Poplatky za štúdium

Akademický rok 2016/2017

Vnútorný predpis č. 9/2016 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2016/2017. Príloha:  Prílohy č.1-13.

Akademický rok 2017/2018

Vnútorný predpis č. 10/2017  Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2017/2018.  Príloha: Prílohy č. 1-13

Predpis je platný od 24. 04. 2017 a účinný od 01. 09. 2017.