Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Certifikačná príprava

Všeobecné informácie

Certifikačnou prípravou sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností.

Akreditované certifikačné študijné programy v zdravotníckom povolaní

1. lekár

 

2. zubný lekár

 


Certifikovaná pracovná činnosť - ODBORNÍ GARANTI

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení

Povinnosti účastníka certifikačnej prípravy

Účastník je povinný oznamovať poskytovateľovi zmeny v osobe zamestnávateľa, zmeny týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania (prerušenie z dôvodu čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy), zmeny výšky úväzku v zdravotníckom zariadení a iné dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom zdravotníckeho povolania. Skutočnosti uvedené v predchádzajúcej vete je účastník povinný oznamovať poskytovateľovi písomne na adresu Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS LF UK – Referát pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu do 7 dní od vzniku predmetnej skutočnosti.