Poplatky za štúdium

Akademický rok 2018/2019

Vnútorný predpis č. 10/2018  Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 26/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2018/2019 v znení dodatku č. 1. Príloha: Prílohy č.1-13

Predpis bol vydaný dňa 29. 05. 2018 a účinný od. 1.9.2018

Akademický rok 2019/2020

Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2019/2020.
Viac informácií Tu.