Habilitačné konanie

Akreditované odbory habilitačného konania a inauguračného konania na LF UK v Bratislave

odbor habilitačného a inauguračného konania garant Časové obmedzenie
dermatovenerológia prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH, MHA bez časového obmedzenia
   
gynekológia a pôrodníctvo prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D. bez časového obmedzenia
 
hygiena prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH bez časového obmedzenia
 
chirurgia prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA bez časového obmedzenia
 
klinická farmakológia prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD. bez časového obmedzenia
 
neurológia prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. bez časového obmedzenia
 
normálna a patologická fyziológia prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. bez časového obmedzenia
 
oftalmológia prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH bez časového obmedzenia
 
onkológia prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. bez časového obmedzenia
 
otorinolaryngológia prof. MUDr. Milan Profant, CSc. bez časového obmedzenia
 
ortopédia prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH bez časového obmedzenia
 
patologická anatómia a súdne lekárstvo prof. MUDr. Pavel Babál, CSc. bez časového obmedzenia
 
pediatria prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. bez časového obmedzenia
 
psychiatria prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. bez časového obmedzenia
 
röntgenológia a rádiológia prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD. bez časového obmedzenia
 
urológia prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD. bez časového obmedzenia
 
vnútorné choroby prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM bez časového obmedzenia
 
zubné lekárstvo prof. MUDr. Peter Stanko, PhD. bez časového obmedzenia
 

Pripravujeme na akreditáciu ďalšie 4 odbory habilitačných a inauguračných konaní :

Anatómia, histológia a embryológia;

Lekárska biológia a klinická genetika;

Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia;

Lekárska mikrobiológia a imunológia.

Habilitačné konanie

Vnútorný predpis č. 24/2021 Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave platné od 1.9.2022

Príloha k smernici rektora číslo 24/2021 Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Lekárskej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave


Kritériá na habilitáciu docentov a vymenovania profesorov na LF UK účinné od 5.12.2016 platné do 31.8.2022

Vnútorný predpis č. 13/2019 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave 

Vnútorný predpis č. 7/2014 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1

Vnútorný predpis č. 2/2012 Rozhodnutie dekana k stanoveniu výšky poplatkov za habilitačné konanie, vymenúvacie konanie za profesora a obhajobu doktorskej dizertačnej práce

DOKUMENTY:

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor - platný od 1.9.2019

Vnútorný predpis č. 7/2018 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 - platný od 9.4. 2018

Vnútorný predpis č. 6/2018 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave  - Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave viď Vnútorný predpis č. 7/2018 platný od 9.4.2018

Vnútorný predpis č. 7/2017 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave  - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave viď Vnútorný predpis č. 7/2018 platný od 9.4.2018

Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave. viď Vnútorný predpis č. 7/2018 platný od 9.4.2018

Zásady konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora UK v Bratislave k vyhláške MŠ SR č. 16/2013

Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z.o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Výnos MŠ SR č. 5/2010-071 o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci

Vnútorný predpis č. 2/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.
Príloha č. 1 Kategórie publikačnej činnosti
Príloha č. 2 Kategórie ohlasov
Príloha č. 3 Charakteristika vybraných pojmov

Zoznam podkladov k žiadosti o začatie habilitačného konania

Habilitačné konanie začína podaním žiadosti  o udelenie titulu docent, ktorú uchádzač podáva písomne predsedovi vedeckej rady LF UK (na LF UK predsedom VR je dekan fakulty). Uchádzač uvedie študijný odbor, v ktorom sa o získanie titulu uchádza. Uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami LF UK a pedagogickú činnosť vykonávajú na inej LF, priložia odporúčanie dekana príslušnej fakulty.

Uchádzač žiadosť a prílohy pod písmenom  b) až k)  predloží v 5 exemplároch, z toho 2 nezviazané (vložiť len do obalu na spisy) a 3 zviazané  do zväzku hrebeňovou väzbou.  Jeden nezviazaný exemplár obsahuje osvedčenú kópiu  dokladov pod písmenom e), f),  g) a k ostatným exemplárom materiálov priložiť kópiu osvedčených dokladov.

VZOR ŽIADOSTI O HABILITAČNÉ KONANIE

a) habilitačná práca sa predkladá v štyroch vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x na CD nosiči v pdf formáte

Vzor obalu habilitačnej práce

Vzor titulného listu habilitačnej práce

habilitačná práca môže byť predložená ako
-  monografia alebo
-  monotematická práca, ktorá prináša nové vedecké poznatky, alebo
-  súbor publikovaných vedeckých prác (vo formáte jpg) doplnený komentárom.

Habilitačnú prácu možno predložiť  po súhlase predsedu vedeckej rady aj v cudzom jazyku.  Zhrnutie habilitačnej práce (abstrakt) je v slovenskom aj v anglickom jazyku.

b) životopis -   vzor životopisu   - zaslať aj elektronicky vo Worde na adresu helena.csemyfmed.uniba.sk

c) súhlas so spracovaním osobných údajov – vzor

d) písomný súhlas so zverejnením a sprístupnením habilitačnej práce  verejnosti;

e) osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa;

f) osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (CSc., resp. PhD.) alebo o získaní vedeckej hodnosti (DrSc.); 

g) osvedčenú kópiu dokladu o atestáciách, resp. o úspešne ukončenom špecializačnom štúdiu (v klinických odboroch);  

h) prehľad pedagogickej činnosti a prehľad  dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti v danom študijnom odbore  – vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a  cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov a  zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov, skúšanie na štátnych skúškach v bakalárskych študijných programoch. Zamestnanci LF UK doložia prehľad potvrdený prednostom pracoviska a uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami LF UK, doložia prehľad  potvrdený dekanom fakulty, na ktorej sa uskutočnila pedagogická činnosť ;              

i) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov a technických diel, prehľad preukázateľných citácií  a ohlasov na vedecké práce, odborné práce.  Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác ..........   s uvedením citácií a ohlasov vypracuje pre zamestnancov LF UK  Akademická knižnica LF UK  v Bratislave

Uchádzači z iných lekárskych fakúlt  zoznam k žiadosti pripoja z oficiálnej databázy evidencie publikačnej činnosti  univerzity, na ktorej pôsobia (zoznam musí byť podpísaný a opečiatkovaný riaditeľom alebo zodpovedným pracovníkom Akademickej knižnice).

