Centrá excelentnosti

Centrá excelentnosti na LF UK

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Peter Turčáni, CSc.

E-mail: neurologiasm.unb.sk, dekan.sekretariatfmed.uniba.sk

Tel.: +421 2 57290 452

Fax: +421 2 52967 169

Vybudovanie Centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu

Vybudovanie centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

Kód ITMS

26240120015

Žiadateľ

Univerzita Komenského v Bratislave

Operačný program

Výskum  a vývoj

Prioritná os

4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie

4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Kód výzvy

OPVaV – 2008/4.1/01-SORO

Celkové výdavky k projektu (EUR)

1,386,433.98

 

Požadovaná výška NFP (EUR)

1,317,112.28

Trvanie projektu (mesiace)

24

 

Ciele projektu

Strategický cieľ projektu:

Vybudovať infraštruktúru a podporiť excelentný výskum a vývoj v rámci Centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

Špecifické ciele projektu:

  1. Investície do infraštruktúry výskumných a vývojových aktivít v oblasti nCMP
  2. Excelentný výskum a vývoj v oblasti nCMP
  3. Prevencia a informácie v oblasti nCMP

 

Aktivity

Hlavné aktivity:

aktivita 1.1 Vybudovanie centra pre nCMP na báze I. neurologickej kliniky LF UK

aktivita 2.1 Prevádzka výskumných a vývojových aktivít Centra excelentnosti pre nCMP

aktivita 2.2 Identifikácia modifikovateľných rizikových faktorov nCMP a algoritmy ich ovplyvnenia

aktivita 2.3 Analýza patofyziologických mechanizmov nCMP

aktivita 2.4 Vypracovanie algoritmov včasnej diagnostiky

aktivita 2.5 Vypracovanie terapeutických algoritmov a zavedenie nových terapeutických postupov

aktivita 3.1 Prevencia nCMP

Podporné aktivity:

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

 

Projektový tím

Výstupy projektu

Seminár

Konferencia 21. 9. 2011

Dobudovanie Centra excelentnosti pre náhle mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

Názov projektu

Dobudovanie Centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

 

Kód ITMS

26240120023

Žiadateľ

Univerzita Komenského v Bratislave

Operačný program

2620002 OP Výskum a vývoj

Prioritná os

Prioritná os 4 – Podpora výskumu a vývoja v BK

Opatrenie

4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk  výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Kód výzvy

OPVaV-2009/4.1/02-SORO

Celkové výdavky k projektu (EUR)

2,787,760.00

Požadovaná výška NFP (EUR)

2,648,372.00

Trvanie projektu (mesiace)

36

 

Ciele projektu

Strategický cieľ projektu:

„Dobudovať infraštruktúru a rozvíjať excelentný výskum a vývoj v rámci Centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave“

Špecifické ciele projektu:

1. Dobudovanie Infraštruktúry pre výskum a zavedenie nových diagnostických a terapeutických postupov pri nCMP

2. Dobudovanie infraštruktúry pre experimentálny výskum mechanizmov zodpovedných za vznik nCMP a nimi vyvolaných zmien v organizme

 

Aktivity

aktivita 1.1. Budovanie infraštruktúry pre intervenčné výkony na mozgových cievach

aktivita 2.1. Budovanie infraštruktúry pre modelovanie a analýzu vzniku nCMP a následných zmien v organizme

aktivita 2.2. Budovanie infraštruktúry pre analýzu behaviorálnych zmien vyvolaných nCMP

 

Projektový tím

Prezentácia projektu

Výstupy projektu

Publikácie

Zborník vedeckých prác vydaných v časopise SAMEDI