ERASMUS+

ERASMUS+

LF UK v spolupraci s Oddelením medzinárodných vzťahov UK ponúka svojim študentom prostredníctvom programu Erasmus+  jednosemestrálne alebo jedno ročné  študijné pobyty a praktické stáže.

 Program Erasmus+ je financovaný zo zdrojov EÚ.  Cieľom je  zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí a modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou, ale taktiež podporovať nadnárodné partnerstvá medzi inštitúciami a organizáciami pre vzdelávanie.

Na tento sedemročný program sa vyčlenilo 14,7 miliardy EUR. Ide o 40-percentný nárast (v porovnaní s predchodcom Erasmu+, ktorým bol  LLP/Erasmus), čo je dôkazom toho, že Európska únia myslí svoj záväzok investovať do týchto oblastí vážne.

Študenti - štúdium (SMS)

ERASMUS+ študijný pobyt predstavuje mobilitu študenta za účelom štúdia, ktoré  musí domáca univerzita uznať a nahradiť za porovnateľné obdobie štúdia na domácej univerzite. 

     Výmenného zahraničného študijného pobytu v rámci projektu Erasmus+ sa môže zúčastniť každý študent LF UK, ktorý prešiel výberovým konaním a ukončil 3. ročník štúdia na LF UK (všeobecné lekárstvo, stomatológia).

    Na univerzite v zahraničí môže študent absolvovať iba taký ročník (semester), ktorého obsah v podstatnej miere zodpovedá obsahu 4. resp. 5. ročníka výučby (resp. niektorému zo semestrov) na LF UK. V zahraničí musí pokračovať v štúdiu (nie opakovať predmety, ktoré už absolvoval). Študent je povinný zvoliť si predmety v zahraničí tak, aby bol po návrate na LF UK v Bratislave schopný pokračovať v štúdiu bez opakovania ročníka, ktorý absolvoval v zahraničí.

        LF UK nepreberá zodpovednosť za poskytnutie ubytovania, zabezpečenie stravy a zdravotného poistenia počas zahraničného študijného pobytu. Za ich zabezpečenie je zodpovedný sám účastník zahraničného študijného výmenného pobytu.

    Nakoľko grant EU plne nepokrýva finančné náklady na život v hostiteľskej krajine (ubytovanie, strava, poistenie a pod.), musí byť študent pripravený hradiť si časť nákladov sám.

    Garantom výberového konania je Komisia pre zahraničné mobility, ktorú vymenuje dekan LFUK. Komisia určuje na základe výsledkov výberového konania výsledné poradie záujemcov o zahraničný študijný pobyt.

    Do výberového konania sa môže prihlásiť každý riadny študent LF UK:

        -ktorý študuje v 3. – 5. ročníku na LF UK odbor všeobecné lekárstvo alebo odbor stomatológia

       - študent musí preukázať znalosť jazyka hostiteľskej krajiny alebo anglického jazyka (formou testov a ústnej skúšky)

        -jeho študijný priemer za všetky ukončené ročníky štúdia musí byť do 2.0. Ak prihlásený študent má vyšší priemer ako 2.0, odpočítavajú sa mu body.

    Aktivitu v študentských organizáciách pôsobiacich na LF UK (BSM, ŠK AS LFUK, Mládež ČK), prípadne v iných, je potrebné doložiť písomným vyjadrením vedenia danej organizácie.

   

Základné pravidlá

Všeobecné podmienky 

Pred pobytom

Počas pobytu

Po návrate

 

Študenti - stáž (SMT)

Praktické stáže (Traineeships) sú  pre študentov ďalšia možnosť vycestovať do zahraničia v rámci programu Erasmus+. Stáž je „ krátkodobé“  pracovné obdobie študenta/absolventa v prijmajúcom podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+.

 

        LF UK nepreberá zodpovednosť za poskytnutie ubytovania, zabezpečenie stravy a zdravotného poistenia počas zahraničného pobytu. Za ich zabezpečenie je zodpovedný sám účastník zahraničného výmenného pobytu.