Knižnica zašle elektronicky zoznam publikačnej činnosti s uvedeným mena zodpovednej osoby za vypracovanie zoznamu publikačnej činnosti a citácií na emailovú adresu helena.csemyfmed.uniba.sk 

Pri požiadavke o spracovanie zoznamu publikačnej činnosti je potrebné knižnicu informovať, že zoznam bude prílohou k žiadosti o habilitačné konanie. Zoznam je potrebné zaslať aj elektronicky vo formáte RTF na adresu helena.csemyfmed.uniba.sk 

j) prehľad ocenení, prednášok, pozvaných prednášok, prednáškových a študijných pobytov doma a v zahraničí,

k) zoznam a stručnú charakteristiku 5 najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác alebo učebníc a učebných textov;  

l) zoznam vedeckých projektov  - grantov (uviesť: zodpovedný riešiteľ, spoluriešiteľ, názov grantovej agentúry, ktorá pridelila finančné prostriedky, dobu riešenia);

Uchádzač predloží na samostatnom papieri

  •  3 témy habilitačnej prednášky ;
  • Z dôvodu povinnosti zadať habilitačnú prácu do centrálneho registra záverečných prác, je potrebné predložiť: názov habilitačnej práce v slovenskom aj v anglickom jazyku, abstrakty v slovenskom aj  v anglickom jazyku vo formáte WORD, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, adresu trvalého bydliska;

         Uchádzač predloží k zoznamu pod písmenom h) súbor všetkých prác v poradí a označené v súlade so zoznamom publikácii.... spracovaným knižnicou, v jednom exemplári.Vnútorný predpis č. 7/2018 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 - platný od 9.4. 2018 

Vnútorný predpis č. 12/2013 - smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác na UK v Bratislave

Výnos MŠ SR č. 5/2010-071 o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci

Oznámenie verejných habilitačných prednášok a obhajob habilitačných prác

 

 

 

                                                                                                                     Oznámenie

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že   dňa 15. mája 2024 o 11.00 h sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Anety Bednářovej, PhD., odbornej asistentky  na II. psychiatrickej klinike UPJŠ LF v Košiciach , na tému "Možnosti personalizovanej liečby psychických porúch založenej na biomarkeroch ."

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24 v Bratislave

Dňa 16. mája 2024 o 11.00h  sa na zasadnutí Vedeckej rady LF UK uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému "Biomarkery z pohľadu genomiky pri vybraných psychických poruchách" (odbor habilitačného a inauguračného konania psychiatria)

Miesto konania: Poslucháreň M6 LF UK, Moskovská č. 2 v Bratislave.

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


 

                                                                                                                        Oznámenie

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že   dňa 15. mája 2024 o 10.00 h sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr.Gabriela Koľveka, PhD., odborného asistenta  na Klinike detí a dorastu UPJŠ LF v Košiciach , na tému "Etiológia chronickej obličkovej choroby v detskom veku."

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24 v Bratislave

Dňa 16. mája 2024 o 10.00h  sa na zasadnutí Vedeckej rady LF UK uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému "Determinanty prognózy chronickej obličkovrj chorob v detskom veku" (odbor habilitačného a inauguračného konania pediatria)

Miesto konania: Poslucháreň M6 LF UK, Moskovská č. 2 v Bratislave.

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


 

                                                                                                                       Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že   dňa 15. mája 2024 o 9.00 h sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Daniely Staníkovej, PhD.,odbornej asistentky  na Detskej klinike LF UK a NÚDCH v Bratislave, na tému "Psychoneuroendokrinné aspekty obezity."

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24 Bratislava

Dňa 16. mája 2024 o 9.00h  sa na Zasadnutí Vedeckej rady LF UK uskutoční Verejná obhajoba habilitačnej práce na tému "Genetické psychoneuroendokrinné aspekty obezity u detí" (odbor habilitačného a inauguračného konania pediatria)

Miesto konania: Poslucháreň M6 LF UK, Moskovská č. 2 v Bratislave.

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


 

                                                                                                                       Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že   dňa 6. marca 2024 o 10.00 h sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Romana Kuruca, PhD., odborného asistenta v Ústave súdneho lekárstva  LF UK, v Bratislave, na tému "Virtopsia - virtuálna pitva."

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24 Bratislava

Dňa 7. marca 2024 o 11.00h  sa na Zasadnutí Vedeckej rady LF UK uskutoční Verejná obhajoba habilitačnej práce na tému "Súdnolekárska diagnostika úmrtí v dôsledku obesenia." (odbor habilitačného a inauguračného konania patologická anatómia a súdne lekárstvo)

Miesto konania: Poslucháreň M6 LF UK, Moskovská č. 2 v Bratislave.

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


 

                                                                                                                 Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že   dňa 3. októbra 2023 o 13.00 h sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Kataríny Rejlekovej, PhD., odbornej asistentky II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ, v Bratislave, na tému "Závažné stavy pri nádoroch z germinatívnych buniek."

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24 Bratislava

Dňa 4. októbra2023 o 9.00h  sa na Zasadnutí Vedeckej rady LF UK uskutoční Verejná obhajoba habilitačnej práce na tému "Choriokarcinómový syndróm pri nádoroch germinatívnych buniek." (odbor habilitačného a inauguračného konania onkológia)

Miesto konania: Poslucháreň M6 LF UK, Moskovská č. 2 v Bratislave.


                                                                                                    Oznámenie

10.00 h  verejná habilitačná prednáška JUDr. MUDr. Patrika Palacku, PhD., MPH, MBA, LL.M, odborného asistenta na II. onkologickej klinikee  LF UK a NOÚ v Bratislave, na tému: „ Aktuálne možnosti liečby pacientov s pokročilými urotelovými karcinómami“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: „Identifikácia nových biomarkerov pri pokročilých urotelových karcinómoch“, (odbor habilitačného konania a inauguračného konania onkológia).

