Certifikačná príprava

Prevádzka referátu

V prípade potreby konzultácie prosíme využívať e-mail

eva.petrusovafmed.uniba.sk 

kristina.tibenskafmed.uniba.sk 

katarina.bucholcerovafmed.uniba.sk 

 

Telefonická konzultácia je možná denne od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00 hod.

 

Osobná návšteva referátu je možná iba v presne vopred dohodnutom termíne v rozmedzí od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00 hod. (prosíme dohodnúť MAILOM).

 

Podklady ohľadom certifikačnej prípravy prosíme zasielať poštou na adresu referátu.

Všeobecné informácie

Certifikačnou prípravou sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností.

Akreditované certifikačné študijné programy v zdravotníckom povolaní

1. lekár

 

2. zubný lekár

 


Certifikovaná pracovná činnosť - ODBORNÍ GARANTI

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení

Povinnosti účastníka certifikačnej prípravy

Účastník je povinný oznamovať poskytovateľovi zmeny v osobe zamestnávateľa, zmeny týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania (prerušenie z dôvodu čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy), zmeny výšky úväzku v zdravotníckom zariadení a iné dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom zdravotníckeho povolania. Tiež zmeny osobných údajov (zmena rodinného stavu a priezviska, zmena trvalého bydliska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla a e-mailového kontaktu). Všetky uvedené skutočnosti je účastník povinný oznamovať poskytovateľovi písomne na adresu Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS LF UK – Referát pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu do 7 dní od vzniku predmetnej skutočnosti.

Prerušenie certifikačnej prípravy - žiadosť

Pokračovanie v certifikačnej príprave - oznámenie

Zmena zamestnávateľa - oznámenie