    Nakoľko grant EU plne nepokrýva finančné náklady na život v hostiteľskej krajine (ubytovanie, strava, poistenie a pod.), musí byť študent/absolvent pripravený hradiť si časť nákladov sám.

    Garantom výberového konania je Komisia pre zahraničné mobility, ktorú vymenuje dekan LFUK. Komisia určuje na základe výsledkov výberového konania výsledné poradie záujemcov o zahraničný študijný pobyt.

    Do výberového konania sa môže prihlásiť každý riadny študent LF UK:

        -ktorý študuje v 3. – 6. ročníku na LF UK odbor všeobecné lekárstvo alebo odbor stomatológia

       - študent musí preukázať znalosť jazyka hostiteľskej krajiny alebo anglického jazyka (formou testov a ústnej skúšky)

        -jeho študijný priemer za všetky ukončené ročníky štúdia musí byť do 2.0. Ak prihlásený študent má vyšší priemer ako 2.0, odpočítavajú sa mu body.

    Aktivitu v študentských organizáciách pôsobiacich na LF UK (BSM, ŠK AS LFUK, Mládež ČK), prípadne v iných, je potrebné doložiť písomným vyjadrením vedenia danej organizácie.


Základné pravidlá

Všeobecné podmienky

Pred pobytom

Počas pobytu

Po návrate

Absolventi - stáž

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

 

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

 

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

 

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

 

Aktuálne ponuky stáží

 

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

<output>

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

Aktuálne ponuky stáží

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

</output>

<output>

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

Aktuálne ponuky stáží

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

</output>

<output>

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

Aktuálne ponuky stáží

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

</output>

<output>

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

Aktuálne ponuky stáží

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

</output>

<output>

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Viac informácií: leták konzorcia WorkSpace Europe; web stránka WorkSpace Europe

Aktuálne ponuky stáží

Prezentácia z informačného seminára pre študentov UK.