11.00 h  verejná habilitačná prednáška MUDr. Zuzany Košutzkej, PhD., odbornej asistentky na  II. neurologickej kloinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: „Úloha botulotoxínu v modernej liečbe neurologických ochorení“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: "Hlboká mozgová stimulácia v liečbe neurologických ochorení", (odbor habilitačného a inauguračného konania neurológia).                                                     

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy 


 

                                                                                                          Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že   dňa 17.mája 2023 sa uskutočnia verejné habilitačné prednášky v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24 v Bratislave

8.00h MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD., odborný asistent na Kardiochirurgickej klinike LF UK a N=USCH, a. s. v Bratislave, na tému: „ Úloha transkatétrovej chlopňovej technológie v liečbe vysoko rizikových pacientov a komplexnou chlopňovou chorobu srdca“, (odbor habilitačného konania a inauguračného konania chirurgia).

8.45h   MUDr. Mária Králová, CSc., odborná asistentka na  Psychiatrickej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: „Klinicky významné dimenzie demencií z pohľadu psychiatra",(odbor habilitačného a inauguračného konania psychiatria).      

9.30h  MUDr. Žofia Rádiková, PhD., odborná asistentka v Ústave patologickej fyziológie LF SZU v Bratislave, na tému: „Oxidačný stres, inzulínová rezistencia a zápalová aktivita pri vybraných chronických zápalových ochoreniach", (odbor habilitačného a inauguračného konania normálna a patologická fyziológia). 

10.15h  MUDr. Janette Baloghová, PhD., prednostka Kliniky dermatovenerológie LF UPJŠ v Košiciach, na tému: „Manažment psoriázy detí", (odbor habilitačného a inauguračného konania ndermatovenerológia). 

 

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

 

dňa 18.mája 2023 sa uskutočnia verejné habilitačné obhajoby habilitačných prác na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, v posluchárni M6 LF UK, Moskovská č. 2 v Bratislave

8.45h MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD.,  na tému: „ New horizons in the treatment of inoperable and high risk patients with the transcatheter valve technology."

9.30h MUDr. Mária Králová, CSc.,  na tému: „ Dimensie demencií."

10.30h MUDr. Janette Baloghová, PhD.,  na tému: „ Komorbidity a biologická liečba psoriázy."

11.15h MUDr. Žofia Rádiková, PhD.,  na tému: „ Aktuálne pohľady na patogenézu sclerosis multiplex."

 


 

                                                                                                            Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že   dňa 2. marca  2023 sa uskutočnia verejné habilitačné prednášky  a verejné obhajoby habilitačných prác na zasadnutí Vedeckej rady  LF UK,  v posluchárni  č. 6 v budove LF UK, ul. Moskovská č. 2/prízemie v Bratislave.                                                                 

10.00 h  verejná habilitačná prednáška JUDr. MUDr. Patrika Palacku, PhD., MPH, MBA, LL.M, odborného asistenta na II. onkologickej klinikee  LF UK a NOÚ v Bratislave, na tému: „ Aktuálne možnosti liečby pacientov s pokročilými urotelovými karcinómami“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: „Identifikácia nových biomarkerov pri pokročilých urotelových karcinómoch“, (odbor habilitačného konania a inauguračného konania onkológia).

11.00 h  verejná habilitačná prednáška MUDr. Zuzany Košutzkej, PhD., odbornej asistentky na  II. neurologickej kloinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: „Úloha botulotoxínu v modernej liečbe neurologických ochorení“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: "Hlboká mozgová stimulácia v liečbe neurologických ochorení", (odbor habilitačného a inauguračného konania neurológia).                                                     

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy 


 

                                                                                                                            Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že   dňa 10. novembra  2022 sa uskutočnia verejné habilitačné prednášky  v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, v Bratislave

9.00 h  MUDr. Rastislav Sysák, PhD., odborný asistent na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike  LF UK a UNB v Bratislave, na tému: „Možnosti interdisciplinárnej spolupráce pediatra a pediatrického gynekológa.“ (odbor habilitačného a inauguračného konania gynekológia a pôrodníctvo)

10.00 h  MUDr. Katarína Klobučníková, PhD., odborná asistentka na  I. neurologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: „Primárne poruchy spánku a epilepsia.“ (odbor habilitačného a inauguračného konania neurológia).

Na zasadnutí Vedeckej rady LF UK,  vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK Sasinkova 4 v Bratislave, sa uskutočnia verejné obhajoby  habilitačných prác: 

13.30 h  MUDr. MUDr. Rastislav Sysák, PhD., na tému: „Súčasné možnosti prenatálnej diagnostiky."

14.15 h  MUDr. Katarína Klobučníková, PhD., na tému: „Spánok a epilepsia.“

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


 

                                                                                              Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že  sa dňa 29. septembra  2022 uskutočnia verejné habilitačné prednášky  v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, v Bratislava

8.00 h MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., odborný asistent na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku  LF UK a UNB v Bratislave, na tému: „Vplyv etiológie hluchoty na výsledky kochleárnej implantácie.“ (odbor habilitačného a inauguračného konania otorinolaryngológia)

9.00 h MUDr. Peter Bukovčan, PhD., odborný asistent na  Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave, na tému: „Klinické skúsenosti s použitím kombinácie metódy lokálneho podtlaku so striebrom impregnovaným antimikrobiálnym krytím v liečbe nehojacich sa rán.“ (odbor habilitačného a inauguračného konania chirurgia).

o 10.00 h MUDr. Pavol Janega, PhD., odborný asistent v Ústave patologickej anatómie  LF UK a UNB v Bratislave, na tému: „Oxid dusnatý a jeho miesto pri experimentálnej neurodegenerácií.“ (odbor habilitačného a inauguračného konania patologická anatómia a súdne lekárstvo).

Na zasadnutí Vedeckej rady LF UK,  vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK Sasinkova 4 v Bratislave verejné obhajoby  habilitačných prác: 

13.30  h MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., na tému: „Hereditárne poruchy sluchu na Slovensku: genotypy, fenotypy, vplyv na rehabilitáciu“

14.15 h MUDr. Peter Bukovčan, PhD., na tému: „Integrácia metódy lokálneho podtlaku do stratégie liečby nehojacich sa rán“

15.15 h MUDr. Pavol Janega, PhD., na tému: „Histopatologický pohľad na neurovaskulárne zmeny pri experimentálnej neurodegenerácii“ (odbor habilitačného a inauguračného konania patologická anatómia a súdne lekárstvo).

