Poplatky za štúdium

Akademický rok 2021/2022

Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2021/2022

VP č. 17/2021 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.  Príloha.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 3/2010.

Predpis je platný od 28. 07. 2021 a účinný od 01. 09. 2021.

 

VP č. 27/2021 Dodatok č. 1 k VP 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Príloha Školné a poplatky spojené so štúdium na UK v akademickom roku 2022/23.
Predpis je platný a účinný od 23. 12. 2021.

VP č. 6/2022
Dodatok č. 2 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.
Predpis je platný a účinný od 11. apríla 2022.