Certifikačná príprava

Prevádzka referátu

V prípade potreby konzultácie prosíme prioritne využívať e-mailovú komunikáciu:

eva.petrusovafmed.uniba.sk 

kristina.tibenskafmed.uniba.sk (agenda CPČ - zdravotnícke povolanie zubný lekár)

katarina.bucholcerovafmed.uniba.sk (agenda CPČ - zdravotnícke povolanie lekár)

 

Nevyhnutná telefonická konzultácia je možná denne

-od 8:00 do 11:00 hod.

-od 13:00 do 13:30 hod.

 

Osobná návšteva oddelenia, v mesiacoch júl a august, je možná iba v presne vopred dohodnutom termíne (prosíme dohodnúť MAILOM).

pondelok až piatok

9:00 - 11:00 hod. 

 

 

Podklady ohľadom certifikačnej prípravy prosíme zasielať poštou na adresu oddelenia alebo doručiť do podateľne LF UK.

Všeobecné informácie

Certifikačnou prípravou sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností.

Akreditované certifikačné študijné programy v zdravotníckom povolaní

1. lekár

 

2. zubný lekár

 

3. sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, laboratórny diagnostik, rádiologický technik, zdravotnícky laborant

 


Certifikovaná pracovná činnosť - ODBORNÍ GARANTI

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení vzdelávacej ustanovizne