Habilitačné konanie

Akreditované študijné programy pre uskutočňovanie habilitačných konaní a konaní na vymenovanie za profesorov na LF UK v Bratislave

odbor priznané právo
normálna a patologická fyziológia bez časového obmedzenia
vnútorné choroby s časovým obmedzením do 31.8.2020
hygiena bez časového obmedzenia
chirurgia bez časového obmedzenia
rontgenológia a rádiológia bez časového obmedzenia
gynekológia a pôrodníctvo bez časového obmedzenia
pediatria s časovým obmedzením do 31.8.2020
neurológia bez časového obmedzenia
dermatovenerológia bez časového obmedzenia
oftalmológia   bez časového obmedzenia
onkológia bez časového obmedzenia
otorinolaryngológia bez časového obmedzenia
patologická anatómia a súdne lekárstvo s časovým obmedzením do 31.8.2021
ortopédia bez časového obmedzenia
urológia bez časového obmedzenia
klinická farmakológia bez časového obmedzenia
zubné lekárstvo bez časového obmedzenia

Habilitačné konanie

Kritériá na habilitáciu docentov a vymenovania profesorov na LF UK účinné od 5.12.2016

Vnútorný predpis č. 13/2019 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave 

Vnútorný predpis č. 7/2014 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1

Vnútorný predpis č. 2/2012 Rozhodnutie dekana k stanoveniu výšky poplatkov za habilitačné konanie, vymenúvacie konanie za profesora a obhajobu doktorskej dizertačnej práce

DOKUMENTY:

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor - platný od 1.9.2019

Vnútorný predpis č. 7/2018 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 - platný od 9.4. 2018

Vnútorný predpis č. 6/2018 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave  - Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave viď Vnútorný predpis č. 7/2018 platný od 9.4.2018

Vnútorný predpis č. 7/2017 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave  - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave viď Vnútorný predpis č. 7/2018 platný od 9.4.2018

Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave. viď Vnútorný predpis č. 7/2018 platný od 9.4.2018

Zásady konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora UK v Bratislave k vyhláške MŠ SR č. 16/2013

Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z.o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Výnos MŠ SR č. 5/2010-071 o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci

Vnútorný predpis č. 2/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.
Príloha č. 1 Kategórie publikačnej činnosti
Príloha č. 2 Kategórie ohlasov
Príloha č. 3 Charakteristika vybraných pojmov

Zoznam podkladov k žiadosti o začatie habilitačného konania

Habilitačné konanie začína podaním žiadosti  o udelenie titulu docent, ktorú uchádzač podáva písomne predsedovi vedeckej rady LF UK (na LF UK predsedom VR je dekan fakulty). Uchádzač uvedie študijný odbor, v ktorom sa o získanie titulu uchádza. Uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami LF UK a pedagogickú činnosť vykonávajú na inej LF, priložia odporúčanie dekana príslušnej fakulty.

Uchádzač žiadosť a prílohy pod písmenom  b) až k)  predloží v 5 exemplároch, z toho 2 nezviazané a 3 zviazané  do zväzku hrebeňovou väzbou.  Jeden nezviazaný exemplár obsahuje osvedčenú kópiu  dokladov pod písmenom e), f),  g) a k ostatným exemplárom materiálov priložiť kópiu osvedčených dokladov.

VZOR ŽIADOSTI O HABILITAČNÉ KONANIE

a) habilitačná práca sa predkladá v štyroch vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x na CD nosiči v pdf formáte

habilitačná práca môže byť predložená ako
-  monografia alebo
-  monotematická práca, ktorá prináša nové vedecké poznatky, alebo
-  súbor publikovaných vedeckých prác (vo formáte jpg) doplnený komentárom.


