Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

ERASMUS+

ERASMUS+

LF UK v spolupraci s Oddelením medzinárodných vzťahov UK ponúka svojim študentom prostredníctvom programu Erasmus+  jednosemestrálne alebo jedno ročné  študijné pobyty a praktické stáže.

 Program Erasmus+ je financovaný zo zdrojov EÚ.  Cieľom je  zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí a modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou, ale taktiež podporovať nadnárodné partnerstvá medzi inštitúciami a organizáciami pre vzdelávanie.

Na tento sedemročný program sa vyčlenilo 14,7 miliardy EUR. Ide o 40-percentný nárast (v porovnaní s predchodcom Erasmu+, ktorým bol  LLP/Erasmus), čo je dôkazom toho, že Európska únia myslí svoj záväzok investovať do týchto oblastí vážne.

Študenti - štúdium (SMS)

ERASMUS+ študijný pobyt predstavuje mobilitu študenta za účelom štúdia, ktoré  musí domáca univerzita uznať a nahradiť za porovnateľné obdobie štúdia na domácej univerzite. 

     Výmenného zahraničného študijného pobytu v rámci projektu Erasmus+ sa môže zúčastniť každý študent LF UK, ktorý prešiel výberovým konaním a ukončil 3. ročník štúdia na LF UK (všeobecné lekárstvo, stomatológia).

    Na univerzite v zahraničí môže študent absolvovať iba taký ročník (semester), ktorého obsah v podstatnej miere zodpovedá obsahu 4. resp. 5. ročníka výučby (resp. niektorému zo semestrov) na LF UK. V zahraničí musí pokračovať v štúdiu (nie opakovať predmety, ktoré už absolvoval). Študent je povinný zvoliť si predmety v zahraničí tak, aby bol po návrate na LF UK v Bratislave schopný pokračovať v štúdiu bez opakovania ročníka, ktorý absolvoval v zahraničí.

        LF UK nepreberá zodpovednosť za poskytnutie ubytovania, zabezpečenie stravy a zdravotného poistenia počas zahraničného študijného pobytu. Za ich zabezpečenie je zodpovedný sám účastník zahraničného študijného výmenného pobytu.

    Nakoľko grant EU plne nepokrýva finančné náklady na život v hostiteľskej krajine (ubytovanie, strava, poistenie a pod.), musí byť študent pripravený hradiť si časť nákladov sám.

    Garantom výberového konania je Komisia pre zahraničné mobility, ktorú vymenuje dekan LFUK. Komisia určuje na základe výsledkov výberového konania výsledné poradie záujemcov o zahraničný študijný pobyt.

    Do výberového konania sa môže prihlásiť každý riadny študent LF UK:

        -ktorý študuje v 3. – 5. ročníku na LF UK odbor všeobecné lekárstvo alebo odbor stomatológia

       - študent musí preukázať znalosť jazyka hostiteľskej krajiny alebo anglického jazyka (formou testov a ústnej skúšky)

        -jeho študijný priemer za všetky ukončené ročníky štúdia musí byť do 2.0. Ak prihlásený študent má vyšší priemer ako 2.0, odpočítavajú sa mu body.

    Aktivitu v študentských organizáciách pôsobiacich na LF UK (BSM, ŠK AS LFUK, Mládež ČK), prípadne v iných, je potrebné doložiť písomným vyjadrením vedenia danej organizácie.

    ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA MOBILITU PRE ak.r. 2018/2019

Základné pravidlá

Všeobecné podmienky 

Pred pobytom

Počas pobytu

Po návrate

 

Študenti - stáž (SMT)

Praktické stáže (Traineeships) sú  pre študentov ďalšia možnosť vycestovať do zahraničia v rámci programu Erasmus+. Stáž je „ krátkodobé“  pracovné obdobie študenta/absolventa v prijmajúcom podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+.

 

        LF UK nepreberá zodpovednosť za poskytnutie ubytovania, zabezpečenie stravy a zdravotného poistenia počas zahraničného pobytu. Za ich zabezpečenie je zodpovedný sám účastník zahraničného výmenného pobytu.

    Nakoľko grant EU plne nepokrýva finančné náklady na život v hostiteľskej krajine (ubytovanie, strava, poistenie a pod.), musí byť študent/absolvent pripravený hradiť si časť nákladov sám.

    Garantom výberového konania je Komisia pre zahraničné mobility, ktorú vymenuje dekan LFUK. Komisia určuje na základe výsledkov výberového konania výsledné poradie záujemcov o zahraničný študijný pobyt.

    Do výberového konania sa môže prihlásiť každý riadny študent LF UK:

        -ktorý študuje v 3. – 6. ročníku na LF UK odbor všeobecné lekárstvo alebo odbor stomatológia

       - študent musí preukázať znalosť jazyka hostiteľskej krajiny alebo anglického jazyka (formou testov a ústnej skúšky)

        -jeho študijný priemer za všetky ukončené ročníky štúdia musí byť do 2.0. Ak prihlásený študent má vyšší priemer ako 2.0, odpočítavajú sa mu body.

    Aktivitu v študentských organizáciách pôsobiacich na LF UK (BSM, ŠK AS LFUK, Mládež ČK), prípadne v iných, je potrebné doložiť písomným vyjadrením vedenia danej organizácie.


Základné pravidlá

Všeobecné podmienky

Pred pobytom

Počas pobytu

Po návrate

Absolventi - stáž

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

 

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

 

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

 

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

 

Aktuálne ponuky stáží

 

