Všeobecné informácie o projekte

Kód ITMS 26140230009
Žiadateľ Univerzita Komenského v Bratislave
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania
Kód výzvy OPV-2012/4.2/04-SORO
Celkové výdavky k projektu (EUR) 483 773,68
Požadovaná výška NFP (EUR) 459 584,99
Trvanie projektu do roku 2015

viac info na  MPH projekt Home