Poplatky za štúdium

Akademický rok 2019/2020

Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2019/2020.

VP č.18/2019 Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 17/2019 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2019/2020.
Predpis je platný od 26. 08. 2019 a účinný od 01. 09. 2019.

VP č. 17/2019 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2019/2020.
Predpis je platný od 14. 08. 2019 a účinný od 01. 09. 2019.
Prílohy: Prílohy č. 1-13