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

<output>

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

Aktuálne ponuky stáží

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

</output>

<output>

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

Aktuálne ponuky stáží

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

</output>

<output>

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

Aktuálne ponuky stáží

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

</output>

<output>

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

Aktuálne ponuky stáží

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

</output>

<output>

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

Aktuálne ponuky stáží

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

</output>

Inter-inštitucionálne dohody LFUK


Erasmus+ Inter-inštitucionálne dohody LFUK
 
Všeobecné lekárstvo 0912 (ISCED kód)   MOBILITA ŠTUDENTA      
       
Univerzita Erasmus kód Počet odchá-dzajúcich študentov / štúdium/ SMS Trvanie v mesia-coch  Jazyk Poznámky Webstránka fakulty
Nemecko            
Humboldt-Universität zu Berlin D BERLIN13 1 10 nemecký B2 - 1.7.app www.charite.de
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen D ERLANGE01 1 10 nemecký A2 www.wiso.uni-erlangen.de
Westfälische Wilhems-Universität Münster D MUNSTER01 2 20 nemecký B1 www.uni-muenster.de/Aulandsamt
Justus-Liebig-Universität Giessen D GIESSEN01 2 20 nemecký B1  www.uni-giessen.de/cms/internationales/erasmus/in
Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 2 24 nemecký B2 www.zvw.uni-goettingen.de/erasmus
Universität Ulm D ULM01 3 18 nemecký B2 www.uni-ulm.de/io/in/exchange.html
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf D DUSSELD01 5 25 nemecký B1  len Goethe-Institut  www.uni-duesseldorf.de
Univesität Duisburg-Essen D ESSEN04 1 10 nemecký B1 www.uni-due.de
Rheinisch-Westfalische Hochschule Aachen D AACHEN01 1 9 nemecký B1 www.ukaachen.de
Rakúsko            
Medizinische Universität Innsbruck A INNSBRU21 2 18 nemecký B1  http://www.i-med.ac.at/bfi/
Francúzsko            
Université Paris-Sud F PARIS011 2 10 francúzsky B1 www.u-psud.fr
Université Catholique de Lille F LILLE11 2 20 francúzsky B1 www.univ-catholille.fr
Université de Strasbourg F STRASBO48 1 9 francúzsky B1 www.medecine.u-strasbg.fr
Université Victor Segalen Bordeaux 2 F BORDEAUX02 1 10 francúzsky B2 www.u-bordeaux2.fr
Université de Bretagne Occidentale F BREST01 1 10 francúzsky B1 www.univ-brest.fr/medecine
Université Grenoble Alpes (UGA) F GRENOBL51  1 5 francúzsky B1 www.univ-grenoble-alpes.fr
Belgicko            
Universite Libre de Bruxelles B BRUXEL04 2 20 francúzsky B1 - len cely rok http://www.ulb.ac.be/
Španielsko            
Universidad Complutense de Madrid E MADRID03 3 30 španielský B1 http://www.ucm.es/pags.php?a=&d=0000454
Universita de Barcelona E BARCELO01 2 12 španielský B1 www.ub.edu/web/ub/ca/
Universidad de Valladolid    E VALLADO01 1 9 španielský B1 http://www.uva.es/
Universidad de Malaga E MALAGA01 3 30 španielský B1  www.uma.es
Universidad de Murcia  E MURCIA01 2 20 španielský B1 www.um.es
Universidad de Zaragoza  E ZARAGOZ01 2 20 španielský B1 www.unizar.es
Universidad de Oviedo E OVIEDO01 1 10 španielský B1 www.uniovi.es
Taliansko            
Universita' Degli Studi di Pavia I PAVIA01 4 40 anglický B1 , základy tal. www.unipv.it
Universita' Degli Studi di Perugia I PERUGIA01 2 20 talianský B1 www.unipg.it
Universitá Degli Studi di Bari I BARI01 3 30 talianský B1 http://www.uniba.it
Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) v Ríme  I MILANO 03 - - - B1 www.ucsc.it/about-university-contact-us
Universita' Degli Studi di Parma I PARMA01 2 18 talianský B1 www.unipr.it
Chorvátsko            
University of Zagreb HR ZAGREB01 2 20 anglický B2 www.mef.hr
Slovinsko            
University of Ljubljana SI LJUBLJA01 1 10 anglický B2 www.mf.uni-lj.si 
            www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Faculties-information.aspx
Česká republika            
Charles University in Prague, 2nd Faculty of Medicine CZ PRAHA07 2 20 anglický B2 http://www.cuni.cz/UKENG-1.html
Charles University in Prague, 3nd Faculty of Medicine CZ PRAHA07 1 5 anglický B2  
Fínsko            
University of Turku SF TURKU01 1 5 anglický B2 www.utu.fi
University of Oulu, 17/18 - nedá sa ísť SF OULU01 1 10 anglický B2  www.oulu.fi
University of Eastern Finland SF KUOPIO12 1 5 anglický B1 www.uef.fi
Maďarsko            
Semmelweis University Budapest HU BUDAPES08 2 12 anglický, nemecký B2 http://www.semmelweis-english-program.org/
Poľsko            
Medical University of Gdańsk PL GDANSK03 6 60 anglický B2  http://www.intrel-en.gumed.edu.pl/
Medical University of Łódź PL LODZ03 2 18 anglický B1 http://www.umed.pl/pl/
Bulharsko            
Medical University Plovdiv BG PLOVDIV02 2 12 anglický B2 www.meduniversity-plovdiv.bg
Medical University of Pleven BG PLEVEN01 2 12 anglický B2 http://www.mu-pleven.bg/index.php?lang=en
Grécko            
Aristotle University of Thessaloniki G THESSAL01 2 20 anglický B1 http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=en&rm=8&mn=56
Turecko            
Uludag University Bursa TR BURSA01 2 12 anglický B1  http://intoffice.uludag.edu.tr/indexeng.php
Marmara University Istanbul TR ISTANBU05 1 9 anglický B1 http://international.marmara.edu.tr/EN
         
Zubné lekárstvo 0911  (ISCED kód)        
       
Španielsko            
Universidad de Murcia  E MURCIA01 2 20 španielský B1  www.um.es
Grécko            
Aristotle University of Thessaloniki G THESSAL01 2 12 anglický B1 http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=en&rm=8&mn=56
Turecko            
Baskent University Ankara TR ANKARA06 2 12 anglický B1  http://www.baskent.edu.tr/english/international.php
Marmara University Istanbul TR ISTANBU05 2 12 anglický   http://international.marmara.edu.tr/EN
Česká republika            
Univerzita Palackého v Olomouci CZ OLOMOUC01 2 20 anglický B2 http://www.lf.upol.cz/  
Fínsko            
University of Eastern Finland SF KUOPIO12 1 5 fínsky B1 www.uef.fi

