Inauguračné konanie

Akreditované odbory habilitačného konania a inauguračného konania na LF UK v Bratislave

odbor habilitačného a inauguračného konania garanti/spolugaranti Časové obmedzenie
dermatovenerológia prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH, MHA bez časového obmedzenia
  prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.  
  doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.  
gynekológia a pôrodníctvo prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. bez časového obmedzenia
  prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.  
  doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.  
hygiena prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc. s časovým obmedzením 31.8.2021
  prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH  
  doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.  
chirurgia prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD. bez časového obmedzenia
  doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.  
  doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD.  
klinická farmakológia prof. MUDr. Viera Kristová, CSc. bez časového obmedzenia
  prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.  
  doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.  
neurológia prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. bez časového obmedzenia
  prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.  
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.  
normálna a patologická fyziológia prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. bez časového obmedzenia
  prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.  
  doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.  
oftalmológia prof. MUDr. Viktor Matejčík, CSc. bez časového obmedzenia
  prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH  
  doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.  
onkológia prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. bez časového obmedzenia
  prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.  
  doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD.  
otorinolaryngológia prof. MUDr. Milan Profant, CSc. bez časového obmedzenia
  doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.  
  doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH  
ortopédia prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD. bez časového obmedzenia
  doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.  
  doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.  
patologická anatómia a súdne lekárstvo prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. s časovým obmedzením 31.8.2021
  prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.  
  doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD.  
pediatria prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. bez časového obmedzenia
  prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.  
  doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.  
psychiatria prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. bez časového obmedzenia
  doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.  
  doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.  
röntgenológia a rádiológia prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. bez časového obmedzenia
  doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.  
  doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.  
urológia prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD. bez časového obmedzenia
  doc. Ing. MUDr. Ján Breza, PhD., MPH  
  doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc.  
vnútorné choroby prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP bez časového obmedzenia
  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.  
  doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH  
zubné lekárstvo prof. MUDr. Peter Stanko, PhD. bez časového obmedzenia
  doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.  
  doc. MUDr. Juraj Zajko, CSc.  

Inauguračné konanie

Kritériá na habilitáciu docentov a vymenovania profesorov na LF UK účinné od 5. decembra 2016

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor - platný od 1.9.2019

Vnútorný predpis č. 13/2019 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 7/2014 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1

 

Vnútorný predpis č. 2/2012 Rozhodnutie dekana k stanoveniu výšky poplatkov za habilitačné konanie, vymenúvacie konanie za profesora a obhajobu doktorskej dizertačnej práce

DOKUMENTY:

Zásady konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora UK v Bratislave k vyhláške MŠ SR č. 16/2013

Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z.o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Vnútorný predpis č. 2/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.
Príloha č. 1 Kategórie publikačnej činnosti
Príloha č. 2 Kategórie ohlasov
Príloha č. 3 Charakteristika vybraných pojmov

Zoznam podkladov k žiadosti o začatie o vymenovanie za profesora

Zoznam podkladov k začatiu inauguračného konania

Vymenúvacie konanie začína podaním žiadosti  o vymenovanie za profesora, ktorú uchádzač podáva písomne predsedovi vedeckej rady LF UK (na LF UK predsedom VR je dekan fakulty). Uchádzač uvedie odbor habilitačného a inauguračného konania, v ktorom sa o vymenovanie uchádza. Uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami LF UK a pedagogickú činnosť vykonávajú na inej LF, priložia odporúčanie dekana príslušnej fakulty.

Uchádzač žiadosť spolu s prílohami pod písmenami a) až p) odovzdá v 10 exemplároch, z toho:

  • 3 exempláre nezviazané, z toho v 1 exemplári budú originály osvedčených kópií dokladov pod písmenami d), e), f), g)
  • 4 exempláre zviazané do zväzku hrebeňovou väzbou,
  • 3 exempláre zviazané  aj s 5 separátnymi výtlačkami najvýznamnejších publikácií určené pre oponentov; 

Kompletný materiál  a) až p) je potrebné odovzdať aj elektronicky na CD vo worde.

a)  Žiadosť  VZOR ŽIADOSTI O VYMENOVANIE ZA PROFESORA

b)  Životopis - vzor životopisu 

   - Životopis má mať max. 2 strany

   - V časti publikačná činnosť, uvádzať iba monografie, vysokoškolské učebnice a skriptá

   - V časti pedagogické pôsobenie a priebeh zamestnaní uvádzať aj informáciu, či pracovný pomer a pedagogický pomer trvá v súčasnosti.  

