Poplatky za štúdium

Akademický rok 2023/2024

Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2023/2024

VP č. 17/2021 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK. 

Príloha Školné a poplatky spojené so štúdium na UK v akademickom roku 2023/24.