Medzinárodné vzťahy

Medzinárodné vzťahy LF UK

Lekárska fakulta Univerzity Komenského je fakultou s veľmi bohatými zahraničnými stykmi. Od čias jej vzniku v roku 1919 bola medzinárodnou fakultou postupne rozvíjajúcou kontakty s medicínskymi vedeckými inštitúciami po celom svete.

Po roku 1989 a ešte vo väčšej miere po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004 sa kontakty na úrovni študentov, lekárov, učiteľov a vedeckých pracovníkov  významne znásobili. Najmä preto, že zahraničné kontakty sa uzatvárajú nielen na báze osobných kontaktov a spoločných vedeckých projektov, ale aj na základe profesionálne organizovaných výmenných pobytov v rámci programov ako boli Socrates/Erasmus, Lifelong Learning Program/Erasmus (LLP/Erasmus), Erasmus+. Aktuálne programové obdobie Erasmus+ trvá od roku 2021 do roku 2027. Počty medikov v rámci týchto mobilít z roka na rok narastá. Novinkou aktuálneho programového obdobia je rozšírenie ponuky krátkodobých mobilít (BIP), ktoré umožňujú mobilitu aj tým študentom, ktorí si nemôžu dovoliť vycestovať do zahraničia na celý semester.

Sme radi, že naši študenti a akademickí pracovníci majú možnosti výmenných pobytov a sme presvedčení, že tým nerozširujeme len svoje vlastné hranice odborného a vedeckého poznania, ale napomáhame prekonávanie bariér medzi národmi a kultúrami v Európe a v celom svete. Prostredníctvom výmenných pobytov majú študenti možnosť získať osobné skúsenosti a nadobudnúť medicínske vedomosti a zručnosti, ktoré sú pre nich nesporným obohatením.

Študenti, ktorí nemajú možnosť alebo záujem zúčastniť sa výmenných pobytov,  sa o štúdiu na iných univerzitách vo svete dozvedajú od tých študentov, ktorí prichádzajú na našu fakultu zo zahraničia. Sú to stále vzrastajúce počty študentov v rámci EÚ mobilít ale aj iných výmenných pobytov a tiež tí, ktorí prišli študovať všeobecnú medicínu a zubné lekárstvo v anglickom jazyku. Tento program má na našej fakulte už viacročnú tradíciu (od roku 1993).

Od roku 2006 na našej fakulte funguje Program americko-slovenskej akademickej spolupráce, v rámci ktorého sem v každom semestri prichádzajú lekári s odbornou praxou v nemocniciach a na univerzitách v USA a prednášajú pre pregraduálnych aj postgraduálnych študentov. Aj prostredníctvom nich nadväzujeme kontakty s renomovanými pracoviskami.

Zahraničné mobility sú nástrojom propagácie našej univerzity a fakulty, ktorej meno aj týmto spôsobom chceme šíriť.

Cieľom nás, akademických pracovníkov, asistentov, odborných asistentov, docentov a profesorov je, aby naši študenti získavali na fakulte počas štúdia nielen odborné vedomosti, ale rozvíjali svoju osobnosť v duchu zásad  morálne a eticky vyspelej spoločnosti. Prajem Univerzite Komenského a jej Lekárskej fakulte, aby si aj vďaka zahraničným mobilitám udržala povesť kvalitnej európskej vzdelávacej inštitúcie.