</output>

Inter-inštitucionálne dohody LFUK


Všeobecné lekárstvo 0912 (ISCED kód)   MOBILITA ŠTUDENTA      
       
Univerzita Erasmus kód Počet odchá-dzajúcich študentov / štúdium/ SMS Trvanie v mesia-coch  Jazyk Poznámky Webstránka fakulty
Nemecko            
Humboldt-Universität zu Berlin D BERLIN13 1 10 nemecký B2 www.charite.de
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen D ERLANGE01 1 10 nemecký A2 www.wiso.uni-erlangen.de
Westfälische Wilhems-Universität Münster D MUNSTER01 2 20 nemecký   www.uni-muenster.de/Aulandsamt
Justus-Liebig-Universität Giessen D GIESSEN01 2 20 nemecký B1 (Staff Mobility for Teaching-B2) www.uni-giessen.de/cms/internationales/erasmus/in
Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 2 24 nemecký B2 www.zvw.uni-goettingen.de/erasmus
Universität Ulm D ULM01 3 18 nemecký B2 www.uni-ulm.de/io/in/exchange.html
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf D DUSSELD01 5 25 nemecký B1 (Staff Mobility for Teaching-B2)Goethe-Zertifikat www.uni-duesseldorf.de
Univesität Duisburg-Essen D ESSEN04 1 10 nemecký B1 www.uni-due.de
Rheinisch-Westfalische Hochschule Aachen D AACHEN01 1 9 nemecký B1 www.ukaachen.de
Rakúsko            
Medizinische Universität Innsbruck A INNSBRU21 2 18 nemecký B1 (Staff Mobility for Teacging-German or English-B2) http://www.i-med.ac.at/bfi/
Francúzsko            
Université Paris-Sud F PARIS011 2 10 francúzsky B1-B2 ( Staff Mobility for Teaching -B2) www.u-psud.fr
Université Catholique de Lille F LILLE11 2 20 francúzsky B1-B2 ( Staff Mobility for Teaching -B2) www.univ-catholille.fr
Université de Strasbourg F STRASBO48 1 9 francúzsky B1 www.medecine.u-strasbg.fr
Université de Bordeaux F BORDEAU58 1 10 francúzsky B2 www.u-bordeaux2.fr
Université de Bretagne Occidentale F BREST01 1 10 francúzsky B1 www.univ-brest.fr/medecine
Université Grenoble Alpes (UGA) F GRENOBL51  1 5 francúzsky B1-B2 ( Staff Mobility for Teaching -B2) http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
Belgicko            
Universite Libre de Bruxelles B BRUXEL04 2 20 francúzsky B1 - len cely rok http://www.ulb.ac.be/
Španielsko            
Universidad Complutense de Madrid E MADRID03 3 30 španielský B1 http://www.ucm.es/pags.php?a=&d=0000454
Universita de Barcelona E BARCELO01 2 12 španielský B1 www.ub.edu/web/ub/ca/
Universidad de Valladolid    E VALLADO01 1 9 španielský B1 http://www.uva.es/
Universidad de Malaga E MALAGA01 3 30 španielský B1 (Staff Mobility for Teaching-B2 www.uma.es
Universidad de Murcia  E MURCIA01 2 20 španielský B1 www.um.es
Universidad de Zaragoza  E ZARAGOZ01 2 20 španielský B1 www.unizar.es
Universidad de Oviedo E OVIEDO01 1 10 španielský B1 www.uniovi.es
Taliansko            
Universita' Degli Studi di Pavia I PAVIA01 4 40 anglický - talianský B1 (Staff Mobility for Teaching- B2) www.unipv.it
Universita' Degli Studi di Perugia I PERUGIA01 2 20 talianský B1 www.unipg.it
Universitá Degli Studi di Bari I BARI01 3 30 talianský B1 http://www.uniba.it
Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) v Ríme  I MILANO 03       B1 www.ucsc.it/about-university-contact-us
Universita' Degli Studi di Parma I PARMA01 2 18 talianský B1 www.unipr.it
Universita' Degli Studi Magna Graecia di Catanzaro I CATANZA02 2 6 talianský B1 https://web.unicz.it/it/
Chorvátsko            
University of Zagreb HR ZAGREB01 2 20 anglický B2 www.mef.hr
Slovinsko            
University of Ljubljana SI LJUBLJA01 1 10 anglický B2 www.mf.uni-lj.si 
Česká republika            
Charles University in Prague, 2nd Faculty of Medicine CZ PRAHA07 2 20 anglický B2 http://www.cuni.cz/UKENG-1.html
Charles University in Prague, 3nd Faculty of Medicine CZ PRAHA07 1 5 anglický B2  
Fínsko            
University of Turku SF TURKU01 1 5 anglický B2 www.utu.fi
University of Oulu SF OULU01 1 10 anglický B2  www.oulu.fi
University of Eastern Finland SF KUOPIO12 1 5 anglický B1 www.uef.fi
Maďarsko            
Semmelweis University Budapest HU BUDAPES08 2 12 anglický, nemecký B2 http://www.semmelweis-english-program.org/
Poľsko            
Medical University of Gdańsk PL GDANSK03 4 40 anglický B2 (Staff Mobility for Teaching-B2) http://www.intrel-en.gumed.edu.pl/
Medical University of Łódź PL LODZ03 2 20 anglický B1 (Staff Mobility for Teaching- B2) http://www.umed.pl/pl/
Jagiellonian University PL KRAKOW01 2 20 anglický B2 https://en.uj.edu.pl/en_GB/start
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow Univerzity PL KRAKOW17 2 5 anglický B1 https://international.ka.edu.pl/
Bulharsko            
Medical University Plovdiv BG PLOVDIV02 2 12 anglický B2 www.meduniversity-plovdiv.bg
Medical University of Pleven BG PLEVEN01 2 12 anglický B2 http://www.mu-pleven.bg/index.php?lang=en
Grécko            
Aristotle University of Thessaloniki G THESSAL01 2 20 anglický B1 https://www.auth.gr/en
Macedónsko            
Goce Delcev University MK STIP01 3 6 anglický B1 https://www.ugd.edu.mk/index.php/en/
             
Turecko            
Uludag University Bursa TR BURSA01 2 12 anglický B1 (Staff Mobility for Teaching-B2) http://intoffice.uludag.edu.tr/indexeng.php
Marmara University Istanbul TR ISTANBU05 1 9 anglický B1 http://international.marmara.edu.tr/EN
         
Zubné lekárstvo 0911  (ISCED kód)        
       
Španielsko            
Universidad de Murcia  E MURCIA01 2 20 španielský B1 (Staff Mobility for Teaching-B2 www.um.es
Grécko            
Aristotle University of Thessaloniki G THESSAL01 2 12 anglický B1 http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=en&rm=8&mn=56
Turecko            
Baskent University Ankara TR ANKARA06 2 12 anglický B1 (Staff Mobility for Teaching-B2) http://www.baskent.edu.tr/english/international.php
Marmara University Istanbul TR ISTANBU05 2 12 anglický   http://international.marmara.edu.tr/EN
Česká republika            
Univerzita Palackého v Olomouci CZ OLOMOUC01 2 20 anglický B2 (Staff Mobility for Teaching-C1) http://www.lf.upol.cz/  
Charles University in Prague, Lekarska fakulta v Hradci Kralove CZ PRAHA07         https://www.lfhk.cuni.cz/ 
Poľsko            
Medical University of Gdaňsk PL GDANSK03 2 12 anglický B2 http://www.intrel-en.gumed.edu.pl/
Jagiellonian University PL KRAKOW01 2 20 anglický B2 https://en.uj.edu.pl/en_GB/start
Fínsko            
University of Eastern Finland SF KUOPIO12 1 5 anglický/fínský B1 www.uef.fi

Kritéria vyhodnocovania konkurzu

Kritériá výberu pre uchádzačov o študentskú mobilitu (štúdium) v rámci programu Erasmus+

 

1. Študijné výsledky (vážený študijný priemer za doteraz ukončené štúdium)

 

Maximálny počet získaných bodov: 40

 

priemer

body

1

40

1,01- 1,05

38

1,06-1,1

36

1,11-1,15

34

1,16-1,2

32

1,21-1,25

30

1,26-1,3

28

1,31-1,35

26

1,36-1,4

24

1,41-1,45

22

1,46-1,5

20

1,51-1,55

18

1,56-1,6

16

1,61-1,65

14

1,66-1,7

12

1,71-1,75

10

1,76-1,8

8

1,81-1,85

6

1,86-1,9

4

1,91-1,99

2

2 a viac

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Jazykové znalosti

 Maximálny počet získaných bodov: 40

 

C2

 

40

C1

 

B2 /

 

35

test z jazyka

100% - 70%

B1 /

 

30

test z jazyka

69% - 50%

*A2 /

 

20

test z jazyka

49% - 35%

*A1 /

 

15

test z jazyka

34% - 15%

 

*Študenti s jazykovou úrovňou A1, A2 sa môžu hlásiť len na univerzity nevyžadujúce vyššiu úroveň znalosti, informácie získate na Referáte zahraničných vzťahov LFUK.

 

3. Akademické a študijné ocenenia, výskumné a mimoškolské aktivity

 

Maximálny počet získaných bodov: 20

 

Cena rektora, Cena dekana

4

Publikovanie v domácich a v zahraničných časopisoch

4

Účasť na riešení projektov domácich a zahraničných (ŠVOČ),

Účasť na ŠVOČ

4

Aktívny člen BSM, KDN, ŠK AS, Červený kríž, ESN

4

Aktívna účasť na zahraničných a domácich konferenciách

2

Iné mimoškolské aktivity

2