Certifikačná príprava

OZNAM - obmedzenie prevádzky referátu od 9.3. do odvolania

V prípade potreby konzultácie prosíme využívať e-mail

eva.petrusovafmed.uniba.sk

kristina.tibenskafmed.uniba.sk 

 

Telefonická konzultácia je možná od 8:00 do 11:00 hod.

                                                                od 13:00 do 14:30 hod.

 

Osobná návšteva referátu je možná iba v presne dohodnutom termíne!!!

 

Podklady ohľadom certifikačnej prípravy prosíme zasielať poštou na adresu referátu.

Všeobecné informácie

Certifikačnou prípravou sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností.

Akreditované certifikačné študijné programy v zdravotníckom povolaní

1. lekár

 

2. zubný lekár

 


Certifikovaná pracovná činnosť - ODBORNÍ GARANTI

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení

Povinnosti účastníka certifikačnej prípravy

Účastník je povinný oznamovať poskytovateľovi zmeny v osobe zamestnávateľa, zmeny týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania (prerušenie z dôvodu čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy), zmeny výšky úväzku v zdravotníckom zariadení a iné dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom zdravotníckeho povolania. Tiež zmeny osobných údajov (zmena rodinného stavu a priezviska, zmena trvalého bydliska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla a e-mailového kontaktu). Všetky uvedené skutočnosti je účastník povinný oznamovať poskytovateľovi písomne na adresu Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS LF UK – Referát pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu do 7 dní od vzniku predmetnej skutočnosti.

 

 

NOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO REFERÁTU

+421 2 9011 9403