Medzinárodné vzťahy

Medzinárodné vzťahy LF UK

Lekárska fakulta Univerzity Komenského je fakultou s veľmi bohatými zahraničnými stykmi. Od čias jej vzniku v roku 1919 bola medzinárodnou fakultou postupne rozvíjajúcou kontakty s medicínskymi vedeckými inštitúciami po celom svete.

Po roku 1989 a ešte vo väčšej miere po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004 sa kontakty na úrovni študentov, lekárov, učiteľov a vedeckých pracovníkov  významne znásobili. Najmä preto, že zahraničné kontakty sa uzatvárajú nielen na báze osobných kontaktov a spoločných vedeckých projektov, ale aj na základe profesionálne organizovaných výmenných pobytov v rámci programov ako boli Socrates/Erasmus, Lifelong Learning Program/Erasmus (LLP/Erasmus). V roku 2014 bol  po siedmich rokoch program LLP/ Erasmus ukončený, od nového akademického roku 2014/2015 sme zapojení do nového programu ERASMUS +. Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig).  Počty medikov v rámci týchto mobilít z roka na rok narastá.

Sme radi, že naši študenti a akademickí pracovníci majú možnosti výmenných pobytov a sme presvedčení, že tým nerozširujeme len svoje vlastné hranice odborného a vedeckého poznania, ale napomáhame prekonávanie bariér medzi národmi a kultúrami v Európe a v celom svete. Prostredníctvom výmenných pobytov majú študenti možnosť získať osobné skúsenosti a nadobudnúť medicínske vedomosti a zručnosti, ktoré sú pre nich nesporným obohatením.

Študenti, ktorí nemajú možnosť alebo záujem zúčastniť sa výmenných pobytov,  sa o štúdiu na iných univerzitách vo svete dozvedajú od tých študentov, ktorí prichádzajú na našu fakultu zo zahraničia. Sú to stále vzrastajúce počty študentov v rámci EÚ mobilít ale aj iných výmenných pobytov a tiež tí, ktorí prišli študovať všeobecnú medicínu a zubné lekárstvo v anglickom jazyku. Tento program má na našej fakulte už viacročnú tradíciu (od roku 1993).

Od roku 2006 na našej fakulte funguje Program americko-slovenskej akademickej spolupráce, v rámci ktorého sem v každom semestri prichádzajú lekári s odbornou praxou v nemocniciach a na univerzitách v USA a prednášajú pre pregraduálnych aj postgraduálnych študentov. Aj prostredníctvom nich nadväzujeme kontakty s renomovanými pracoviskami.

Zahraničné mobility sú nástrojom propagácie našej univerzity a fakulty, ktorej meno aj týmto spôsobom chceme šíriť.

Cieľom nás, akademických pracovníkov, asistentov, odborných asistentov, docentov a profesorov je, aby naši študenti získavali na fakulte počas štúdia nielen odborné vedomosti, ale rozvíjali svoju osobnosť v duchu zásad  morálne a eticky vyspelej spoločnosti. Prajem Univerzite Komenského a jej Lekárskej fakulte, aby si aj vďaka zahraničným mobilitám udržala povesť kvalitnej európskej vzdelávacej inštitúcie.