ERASMUS+

ERASMUS+

LF UK v spolupraci s Oddelením medzinárodných vzťahov UK ponúka svojim študentom prostredníctvom programu Erasmus+  jednosemestrálne alebo jedno ročné  študijné pobyty a praktické stáže.

Program Erasmus+ je financovaný zo zdrojov EÚ.  Jeho primárnym cieľom je  zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí, modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou, ale taktiež podporovať nadnárodné partnerstvá medzi inštitúciami a organizáciami pre vzdelávanie.

Viac informácií sa dozviete TU

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, alebo osobne navštíviť.

Študenti - štúdium (SMS)

ERASMUS+ študijný pobyt predstavuje mobilitu študenta za účelom štúdia, ktoré  musí domáca univerzita uznať a nahradiť za porovnateľné obdobie štúdia na domácej univerzite. 

     Výmenného zahraničného študijného pobytu v rámci projektu Erasmus+ sa môže zúčastniť každý študent LF UK, ktorý prešiel výberovým konaním a ukončil 3. ročník štúdia na LF UK (všeobecné lekárstvo, stomatológia).

    Na univerzite v zahraničí môže študent absolvovať iba taký ročník (semester), ktorého obsah v podstatnej miere zodpovedá obsahu 4. resp. 5. ročníka výučby (resp. niektorému zo semestrov) na LF UK. V zahraničí musí pokračovať v štúdiu (nie opakovať predmety, ktoré už absolvoval). Študent je povinný zvoliť si predmety v zahraničí tak, aby bol po návrate na LF UK v Bratislave schopný pokračovať v štúdiu bez opakovania ročníka, ktorý absolvoval v zahraničí.

        LF UK nepreberá zodpovednosť za poskytnutie ubytovania, zabezpečenie stravy a zdravotného poistenia počas zahraničného študijného pobytu. Za ich zabezpečenie je zodpovedný sám účastník zahraničného študijného výmenného pobytu.

    Nakoľko grant EU plne nepokrýva finančné náklady na život v hostiteľskej krajine (ubytovanie, strava, poistenie a pod.), musí byť študent pripravený hradiť si časť nákladov sám.

    Garantom výberového konania je Komisia pre zahraničné mobility, ktorú vymenuje dekan LFUK. Komisia určuje na základe výsledkov výberového konania výsledné poradie záujemcov o zahraničný študijný pobyt.

    Do výberového konania sa môže prihlásiť každý riadny študent LF UK:

        -ktorý študuje v 3. – 5. ročníku na LF UK odbor všeobecné lekárstvo alebo odbor stomatológia

       - študent musí preukázať znalosť jazyka hostiteľskej krajiny alebo anglického jazyka 

        -jeho študijný priemer za všetky ukončené ročníky štúdia musí byť do 2.0. Ak prihlásený študent má vyšší priemer ako 2.0, odpočítavajú sa mu body.

    Aktivitu v študentských organizáciách pôsobiacich na LF UK (BSM, ŠK AS LFUK, Mládež ČK), prípadne v iných, je potrebné doložiť písomným vyjadrením vedenia danej organizácie.

   

Základné pravidlá

Všeobecné podmienky 

Pred pobytom

Počas pobytu

Po návrate

 

Študenti - stáž (SMT)

Praktické stáže (Traineeships) sú  pre študentov ďalšia možnosť vycestovať do zahraničia v rámci programu Erasmus+. Stáž je „ krátkodobé“  pracovné obdobie študenta/absolventa v prijmajúcom podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+.

 

        LF UK nepreberá zodpovednosť za poskytnutie ubytovania, zabezpečenie stravy a zdravotného poistenia počas zahraničného pobytu. Za ich zabezpečenie je zodpovedný sám účastník zahraničného výmenného pobytu.

    Nakoľko grant EU plne nepokrýva finančné náklady na život v hostiteľskej krajine (ubytovanie, strava, poistenie a pod.), musí byť študent/absolvent pripravený hradiť si časť nákladov sám.

    Garantom výberového konania je Komisia pre zahraničné mobility, ktorú vymenuje dekan LFUK. Komisia určuje na základe výsledkov výberového konania výsledné poradie záujemcov o zahraničný študijný pobyt.

    Do výberového konania sa môže prihlásiť každý riadny študent LF UK:

        -ktorý študuje v 3. – 6. ročníku na LF UK odbor všeobecné lekárstvo alebo odbor stomatológia

       - študent musí preukázať znalosť jazyka hostiteľskej krajiny alebo anglického jazyka (formou testov a ústnej skúšky)

        -jeho študijný priemer za všetky ukončené ročníky štúdia musí byť do 2.0. Ak prihlásený študent má vyšší priemer ako 2.0, odpočítavajú sa mu body.

    Aktivitu v študentských organizáciách pôsobiacich na LF UK (BSM, ŠK AS LFUK, Mládež ČK), prípadne v iných, je potrebné doložiť písomným vyjadrením vedenia danej organizácie.


Základné pravidlá

Všeobecné podmienky

Pred pobytom

Počas pobytu

Po návrate

Absolventi - stáž

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

 

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

 

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

 

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

 

Aktuálne ponuky stáží

 

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

<output>

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

Aktuálne ponuky stáží

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

</output>

<output>

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

Aktuálne ponuky stáží

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

</output>

<output>

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

Aktuálne ponuky stáží

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

</output>

<output>

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

Aktuálne ponuky stáží

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

</output>

<output>

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

Aktuálne ponuky stáží

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

</output>

Kritéria vyhodnocovania konkurzu

Kritériá výberu pre uchádzačov o študentskú mobilitu (štúdium) v rámci programu Erasmus+

 

1. Študijné výsledky (vážený študijný priemer za doteraz ukončené štúdium)

 

Maximálny počet získaných bodov: 40

 

priemer

body

1

40

1,01- 1,05

38

1,06-1,1

36

1,11-1,15

34

1,16-1,2

32

1,21-1,25

30

1,26-1,3

28

1,31-1,35

26

1,36-1,4

24

1,41-1,45

22

1,46-1,5

20

1,51-1,55

18

1,56-1,6

16

1,61-1,65

14

1,66-1,7

12

1,71-1,75

10

1,76-1,8

8

1,81-1,85

6

1,86-1,9

4

1,91-1,99

2

2 a viac

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Jazykové znalosti

 Maximálny počet získaných bodov: 40

 

C2

 

40

C1

 

B2 /

 

35

test z jazyka

100% - 70%

B1 /

 

30

test z jazyka

69% - 50%

*A2 /

 

20

test z jazyka

49% - 35%

*A1 /

 

15

test z jazyka

34% - 15%

 

*Študenti s jazykovou úrovňou A1, A2 sa môžu hlásiť len na univerzity nevyžadujúce vyššiu úroveň znalosti, informácie získate na Referáte zahraničných vzťahov LFUK.

 

3. Akademické a študijné ocenenia, výskumné a mimoškolské aktivity

 

Maximálny počet získaných bodov: 20

 

Cena rektora, Cena dekana

4

Publikovanie v domácich a v zahraničných časopisoch

4

Účasť na riešení projektov domácich a zahraničných (ŠVOČ),

Účasť na ŠVOČ

4

Aktívny člen BSM, KDN, ŠK AS, Červený kríž, ESN

4

Aktívna účasť na zahraničných a domácich konferenciách

2

Iné mimoškolské aktivity

2