Habilitačnú prácu možno predložiť  po súhlase predsedu vedeckej rady aj v cudzom jazyku.  Zhrnutie habilitačnej práce (abstrakt) je v slovenskom aj v anglickom jazyku.

b) životopis -   vzor životopisu   - zaslať aj elektronicky vo Worde na adresu helena.csemyfmed.uniba.sk

c) súhlas so spracovaním osobných údajov – vzor

d) písomný súhlas so zverejnením a sprístupnením habilitačnej práce  verejnosti;

e) osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa;

f) osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (CSc., resp. PhD.) alebo o získaní vedeckej hodnosti (DrSc.); 

g) osvedčenú kópiu dokladu o atestáciách, resp. o úspešne ukončenom špecializačnom štúdiu (v klinických odboroch);  

h) prehľad pedagogickej činnosti a prehľad  dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti v danom študijnom odbore  – vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a  cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov a  zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov, skúšanie na štátnych skúškach v bakalárskych študijných programoch. Zamestnanci LF UK doložia prehľad potvrdený prednostom pracoviska a uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami LF UK, doložia prehľad  potvrdený dekanom fakulty, na ktorej sa uskutočnila pedagogická činnosť ;              

i) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov a technických diel, prehľad preukázateľných citácií  a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí.  Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác ..........   s uvedením citácií a ohlasov vypracuje pre zamestnancov LF UK  Akademická knižnica LF UK  v BratislaveUchádzači z iných lekárskych fakúlt  zoznam k žiadosti pripoja z oficiálnej databázy evidencie publikačnej činnosti  univerzity, na ktorej pôsobia.  Pri požiadavke o spracovanie zoznamu publikačnej činnosti je potrebné knižnicu informovať, že zoznam bude prílohou k žiadosti o habilitačné konanie. Zoznam je potrebné zaslať aj elektronicky vo formáte RTF na adresu helena.csemyfmed.uniba.sk

j) zoznam a stručnú charakteristiku 5 najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác alebo učebníc a učebných textov;  

k) zoznam vedeckých projektov  - grantov (uviesť: zodpovedný riešiteľ, spoluriešiteľ, názov grantovej agentúry, ktorá pridelila finančné prostriedky, dobu riešenia);

Uchádzač predloží na samostatnom papieri

  •  3 témy habilitačnej prednášky ;
  • Z dôvodu povinnosti zadať habilitačnú prácu do centrálneho registra záverečných prác, je potrebné predložiť: názov habilitačnej práce v slovenskom aj v anglickom jazyku, abstrakty v slovenskom aj  v anglickom jazyku vo formáte WORD, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, adresu trvalého bydliska;

         Uchádzač predloží k zoznamu pod písmenom h) súbor všetkých prác v poradí a označené v súlade so zoznamom publikácii.... spracovaným knižnicou, v jednom exemplári.


Vnútorný predpis č. 2/2012 Rozhodnutie dekana k stanoveniu výšky poplatkov za habilitačné konanie, vymenúvacie konanie za profesora a obhajobu doktorskej dizertačnej práce

Vnútorný predpis č. 12/2013 - smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác na UK v Bratislave

Výnos MŠ SR č. 5/2010-071 o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci

Oznámenie verejných habilitačných prednášok a obhajob habilitačných prác

 

 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 12. decembra 2019 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Petra Olejníka, PhD., odborného asistenta Kliniky detskej kardiológie LF UK a DKC - NÚSCH, a. s. v Bratislave, na tému: "Moderné zobrazovacie metódy v pediatrickej kardiológii"    

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. 

o 14.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Využitie moderných zobrazovacích metód v pediatrickej kardiológii na Slovensku " (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pediatria). Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 12. decembra 2019 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Zoltána Szépa PhD., odborného asistenta Katedry dermatovenerológie LF SZU v Bratislave, na tému: "Klinické využitie histologických parametrov v manažmente melanómu"    

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. 

o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Priebojníkové excízie v dermatológii a dermatopatológii " (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania dermatovenerológia). Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 17. októbra 2019 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Tomáša Dallosa, PhD., odborného asistenta Detskej kliniky LF UK a NÚDCH v Bratislave, na tému: "Juvenilná dermatomyozitída - diagnóza na prvý pohľad?"    