Kritéria vyhodnocovania konkurzu

Kritériá výberu pre uchádzačov o študentskú mobilitu (štúdium) v rámci programu Erasmus+

 

1. Študijné výsledky (vážený študijný priemer za doteraz ukončené štúdium)

 

Maximálny počet získaných bodov: 40

 

priemer

body

1

40

1,01- 1,05

38

1,06-1,1

36

1,11-1,15

34

1,16-1,2

32

1,21-1,25

30

1,26-1,3

28

1,31-1,35

26

1,36-1,4

24

1,41-1,45

22

1,46-1,5

20

1,51-1,55

18

1,56-1,6

16

1,61-1,65

14

1,66-1,7

12

1,71-1,75

10

1,76-1,8

8

1,81-1,85

6

1,86-1,9

4

1,91-1,99

2

2 a viac

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Jazykové znalosti

 Maximálny počet získaných bodov: 40

 

C2

 

40

C1

 

B2 /

 

35

test z jazyka

100% - 70%

B1 /

 

30

test z jazyka

69% - 50%

*A2 /

 

20

test z jazyka

49% - 35%

*A1 /

 

15

test z jazyka

34% - 15%

 

*Študenti s jazykovou úrovňou A1, A2 sa môžu hlásiť len na univerzity nevyžadujúce vyššiu úroveň znalosti, informácie získate na Referáte zahraničných vzťahov LFUK.

 

3. Akademické a študijné ocenenia, výskumné a mimoškolské aktivity

 

Maximálny počet získaných bodov: 20

 

Cena rektora, Cena dekana

4

Publikovanie v domácich a v zahraničných časopisoch

4

Účasť na riešení projektov domácich a zahraničných (ŠVOČ),

Účasť na ŠVOČ

4

Aktívny člen BSM, KDN, ŠK AS, Červený kríž, ESN

4

Aktívna účasť na zahraničných a domácich konferenciách

2

Iné mimoškolské aktivity

2

Výberove konanie Erasmus+ pre a.r. 2016/2017

zoznam uchádzačov/štúdium zoznam uchadzačov/stáž zoznam uchádzači/stáž-absolventi
1 Adriana FURDOVÁ 40 Marlene BRINSKY 1 Alexandra KOBLIŠKOVÁ 31 Lucia PILKOVÁ 1 Michaela KUBINCOVÁ
2 Alexandra ÍROVÁ 41 Martin KNAP 2 Alexandra KOLLÁROVÁ 32 Lucia POTANČOKOVÁ 2 Maroš JENČA
3 Alžbeta HREBEŇÁROVÁ 42 Martin KOVÁČ 3 Alexandra VIESTOVÁ 33 Mária SABOLOVÁ 3 Katarína KLEPÁČOVÁ
4 Alžbeta TRGIŇOVÁ 43 Melánia BABJAKOVÁ 4 Alžbeta VLČEKOVÁ 34 Matúš JURÍK 4 Younis HATSHA
5 Anna BALÁŽOVÁ 44 Michael WEBER 5 Anna PODIVINSKÁ 35 Matúš SIVÁČEK 5 Roman KOVÁČ
6 Anna PAPARINSKÁ 45 Michaela ČIŽMÁROVÁ 6 Anna TARKOVÁ 36 Melania BABJAKOVÁ 6 Sinona KOBYLIAKOVÁ
7 Annamária CAJCHANOVÁ 46 Michaela PUCHOVANOVÁ 7 Annamária CAJCHANOVÁ 37 Michaela BARTOVÁ 7 Zuzana VOJTAŠOVÁ
8 Athina-Ioanna DAPONTE 47 Michal PALENIK 8 Beata ROŠKOVÁ 38 Michaela HUŤANOVÁ 8 Jana JAKIMOVÁ
9 Barbora BUVALOVÁ 48 Michal SLABEJ 9 Daniela DOVALOVÁ 39 Michaela PETRÍKOVÁ 9 Alica KACVINSKÁ
10 Denisa FECMANOVÁ 49 Michal SLABEJ 10 Denis SABOVÁ 40 Michal BIENSKY
11 Dominika BAKOŠOVÁ  50 Miloš LAJMON 11 Dominika SOLÁROVÁ 41 Michal JANČOVIČ
12 Dominika HRICOVÁ 51 Miroslava KUNDISOVá 12 Dominika ŠTEVKOVÁ 42 Monika BOLFOVÁ
13 Dominika SOLÁROVÁ 52 Miroslava TATARKOVÁ 13 Dominika ŠVENDOVÁ 43 MUDr. Martin SCHON
14 Dominika ŠVENDOVÁ 53 Monika DECKÁ 14 Eva MALICHEROVA 44 Natália DANKOVÁ
15 Eliška HOLUBOVÁ 54 Nadja WIRSCHING 15 Helena SVOBODOVÁ 45 Peter MIHALOV
16 Eva MALICHEROVÁ 55 Natalia DANKOVÁ 16 Ing. Silvia SCHMIDTOVÁ 46 Peter STANKO
17 Filip PIVARČI 56 Natália HAJDÚOVÁ 17 Ingrid SIMANIČOVÁ 47 Petra Belohorcová
18 Filip ROTH 57 Neofytos CHRISTODOULIDIS 18 Ivana PRIECELOVÁ 48 Petra HABRDOVÁ
19 Filip SCHLOSSER 58 Paulína JANEČKOVÁ 19 Jakub ČECH 49 Róberta DEVEČKOVÁ
20 Friederike KUHRT 59 Peter STANKO 20 Jakub STANKO 50 Simona BAŠOVÁ
21 Ivana GREGÁŇOVÁ 60 Peter VELBA 21 Jana HLINKOVÁ 51 Simona BRANNÁ
22 Ivana VAJDOVÁ 61 Robért LIPTÁK 22 Janette STAMOVÁ 52 Simona CSALOVÁ
23 Ivona MIČKOVÁ 62 Roman KRÁLIK 23 Juraj VӦRӦŠ 53 Soňa PILARČÍKOVÁ
24 Jakub ŠTEFANIČ 63 Roman KUČMA 24 Karolína POLÁKOVÁ 54 Sylvia KRAJČOVÁ
25 Jaroslava HROŠOVÁ 64 Romana MICHALÍKOVÁ 25 Katarína RIŠKOVÁ 55 Viktória KIRALYOVÁ
26 Júlia NGOVÁ 65 Simona BAŠOVÁ 26 Katarína VLČKOVÁ 56 Viktória SYČOVÁ MILÁ
27 Kamil KOPČÍK 66 Simona DROPPOVÁ 27 Kristína BENČOVÁ 57 Zuzana JURÁSKOVÁ
28 Karin MARGITFALVIOVÁ 67 Simona LABAŠKOVÁ 28 Kristina HLÁSNA 58 Zuzana MALIŠOVÁ
29 Karin MOLNÁROVÁ 68 Sońa PILARČÍKOVÁ 29 Lenka MIHÁLIKOVÁ 59 Žofia VARÉNYIOVÁ
30 Karolína POLÁKOVÁ 69 Sylvia KRAJČOVÁ 30 Lucia LABÁŠOVÁ    
31 Karolína ŠULEJOVÁ 70 Štefan DUCKÝ
32 Katarína VLČKOVÁ 71 Tatiana TOMAŠKOVIČOVÁ
33 Kristián LUKÁČ 72 Tereza HOLECYOVÁ
34 Kristína HLÁSNA 73 Tomáš HAVRAN
35 Kristína SLAŠŤANOVÁ 74 Veronika BALÁŽOVÁ
36 Lea BRANDIS 75 Viktória GULIKOVÁ
37 Maria Athina TSITSIKA 76 Viktória KUNDRÁTOVÁ
38 Marína HURTOŇOVÁ 77 Vladimíra LÁBSKA
39 Marlene BRINSKY 78 Neofytos CHISTODOULIDIS
nominovaní uchádzači/štúdium nominovaní uchádzači/stáž nominovaní uchádzači/stáž-absolventi
1 Adriana FURDOVÁ 30 Marlene BRINSKY 1 Alexandra KOBLIŠKOVÁ 17 Lucia PILKOVÁ 1 Alica KACVINSKÁ
2 Alexandra ÍROVÁ 31 Martin KNAP 2 Alexandra KOLLÁROVÁ 18 Lucia POTANČOKOVÁ 2 Jana JAKIMOVÁ
3 Alžbeta HREBEŇÁROVÁ 32 Martin KOVÁČ 3 Alžbeta VLČEKOVÁ 19 Mária SABOLOVÁ 3 Katarína KLEPÁČOVÁ
4 Alžbeta TRGIŇOVÁ 33 Melánia BABJAKOVÁ 4 Anna PODIVINSKÁ 20 Matúš JURÍK 4 Maroš JENČA
5 Anna PAPARINSKÁ 34 Michael WEBER 5 Anna TARKOVÁ 21 Melania BABJAKOVÁ 5 Michaela KUBINCOVÁ
6 Annamária CAJCHANOVÁ 35 Michaela ČIŽMÁROVÁ 6 Annamária CAJCHANOVÁ 22 Michaela BARTOVÁ 6 Roman KOVÁČ
7 Athina-Ioanna DAPONTE 36 Michal SLABEJ 7 Daniela DOVALOVÁ 23 Michaela PETRÍKOVÁ 7 Sinona KOBYLIAKOVÁ
8 Barbora BUVALOVÁ 37 Miloš LAJMON 8 Helena SVOBODOVÁ 24 Michal BIENSKY 8 Zuzana VOJTAŠOVÁ
9 Denisa FECMANOVÁ 38 Miroslava KUNDISOVá 9 Ing. Silvia SCHMIDTOVÁ 25 Michal JANČOVIČ
10 Dominika BAKOŠOVÁ 39 Miroslava TATARKOVÁ 10 Ivana PRIECELOVÁ 26 Peter MIHALOV
11 Dominika SOLÁROVÁ 40 Monika DECKÁ 11 Jakub ČECH 27 Petra Belohorcová
12 Dominika ŠVENDOVÁ 41 Natalia DANKOVÁ 12 Jakub STANKO 28 Petra HABRDOVÁ
13 Eliška HOLUBOVÁ 42 Paulína JANEČKOVÁ 13 Jana HLINKOVÁ 29 Róberta DEVEČKOVÁ
14 Filip PIVARČI 43 Peter STANKO 14 Juraj VӦRӦŠ 30 Simona BRANNÁ
15 Filip ROTH 44 Peter VELBA 15 Katarína RIŠKOVÁ 31 Viktória SYČOVÁ MILÁ
16 Filip SCHLOSSER 45 Robért LIPTÁK 16 Lucia LABÁŠOVÁ 32 Zuzana MALIŠOVÁ
17 Friederike KUHRT 46 Roman KRÁLIK
18 Ivana GREGAŇOVÁ 47 Roman KUČMA
19 Ivana VAJDOVÁ 48 Romana MICHALÍKOVÁ
20 Jakub ŠTEFANIČ 49 Simona LABAŠKOVÁ
21 Jaroslava HROŠOVÁ 50 Sońa PILARČÍKOVÁ
22 Kamil KOPČÍK 51 Sylvia KRAJČOVÁ
23 Karin MARGITFALVIOVÁ 52 Štefan DUCKÝ
24 Karin MOLNÁROVÁ 53 Tatiana TOMAŠKOVIČOVÁ
25 Karolína POLÁKOVÁ 54 Tomáš HAVRAN
26 Katarína VLČKOVÁ 55 Veronika BALÁŽOVÁ
27 Kristián LUKÁČ 56 Viktória GULIKOVÁ
28 Kristína HLÁSNA 57 Viktória KUNDRÁTOVÁ
29 Lea BRANDIS 58 Vladimíra LÁBSKA
59 Neofytos CHISTODOULIDIS

Výberove konanie Erasmus+ pre a.r. 2017/2018