
anatómia, histológia a embryológia všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD. bez časového obmedzenia
   
 
dermatovenerológia všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH, MHA bez časového obmedzenia
   
 
gynekológia a pôrodníctvo všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. bez časového obmedzenia
   
 
hygiena všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH bez časového obmedzenia
   
 
chirurgia všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD. bez časového obmedzenia
   
 
klinická farmakológia všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Viera Kristová, CSc. bez časového obmedzenia
   
 
lekárske neurovedy všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. bez časového obmedzenia
   
 
neurológia všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. bez časového obmedzenia
   
 
normálna a patologická fyziológia všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. bez časového obmedzenia
   
 
oftalmológia všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Viktor Matejčík, CSc. bez časového obmedzenia
   
 
onkológia všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. bez časového obmedzenia
   
 
otorinolaryngológia všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Milan Profant, CSc. bez časového obmedzenia
   
 
ortopédia všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD. bez časového obmedzenia
   
 
patologická anatómia a súdne lekárstvo všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Pavel Babál, CSc. bez časového obmedzenia
   
 
pediatria všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. bez časového obmedzenia
   
 
psychiatria všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. bez časového obmedzenia
   

 

 

röntgenológia a rádiológia všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. bez časového obmedzenia
   
 
urológia všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD. bez časového obmedzenia
   
 
vnútorné choroby všeobecné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP bez časového obmedzenia
   
 
zubné lekárstvo zubné lekárstvo 4 / 5 prof. MUDr. Peter Stanko, PhD. bez časového obmedzenia
   
 

Výhody dennej formy štúdia

Študenti v dennej forme štúdia majú právo na ubytovanie v študentskom domove a majú tiež nárok na prázdniny v trvaní 40 pracovných dní v akademickom roku a tiež na tvorivé voľno v trvaní 20 dní ročne na prípravu publikácie.

Formou podpory výskumu študentov doktorandského štúdia v dennej forme sú Granty mladých UK, ktoré sa prideľujú každoročne.

Študentom prináleží od 1.1.2020 štipendium vo výške 6. platovej triedy 807,50 € (pred dizertačnou skúškou) a vo výške 7. platovej triedy 940,50 € (po dizertačnej skúške). 

 

Podpora mobility po Európe – možnosť získať podporu 3000 € na 3 mesiace  (Vnútorný predpis UK č. 7/2012)

Doktorandovi v dennej forme štúdia, ak úspešne obháji dizertačnú prácu v štandardnej dĺžke štúdia a zostáva pracovať na fakulte, dekan prizná jednorazovú odmenu 1000 €

 

Mimoriadne odmeny za publikačnú aktivitu, ktorá vyplýva z Vnútorného predpisu dekana LF UK 16/2019 - Vykonávacia smernica diferencovanému odmeňovaniu tvorivých zamestnancov a denných doktorandov Lekárskej fakulty UK v Bratislave v oblasti vedecko-výskumnej práce.

 

 

 

 

 

Podmienky pre získanie titulu PhD.

Základné  kritéria určuje vysokoškolský zákon a ustanovenia Vedeckej rady UK.
Základné kritériá platné pre doktorandov (v dennej aj externej forme) sú:

  • úspešné absolvovanie aspoň 2 povinne voliteľných predmetov a aspoň 2 kurzov študijného programu podľa individuálneho študijného plánu
  • absolvovanie skúšky z anglického jazyka
  • vykonanie dizertačnej skúšky
  • publikovanie vedeckých prác
  • získanie najmenej 210 kreditov ( + 30 kreditov za prijatie práce k obhajobe )
  • obhajoba dizertačnej práce

Ťažiskom študijnej časti je absolvovanie 2 kurzov a 2 povinne voliteľných predmetov z ponuky LFUK, ktoré rozširujú vedomosti získané počas pregraduálneho štúdia. Predmety a kurzy si vyberá študent, schvaľuje ich školiteľ. Ich absolvovanie je nevyhnutné do vykonania dizertačnej skúšky, taktiež i skúška z anglického jazyka. Zoznam predmetov a kurzov, ich sylaby a mená vyučujúcich sú aktualizované  každoročne na zimný semester a  na letný semester a sú uverejnené na webovej stránke fakulty v časti „Doktorandské štúdium“ .         

 

Kritériá na povolenie obhajoby dizertačných prác v študijných odboroch - pre doktorandov, ktorí nastúpili od akad. r. 2007/2008

Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi ak získal najmenej 210 kreditov. Súčasne doktorand v dennej aj externej forme musí byť autorom minimálne 2 vedeckých prác „in extenso“,  pričom jedna práca musí byť v indexovanom časopise a druhá práca musí byť v časopise s impact faktorom. Z toho minimálne jednu prácu musí mať ako prvý autor. Vedecká práca v indexovanom časopise znamená, že je dostupná v databázach WEB of SCIENCE, PUBMED, SCOPUS alebo COPERNICUS.

 

Kritériá na povolenie obhajoby dizertačných prác v študijných odboroch - pre doktorandov, ktorí nastúpili od akad. r. 2016/2017

Doktorand v dennej aj externej forme musí byť autorom minimálne 3 vedeckých prác „in extenso“, z toho minimálne jednu prácu musí mať na tému dizertačnej práce v indexovanom časopise ako prvý autor. Vedecká práca v indexovanom časopise znamená, že je dostupná v databázach WEB of SCIENCE, PUBMED, SCOPUS alebo COPERNICUS. 

Minimálne jednu prácu musí mať doktorand v časopise s impact faktorom (pričom minimálny IF = 0,5 ) ako prvý autor alebo spoluautor.

Do úvahy sa berú len tie výstupy, ktoré už boli publikované, teda nie tie, ktoré boli iba zaslané do tlače, alebo prijaté do tlače.  V odôvodnených prípadoch je možné uznať jednu chýbajúcu publikáciu na základe akceptačného listu.  Tiež je možné uznať publikáciu, ktorá je už dostupná na PubMed-e ako „ahead of print“