Poplatky za štúdium

Akademický rok 2022/2023

Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2022/2023

VP č. 17/2021 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Príloha č. 3 k vnútornému predpisu č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdium na UK v akademickom roku 2022/23.

VP č. 27/2021 Dodatok č. 1 k VP 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

VP č. 6/2022 Dodatok č. 2 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.