O fakulte

Poslanie fakulty

            Hlavným poslaním Lekárskej fakulty UK je vychovávať lekárov, ktorí chápu svoju profesiu predovšetkým ako poslanie. Takýto prístup zaväzuje LFUK stať sa nielen výučbovou základňou poskytujúcou možnosť nadobudnúť kvalitné vedomosti na dnešnej úrovni lekárskej vedy,  ale aj inštitúciou formujúcou morálny a osobnostný profil svojich absolventov. Okrem toho je LFUK základňou vedeckovýskumnej práce, čím umožňuje sprostredkovať svojim študentom aj poznatky, ktorých pôvod je na pôde ich alma mater, prispievajúc tak  k formovaniu vzťahu medzi študentom a fakultou. Poslaním lekárskej fakulty v oblasti liečebno-preventívnej je reprezentovať aplikáciu získaných teoretických a  praktických poznatkov v každodennej medicínskej praxi, ktorá by mala výrazne presahovať obvyklý národný a v niektorých oblastiach tiež európsky priemer.

            LFUK je vedúcou inštitúciou medicínskeho vzdelávania. Úlohou LF UK je pregraduálna výchova poslucháčov, v rámci ktorej získavajú všeobecné medicínske vzdelanie. Výučba všeobecného lekárstva a zubného lekárstva prebieha v slovenskom i anglickom jazyku. LFUK poskytuje vysokoškolské vzdelávanie nielen v oblasti pregraduálnej výchovy, ale aj postgraduálnej výchovy vo forme študijných programov v špecializačnom štúdiu v zdravotníckom povolaní lekár, školiacich kurzov  a doktorandského štúdia. Výchova nových vedeckých pracovníkov sa uskutočňuje formou doktorandského štúdia, ktoré má dve formy: dennú a externú. Lekárska fakulta UK v Bratislave je teda inštitúciou celoživotného medicínskeho vzdelávania.

            LFUK sa bude pri svojej modernizácii orientovať na hľadanie vlastnej cesty v procese  transformácie s  vysokou mierou zodpovednosti za poskytovanú kvalitu výchovy mladých lekárov. Ku kľúčovým aktivitám LFUK bude patriť zvyšovanie kvality vedeckých výstupov a doktorandského štúdia, rast počtu zahraničných študentov, zvýšenie podielu grantových finančných prostriedkov na rozpočte a zlepšenie jej priestorového zázemia.

            Hlavné priority LFUK a z toho vymedzené aktivity sú zamerané na prioritu vlády - formovanie vedomostnej spoločnosti, najmä v oblasti investície do ľudí.