Pre uchádzačov

Všeobecné informácie

Hlavným poslaním LF UK je vychovávať lekárov, ktorí chápu svoju profesiu predovšetkým ako poslanie. Takýto prístup zaväzuje LF UK stať sa nielen výučbovou základňou poskytujúcou možnosť nadobudnúť kvalitné vedomosti na dnešnej úrovni lekárskej vedy,  ale aj inštitúciou formujúcou morálny a osobnostný profil svojich absolventov. Výučba prebieha v dvoch doktorských študijných programoch - všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, ktoré je možné študovať i v anglickom jazyku.

Akreditované študijné programy

Študijný program   Stupeň štúdiaForma štúdiaDĺžka štúdiaZískaný titul
všeobecné lekárstvospojený 1. a 2.denná6 rokovMUDr.
zubné lekárstvospojený 1. a 2.denná6 rokovMDDr.

Študijný program všeobecné lekárstvo

Študijný odbor:  Všeobecné lekárstvo

Študijný program:  všeobecné lekárstvo
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2.
Dĺžka štúdia:   6 - ročné
Forma štúdia:  denná

Garant štúdia: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

<output>prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM</output>                 

Charakteristika študijného programu

      Všeobecné lekárstvo je pregraduálny výčbový program poskytujúci všeobecné prírodovedné vzdelanie, ktoré sa opiera o humanitný a etický základ. Obsahom výučby sú teoretické základy anatomickej stavby organizmu a jeho fyziologických funkcií. Na tejto báze je postavená ďalšia výučba základných princípov etiológie a patogenézy chorobných stavov a spôsobov liečby. Štúdium je zavŕšené komplexnou výučbou zameranou na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, terapiu a prevenciu  chorôb. V rámci pregraduálnej výchovy študent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského nadobúda solídne teoretické aj praktické poznatky všeobecného charakteru, ktoré mu umožňujú vedecky medicínsky myslieť a ďalej prehlbovať svoje vzdelanie v ľubovoľnom špecializačnom odbore.

Profil absolventa

      Úlohou Lekárskej fakulty UK je pregraduálna výchova poslucháčov, v rámci ktorej absolvent má dostať všeobecné medicínske vzdelanie. Na túto pregraduálnu výchovu nadväzuje postgraduálna výchova,  v rámci ktorej sa  pripravujú lekári na jednotlivé špecializácie cestou atestácií v príslušných odboroch.
      V rámci pregraduálnej výchovy má študent Lekárskej fakulty UK nadobudnúť solídne teoretické poznatky všeobecného charakteru, ktoré mu umožňujú vedecky myslieť a ďalej prehlbovať svoje vzdelanie v ľubovoľnom špecializačnom odbore.

      Musí zvládnuť:
Základné princípy, ciele a organizáciu zdravotníctva.
Morfológiu a funkciu jednotlivých orgánov ľudského organizmu v rozsahu potrebnom pre pochopenie fyziologických a patologických procesov.
Poznatky o vzniku a priebehu morfologických a funkčných zmien v chorom organizme v rozsahu potrebnom pre racionálnu liečbu.
Fyzikálne vyšetrovacie metódy v jednotlivých medicínskych odboroch a  správnu interpretáciu výsledkov základných laboratórnych metód.
Diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku chorobných jednotiek, ktoré sa často vyskytujú v našej populácii. Princípy liečenia a praktické vykonanie základných liečebných výkonov.
Diagnostiku život ohrozujúcich stavov a poskytovanie kvalifikovanej pomoci pri nich.
Vplyv sociálnych faktorov a podmienok životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva, zásady prevencie infekčných a neinfekčných chorôb a ich uplatňovanie v praxi.
Základy posudzovania pracovnej schopnosti pri rôznych ochoreniach a úrazoch.
Základné právne normy nevyhnutné pre výkon náročnej a zodpovednej práce lekára.
Základy metodológie vedeckej práce.
Princípy lekárskej etiky, ktorými sa musí riadiť vo svojej odbornej činnosti vo vzťahu k chorému človeku počas celého svojho života.

      Absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo spĺňajú podmienky Európskej smernice 2005/36/EC, ktorá umožňuje občanom Európskej únie praktizovať povolanie lekára v rámci všetkých členských štátov EU.

Študijný program zubné lekárstvo

Študijný odbor:  Zubné lekárstvo

Študijný program:  zubné lekárstvo
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2. 
Forma štúdia:  denná

Garant štúdia: prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
                    

Charakteristika študijného programu

      Zubné lekárstvo je samostatný medicínsky program, ktorého náplňou je diagnostika, prevencia a liečba chorobných stavov ústnej dutiny a chrupu. Zahŕňa hlavne problematiku dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich chronicky infekčných ochorení ľudskej populácie – zubného kazu a parodontopatií a ich komplikácií, ako aj  ďalších stavov postihujúcich ústnu dutinu a čeľustno - tvárovú oblasť. Rozsah vedomostí všeobecno-medicínskych disciplín je v rozsahu potrebnom pre tvorbu a podporu zdravia všeobecne so špeciálnym zameraním na zdravie a choroby ústnej dutiny v súvislosti s integritou celého organizmu.

Profil absolventa

      Absolvent študijného programu zubné lekárstvo získa dostatočné teoretické znalosti, praktické poznatky a potrebnú zručnosť, aby mohol po skončení štúdia samostatne vykonávať základné úkony  v preventívnej a liečebnej zubolekárskej starostlivosti.
      V teoretickej rovine ovláda potrebné poznatky teoretických a predklinických predmetov a klinických odborov medicíny a predovšetkým zubného lekárstva v kontexte s integritou celého organizmu.
      Po praktickej stránke si zo zubného lekárstva osvojí základné diagnostické, terapeutické a preventívne postupy tak, aby bol schopný samostatne vykonávať všetky bežné praktické výkony a úkony v ústnej dutine a tieto mohol uplatniť samostatne vo svojom povolaní a  v samostatnej praxi.
      Pri svojej činnosti uplatňuje všeobecno-medicínsky pohľad, multidisciplinárny medicínsky prístup a riadi sa vedeckými základmi medicíny a odboru. Pozná súvislosti medzi prejavmi celkových ochorení a ich vzťahov s ochoreniami v oblasti ústnej dutiny a tváre, ktoré vychádzajú zo štúdia všeobecne-medicínskych klinických predmetov.
      Dokáže samostatne stanoviť komplexný liečebne-preventívny plán ošetrenia pacienta a realizovať ho na základe súčasných vedomostí a poznatkov z celého komplexu predmetov zubného lekárstva  a organizácie práce zubného lekára.

      Požadovaná úroveň jeho schopností a vedomostí  je v zhode so Smernicou rady č.78/686/EEC členských krajín EÚ akceptovanou MŠ SR.