Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Poplatky za štúdium

Akademický rok 2017/2018

Vnútorný predpis č. 10/2017  Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2017/2018.  Príloha: Prílohy č. 1-13

Predpis je platný od 24. 04. 2017 a účinný od 01. 09. 2017.

Akademický rok 2018/2019

Vnútorný predpis č. 26/2017  Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2018/2019.  Príloha: Prílohy č. 1-13

Predpis je platný od 20. 12. 2017 a účinný od 01. 09. 2018.