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. 

o 13.45 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Poškodenie chronickým zápalom - patofyziológia a klinické dôsledky " (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pediatria). Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 13. júna 2019 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Michala Chovanca, PhD., odborného asistenta II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ v Bratislave, na tému: "Neskorá toxicita liečby u germinatívnych nádorov testis."     

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. 

o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Nové biomarkery, imunitné mechanizmy v patogenéze a prognóze  germinatívnych nádorov a neskorá toxicita ich kuratívnej liečby" (odbor: onkológia). Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 13. júna 2019 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Zuzany Čiernej, PhD., odbornej asistentky Ústavu patologickej anatómie LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Imunohistochemická charakteristika testikulárnych germinatívnych nádorov"     

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. 

o 14.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Identifikácia nových biomarkerov testikulárnych nádorov  z germinatívnych buniek" (odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo). Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 11. apríla 2019 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Pavla Šiarnika, PhD., odborného asistenta I. neurologickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Asociácia spánkových porúch dýchania s cerebrálnou ischémiou vzniknutou počas spánku."     

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. 

o 13.00 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Spánkové poruchy dýchania: rizikový faktor cerebrálnej ischémie" (odbor: neurológia) Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 11. apríla 2019 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Alexandry Krištúfkovej, PhD., odbornej asistentky I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Embólia plodovou vodou"     

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13,  Bratislava. 

o 14.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Závažná materská morbidita a mortalita na Slovensku" (odbor: gynekológia a pôrodníctvo) Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 28. februára 2019 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Karin Gmitterovej, PhD., odbornej asistentky II. neurologickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Demencia s Lewyho telieskami"     

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiwiczova 13 vBratislave. 

o 15.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Prínos analýzy CSF do dagnostiky vybraných neurodegeneratívnych ochorení" (odbor: neurológia) Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 28. februára 2019 sa uskutoční

o 10.30 h verejná habilitačná prednáška Ing. MUDr. Jána Brezu, PhD., MSc., prednostu - odborného asistenta Kliniky pediatrickej urológieLF UK a NÚDCH v Bratislave, na tému: "Laparoskopie u detí"     

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiwiczova 13 vBratislave. 

o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Liečba chronickej renálnej insuficiencie transplantáciou obličky" (odbor: urológia) Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 13. decembra 2018 sa uskutoční

o 10.00 h verejná habilitačná prednáška RNDr. Moniky Bartekovej, PhD., vedeckej pracovníčky Centra experimentálnej medicíny SAV v Bratislave, odbornej asistentky Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave, na tému: "Stres a kardiovaskulárny systém"      Miesto konania: knižnica Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4 v Bratislave. 

o 16.00 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Možnosti ovplyvnenia ischemicko-reperfúzneho poškodenia srdca prírodnými látkami a látkami endogénneho charakteru" (odbor: normálna a patologická fyziológia)                                Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 13. decembra 2018 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Zuzany Žilinskej, PhD., odbornej asistentky Urologickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Diagnostika protilátkami sprostredkovanej rejekcie po transplantácii obličky"                              Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 v Bratislave. 

o 15.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Komplikácie po transplantácii obličky" (odbor: vnútorné choroby)       Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 13. decembra 2018 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Petra Sabaku, PhD., odborného asistenta Kliniky infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Manažment pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním v kontexte súčasných odporúčaní v klinickej praxi."                                                                                                                                   Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 v Bratislave. 

o 14.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Chronické srdcové zlyhávanie v ambulantnej praxi na Slovensku: liečba, klinické a biochemické parametre a ich vzájomné vzťahy" (odbor: vnútorné choroby)                                                   Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 13. decembra 2018 sa uskutoční

o 10.30 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Martina Kužmu, PhD., odborného asistenta V. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Deficit rastového hormónu v dospelosti."                                                                                                   Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 v Bratislave. 

