UNIcert®

Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK je odborným pracoviskom, ktoré má akreditáciu na výučbu jazykových kurzov a skúšky v medzinárodnom systéme UNIcert® v programe:

ANGLICKÝ JAZYK PRE LEKÁRSKE VEDY – UNIcert® III

Kontakt v prípade otázok: valeria.jamrichovafmed.uniba.sk

 

 

Kurz UNIcert® III – termín zaraďovacieho testu pre akad. rok 2023/2024

NÁHRADNÝ TERMÍN

zaraďovacieho testu do kurzu

UNIcert® III - Anglický jazyk pre lekárske vedy

v akad. roku 2023/2024

sa uskutoční dňa

09. 10. 2023 (pondelok) o 17,00 hod.,

Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK, Moskovská 2, m.č. 107

(zmena vyhradená)

Zaraďovacieho testu sa môžete  zúčastniť po zaslaní prihlášky (elektronicky) na e-mailovú adresu valeria.jamrichova@fmed.uniba.sk

Úspešné absolvovanie testu je podmienkou účasti v kurze. Cieľom testu je určenie jazykovej úrovne, nie je zameraný odborne. V prípade rovnosti bodov rozhoduje dátum podania prihlášky.

 

 

UNICERT - informačné video

UNIcert® Franchise Agreement

 

 

Medzinárodný projekt odbornej jazykovej prípravy

Inštitút pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe UNIcert® LUCE udelil Ústavu lekárskej terminológie a cudzích jazykov Lekárskej fakulty UK v Bratislave v roku 2010 akreditáciu na výučbu dvoch jazykových programov:

- anglický jazyk pre lekárske vedy na úrovni C1 – UNIcert® III

- nemecký jazyk pre lekárske vedy na úrovni C1 – UNIcert® III

V súčasnosti ponúkame len anglický jazyk pre lekárske vedy na úrovni C1 – UNIcert® III.

 

UNIcert® III je medzinárodný vzdelávací a testovací program, ktorý ako jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe poskytuje:

- profesionálne a akademicky orientovanú odbornú jazykovú prípravu na vysokej úrovni,

- umožňuje získať certifikát o znalosti jazyka na pokročilej úrovni C1 – skúsený používateľ jazyka,

(podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky),

- podporuje mobilitu študentov (štúdium na zahraničnej univerzite),

- osvedčuje vysokú znalosť cudzieho jazyka v študovanom odbore pre budúcich zamestnávateľov.

Program vychádza z konkrétnych podmienok našej fakulty a požiadaviek UNIcert® LUCE. Zahŕňa dva semestre odbornej jazykovej prípravy podľa Harmonogramu štúdia na LF UK a doplnkový dvojsemestrálny 48-hodinový jazykový kurz, ktorým sa realizuje požiadavka na rozsah hodinovej dotácie – 120 kontaktných vyučovacích hodín. Náklady spojené s kurzom, skúškou a vydaním osvedčenia si hradí študent.

Rámcové smernice programu UNICert® ako programu odbornej cudzojazyčnej prípravy vypracovalo Jazykové centrum Technickej univerzity v Drážďanoch a Asociácia univerzitných jazykových centier (Arbeitskreis der Sprachzentren) v Nemecku v roku 1991. Tento program je reakciou na procesy zjednocovania Európy, nové formy spolupráce medzi európskymi univerzitami, najmä pokiaľ ide o programy študentských mobilít, a na rastúcu internacionalizáciu obchodu, priemyselnej výroby, vedy a výskumu. UNIcert® sa realizuje na štyroch úrovniach (I – IV), ktoré zodpovedajú úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky B1– C2 a s ním súvisia i ďalšie dokumenty:

1. Európsky profesijný životopis v oblasti jazykov

2. Európske jazykové portfólio pre študentov vysokých škôl

KURZ - podmienky na prihlásenie

Podmienky na prihlásenie sa do prípravného dvojsemestrálneho kurzu (48 hod.)

1. Uchádzač musí byť študentom, absolventom alebo pracovníkom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

2. Odporúčaná jazyková úroveň uchádzača je B2+ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

3. Uchádzač musí mať úspešne absolvované predmety Cudzí jazyk 1 a Cudzí jazyk 2 na ÚLTCJ LF UK z príslušného jazyka v rozsahu 72 vyučovacích hodín.

4. Uchádzač zaslaním prihlášky (elektronicky) prejaví vážny záujem o kurz daného roka,  a až po úspešnom absolvovaní zaraďovacieho testu (v druhej polovici septembra) bude oficiálne  zaradený do kurzu (informácie o zaraďovacom teste a zoznam budú uvedené na webovej stránke ÚLTCJ).

Úspešné absolvovanie zaraďovacieho testu je podmienkou prijatia do kurzu. V prípade vyššieho počtu úspešných záujemcov ako 15, budú uprednostnení tí, ktorí záujem o kurz prejavili skôr.  Záujemca  bude záväzne prihlásený po úhrade kurzovného. 

5. Do kurzu sa môžu prihlásiť aj záujemcovia, ktorí neplánujú absolvovať skúšku na získanie medzinárodného certifikátu UNIcert® III, prípadne nespĺňajú všetky podmienky. Po ukončení kurzu im bude vystavený doklad o absolvovaní kurzu. 

6. Podmienkou otvorenia kurzu je minimálny počet 12 záujemcov. 

7. Kurz začína v prvej polovici októbra daného roka a prebieha súbežne s výučbou v jednotlivých semestroch.

KURZ - základné informácie pre akad. rok 2023/2024

Kurz UNIcert® III

Názov: UNIcert® III - Anglický jazyk pre lekárske vedy

Rozsah: 2 semestre šk. r. 2023/2024 v rozsahu 48 hodín (45 min)

Miesto: Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov na Moskovskej ulici č. 2,  Bratislava

Termíny stretnutí:  pondelok 16:30   – 18:45 (3x45 min.)

Cena: 230 €   

Začiatok kurzu: 16. októbra 2023  o 16.30

 

                                              ZMENA VYHRADENÁ!

Detaily platby:

Platbu realizujte až po absolvovaní zaraďovacieho testu a následnom oficiálnom zaradení do kurzu. Potvrdenie o úhrade kurzovného prineste na prvé stretnutie.

 
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

Príjemca platby:          Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

Č. účtu :                      7000082925 / 8180

IBAN:                          SK0881800000007000082925

Suma:                         230,- eur

KS:                             0308

VS:                             101130

Poznámka:                 priezvisko – kurz UNIcert III

 Zároveň, prosím, zašlite informáciu o uskutočnenej platbe na e-mailovú adresu valeria.jamrichova@fmed.uniba.sk

Skúška UNIcert® III 2023 - podmienky

Skúška UNIcert III – Anglický jazyk pre lekárske vedy 2023

sa koná v dňoch 26.9.2023 (písomná časť)  a 27.9.2023 (ústna časť) v priestoroch Ústavu lekárskej terminológie a cudzích jazykov na Moskovskej 2., m.č. M 107

Program:

26.9.2023        písomná časť (Listening, Reading, Use of English, Academic writing):

(utorok)           1. posch. m.č. M 107

                        16:00 – 19:00

27.9.2023        ústna časť:

(streda)            1. posch.  m.č. M 107

                        12:30 – 14:30 prezentácie 

                        14:30 – 14:45 prestávka

                        14:45 – 16:30 interakcia 

Zmena vyhradená.                                                                                                                                                                       

 

Detaily platby:

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

Príjemca platby:          Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

Č. účtu :                      7000082925 / 8180

IBAN:                         SK0881800000007000082925

Suma:                         60,- eur

KS:                             0308

VS:                             101130

Poznámka:                 priezvisko – skúška UNIcert III 

 

Podmienky udelenia certifikátu UNIcert® sú v súlade s rámcovým poriadkom UNIcert® a so skúšobným poriadkom a predpismi, schválenými vedením Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

1. Uchádzač musí byť študentom, absolventom alebo pracovníkom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

2. Musí sa pravidelne zúčastňovať vyučovania cieľového jazyka v rozsahu 120 kontaktných vyučovacích hodín v príslušnom stupni systému UNIcert®.

3. Po absolvovaní 120 hodín odbornej jazykovej prípravy má uchádzač právo prihlásiť sa na skúšku na získanie jazykového certifikátu UNIcert®.

4. Uchádzať sa o vykonanie skúšky nemôže ten, ktorý na nej už dva razy neuspel, prípadne bol zo skúšky vylúčený.

5. V odôvodnených prípadoch môže skúšobný výbor udeliť výnimku k bodu 1, pri preukázaní rovnocenných znalostí aj k ustanoveniu 2.

6. Poplatok za skúšku je 60 €, ktorý sa v prípade neúspešnej skúšky nevracia.

Skúška UNIcert® III - rozsah a forma

Skúška na stupeň UNIcert® III sa skladá z ústnej a písomnej časti a trvá maximálne 240 minút.

1. Ústna skúška pozostáva z dvoch častí a trvá maximálne 60 minút:

- samostatný ústny prejav v cieľovom jazyku (prezentácia) a následná diskusia

- interakcia v cieľovom jazyku

2. Písomná skúška sa skladá z troch častí a trvá 180 minút:

- vypracovanie úloh na preskúšanie čítania s porozumením

- vypracovanie úloh na preskúšanie počúvania s porozumením

- úlohy na písomnú produkciu v cieľovom jazyku, ktoré obsahovo čerpajú z rôznych oblastí medicíny a zodpovedajú témam prebratým v kurze.

Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať min. 60 % v KAŽDEJ z jej častí.