  - V závere životopisu v kontakte uvádzať e-mailovú adresu a telefónne číslo, pevnú linku alebo mobil.

    Životopis  sa zasiela  aj elektronicky vo formáte  WORD (uvádzať len rok narodenia, nemeniť  

    formát (typ písma a veľkosť) na  adresu:   helena.csemy@fmed.uniba.sk

c) Súhlas so spracovaním osobných údajov – vzor

d) Osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa

e) Osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (CSc., resp. PhD.), alebo o získaní vedeckej hodnosti (DrSc.)   

f) osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent. Ak vedecko-pedagogický titul docent bol udelený na zahraničnej univerzite, je potrebné priložiť overenú kópiu rozhodnutia o uznaní vedecko-pedagogického titulu docent príslušnými orgánmi SR.

g) Osvedčenú kópiu dokladu o atestáciách, resp. o úspešnom ukončenom špecializačnom štúdiu (v klinických odboroch)  

h) Prehľad pedagogickej činnosti na lekárskej fakulte a prehľad  dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti. Prednostovia pracovísk LF UK doložia potvrdený dekanom LF UK  a   ostatní zamestnanci LF UK potvrdený prednostom pracoviska. Uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami LF UK, doložia prehľad  potvrdený dekanom fakulty, na ktorej sa uskutočnila pedagogická činnosť (nie len potvrdenie z personálneho oddelenia o zamestnaní).

i) Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov a technických diel, prehľad preukázateľných citácií  a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí. Pre zamestnancov LF UK spracuje Akademická knižnica LF UK  v BratislaveUchádzači z iných lekárskych fakúlt  zoznam k žiadosti pripoja z oficiálnej databázy evidencie publikačnej činnosti  univerzity, na ktorej pôsobia.  Pri požiadavke o spracovanie zoznamu publikačnej činnosti je potrebné knižnicu informovať, že zoznam bude prílohou k žiadosti o vymenovanie za profesora.

j) Zoznam a stručnú charakteristiku  5 najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác alebo učebníc a učebných textov  -  je potrebné zaslať aj elektronicky vo formáte WORD  na adresu helena.csemy@fmed.uniba.sk

k) informácia o vedeckej škole (menný zoznam a odbor štúdia vedeckých ašpirantov a študentov  doktorandského štúdia, ktorí úspešne ukončili vedeckú výchovu, resp. doktorandské štúdium, menný zoznam t. č. školených študentov doktorandského štúdia (členiť: študenti pred dizertačnou skúškou a po dizertačnej skúške), doklad o menovaní do funkcie školiteľa doktoranda.  

l) zoznam pozvaných prednášok hradených pozývateľom (Názov akcie, dátum konania, miesto konania);

m) zoznam študijných, pracovných  a prednáškových pobytov (názov organizácie, dátum pobytu);

n) zoznam vedeckých projektov (názov projektu, grantová agentúra, ktorá podporuje, roky riešenia), členený: zodpovedný riešiteľ, spoluriešiteľ ;

o) zoznam ocenení pedagogickej a vedeckej činnosti ;

p) zoznam členstiev v redakčných radách, v odborných, resp. vedeckých spoločnostiach.

Tému inauguračnej prednášky.

Podklady k zoznamu pod písmenom i)  súbor všetkých prác v poradí a označené v súlade so zoznamom publikácii.... spracovaným Akademickou knižnicou v jednom exemplári.    


Uchádzač v prípade, že neplní kritériá podľa čl. 8, ods. 4 a podľa čl. 9 ods. 1 aspoň na 200%, pripraví pre zahraničných posudzovateľov Zoznam publikovaných vedeckých a odborných prác, preložený do cudzieho jazyka (prednostne  v anglickom jazyku - preklad zabezpečuje uchádzač)  a  päť separátnych výtlačkov najvýznamnejších publikácií  v cudzom jazyku (prednostne v anglickom jazyku) v  3 exemplároch  zviazané do zväzku hrebeňovou väzbou.