o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Využitie trabekulárneho kostného skóre pri sekundárnej osteoporóze" (odbor: vnútorné choroby)                                                                                                                               Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 18. októbra 2018 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Denisy Čelovskej, PhD., odbornej asistentky I. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Periférne artériové ochorenie dolných končatín a globálne kardiovaskulárne riziko."                                                                                                                                                                                                                                 Miesto konania: knižnica I. internej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 v Bratislave. 

o 14.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Význam senzitivity  baroreflexu v stratifikácii kardiovaskulárneho rizika u hypertonikov" (odbor: vnútorné choroby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 18. októbra 2018 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Jany Trebatickej, PhD., prednostky - odbornej asistentky Kliniky detskej psychiazrie LF UK a NÚDCH v Bratislave, na tému: "Úloha polynenasytených mastných kyselín v etiopatogenéze porúch nálady."                                                                                                                                                                                       Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 v Bratislave. 

o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Omega-3 mastné kyseliny v liečbe  depresívnej poruchy u detí a adolescentov" (odbor: psychiatria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 14. júna 2018 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Martina Boháča, PhD., odborného asistenta Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Súčasné možnosti rekonštrukcie prsníka."                                             Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 v Bratislave. 

o 13.45 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Využitie prvkov regeneratívnej medicíny v plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgii (odbor: chirurgia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 19. apríla 2018 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Gabriely Timárovej, PhD., odbornej asistentky II. neurologickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Farmakorezistentná epilepsia: koncepcia, pokroky v diagnostike a liečbe ."                               Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 v Bratislave.              o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Komplexná terapia farmakorezistentnej epilepsie" (študijný odbor: neurológia)                                                                                                                                                                                      Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 14. decembra 2017 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Mgr. Júliusa Hodosyho, PhD., vedeckého pracovníka Ústavu molekulárnej biomedicíny, odborného asistenta Fyziologického ústavu LF UK  v Bratislave, na tému: "Progres behaviorálnych analýzach experimentálnych zvierat ."                                                                                                                                                        Miesto konania: knižnica Ústavu patologickej fyziológie LF UK, ˇSasinkova 4, Bratislava               

o 15.00 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Testosterón ako faktor modulujúci správanie" (študijný odbor: normálna a patologická fyziológia)                                                                                                                                                    Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 14. decembra 2017 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Miroslava Tedlu, PhD., odborného asistenta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku     LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Diagnostika a liečba porúch prehĺtania."                                                                           Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava.               

o 14.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Funkčné dôsledky liečby tumorov hlavy a krku" (študijný odbor: otorinolaryngológia).                                                                                                                                                              Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava. 


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 14. decembra 2017 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Petra Jackuliaka, PhD., odborného asistenta V. internej kliniky LF UK a UNB           v Bratislave, na tému: "Komplexný manažment diabetického pacienta".                                                                                      Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky   LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava.               

o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Osteoporóza u pacientov s diabetes mellitus 2. typu" (študijný odbor: vnútorné choroby).                                                                                                                                                      Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.                                                                                                                                               


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, dňa 19. októbra 2017 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Richarda Imricha, DrSc., vedeckého pracovníka Biomedicínskeho centra SAV, odborného asistenta fyziologického ústavu LF UK v Bratislave, na tému: "Diferenciálna diagnostika ortostatickej hypotenzie". Miesto konania: knižnica Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava                 

o 15.00 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Autonómny nervový systém a autoimunita (študijný odbor: normálna a patologická fyziológia).                                                                                                                                                            Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 19. októbra 2017 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Jany Radošinskej, PhD.,  odbornej asistentky Fyziologického ústavu LF UK           v Bratislave, na tému: "Aktivita matrixových metaloproteináz pri vybraných rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení".         Miesto konania: knižnica Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

o 14.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Úloha matrixových metaloproteináz a deformability erytrocytov v patogenéze kardiovaskulárnych ochorení" (študijný odbor: normálna a patologická fyziológia).                                                     Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 19. októbra 2017 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Michala Minára, PhD.,  odborného asistenta II. neurologickej kliniky LF UK a UNB   v Bratislave, na tému: "Liečba syndrómu nepokojných nôh".                                                                                                           Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava

o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Prevencia a etiopatogenéza sekundárneho syndrómu nepokojných nôh" (študijný odbor: neurológia).                                                                                                                                                       Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 15. júna 2017 o 14.30 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Petra Ihnáta, PhD.,  odborného asistenta Katedry chirurgických oboru LFOU v Ostrave, na tému: "Stratégie liečby pacientov s kolorektálnym karcinómom a synchrónnymi metastázami pečene" a obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Poruchy vyprázdňovania a funkčnosť anorekta po laparoskopickej nízkej resekcii rekta" (študijný odbor: chirurgia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 15. júna 2017 o 13.30 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Ivany Kacířovej, Ph. D., primárky Oddělení klinické farmakologie FN Ostrava, odbornej asistentky Ústavu klinické farmakologie LFOU v Ostrave, na tému: "Terapautické monitorování aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu v rutinní klinické praxi" a obhajoba habilitačnej práce, na tému:"Terapeutické monitorování antiepileptik jako součast personalizované farmakoterapie v těhotenství" (študijný odbor: klinická farmakológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 16. februára 2017 o 14.30 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Vladimíra Čalkovského, PhD.,odborného asistenta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku  JLF UK a UNM v Martine, na tému: "Postavenie chorôb nosa na púrinosových dutín v koncepte jednotných dýchacích ciest" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Vplyv alergickej rinitídy na funkciu dolných dýchacích ciest" (študijný odbor otorinolaryngológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 15. decembra 2016 o 14.30 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Juraja Staníka, PhD.,odborného asistenta I. detskej kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave, na tému: "Monogénový diabetes a hyperinzulinizmus - protiklady so spoločnou etiológiou" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Monogénový diabetes mellitus na Slovensku" (študijný odbor pediatria).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 15. decembra 2016 o 13.30 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Barbary Ukropcovej, PhD., samostatnej vedeckej pracovníčky v Ústave experimentálnej endokrinológie BMC SAV a odbornej asistentky v Ústave patologickej fyziológie LF UK v Bratislave, na tému: "Mechanizmy účinkov fyzickej (in)aktivity: význam pre zdravie a patogenézu "ochorení z inaktivity" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Kostrový sval a diabetes 2. typu: patomechanizmy a možnosti prevencie a liečby cvičením" (študijný odbor normálna a patologická fyziológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 20. októbra 2016 o 13.30 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Otakara Krafta, Ph. D., prednostu Kliniky nukleární medicíny LFUO a FN Ostrava, na tému: "Efektivita radiosynoviorthesy - léčby chronických kloubních onemocnění otevřenými zářičí" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Sentinelová uzlina z pohledu nukleární medicíny" (študijný odbor rontgenológia a rádiológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 23. júna 2016 o 15.00 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Jozefa Bartunka, PhD., kardiológa v Cardiovascular Center Aalst (Belgicko), na tému: "Funkčné hodnotenie koronárnej cirkulácie a strategického prístupu k myokardiálnej revaskularizácii" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Cardiac Regenerative Interventions in Clinical Translation" (študijný odbor vnútorné choroby).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 11. februára 2016 o 14.45 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Tomáša Kollera, PhD., odborného asistenta V. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Regresia fibrózy a cirhózy pečene" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Prognóza chronických chorôb pečene" (študijný odbor 7.1.4. vnútorné choroby).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 11. februára 2016 o 13.30 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Martina Černáka, PhD., odborného asistenta Očnej kliniky LF SZU a UNB v Bratislave, na tému: "Medzinárodná klasifikácia dier makuly" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Operácia diery makuly bez nutnosti polohovania" (študijný odbor 7.1.14. oftalmológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 25. júna 2015 o 15.40 h

verejná habilitačná prednáška RNDr. Oľgy Pecháňovej, DrSc., riaditeľky Ústavu normálnej a patologickej fyziológia SAV               v Bratislave, na tému: "Mechanizmy vývoja hypertenzie v klastri faktorov metabolického syndrómu" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Vplyv antihypertenzívnych a antioxidačných látok na kardiovaskulárny systém pri experimentálnej hypertenzii" (študijný odbor 7.1.3. normálna a patologická fyziológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 25. júna 2015 o 13.15 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Borisa Šteňa, PhD., zástupcu prednostu II. ortopedicko-traumatologickej kliniky LF UK        a UNB v Bratislave, na tému: "Pokroky v revíznej endoprotetike bedrového kĺbu" a obhajoba habilitačnej práce, na                tému "Revízne operácie acetabulárneho komponentu s použitím modulárnych implantátov z tabekulárneho titánu" (študijný odbor 7.1.22. ortopédia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 21. mája 2015 o 14.15 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Vladimíra Ferianca, PhD., odborného asistenta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Aktívna liečba predčasného odtoku plodovej vody" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Sonograficky riadené intrauterinné výkony" (študijný odbor 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo.

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 26. marca 2015 o 13.15 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Stanislava Šutovského, PhD., odborného asistenta I. neurologickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Alzheimerova choroba: súčasný koncept, perspektívy prevencie a liečby" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Vybrané kapitoly z problematiky demencií" (študijný odbor 7.1.11. neurológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, BratislavaOznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 20. júna 2014 o 11.15 h

verejná habilitačná prednáška doc. MUDr. Ladislava Kuželu, CSc., gastroenterológa, riaditeľa Detskej FNsP v Bratislave, na tému: "Endoskopická terapia chronickej pankreatitídy" a obhajoba habilitačnej práce na tému "Endoskopická terapia benígnych stenóz žlčových ciest vzniknutých po cholecystektómii" (študijný odbor 7.1.4. vnútorné choroby).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

 


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 20. júna 2014 o 10.15 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Ľuboša Drgoňu, CSc.., odborného asistenta II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ, lekára Internej kliniky - Odd. klinickej hematológie NOÚ v Bratislave, na tému: "Stratégia liečby invazívnych mykotických infekcií u onkologických pacientov" a obhajoba habilitačnej práce na tému "Infekčné komplikácie onkologických pacientov" (študijný odbor 7.1.15. onkológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 25. apríla 2014 o 10.15 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Jany Polákovej Mištinovej, PhD., odbornej asistentky Rádiologickej kliniky LF UK, SZU a UNB v Bratislave, na tému: "Traktografia" a obhajoba habilitačnej práce na tému "Zobrazenie srdca magnetickou rezonanciou u pacientov s nekompaktnou ľavou komorou" (študijný odbor 7.1.8. rontgenológia a rádiológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 21. februára 2014 o 10.15 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Jany Dvořáčkovej, PhD., prednostky Ústavu patologie  FN v Ostrave, na tému: "Využití molekulárně genetických a cytogenetických metod při analýze buněk mozkových nádoru a jejich přínos pri diagnózu a léčbu" a obhajoba habilitačnej práce na tému "Cytologie pankreatu" (študijný odbor 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


   

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 13. decembra 2013 o 9.00 h

verejná habilitačná prednáška doc. MUDr. Viery Lehotskej, PhD., prednostky II. rádiologickej Kliniky LF UK a OÚSA v Bratislave, na tému: "Magnetická rezonancia v diagnostike recidív sarkómov mäkkých častíc" a obhajoba habilitačnej práce na tému "3T MR-mamografia - multiparametrický prístup v diagnostickom zobrazovaní prsníkových lézií (študijný odbor 7.1.8. rontgenológia a rádiológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava