Doktorandské štúdium

Informácie pre zamestnancov a študentov LF UK nájdete v časti "ZÓNA"  http://zona.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/

Všeobecné informácie

Doktorandské štúdium je určené všetkým študentom, ktorí smerujú k akademickej kariére na teoretických, predklinických a klinických pracoviskách a chcú venovať primeranú časť pracovného času prehĺbeniu najnovších vedomostí o vybranej problematike, sledovaniu najnovších trendov vo vlastnom odbore, ovládaniu najnovších metód vedeckej práce. Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. Uskutočňuje sa  v  dennej forme  a  v externej forme. Organizácia doktorandského štúdia je založená na kreditovom systéme. Hlavnou úlohou doktorandského štúdia na lekárskych fakultách je vychovávať vzdelaných lekárov ovládajúcich vedecké prístupy, čo prispeje k vyššej úrovni starostlivosti o pacienta.

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania. Na LFUK je akreditovaných 19 študijných programov v  študijných odboroch. Štandardná dĺžka štúdia je 4 roky v dennej forme štúdia, 5 rokov v externej forme štúdia (plus nadštandardná dĺžka štúdia 2 roky). 

Akreditované študijné programy

Študijný program Študijný odbor Dĺžka štúdia denná/externá forma Časové obmedzenie
normálna a patologická fyziológia všeobecné lekárstvo 4.5 bez časového obmedzenia
vnútorné choroby všeobecné lekárstvo 4.5 s časovým obmedzením 31.8.2020
hygiena všeobecné lekárstvo 4.5 bez časového obmedzenia
chirurgia všeobecné lekárstvo 4.5 bez časového obmedzenia
röntgenológia a rádiológia všeobecné lekárstvo 4.5 bez časového obmedzenia
gynekológia a pôrodníctvo všeobecné lekárstvo 4.5 bez časového obmedzenia
pediatria všeobecné lekárstvo 4.5 s časovým obmedzením 31.8.2020
neurológia všeobecné lekárstvo 4.5 bez časového obmedzenia
psychiatria všeobecné lekárstvo 4.5 s časovým obmedzením 31.8.2020
dermatovenerológia všeobecné lekárstvo 4.5 bez časového obmedzenia
oftalmológia všeobecné lekárstvo 4.5 bez časového obmedzenia
onkológia všeobecné lekárstvo 4.5 bez časového obmedzenia
otorinolaryngológia všeobecné lekárstvo 4.5 bez časového obmedzenia
patologická anatómia a súdne lekárstvo všeobecné lekárstvo 4.5 s časovým obmedzením 31.8.2021
ortopédia všeobecné lekárstvo 4.5 bez časového obmedzenia
urológia všeobecné lekárstvo 4.5 bez časového obmedzenia
klinická farmakológia všeobecné lekárstvo 4.5 bez časového obmedzenia
lekárske neurovedy všeobecné lekárstvo 4.5 bez časového obmedzenia
anatómia, histológia a embryológia všeobecné lekárstvo 4.5 bez časového obmedzenia
zubné lekárstvo zubné lekárstvo 4.5 bez časového obmedzenia

Výhody dennej formy štúdia

Študenti v dennej forme štúdia majú právo na ubytovanie v študentskom domove a majú tiež nárok na prázdniny v trvaní 40 pracovných dní v akademickom roku a tiež na tvorivé voľno v trvaní 20 dní ročne na prípravu publikácie.

Formou podpory výskumu študentov doktorandského štúdia v dennej forme sú Granty mladých UK, ktoré sa prideľujú každoročne.

Študentom prináleží od 1.9.2019 štipendium vo výške 6. platovej triedy 734,00 Eur (pred dizertačnou skúškou) a vo výške 7. platovej triedy 855,00 Eur (po dizertačnej skúške). 

 

Podpora mobility po Európe – možnosť získať podporu 3000 Euro na 3 mesiace  (Vnútorný predpis UK č. 7/2012)

Doktorandovi v dennej forme štúdia, ak úspešne obháji dizertačnú prácu v štandardnej dĺžke štúdia a zostáva pracovať na fakulte, dekan prizná jednorazovú odmenu 1000 Euro

 

Mimoriadne odmeny za publikačnú aktivitu, ktorá vyplýva z Vnútorného predpisu dekana LF UK 16/2019 - Vykonávacia smernica diferencovanému odmeňovaniu tvorivých zamestnancov a denných doktorandov Lekárskej fakulty UK v Bratislave v oblasti vedecko-výskumnej práce.

 

 

 

 

 

Podmienky pre získanie titulu PhD.

Základné  kritéria určuje vysokoškolský zákon a ustanovenia Vedeckej rady UK.
Základné kritériá platné pre doktorandov (v dennej aj externej forme) sú:

  • úspešné absolvovanie aspoň 2 povinne voliteľných predmetov a aspoň 2 kurzov študijného programu podľa individuálneho študijného plánu
  • absolvovanie skúšky z anglického jazyka
  • vykonanie dizertačnej skúšky
  • publikovanie vedeckých prác
  • získanie najmenej 210 kreditov ( + 30 kreditov za prijatie práce k obhajobe )
  • obhajoba dizertačnej práce

Ťažiskom študijnej časti je absolvovanie 2 kurzov a 2 povinne voliteľných predmetov z ponuky LFUK, ktoré rozširujú vedomosti získané počas pregraduálneho štúdia. Predmety a kurzy si vyberá študent, schvaľuje ich školiteľ. Ich absolvovanie je nevyhnutné do vykonania dizertačnej skúšky, taktiež i skúška z anglického jazyka. Zoznam predmetov a kurzov, ich sylaby a mená vyučujúcich sú aktualizované  každoročne na zimný semester a  na letný semester a sú uverejnené na webovej stránke fakulty v časti „Doktorandské štúdium“ .         

 

Kritériá na povolenie obhajoby dizertačných prác v študijných odboroch - pre doktorandov, ktorí nastúpili od akad. r. 2007/2008

Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi ak získal najmenej 210 kreditov. Súčasne doktorand v dennej aj externej forme musí byť autorom minimálne 2 vedeckých prác „in extenso“,  pričom jedna práca musí byť v indexovanom časopise a druhá práca musí byť v časopise s impact faktorom. Z toho minimálne jednu prácu musí mať ako prvý autor. Vedecká práca v indexovanom časopise znamená, že je dostupná v databázach WEB of SCIENCE, PUBMED, SCOPUS alebo COPERNICUS.

 

Kritériá na povolenie obhajoby dizertačných prác v študijných odboroch - pre doktorandov, ktorí nastúpili od akad. r. 2016/2017

Doktorand v dennej aj externej forme musí byť autorom minimálne 3 vedeckých prác „in extenso“, z toho minimálne jednu prácu musí mať na tému dizertačnej práce v indexovanom časopise ako prvý autor. Vedecká práca v indexovanom časopise znamená, že je dostupná v databázach WEB of SCIENCE, PUBMED, SCOPUS alebo COPERNICUS. 

Minimálne jednu prácu musí mať doktorand v časopise s impact faktorom (pričom minimálny IF = 0,5 ) ako prvý autor alebo spoluautor.

Do úvahy sa berú len tie výstupy, ktoré už boli publikované, teda nie tie, ktoré boli iba zaslané do tlače, alebo prijaté do tlače.  V odôvodnených prípadoch je možné uznať jednu chýbajúcu publikáciu na základe akceptačného listu.  Tiež je možné uznať publikáciu, ktorá je už dostupná na PubMed-e ako „ahead of print“