 

Vnútorný predpis č. 2/2012 Rozhodnutie dekana k stanoveniu výšky poplatkov za habilitačné konanie, vymenúvacie konanie za profesora a obhajobu doktorskej dizertačnej práce

Oznámenie verejných inauguračných prednášok


                                                                         O Z N Á M E N I E        

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že  sa uskutoční  verejná inauguračná prednáška na zasadnutí Vedeckej rady LF UK

dňa 15. apríla 2021 o 13.30 h  

doc. MUDr. Petra Ihnáta, PhD., MBA, docenta Katedry lekárskych oboru LFOU v Ostrave, na tému „Miniinvazívna chirurgia v liečbe pacientov s karcinómom rekta - inovácia verzus tradícia“ (odbor habilitačného a inauguračného konania chirurgia).        

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


                                                                               O Z N Á M E N I E        

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že  sa uskutoční  verejná inauguračná prednáška na zasadnutí Vedeckej rady LF UK

dňa 10. decembra 2020 o 13.30 h  

doc. MUDr. Barbary Ukropcovej, PhD., samostatnej vedeckej pracovníčky Biomedicínskeho centra SAV, docentky v Ústave patologickej fyziológie LF UK v Bratislave, na tému „Molekulárne mediátory účinkov pohybovej aktivity u človeka: integrácia systémovej adaptačnej odpovede na cvičenie“ (odbor habilitačného a inauguračného konania normálna a patologická fyziológia).        

Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

 


 

!! O Z N Á M E N I E      Z M E N A  !!! 

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že  sa uskutoční  verejná inauguračná prednáška

dňa 26. novembra 2020 o 11.00 h  

doc. MUDr. Alexandry Kolenovej, PhD., prednostky Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH v Bratislave, na tému „Akútne leukémie v detskom veku: od genómu k pacientovi“ (odbor habilitačného a inauguračného konania pediatria). Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


 

O Z N Á M E N I E       

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že  sa uskutoční  verejná inauguračná prednáška

dňa 26. novembra 2020 o 15.00 h  

doc. MUDr. Alexandry Kolenovej, PhD., prednostky Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH v Bratislave, na tému „Akútne leukémie v detskom veku: od genómu k pacientovi“ (odbor habilitačného a inauguračného konania pediatria). Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy


 

 O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 8. októbra 2020 o 16.20 h

doc. MUDr. Jozefa  Šidla, PhD., prednostu Ústavu súdneho lekárstva LF UK v Bratislave, na tému „Vyšetrovanie ľudského tela post mortem. Histolória, súčasnosť a perspektívy“ (odbor habilitačného a inauguračného konania: patologická anatómia a súdne lekárstvo).

Miesto konania: Veľká poslucháreň Nových teoretických ústavov LF UK, Sasinkova 4, Bratislava


 O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 8. októbra 2020 o 15.20 h

doc. et doc. MUDr. Viery Lehotskej, PhD., prednostky II. rádiologickej kliniky LF UK a OÚSA v Bratislave, na tému „Včasná zobrazovacia  diagnostika a postavenie intervenčných metód u žien s vysokým rizikom vývoja karcinómu prsníka“ (odbor habilitačného a inauguračného konania: rontgenológia a rádiológia).

Miesto konania: Veľká poslucháreň Nových teoretických ústavov LF UK, Sasinkova 4, Bratislava


                                                                                O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 11. júna 2020 o 13.00 h

doc. MUDr. Jozefa Záhumenského Ph. D., prednostu II. gynekologicko-pôrodníckej  kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Pôrodníctvo v 21. storočí“ (odbor habilitačného a inauguračného konania: gynekológia a pôrodníctvo).

Miesto konania: Veľká poslucháreň Nových teoretických ústavov LF UK, Sasinkova 4, Bratislava


 

                                                                                    O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 14. júna 2018 o 14.30 h

doc. MUDr. Ľubice Argalášovej, PhD., MPH, docentky Ústavu hygieny LF UK  v Bratislave, na tému „Zdravotné riziká expozície environmentálnemu hluku“ (študijný odbor: hygiena).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


 

                                                                                O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 14. decembra 2017 o 16.15 h

doc. MUDr. Kamila Pohlodka, PhD., docenta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Detekcia sentinelových uzlín pri karcinóme prsníka pomocou superparamagnetického oxidu železa“ (študijný odbor gynekológia a pôrodníctvo).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


                                                                                      O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 20. apríla 2017 o 13.30 h

doc. MUDr. Tibora Hlavatého, PhD., docenta V. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Nové trendy v liečbe Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy“ (študijný odbor vnútorné choroby).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 16. februára 2017 o 13.30 h

doc. MUDr. Ľudovíta Gašpara, CSc., docenta I. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Transkutánna oxymetria v klinickej praxi“ (študijný odbor vnútorné choroby).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


 

                                                                               O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 23. júna 2016 o 14.00 h

doc. MUDr. Angeliky Bátorovej, CSc., prednostky Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB v Bratislave, na tému „Získaná hemofília“ (študijný odbor vnútorné choroby).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 7. apríla 2016 o 14.45 h

doc. MUDr. Michala Mega, PhD., docenta II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ v Bratislave, na tému „Klinický a biologický význam cirkulujúcich nádorových buniek pri karcinóme prsníka“ (študijný odbor onkológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 7. apríla 2016 o 13.30 h

doc. MUDr. Ingrid Brucknerovej, PhD., prednostky Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny  LF UK a DFNsP v Bratislave, na tému „Trendy hodnotenia prejavov asfyxie novorodenca“ (študijný odbor pediatria).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

  dňa 3. decembra 2015 o 13.30 h

doc. MUDr. Branislava Kollára, PhD., docenta I. neurologickej kliniky  LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Záchvatové ochorenia v klinickej neurologickej praxi“ (študijný odbor 7.1.11. neurológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava 

 


 

O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 25. júna 2015 o 14.30 h

doc. MUDr. Jána Pečeňáka, CSc., prednostu Psychiatrickej kliniky  LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Problém dôkazu v psychiatrii“ (študijný odbor 7.1.12. psychiatria).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava 


O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 21. mája 2015 o 13.15 h

doc. MUDr. Petra Valkoviča, PhD., docenta II. neurologickej kliniky  LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu Parkinsonovej choroby“ (študijný odbor 7.1.11. neurológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava 


O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 20. júna 2014

o 9.00 h doc. MUDr. Borisa Mravca, PhD., docenta Fyziologického ústavu  LF UK v Bratislave, na tému „Neurobiológia somatických chorôb“ (študijný odbor 7.1.3. normálna a patologická fyziológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava   


O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 25. apríla 2014

o 9.00 h doc. MUDr. Viktora Matejčíka, PhD., docenta Neurochirurgickej kliniky  LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Klinicko-anatomický pohľad na plexus lumbosakralis“ (študijný odbor 7.1.7 chirurgia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava   


O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

dňa 21. februára 2014     

o 9.00 h doc. MUDr. Štefana Durdíka, PhD., prednostu Kliniky onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave, na tému „Význam biopsie sentinelovej uzliny v chirurgii karcinómu prsníka“ (študijný odbor 7.1.7 chirurgia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutočnia verejné inauguračné prednášky

dňa 31. januára 2014

o 9.00 h doc. MUDr. Petra Stanka, PhD., prednostu Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave, na tému „Sekundárna chirurgia rázštepov s použitím mezenchymálnych kmeňových buniek“ (študijný odbor 7.2.1. zubné lekárstvo).

o 10.00 h doc. MUDr. Danky Švecovej, PhD., docenty Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Autoimunitná bulózna dermatóza pemphigus vulgaris“ (študijný odbor 7.1.13. dermatovenerológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


O Z N Á M E N I E

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady LF UK sa uskutočnia verejné inauguračné prednášky

dňa 27. septembra 2013

o 9.00 h doc. MUDr. Stanislava Oravca, CSc., docenta na II. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave, na tému „Lipoproteínový profil plazmy u pacientov s dyslipo- proteinémiou, identifikovaný Lipoprint LDL systémom“ (študijný odbor 7.1.4. vnútorné choroby).

o 10.15 h doc. MUDr. Martina Wawrucha, PhD., docenta v Ústave farmakológie a klinickej farmakológie LF UK v Bratislave, na tému „Klinicko-farmakologické aspekty terapie starších pacientov“ (študijný odbor 7.1.26. klinická farmakológia).

Miesto konania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava