Špecializačný študijný program Zdravotnícky manažment a financovanie

Zdravotnícky manažment a financovanie je špecializačný odbor, ktorý je zameraný na riadenie v oblasti poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti v rôznych typoch zdravotníckych organizácií a vo vybraných organizačných zložkách MO SR alebo na ÚVZ.

Garant štúdia:  Doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.e-mail: vojtech.ozorovskyfmed.uniba.sk

Administrátorka štúdia: PhDr. Ivana Vojteková, PhD. e-mail: ivana.vojtekovafmed.uniba.sk, tel.: 0903792446

Špecializačné štúdium trvá jeden rok. Nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. Pozostáva z teoretickej výučby a praktickej časti. Teoretická výučba  (144 hod.) je rozdelená do 4 týždenných kurzov prebiehajúcich vo februári, júni, septembri a januári. Praktická časť je realizovaná na pracovisku účastníka štúdia v rámci riadiacej praxe v zdravotníckom zariadení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Trvá 12 mesiacov. Výstupom praktickej časti špecializačného štúdia je vypracovanie individuálneho projektu účastníkom štúdia (špecializačná práca), ktorého základom je identifikovanie manažérskeho problému a jeho riešenie prostredníctvom projektu. Špecializačná skúška pozostáva z obhajoby špecializačnej práce a z teoretickej ústnej skúšky pred skúšobnou komisiou. Obsahom teoretickej skúšky sú odprednášané témy počas kurzov.

Informácie o špecializačnom štúdiu sú zverejnené aj na stránke LF UK v sekcii špecializačné štúdium, kde nájdete aj všeobecné podmienky pre zaradenie do špecializačného štúdia.