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


 

                                                                                       Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 28. apríla 2022  o 10.30 h  sa uskutočnia online formou verejná habilitačná prednáška MUDr. Branislava Trebatického, PhD., odborného asistenta na Urologickej klinike  LF UK, SZU a UNB v Bratislave, na tému: " Ischemicko-reperfúzne poškodenie transplantovanej obličky" a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Oxidačné poškodenie endotelu v urológii" (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania urológia)

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


                                                                                         Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 28. apríla 2022  o 9.00 h  sa uskutočnia online formou verejná habilitačná prednáška MUDr. Jozefa Babalu, PhD., odborného asistenta - prednostu Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH v Bratislave, na tému: "Apendektómia v detskom veku" a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Vrodené cievne ochorenia detského veku, hemangiómy a cievne malformácie " (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chirurgia)

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


                                                                                       Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 28. apríla 2022  o 7.30 h  sa uskutočnia online formou verejná habilitačná prednáška MUDr. Andreja Thurza, PhD.,MPH, MHA, odborného asistenta na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave, na tému: "3Ddiagnostika tváre a úsmevu ako základ "tvárou riadeného plánovania liečby" - Facially driven orthodontics" a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Digitalizácia, umelá inteligencia a 3D tlač v ortodoncii" (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania zubné lekárstvo)

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


                                                                                       Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 17. februára 2022  o 10.00 h  sa uskutočnia online formou verejná habilitačná prednáška MUDr. Tomáša Baku, PhD., odborného asistenta v Ústave patologickej fyziológie LF UK v Bratislave. na tému: "Non-dipping srdcovej frekvencie zanedbaný kardiovaskulárny rizikový faktor a potenciálny cieľ terapie" a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Srdcová frekvencia a jej non-dipping pri hypertenzii: kardiovaskulárne rizikové faktory modifikovateľné ivabradínom" (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania normálna a patologická fyziológia).

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


 

                                                                                    Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 16. decembra 2021  o 10.30 h  sa uskutočnia online formou verejná habilitačná prednáška MUDr. Adely Penesovej, PhD., odbornej asistentky v Ústave patologickej fyziológie LF SZU v Bratislave. na tému: "Inzulinová rezistencia a možnosti jej farmakologického a nefarmakologického ovplyvnenia v liečbe obezity" a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Patogenéza obezity, dysfunkcia tukového tkaniva, zápal a možnosti liečby obezity" (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania normálna a patologická fyziológia).

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


                                                                                Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 16. decembra 2021  o 9.00 h  sa uskutočnia online formou verejná habilitačná prednáška MUDr. Silvie Timkovej, PhD., odbornej asistentky, prednostky I. stomatologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP v Košiciach, na tému: "Lokálne choroby povrchu jazyka a ich vzťah celkovým chorobám" a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Lokálne zmeny a ochorenia povrchu jazyka" (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania zubné lekárstvo).

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


                                                                                   Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 7. októbra 2021  o 10.30 h  sa uskutočnia online formou  verejná habilitačná prednáška MUDr. Ľudovíta Danihela, PhD., odborného asistenta III.chirurgickej kliniky LF UK a UNMB    v Bratislave, na tému: "Súčasné možnosti liečby kolorektálneho karcinómu" a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Trendy liečby metastazujúcich karcinómov rekta" (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania vnútorné choroby).

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

                                                                                  Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 7. októbra 2021  o 9.00 h  sa uskutoční online formou  verejná habilitačná prednáška MUDr. Mareka Kučeru, PhD., MHA, MPH, odborného asistenta I. internej kliniky LF UK a UNB    v Bratislave, na tému: "Členkovo-brachiálny index v stratifikácii kardiovaskulárneho rizika: diagnostická výzva alebo realita?" a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Význam vybraných hematologických parametrov v kontexte dyslipidémií a hodnotení kardiovaskulárneho rizika (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania vnútorné choroby).

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


 

                                                                              Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 7. októbra 2021  o 7.30 h  sa uskutoční online formou verejná habilitačná prednáška MUDr. Henriety Šidlovej, PhD., odbornej asistentky, prednostky  Ústavu patologickej anatómie LF SZU a UNB   v Bratislave, na tému: "Cervikálna cytológia - zlatý štandra skríningu rakoviny krčka maternice" a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Úloha patológa v skríningu rakoviny krčka maternice" (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania patologická anatómia a súdne lekárstvo), online formou.

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu na  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


 

                                                                              Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 23. septembra 2021  o 10.30 h  sa uskutoční online formou  verejná habilitačná prednáška MUDr. Michala Hulmana, PhD., odborného asistenta, prednostu  Kardiochirurgickej kliniky       LF UK  a NÚSCH, a. s. v Bratislave, na tému: "Totálna náhrada srdca" a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Transkatétrová implantácia srdcových chlopní" (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chirurgia).

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na                               www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


 

                                                                            Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 23. septembra 2021  o 9.00 h  sa uskutoční  online formou  verejná habilitačná prednáška MUDr. Dany Tomčíkovej, PhD., odbornej asistentky, prednostky  Kliniky detskej oftalmológie   LF UK  a NÚDCH v Bratislave, na tému: "Súčasný stav liečby retinopatie nedonosených detí na Slovensku a vo svete" a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Liečba retinopatie nedonosených detí na Slovensku po zavedení antirastových faktorov" (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania oftalmológia).

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na                        www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


 

                                                                         Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 23. septembra 2021  o 7.30 h  sa uskutoční online formou verejná habilitačná prednáška MUDr. Jany Štefaničkovej, PhD., odbornej asistentky  Kliniky oftalmológie   LF UK  a UNB v Bratislave, na tému: "Chirurgická liečba proliferatívnej diabetickej retinopatie" a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Liečba diabetického edému makuly" (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania oftalmológia), 

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na                             www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


 

                                                                                    Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 10. júna 2021  o 10.30 h  sa uskutoční verejná habilitačná prednáška Dr. Aleksandry Sashovej Tomovej, Ph. D., odbornej asistentky  vo Fyziologickom ústave      LF UK v Bratislave, na tému: "Os črevo-mozog z pohľadu autizmu" a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "In search of the role of gut microbiota in autism spectrum disorder" (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania normálna a patologická fyziológia).

online - Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na             www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


                                                                                        Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 10. júna 2021  o 9.00 h  sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Radoslava Zamborského, PhD., MPH, odborného asistenta (50% úv.)  na Ortopedickej klinike LF UK a NÚDCH v Bratislave, na tému: "Použitie moderných vstrebateľných materiálov pri kostnochrupavkových léziách u detí"  a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Regeneratívna medicína a perspektívy v liečbe osteochondrálnych lézií" (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ortopédia).

online - Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na             www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 10. júna 2021  o 7.30 h  sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Ladislava Czakóa, PhD., MPH, odborného asistenta  na Klinike ústnej čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Chirurgická liečba rozsiahlych tumorov v oblasti hlavy a krku - salvage surgery"  a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Využitie blízkej infračervenej spektroskopie pri monitoringu extraorálnych mikrovaskulárnych lalokov"   (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania zubné lekárstvo).

online - Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na             www.fmed.sk/online-prenosy


 

Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 15. apríla 2021  o 10.30 h  sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Martina Sabola, PhD., odborného asistenta (50% úväzok) na Klinike onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave, na tému: "Súčasné trendy v manažmente pacientov s hepatálnymi metastázamu kolorektálneho karcinómu"  a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Prediktívne faktory rekurencie po kuratívnej resekcii pre hepatálne metastázy kolorektálneho karcinómu"   (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chirurgia).

online - Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na             www.fmed.sk/online-prenosy


Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 15. apríla 2021  o 9.00 h  sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Martina Čaprndu, PhD., odborného asistenta na I. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Fibrilácia predsiení a antikoagulačná liečba"  a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Rizikové faktory aterosklerózy u pacientov s artériovou hypertenziou a diabetes mellitus"   (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania vnútorné choroby).

online - Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na             www.fmed.sk/online-prenosy


Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 15. apríla 2021  o 7.30 h  sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Michaely Kostičovej, PhD., MPH, odbornej asistentky v Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK  v Bratislave, na tému: "Determinanty zdravia a so zdravím súvisiaceho správania adolescentov"  a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Spánkové návyky a zdravie adolescentov"   (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania hygiena).

online - Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na            www.fmed.sk/online-prenosy


 

Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 18. februára 2021  o 9.30 h  sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Mikuláša Redechu, PhD., odborného asistenta (50% úv) na II.gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB  v Bratislave, na tému: "Nové trendy v liečbe rakoviny vaječníka",  a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Porovnanie niektorých parametrov operačnej a konzervatívnej liečby myómov maternice"   (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania gynekológia a pôrodníctvo).

online - Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.sk/online-prenosy


 

Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 18. februára 2021  o 8.00 h  sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr.Františka Horna, PhD., odborného asistenta na Klinike detskej chirurgie LF UK a NÚDCH  v Bratislave, na tému: "Deformity neurokránia - možnosti liečby",  a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Defekty neurálnej rúry"   (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chirurgia).

online - Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.sk/online-prenosy


 

Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 10. decembra 2020  o 10.15 h  sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Silvie Farkašovej Iannaccone, PhD., prednostky Ústavu súdneho lekárstva  UPJŠ LF  v Košiciach, na tému: "Otravy hubami v súdnolekárskej praxi",  a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Analýza otráv hubami so zameraním  na vyšetrovanie spór"   (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania patologická anatómia a súdne lekárstvo). Miesto konania: Ladzianskeho poslucháreň STÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava.           

online - Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.sk/online-prenosy


Oznámenie  

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 10. decembra 2020  o 9.00 h  sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Ľubomíry Izákovej, PhD., odbornej asistentky na Psychiatrickej klinike  LF UK  a UNB v Bratislave, na tému: "Dostane sa psychiatria za hranice súčasnej paradigmy?",  a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Zmeny koncentrácií aldosterónu u pacientov s depresívnou epizódou"   (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania psychiatria). Miesto konania: Ladzianskeho poslucháreň STÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava.      

online - Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.sk/online-prenosy


 

Oznámenie   Z M E N A !!!!

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 26. novembra 2020  o 10.00h  sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Stanislava Žiarana, PhD., odborného asistenta Urologickej kliniky  LF UK  a UNB v Bratislave, na tému: "Tkanivové inžinierstvo uretry",  a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Karcinóm prostaty - dlhodobé nežiaduce účinky androgénnej deprivačnej liečby a nové biomarkery"   (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania urológia).  online -Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.sk/online-prenosy

Oznámenie    

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 26. novembra 2020 sa uskutoční  o 11.00  h verejná habilitačná prednáška MUDr. Stanislava Žiarana, PhD., odborného asistenta Urologickej kliniky  LF UK  a UNB v Bratislave, na tému: "Tkanivové inžinierstvo uretry",  14.15h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Karcinóm púrostaty - dlhodobé nežiaduce účinky androgénnej deprivačnej liečby a nové biomarkery"   (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania urológia).  online - Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.sk/online-prenosyOznámenie    Z M E N A !!!!

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 26. novembra 2020 sa uskutoční  o 9.00h h verejná habilitačná prednáška PharmDr. Andrey Gažovej, PhD., odbornej asistentky v Ústave farmakológie a klinickej farmakológie  LF UK  v Bratislave, na tému: "Súčasné trendy vo farmakologickom manažmente ischemických ochorení kardiovaskulárneho systému" a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Nové ciele účinku a mechanizmy pôsobenia liečiv kardiovaskulárneho systému"   (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania klinická farmakológia).  online - Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.sk/online-prenosy

Oznámenie  

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 26. novembra 2020 sa uskutoční  o 10.30 h verejná habilitačná prednáška PharmDr. Andrey Gažovej, PhD., odbornej asistentky v Ústave farmakológie a klinickej farmakológie  LF UK  v Bratislave, na tému: "Súčasné trendy vo farmakologickom manažmente ischemických ochorení kardiovaskulárneho systému",          o 14.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Nové ciele účinku a mechanizmy pôsobenia liečiv kardiovaskulárneho systému"   (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania klinická farmakológia).  online - Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.sk/online-prenosy


Oznámenie   SA NEKONÁ  

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 8. októbra 2020 sa uskutoční                               11.00 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Michala Hulmana, PhD., prednostu, odborného asistenta Kardiochirurgickej kliniky  LF UK a NÚSCH, a. s. v Bratislave, na tému: "Totálna náhrada srdca"  o 14.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Transkatétrová implantácia srdcových chlopní"   (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chirurgia).  Miesto konania: Veľká poslucháreň Nových teoretických ústavov LF UK, Sasinkova 4, Bratislava. 


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 8. októbra 2020 sa uskutoční                                o 10.30 h verejná habilitačná prednáška RNDr. Jána Bakoša, PhD., vedeckovýskumného pracovníka v Biomedicínskom centre SAV a odborného asistenta (úv.)vo Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave, na tému: "Neuroendokrinné koreláty sociálnych vzťahov"    

o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Význam zmien neuritogenézy a synaptogenézy v etiológii autizmu" (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania normálna a patologická fyziológia).                                         Miesto konania: Veľká poslucháreň Nových teoretických ústavov LF UK, Sasinkova 4, Bratislava.


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 11. júna 2020 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. RNDr. Romana Gardlíka, PhD., vedeckovýskumnýého pracovníka v Ústave molekulárnej biomedicíny LF UK  a odborného asistenta (úv.) v Ústave patologickej fyziológie LF UK   v Bratislave, na tému: "Endotelová dysfunkcia"    

o 14.45 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Molekulárne a mikrobiálne aspekty zápalových črevných chorôb " (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania normálna a patologická fyziológia).

Miesto konania: Veľká poslucháreň Nových teoretických ústavov LF UK, Sasinkova 4, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 11. júna 2020 sa uskutoční

o 10.30 h verejná habilitačná prednáška  RNDr. Ľubomíry Tóthovej, PhD., vedeckej zamestankyne v Ústave molekulárnej biomedicíny LF UK    v Bratislave, na tému: "Diagnostické využitie slín"    

o 14.00 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Slina v neinvazívnej diagnostike " (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania normálna a patologická fyziológia).

Miesto konania: Veľká poslucháreň Nových teoretických ústavov LF UK, Sasinkova 4, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 12. decembra 2019 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Petra Olejníka, PhD., odborného asistenta Kliniky detskej kardiológie LF UK a DKC - NÚSCH, a. s. v Bratislave, na tému: "Moderné zobrazovacie metódy v pediatrickej kardiológii"    

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. 

o 14.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Využitie moderných zobrazovacích metód v pediatrickej kardiológii na Slovensku " (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pediatria). Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 12. decembra 2019 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Zoltána Szépa PhD., odborného asistenta Katedry dermatovenerológie LF SZU v Bratislave, na tému: "Klinické využitie histologických parametrov v manažmente melanómu"    

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. 

o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Priebojníkové excízie v dermatológii a dermatopatológii " (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania dermatovenerológia). Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 17. októbra 2019 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Tomáša Dallosa, PhD., odborného asistenta Detskej kliniky LF UK a NÚDCH v Bratislave, na tému: "Juvenilná dermatomyozitída - diagnóza na prvý pohľad?"    

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. 

o 13.45 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Poškodenie chronickým zápalom - patofyziológia a klinické dôsledky " (v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pediatria). Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 13. júna 2019 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Michala Chovanca, PhD., odborného asistenta II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ v Bratislave, na tému: "Neskorá toxicita liečby u germinatívnych nádorov testis."     

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. 

o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Nové biomarkery, imunitné mechanizmy v patogenéze a prognóze  germinatívnych nádorov a neskorá toxicita ich kuratívnej liečby" (odbor: onkológia). Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 13. júna 2019 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Zuzany Čiernej, PhD., odbornej asistentky Ústavu patologickej anatómie LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Imunohistochemická charakteristika testikulárnych germinatívnych nádorov"     

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. 

o 14.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Identifikácia nových biomarkerov testikulárnych nádorov  z germinatívnych buniek" (odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo). Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 11. apríla 2019 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Pavla Šiarnika, PhD., odborného asistenta I. neurologickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Asociácia spánkových porúch dýchania s cerebrálnou ischémiou vzniknutou počas spánku."     

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. 

o 13.00 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Spánkové poruchy dýchania: rizikový faktor cerebrálnej ischémie" (odbor: neurológia) Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 11. apríla 2019 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Alexandry Krištúfkovej, PhD., odbornej asistentky I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Embólia plodovou vodou"     

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13,  Bratislava. 

o 14.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Závažná materská morbidita a mortalita na Slovensku" (odbor: gynekológia a pôrodníctvo) Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 28. februára 2019 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Karin Gmitterovej, PhD., odbornej asistentky II. neurologickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Demencia s Lewyho telieskami"     

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiwiczova 13 vBratislave. 

o 15.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Prínos analýzy CSF do dagnostiky vybraných neurodegeneratívnych ochorení" (odbor: neurológia) Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 28. februára 2019 sa uskutoční

o 10.30 h verejná habilitačná prednáška Ing. MUDr. Jána Brezu, PhD., MSc., prednostu - odborného asistenta Kliniky pediatrickej urológieLF UK a NÚDCH v Bratislave, na tému: "Laparoskopie u detí"     

Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiwiczova 13 vBratislave. 

o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Liečba chronickej renálnej insuficiencie transplantáciou obličky" (odbor: urológia) Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 13. decembra 2018 sa uskutoční

o 10.00 h verejná habilitačná prednáška RNDr. Moniky Bartekovej, PhD., vedeckej pracovníčky Centra experimentálnej medicíny SAV v Bratislave, odbornej asistentky Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave, na tému: "Stres a kardiovaskulárny systém"      Miesto konania: knižnica Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4 v Bratislave. 

o 16.00 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Možnosti ovplyvnenia ischemicko-reperfúzneho poškodenia srdca prírodnými látkami a látkami endogénneho charakteru" (odbor: normálna a patologická fyziológia)                                Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 13. decembra 2018 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Zuzany Žilinskej, PhD., odbornej asistentky Urologickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Diagnostika protilátkami sprostredkovanej rejekcie po transplantácii obličky"                              Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 v Bratislave. 

o 15.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Komplikácie po transplantácii obličky" (odbor: vnútorné choroby)       Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 13. decembra 2018 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Petra Sabaku, PhD., odborného asistenta Kliniky infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Manažment pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním v kontexte súčasných odporúčaní v klinickej praxi."                                                                                                                                   Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 v Bratislave. 

o 14.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Chronické srdcové zlyhávanie v ambulantnej praxi na Slovensku: liečba, klinické a biochemické parametre a ich vzájomné vzťahy" (odbor: vnútorné choroby)                                                   Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 13. decembra 2018 sa uskutoční

o 10.30 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Martina Kužmu, PhD., odborného asistenta V. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Deficit rastového hormónu v dospelosti."                                                                                                   Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 v Bratislave. 

o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Využitie trabekulárneho kostného skóre pri sekundárnej osteoporóze" (odbor: vnútorné choroby)                                                                                                                               Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 18. októbra 2018 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Denisy Čelovskej, PhD., odbornej asistentky I. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Periférne artériové ochorenie dolných končatín a globálne kardiovaskulárne riziko."                                                                                                                                                                                                                                 Miesto konania: knižnica I. internej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 v Bratislave. 

o 14.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Význam senzitivity  baroreflexu v stratifikácii kardiovaskulárneho rizika u hypertonikov" (odbor: vnútorné choroby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 18. októbra 2018 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Jany Trebatickej, PhD., prednostky - odbornej asistentky Kliniky detskej psychiazrie LF UK a NÚDCH v Bratislave, na tému: "Úloha polynenasytených mastných kyselín v etiopatogenéze porúch nálady."                                                                                                                                                                                       Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 v Bratislave. 

o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Omega-3 mastné kyseliny v liečbe  depresívnej poruchy u detí a adolescentov" (odbor: psychiatria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 14. júna 2018 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Martina Boháča, PhD., odborného asistenta Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Súčasné možnosti rekonštrukcie prsníka."                                             Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 v Bratislave. 

o 13.45 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Využitie prvkov regeneratívnej medicíny v plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgii (odbor: chirurgia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 19. apríla 2018 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Gabriely Timárovej, PhD., odbornej asistentky II. neurologickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Farmakorezistentná epilepsia: koncepcia, pokroky v diagnostike a liečbe ."                               Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 v Bratislave.              o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Komplexná terapia farmakorezistentnej epilepsie" (študijný odbor: neurológia)                                                                                                                                                                                      Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 14. decembra 2017 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Mgr. Júliusa Hodosyho, PhD., vedeckého pracovníka Ústavu molekulárnej biomedicíny, odborného asistenta Fyziologického ústavu LF UK  v Bratislave, na tému: "Progres behaviorálnych analýzach experimentálnych zvierat ."                                                                                                                                                        Miesto konania: knižnica Ústavu patologickej fyziológie LF UK, ˇSasinkova 4, Bratislava               

o 15.00 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Testosterón ako faktor modulujúci správanie" (študijný odbor: normálna a patologická fyziológia)                                                                                                                                                    Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 14. decembra 2017 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Miroslava Tedlu, PhD., odborného asistenta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku     LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Diagnostika a liečba porúch prehĺtania."                                                                           Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava.               

o 14.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Funkčné dôsledky liečby tumorov hlavy a krku" (študijný odbor: otorinolaryngológia).                                                                                                                                                              Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava. 


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 14. decembra 2017 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Petra Jackuliaka, PhD., odborného asistenta V. internej kliniky LF UK a UNB           v Bratislave, na tému: "Komplexný manažment diabetického pacienta".                                                                                      Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky   LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava.               

o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Osteoporóza u pacientov s diabetes mellitus 2. typu" (študijný odbor: vnútorné choroby).                                                                                                                                                      Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.                                                                                                                                               


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, dňa 19. októbra 2017 sa uskutoční

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Richarda Imricha, DrSc., vedeckého pracovníka Biomedicínskeho centra SAV, odborného asistenta fyziologického ústavu LF UK v Bratislave, na tému: "Diferenciálna diagnostika ortostatickej hypotenzie". Miesto konania: knižnica Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava                 

o 15.00 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Autonómny nervový systém a autoimunita (študijný odbor: normálna a patologická fyziológia).                                                                                                                                                            Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 19. októbra 2017 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Jany Radošinskej, PhD.,  odbornej asistentky Fyziologického ústavu LF UK           v Bratislave, na tému: "Aktivita matrixových metaloproteináz pri vybraných rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení".         Miesto konania: knižnica Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

o 14.15 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Úloha matrixových metaloproteináz a deformability erytrocytov v patogenéze kardiovaskulárnych ochorení" (študijný odbor: normálna a patologická fyziológia).                                                     Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 19. októbra 2017 sa uskutoční

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška MUDr. Michala Minára, PhD.,  odborného asistenta II. neurologickej kliniky LF UK a UNB   v Bratislave, na tému: "Liečba syndrómu nepokojných nôh".                                                                                                           Miesto konania: poslucháreň I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava

o 13.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Prevencia a etiopatogenéza sekundárneho syndrómu nepokojných nôh" (študijný odbor: neurológia).                                                                                                                                                       Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 15. júna 2017 o 14.30 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Petra Ihnáta, PhD.,  odborného asistenta Katedry chirurgických oboru LFOU v Ostrave, na tému: "Stratégie liečby pacientov s kolorektálnym karcinómom a synchrónnymi metastázami pečene" a obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Poruchy vyprázdňovania a funkčnosť anorekta po laparoskopickej nízkej resekcii rekta" (študijný odbor: chirurgia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 15. júna 2017 o 13.30 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Ivany Kacířovej, Ph. D., primárky Oddělení klinické farmakologie FN Ostrava, odbornej asistentky Ústavu klinické farmakologie LFOU v Ostrave, na tému: "Terapautické monitorování aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu v rutinní klinické praxi" a obhajoba habilitačnej práce, na tému:"Terapeutické monitorování antiepileptik jako součast personalizované farmakoterapie v těhotenství" (študijný odbor: klinická farmakológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 16. februára 2017 o 14.30 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Vladimíra Čalkovského, PhD.,odborného asistenta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku  JLF UK a UNM v Martine, na tému: "Postavenie chorôb nosa na púrinosových dutín v koncepte jednotných dýchacích ciest" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Vplyv alergickej rinitídy na funkciu dolných dýchacích ciest" (študijný odbor otorinolaryngológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 15. decembra 2016 o 14.30 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Juraja Staníka, PhD.,odborného asistenta I. detskej kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave, na tému: "Monogénový diabetes a hyperinzulinizmus - protiklady so spoločnou etiológiou" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Monogénový diabetes mellitus na Slovensku" (študijný odbor pediatria).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 15. decembra 2016 o 13.30 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Barbary Ukropcovej, PhD., samostatnej vedeckej pracovníčky v Ústave experimentálnej endokrinológie BMC SAV a odbornej asistentky v Ústave patologickej fyziológie LF UK v Bratislave, na tému: "Mechanizmy účinkov fyzickej (in)aktivity: význam pre zdravie a patogenézu "ochorení z inaktivity" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Kostrový sval a diabetes 2. typu: patomechanizmy a možnosti prevencie a liečby cvičením" (študijný odbor normálna a patologická fyziológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 20. októbra 2016 o 13.30 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Otakara Krafta, Ph. D., prednostu Kliniky nukleární medicíny LFUO a FN Ostrava, na tému: "Efektivita radiosynoviorthesy - léčby chronických kloubních onemocnění otevřenými zářičí" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Sentinelová uzlina z pohledu nukleární medicíny" (študijný odbor rontgenológia a rádiológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 23. júna 2016 o 15.00 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Jozefa Bartunka, PhD., kardiológa v Cardiovascular Center Aalst (Belgicko), na tému: "Funkčné hodnotenie koronárnej cirkulácie a strategického prístupu k myokardiálnej revaskularizácii" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Cardiac Regenerative Interventions in Clinical Translation" (študijný odbor vnútorné choroby).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 11. februára 2016 o 14.45 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Tomáša Kollera, PhD., odborného asistenta V. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Regresia fibrózy a cirhózy pečene" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Prognóza chronických chorôb pečene" (študijný odbor 7.1.4. vnútorné choroby).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 11. februára 2016 o 13.30 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Martina Černáka, PhD., odborného asistenta Očnej kliniky LF SZU a UNB v Bratislave, na tému: "Medzinárodná klasifikácia dier makuly" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Operácia diery makuly bez nutnosti polohovania" (študijný odbor 7.1.14. oftalmológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


 

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 25. júna 2015 o 15.40 h

verejná habilitačná prednáška RNDr. Oľgy Pecháňovej, DrSc., riaditeľky Ústavu normálnej a patologickej fyziológia SAV               v Bratislave, na tému: "Mechanizmy vývoja hypertenzie v klastri faktorov metabolického syndrómu" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Vplyv antihypertenzívnych a antioxidačných látok na kardiovaskulárny systém pri experimentálnej hypertenzii" (študijný odbor 7.1.3. normálna a patologická fyziológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 25. júna 2015 o 13.15 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Borisa Šteňa, PhD., zástupcu prednostu II. ortopedicko-traumatologickej kliniky LF UK        a UNB v Bratislave, na tému: "Pokroky v revíznej endoprotetike bedrového kĺbu" a obhajoba habilitačnej práce, na                tému "Revízne operácie acetabulárneho komponentu s použitím modulárnych implantátov z tabekulárneho titánu" (študijný odbor 7.1.22. ortopédia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 21. mája 2015 o 14.15 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Vladimíra Ferianca, PhD., odborného asistenta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Aktívna liečba predčasného odtoku plodovej vody" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Sonograficky riadené intrauterinné výkony" (študijný odbor 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo.

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 26. marca 2015 o 13.15 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Stanislava Šutovského, PhD., odborného asistenta I. neurologickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému: "Alzheimerova choroba: súčasný koncept, perspektívy prevencie a liečby" a obhajoba habilitačnej práce, na tému "Vybrané kapitoly z problematiky demencií" (študijný odbor 7.1.11. neurológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, BratislavaOznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 20. júna 2014 o 11.15 h

verejná habilitačná prednáška doc. MUDr. Ladislava Kuželu, CSc., gastroenterológa, riaditeľa Detskej FNsP v Bratislave, na tému: "Endoskopická terapia chronickej pankreatitídy" a obhajoba habilitačnej práce na tému "Endoskopická terapia benígnych stenóz žlčových ciest vzniknutých po cholecystektómii" (študijný odbor 7.1.4. vnútorné choroby).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

 


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 20. júna 2014 o 10.15 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Ľuboša Drgoňu, CSc.., odborného asistenta II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ, lekára Internej kliniky - Odd. klinickej hematológie NOÚ v Bratislave, na tému: "Stratégia liečby invazívnych mykotických infekcií u onkologických pacientov" a obhajoba habilitačnej práce na tému "Infekčné komplikácie onkologických pacientov" (študijný odbor 7.1.15. onkológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 25. apríla 2014 o 10.15 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Jany Polákovej Mištinovej, PhD., odbornej asistentky Rádiologickej kliniky LF UK, SZU a UNB v Bratislave, na tému: "Traktografia" a obhajoba habilitačnej práce na tému "Zobrazenie srdca magnetickou rezonanciou u pacientov s nekompaktnou ľavou komorou" (študijný odbor 7.1.8. rontgenológia a rádiológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 21. februára 2014 o 10.15 h

verejná habilitačná prednáška MUDr. Jany Dvořáčkovej, PhD., prednostky Ústavu patologie  FN v Ostrave, na tému: "Využití molekulárně genetických a cytogenetických metod při analýze buněk mozkových nádoru a jejich přínos pri diagnózu a léčbu" a obhajoba habilitačnej práce na tému "Cytologie pankreatu" (študijný odbor 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


   

Oznámenie

dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí vedeckej rady LF UK sa uskutoční

dňa 13. decembra 2013 o 9.00 h

verejná habilitačná prednáška doc. MUDr. Viery Lehotskej, PhD., prednostky II. rádiologickej Kliniky LF UK a OÚSA v Bratislave, na tému: "Magnetická rezonancia v diagnostike recidív sarkómov mäkkých častíc" a obhajoba habilitačnej práce na tému "3T MR-mamografia - multiparametrický prístup v diagnostickom zobrazovaní prsníkových lézií (študijný odbor 7.1.8. rontgenológia a rádiológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava