Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK

Výučba

Pregraduálna výučba

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky zabezpečuje pregraduálnu výučbu  v slovenskom a anglickom jazyku v predmetoch:

  Ústav zabezpečuje aj výučbu povinne voliteľných predmetov:  


Postgraduálne štúdium

Od roku 2014 Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky garantuje jednoročné špecializačné štúdium pre lekárov a zubných lekárov:

 Ústav sociálneho lekárstva organizuje v rámci "predatestačnej" prípravy v rámci všetkých špecializačných programov kurzy:

 • Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

 Pre bližšie infromácie o termínoch kurzov kontaktujte doc. MUDr. Votjecha Ozorovského, CSc. vojtech.ozorovskyfmed.uniba.sk. tel: +421 2 9011 9616

Veda a výskum

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti
 • systematické review
 • záťaž ochorení
 • sociológia zdravia a choroby
 • zdravotnícky manažment
 • financovanie a organizácia zdravotníctva
 • životný štýl stredoškolskej mládeže
 • juridizácia medicíny, zdravotnícke právo, právna zodpovednosť v zdravotníctve
 • komunikácia v zdravotníckom povolaní
 • paliatívna medicína
 • morálne postoje poslucháčov medicíny k vybraným etickým problémom medicíny
 • socio-ekonomické determinanty zdravia
 • sociálne determinanty zdravia a so zdravím súvisiacim správaním detí a mládeže
 • manažment kvality v zdravotníctve
 • suicidálne správanie
 • funkčná sebestačnosť pacientov po NCMP
 • slovenské a všeobecné dejiny medicíny a zdravotníctva
 • história Lekárskej fakulty UK v Bratislave
 Vedecká spolupráca s domácimi pracoviskami

Ústav psychológie zdravia, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií - Ústav zdravotníckej etiky, Slovenská zdravotnícka univerzita

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave 

Historický Ústav SAV

Katedra sociológie FiFUK v Bratislave

Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Katedra slovenských dejín FiFUK v Bratislave

Katedra všeobecných dejín FiFUK v Bratislave

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

Liga proti rakovine 

Národohospodárska fakulta Ekonomickej Univerzity v Bratislave

Právnická fakulta UK v Bratislave

Regionálny Úrad verejného zdravotníctva v Košiciach 

 Vedecká spolupráca so zahraničnými pracoviskami

Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Nórsko

České centrum Evidence-Based Health Care: Afiliované centrum Joanna Briggs Institute. Ústav sociálneho lekárstva a verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta, Univerzita Palackého v Olomoci

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Studia Ceranea - Uniwersytet Łódzki, Poľsko

Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Istituto di Bioetica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Taliansko

Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw, Faculty of Social Sciences and Pedagogy in Katowice, Katowice, Poľsko

Кафедра истории южных и западных славян a Кафедра истории средних веков - Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Moskva, Ruská federácia

Kharkov Institute of Trade and Economy of Kharkov National Technical University, Kharkov, Ukrajina

National Academy of Medical Sciences of Ukraine, State Institution of V.T. Zaytsev, Institute of General and Urgent Surgery, Ukrajina

Právnická fakulta, Masarykova Univerzita v Brne, ČR 

The John Paul II. Catholic University in Lublin, Off-Campus Faculty of Law and Social Sciences in Stalowa Wola, Stalowa Wola, Poľsko

The University of Scranton, USA

Ústav etiky, 3. lékařská fakulty Univerzity Karlovy, ČR

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, ČR

Projekty a granty

DOMÁCE

VEGA č. 2/0122/21 Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968. Obdobie riešenia projektu: 1.1.2021 - 31.12.2024. Vedúci projektu: PhDr. Anna Falisová, CSc. Historický ústav SAV. Členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti. -2024. Členovia riešiteľského kolektívu za ÚSLLE: PhDr. Ivana Vojteková, PhD.

VEGA 1/0860/21 História medicíny slovenského stredoveku. Inštitúcie, osobnosti, poznanie. Obdobie riešenia projektu: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023. Vedúci projektu: Mgr. Matej Gogola, PhD. Ďalší členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.., Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.

APVV-18-0070 Generácia Z - Nové výzvy dospievania. Obdobie riešenia projektu 1.7.2019 - 30.6.2023. Vedúci projektu: Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zástupkyňa hlavnej riešiteľky za spoluriešiteľskú organizáciu LF UK Bratislava: MUDr. Michaela Kostičová, PhD, MPH. Ďalší členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD., PhDr. Eva Dobiášová, PhD.

VEGA 1/0459/18 Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1938 - 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky Februárového prevratu. Obdobie riešenia projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021. Vedúci projektu: doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. Ďalší členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: Mgr. Matej Gogola, PhD., Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.

VEGA 1/0814/18. Dejiny diplomacie v ranom stredoveku. Obdobie riešenia projektu 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020. Vedúci projektu: Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave. Členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: Mgr. Matej Gogola, PhD., Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.

VEGA 2/0100/16 Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948 – 1966. Obdobie riešenia projektu: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019. Vedúci projektu: PhDr. Anna Falisová, CSc. Historický ústav SAV. Členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

MEDZINÁRODNÉ

EEA and Norway Grant: Bilateral Initiative: Education travel grant (BIN BF02_2021_004): Teaching Evidence Based-research With a Focus on Ambient Assisted Living. 8.1.2023 - 8.7.2023, bilaterálna spolupráca v oblasti vzdelávania medzi Ústavom Sociálneho lekárstva a lekárkej fakulty LFUK a Western Norway University of Applied Sciences, Faculty of Health and Social Science v Begene. Zodpovedná riešiteľka: Doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH, riešiteľky: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD., MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH

Installation Research Project Call (UIP-2019-04). (New) ethical and social challenges of digital technologies in the healthcare domain (Digit-HeL). 2020-2024. Poskytujúca organizácia : Croatia Science Fundation, Chorvátsko. Zástupkyňa za SR: Mgr. Mária Kolesárová, PhD.

COST Action CA 17117 Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research (EVBRES). Obdobie riešenia projektu 17.10.2019-16.10. 2022. Členovia Management Committee za SR: MUDr. Michaela Kostičová PhD, MPH; MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH

Health Behavior in School Aged Children (HBSC) štúdia. Medzinárodná štúdia o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 43 krajinách už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte. Medzinárodný protokol štúdie HBSC je pripravovaný špičkovými odborníkmi, ktorí využívajú najnovšie poznatky v danej oblasti.

Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov,  z viac ako 40 krajín (Európa a Severná Amerika), s cieľom získať údaje umožňujúce porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a  trendy v živote školákov. Zber dát sa uskutočňuje prostredníctvom dotazníkového prieskumu na základných školách a osemročných gymnázia z celého Slovenska približne na vzorke 10 000 žiakov.

Koordinátori: Regionálna kancelária SZO pre Európu, Child and Adolescent Health Research Unit (CAHRU) na Univerzite v Edindburghu (Veľká Británia) a Univerzita v Bergene (Nórsko).

Národný koordinátor: Prof.  Mgr. Andrea Madarasová-Gecková, PhD.  Ústav psychológie zdravia, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Partneri: Kancelária WHO na Slovensku, Úrad Verejného Zdravotníctva SR, Jesseniova Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK Bratislava.

Členovia národného a medzinárodného  tímu za LF UK : doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD, MPH

Bližšie informácie o HBSC štúdii na Slovensku nájdete na stránke https://hbscslovakia.com/ 

Bližšie informácie o medzinárodnej HBSC štúdii nájdete na stránke http://www.hbsc.org/

GRANTY do roku 2017

Fond na podporu umenia (FPU) 16-361-03346 D. Príspevok na vydanie vedeckej monografie. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Matej Gogola, PhD.

VEGA 1/0641/14 Aktuálne trendy vo vývoji sociológie na Slovensku – paradigmatické východiská, metodologické inovácie, osobnosti vedy. Obdobie riešenia projektu: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2016.
Vedúci riešiteľského kolektívu: PhDr. Eva Laiferová CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave. Člen riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

VEGA 1/0895/14. Psychosociálny vývin školákov so zdravotným znevýhodnením. Obdobie riešenia projektu 1. 1. 2014 - 31. 12. 2016.        Vedúci projektu: Doc. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. Člen riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: MUDr. Michaela K o s t i č o v á, PhD., MPH

 

Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu - Operačný program Vzdelávanie. Prioritná os 4 - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj.

ITMS kód: 26140230009, kód výzvy: OPV-2012/4.2/04-SORO

01.01.2013 - 31.10.2015

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave. Členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: Doc. MUDr. Vojtech O z o r o v s k ý, CSc.MUDr. Michaela K o s t i č o v á, PhD., MPH, Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.PhDr. Iveta G r e ž ď o v á, PhD., MUDr. Mária M o j z e š o v á, PhD., PhDr. Miriam P o l h o r s k á, PhD.

https://sites.google.com/site/mphprojekt/project-definition 

VEGA 2/0144/13.  Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. (Societal context of environment protection in Slovakia from Industrial Revolution to WWII). Obdobie riešenia projektu: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015. Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít CSc. Historický ústav SAV. Členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

International Visegrad Fund, Standard Grant 21320105. Colloquia Russica. Rus and Central Europe. Obdobie riešenia projektu: 2013 - 2014. Zodpovední riešitelia za Ústav sociálneho lekárstva LF UK: Mgr. Matej Gogola, PhD., Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.

KEGA 014UKF-4/2012. Multimediálna didaktická pomôcka vo webovom prostredí dejepisu - "Slovania a Európa v ranom stredoveku" pre stredné školy. Obdobie riešenia projektu: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014. Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Člen riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: Mgr. Matej Gogola, PhD.

 

 

Publikácie

Najvýznamnejšie publikácie
Vedecké monografie

Dubová, A., Kostičová M., Roussier L. Právo na ochranu zdravia ľudí bez domova. Právne aspekty dostupnosti zdravotnej starostlivosti ľudí bez domova s dlhmi na zdravotnom poistení. Bratislava: Proti prúdu, 2020. 71 s. ISBN 978-80-973855-3-8. Dostupné z: https://www.notabene.sk/?aktuality&novinka=3700

Pavol Kádek. Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta. Ostrava: KEY Publishing, 2017. 230 s. ISBN 978-80-7418-287-7.

Pavol Kádek. Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 220 s. ISBN 978-80-8168-650-4.

Pavol Kádek. Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve. 1. vyd.  Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. 182 s. ISBN 978-80-8168-124-0.

Večeřa M.,Urbanová M., Klusoňová M., Kokeš M., Capíková S., Brožovičová K.: Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 194s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia č. 512. ISBN 978-80-210-7783-6.

Beňo, P., Tarcsiová, D.,Capíková, S. Komunikácia so sluchovo postihnutými v zdravotníctve a sociálnej práci. Trnava : Trnavská univerzita, 2012, 182 s. ISBN 978-80-8082-510-2.

Učebnice

Vojtech Ozorovský a kol.: Sociálne lekárstvo. Bratislava: SAP, 2018. 225s

Grežďová, I., Polhorská, M. Professional nursing procedures 1. Textbook for general medicine study programme. First edition. Slovak Academic Press s.r.o., Bratislava, 2018. 110 p.

Polhorská, M. Grežďová, I., Professional nursing procedures 2. Textbook for general medicine study programme. Fisrs edition. Slovak Academic Press s.r.o., Bratislava, 2018. 104 p.

Trizuljaková J. a kol. Medicínska etika I. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017.

Pavol Kádek. Trestné právo v zdravotníctve. Tretie doplnené a aktualizované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 192 s. ISBN 978-80-8168-920-8.

Pavol Kádek. Trestné právo v zdravotníctve. 2.dopl. a akt. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 196 s. ISBN 978-80-8168-652-8.

Ozorovský V., Vojteková I. a kol. Zdravotnícky manažment a financovanie zdravotníctva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016.

Vojteková,I., Grežďová, I., Polhorská, M., Dobiášová, E., Mazalánová, A. Ošetrovateľské postupy pre študentov všeobecného lekárstva. Bratislava: SAP, 2016.

Pavol Kádek. Trestné právo v zdravotníctve. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 199 s. ISBN 978-80-8168-358-9.

Ozorovský V. (ed.). Health Promotion and Health Communication. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2015.

Kostičová M. (ed.). Social Medicine. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2015.

Mojzešová M. (ed.). Public Health Ethics: Selected Issues. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2015.

Ozorovský V. a kol. Sociálne lekárstvo. Bratislava: Asklepios, 2011. 166 s. ISBN 978-88-7167-158-9

Kostičová M., Ozorovský V., Badalík L., Fabian G. An Introduction to Social Medicine Bratislava: Asklepios, 2011. 150 s. ISBN 978-80-7167-153-4

Vojteková I. a kol. Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva pre študentov všeobecného lekárstva. Bratislava: Asklepios, 2010. 124 s. ISBN 978-80-7167-152-7

Beňo P., Capíková S. Teoretické, praktické a právne aspekty komunikácie s pacientmi a klientmi s postihnutím sluchu. 1.vyd. 156s. Bratislava : Samosato, 2013, ISBN 978-80-89464-21-0.

Diplomové práce

Informácie k diplomovým prácam nájdete na stránke LF UK TU


Konkrétne témy pre príslušný akademický rok sú zverejnené prostredníctvom systému AIS2 v novembri. V prípade záujmu a po dohode so školiteľom je možné si zvoliť aj inú tému.

Okruhy tém diplomových prác riešených na našom pracovisku:

Ak máte záujem o niektorú z tém kontaktujte osobu, ktorá je uvedená pri jednotlivých témach.

doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD, MPH michaela.kosticovafmed.uniba.sk  Zdravie a životný štýl adolescentov; Zdravie a zdravotná starostlivosť o ľudí bez domova; Sociálne determinanty zdravia a so zdravím súvisiaceho správania (zamestnanie, príjem, vzdelanie, chudoba a ich vplyv na zdravie);Nerovnosti v zdraví (porovnanie rozdielov v úrovni zdravotného stavu  určitých riegiónov, krajín, skupín obyvateľstva vo vzťahu k ekonomickým a sociálnym ukazovateľom) Sociálne aspekty rizikového správania - samovraždy, závislosti;  Záťaž ochorení; Vplyv demografických zmien na zdravie obyvateľstva; Kvalita zdravotnej starostlivosti; Tvorba štandardných diagnostických a terapeutických postupov.

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. silvia.capikovafmed.uniba.sk Bezpečnosť pacientov. Ľudské zdroje v zdravotníctve a ich riadenie (napr. genderové, regionálne, medzinárodné rozdiely a trendy,  pracovná migrácia, pracovná spokojnosť, pracovné podmienky lekárov, mzdové ohodnotenie, motivácia zamestnancov);  Profesia lekára (napr. systémy postgraduálneho vzdelávania, plánovanie kariéry); Zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov a mládeže (napr. tetovanie); Zdravotná starostlivosť o vulnerabilné skupiny (napr. obete domáceho násilia, osoby so zdravotným postihnutím); Falzifikáty liekov; Právna zodpovednosť v medicíne; Právne aspekty vybraných problémov v zdravotníctve (napr.mlčanlivosť); Právne vedomie; Práva pacientov; Pacientske a stavovské organizácie v zdravotníctve; Medzinárodná spolupráca v zdravotníctve.

MUDr. Jana Trizuljaková, PhD. jana.trizuljakova@fmed.uniba.sk Vzťah lekár- pacient; Autonómia pacienta; Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti v súčasnej medicíne; Etické problémy na začiatku ľudského života; Etické dilemy na konci ľudského života; Paliatívna medicína a hospicová starostlivosť; Rizikové správanie nedospelých žien.

Mgr. Mária Kolesárová, PhD. maria.kolesarovafmed.uniba.sk umelá inteligencia v medicíne, editovanie ľudských génov, biobanky a genetický výskum, prenatálna predimplantačná diagnostika, liečba neplodnosti, náhradné materstvo, výskum na ľudských embryách, etické poradenstvo v klinickej praxi, etické dilemy v intenzívnej medicíne, v neonatológii, v paliatívnej starostlivosti, predbežné usmernenia a predbežne plánovaná starostlivosť, pokusy na ľuďoch a biomedicínsky výskum, prerozdeľovanie zdrojov v medicíne, medicínska antropológia, filozofia medicíny, etické teórie v bioetike

PhDr. Iveta Grežďová, PhD. iveta.grezdovafmed.uniba.sk Vplyv životného štýlu na vznik onkologických ochorení. Vplyv faktorov životného štýlu na priebeh onkologickej liečby. Zmena životného štýlu pacientov počas onkologickej liečby. Zmena životného štýlu pacientov po ukončení onkologickej liečby. Vplyv obezity, fajčenia, nezdravého stravovania, konzumácie alkoholu a nedostatočnej pohybovej aktivity na prognózu a recidívu zhubného ochorenia. Kvalita života onkologických pacientov. Skríningové nástroje hodnotenia geriatrického pacienta v onkológii, význam a ich využitie. Komunikácia v medicíne. Komunikácia v ošetrovateľstve.

PhDr. Miriam Polhorská, PhD. miriam.polhorskafmed.uniba.sk Kvalita života súvisiaca so zdravím. Multidimenzionalita kvality života. Výber nástrojov merania kvality života u pacientov s rôznymi diagnózami (neurologickými, metabolickými, kardiovaskulárnymi, gastrointestinálnymi, respiračnými, kožnými, s ochoreniami pohybového systému). Špecifiká merania kvality života u seniorov, u detí. Význam hodnotenia kvality života v klinickej praxi. Problematika kvality života rodiny s chronicky chorým pacientom. Meranie kvality života zdravotníckeho personálu a problematika vyhorenia.

PhDr. Eva Dobiašová, PhD. eva.dobiasovafmed.unba.sk Prevencia a podpora zdravia u u rôznych vekových skupín. Edukačná a komunikačná úloha lekára. Zmena životného štýlu pri vybraných chronických ochoreniach.

PhDr. Ivana Vojteková, PhD. ivana.vojtekovafmed.uniba.sk  Zdravotná gramotnosť v oblasti prevencie onkologických ochorení. Internetové zdroje informácií o zdraví a chorobe. Význam poradní odvykania od fajčenia.

doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD. anna.mazalanovafmed.uniba.sk Komunikácia v zdravotníctve. Komunikácia pri starostlivosti o pacienta inej kultúry.  Špecifiká terapeutickej komunikácie. Význam komunikácie pri liečbe seniorov. 

Mgr. Matej Gogola, PhD. matej.gogolafmed.uniba.sk  Dejiny Lekárskej fakulty UK v Bratislave (vybraná problematika, napr. obdobie, osobnosť, mapovanie jednotlivých ústavov LF UK, zahraničnopolitický kontext, LF UK a situácia na území Slovenska v jednotlivých obdobiach vývoja, etc.); Slovenské a všeobecné dejiny medicíny a zdravotníctva od formovania najstarších civilizácií do 20. storočia (vybraná problematika, napr. osobnosť, udalosť, hnutie, špecifiká v zdravotníctve v jednotlivých obdobiach, vývoj jednotlivých medicínskych odborov, etc.)

Mgr. Adam Mesiarkin, PhD. adam.mesiarkinfmed.uniba.sk Dejiny medicíny a zdravotníctva na území Slovenska; dejiny medicíny v staroveku; medicína európskeho a slovenského stredoveku, novoveku a najnovších dejín; udalosti; osobnosti; inštitúcie; fenomény; dejiny vied, odborov a výskumu; myslenie a vzdelávanie.

 

 

 

 

 

História Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky

Prof. MUDr. Vavro Šrobár
Prof.MUDr. Evald Tománek
Doc. MUDr. Ivan Stodola
Prof. MUDr. Pavol Macúch
Doc. MUDr. Jozef Dedek
Prof. MUDr. Milan Beniak, DrSc.

1919 - vznik Ústavu sociálneho lekárstva LFUK

1919-1935 - vybrané prednášky z problematiky sociálneho lekárstva 

          1935-1937  prof. MUDr. Vavro Šrobár 

          1937-1939  doc. MUDr. Evald Tománek

          1939-1944 prerušenie výučby

          1944-1948 vybrané prednášky zo sociálneho lekárstva

          1948-1950 nár. um. doc. MUDr. Ivan Stodola

1952 - Ústav (Katedra) organizácie zdravotníctva

             1952-1960 prof. MUDr. Pavol Macúch

1966 - Katedra sociálneho lekárstva 

          1960-1982 doc. MUDr. Jozef Dedek

1990 - Ústav sociálneho lekárstva

          1982-2000 prof. MUDr. Milan Beniak, DrSc.

2002 - Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky            

          2001- súčasnosť doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

 

Lekárska etika 

1927 - Ústav pre lekársku históriu, filozofiu a hodegetiku

          1927-1938 prof. MUDr. Antonín Spilka

          II. svetová vojna, nástup nového politického systému

          - ústav zrušený, jednotlivé predmety absentovali

1991 - Katedra medicínskej etiky Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve (IVZ)

1992 - Ústav lekárskej etiky  neskôr Ústav medicínskej  etiky a bioetiky

           - spoločné pracovisko IVZ a LF UK, pregraduálna a postgraduálna výučba

          1992-2001 prof. MUDr. Ladislav Šoltés DrSc.

2002 - Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky            

          2001- súčasnosť doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc

 

        Ústav sociálneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LFUK) v Bratislave prešiel, od svojho vzniku v roku 1919, pomerne komplikovanými etapami vývoja. Za zvláštnosť možno považovať fakt, že v období formovania prvých kliník a teoretických ústavov LFUK, existoval iba de iure. Príčinou bol predovšetkým nedostatok finančných prostriedkov potrebných na personálne, ale i priestorové vybudovanie pracoviska. Napriek úsiliu českých profesorov - zakladateľov Univerzity Komenského, ako aj záujmu MUDr. Vavra Šrobára o pedagogické pôsobenie na LFUK, výučba predmetu sociálne lekárstvo nakoniec v prvom školskom roku 1919/20 nezačala. 

Hoci v programe Výstavby lekárskej fakulty Univerzity Komenského v školskom roku 1921/22, ktorý predložil minister školstva a národnej osvety prof. MUDr. Kristián Hynek, prvý rektor UK, existovala požiadavka priestorov pre Ústav sociálneho lekárstva a histórie medicíny, v dvadsiatych rokoch sa ju nepodarilo zrealizovať. Problém umiestnenia ústavu sa čiatočne riešil v nasledujúcom desaťročí pridelením provizória v budove dekanátu LFUK na Špitálskej ulici.

Predmetu sociálne lekárstvo predchádzali prednášky z preventívnej medicíny a verejného zdravotníctva, ktoré v školskom roku 1921/22 zabezpečoval v rozsahu tri hodiny týždenne prvý prednosta Ústavu hygieny LFUK prof. MUDr. Stanislav Růžička.

Výučbou predmetu sociálne lekárstvo sa profesorský zbor LFUK zaoberal viackrát. Napriek úsiliu prof. MUDr. Kristiána Hynka a prof. MUDr. Jiřího Brdlíka, ktorí navrhovali, aby sa sociálne lekárstvo prednášalo ako povinný predmet, prijal profesorský zbor LFUK v máji 1927 stanovisko prof. MUDr. Stanislava Kostlivého a prof. MUDr. Vítězslava Chlumského. Podľa nich sa mala pre sociálne lekárstvo - ako nepovinný predmet vytvoriť učiteľská stolica a ústav.

Po Stanislavovi Růžičkovi prevzal výučbu sociálneho lekárstva MUDr. Vavro Šrobár, ktorý sa roku 1935 stal prvým profesorom sociálneho lekárstva na Slovensku. Už pred príchodom na fakultu sa venoval skúmaniu niektorých aspektov sociálnej podmienenosti chorôb a zdravotno-výchovného pôsobenia na obyvateľstvo Slovenska. Záujem o pedagogické pôsobenie na LFUK prejavil hneď v prvých rokoch po jej vzniku, ale vzhľadom na vykonávanie vysokých štátnych funkcií, nemohol podľa vtedajších zákonov svoj zámer realizovať.

Zo štúdie Úlohy sociálneho lekárstva na Slovensku, ktorú Vavro Šrobár publikoval roku 1936 v Bratislavských lekárskych listoch, vyplynuli úlohy aj pre Ústav sociálneho lekárstva LFUK. Týkali sa nasledovných okruhov problémov: 1. vypracovania zdravotnej štatistiky a jej vyhodnotenia, 2. zamerania vedeckej činnosti na najaktuálnejšie problémy sociálnych chorôb, epidemických chorôb, výživy ľudu a hygieny práce, 3. rozvíjania výchovnej práce a pedagogickej činnosti. Na realizácii uvedených úloh sa však podieľal iba krátky čas, pretože kvôli vysokému veku (70 rokov), odišiel roku 1937 do dôchodku.

 Pred odchodom prof. MUDr. Vavra Šrobára z fakulty, ešte roku 1935, sa uskutočnila habilitácia zdravotníckeho Zemského úradu v Bratislave MUDr. Evalda Tománka. Evald Tománek sa habilitoval v odbore sociálne lekárstvo a zdravotnícka administratíva. Popri výučbe sa aktívne podieľal na vedecko-výskumnej i organizačnej činnosti ústavu v rokoch 1936 - 1938. Roku 1938 nedobrovoľne opustil Bratislavu a presťahoval sa do Brna, kde sa po Druhej svetovej vojne stal zakladateľom sociálneho lekárstva na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity.

 Výučba sociálneho lekárstva bola obnovená až od zimného semestra školského roku 1944/45. Prednášky (dve hodiny týždenne) zabezpečoval MUDr. Ladislav Straka. Podľa rozhodnutia profesorského zboru Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity (LFSU) v júni 1945, bol predmet Sociálne lekárstvo a zdravotnícka administratíva povinným predmetom pre dosiahnutie absolutória na LFSU.

V letnom semestri 1946/47 prednášal dve hodiny týždenne Vybrané kapitoly zo sociálneho lekárstva a v nasledujúcom školskom roku Sociálne lekárstvo a zdravotnícka administratíva doc. MUDr. Ivan Stodola. Prednášky pre študentov piateho ročníka však boli nepovinné.

Na základe návrhu profesorského zboru LFSU 1. októbra 1948 Povereníctvo školstva zriadilo Ústav sociálneho lekárstva pod vedením Ivana Stodolu. Ústav získal dočasné priestory v budove Štátneho zdravotného ústavu na Benešovej ulici č. 40 (dn. Špitálska ulica).

Napriek tomu, že predmet Sociálne lekárstvo nemal do päťdesiatych rokov 20. storočia na LFUK vytvorené primerané podmienky, nemožno prehliadnuť fakt, že na výučbe medikov sa aktívne podieľali takí graduovaní odborníci ako prof. MUDr. Vavro Šrobár, prof. MUDr. Evald Tománek, MUDr. Ladislav Straka a doc. MUDr. Ivan Stodola. Po odchode Ivana Stodolu do dôchodku, v auguste 1950 vyvstal pred vedením fakulty opäť problém zabezpečenia činnosti ústavu.

Situácia sa vyriešila až v septembri 1952, kedy Povereníctvo školstva schválilo na základe návrhu Vedeckej rady LFUK zriadenie Ústavu organizácie zdravotníctva, ktorého vedúcim bol menovaný MUDr. Pavol Macúch, v tom čase riaditeľ Ústavu hygieny pri Povereníctve zdravotníctva v Bratislave.

Ústav organizácie zdravotníctva bol začlenený spolu s Ústavom hygieny Ústavom súdneho lekárstva do Katedry verejného zdravotníctva, ktorú viedol akademik MUDr. Vojtech Mucha. K ďalším organizačným zmenám došlo roku 1955, kedy sa vytvorila Katedra teórie a organizácie zdravotníctva, od roku 1966 premenovaná na Katedru sociálneho lekárstva. Tú od roku 1960 viedol prof. MUDr. Pavol Macúch.

V rokoch 1960 - 1982 bol menovaným vedúcim katedry doc. MUDr. Jozef Dedek. Popri pedagogicko-výchovnej činnosti sa pracovníci katedry v tomto období zaoberali riešením vedecko-výskumných úloh z oblasti organizácie a riadenia zdravotníctva, spoločensko-sociálnej problematiky invalidných občanov, metodológie štúdia zdravotného stavu populácie, metodológie zdravotnej výchovy, dejín medicíny a zdravotníctva, právnych aspektov zdravotnosociálnej politiky, problematiky detského veku a gerontológie.

Od roku 1982 Katedru sociálneho lekárstva, ktorú o osem rokov neskôr premenovali na Ústav sociálneho lekárstva viedol prof. MUDr. Milan Beniak, DrSc. Pedagogickí pracovníci ústavu zabezpečovali výučbu predmetu vo štvrtom ročníku, v rozsahu 10/20 hodín v slovenskom a anglickom jazyku. V rámci výskumu sa v tomto období zamestnanci ústavu zaoberali zdravotným stavom obyvateľstva, vývojom zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej sústavy (manažment, ekonomika, zdravotno-sociálna problematika, štatistika, demografia, sociológia, právo a informatika). Výsledky vedecko-výskumnej práce boli prezentované na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí, ako aj publikovaním vo vedeckých časopisoch a zborníkoch.

Súčasťou ústavu bolo od roku 1990 aj Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva, ktorého vedením bol poverený doc. PhDr. Miloslav Tichý, CSc. Od roku 1996, po odchode Miloslava Tichého do dôchodku viedol oddelenie vtedajší prednosta ústavu Milan Beniak.

Od roku 2001 až do súčasnosti vedie ústav doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. Roku 2002 bol ústav premenovaný na Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky. V rámci svojho zamerania sa orientuje na široké spektrum problémov súvisiacich so sociálnym lekárstvom, lekárskou etikou, právom a právnou zodpovednosťou v medicíne, komunikáciou v zdravotnictve, zdravotnou výchovou a dejinami histórie medicíny a zdravotníctva na území súčasného Slovenska a vo svete.

 

Prebraté z: PAVLÍKOVÁ, Ľudmila - SEDLÁČKOVÁ, Eulália - HEŘMANOVÁ, Darina. Z dejín Ústavu sociálneho lekárstva LFUK v Bratislave. In PAVLÍKOVÁ, Ľudmila - BENIAK, Milan (edd.). História medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny v kontexte vývoja európskej vedy 20. storočia. Bratislava : Juga, 2000, s. 239 - 242.

Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva

Zľava M. Beniak, Ľ. Pavlíková, D. Heřmanová, E. Sedláčková a M. Tichý, 7. február 1995.

Vedecký zborník:

Historia Medicinae Slovaca I.
Historia Medicinae Slovaca II.
Historia Medicinae Slovaca III.
Historia Medicinae Slovaca IV.
Historia Medicinae Slovaca V.
Historia Medicinae Slovaca VI.
Historia Medicinae Slovaca VII.

 

Kontakt:

Sasinkova 2

813 72 Bratislava

4. poschodie, tel. č./fax: 59357 616, VoIP 31  616

e-mail: socialne.prednosta@fmed.uniba.sk

Vedúci Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva:

doc. MUDr. Vojtech O z o r o v s k ý , CSc.

tel č.: 59357 616, VoIP 31 616

e-mail: vojtech.ozorovsky@fmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Mgr. Matej G o g o l a, PhD.

tel. č.: 59357 377, VoIP 31 377

e-mail: matej.gogola@fmed.uniba.sk

Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.

tel. č.: 59357 377, VoIP 31 377

e-mail: adam.mesiarkin@fmed.uniba.sk 

Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1990 - 2000) 

           Vznik Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva nebol náhodný, práve naopak. Je známe, že v roku 1907 vznikol v Lipsku prvý ústav dejín medicíny na svete. Záujem o dejiny medicínskej vedy a zdravotníctva sa prejavoval aj na Slovensku. Dokumenty, ktoré sú uložené v Archíve LF UK, ako aj v Archíve UK jednoznačne potvrdzujú, že už zakladatelia LF UK počítali pri budovaní teoretických ústavov so založením ústavu dejín lekárstva. Jeho súčasťou sa malo stať aj medicínsko-historické múzeum. Tento zámer sa čiastočne naplnil v roku 1927, kedy bol z iniciatívy profesora anatómie MUDr. Antonína Spilku založený Ústav pre lekársku filozofiu, históriu a hodegetiku. Hlavným poslaním tohto ústavu bola pedagogicko-výchovná činnosť. Obsahom prednášok bol úvod do dejín medicíny a zdravotníctva, história lekárstva, jednotlivých lekárskych a príbuzných prírodovedeckých odborov. Odchodom profesora Spilku z fakulty v roku 1938 ústav po jedenástich rokoch zanikol. Našťastie nezanikol záujem viacerých učiteľov fakulty o históriu medicíny, čo dokazujú početné štúdie a pamätné články, uvernejňované najmä pri príležitosti jubilejných výročí jednotlivých pracovísk Lekárskej fakulty UK. V rámci úvodných prednášok k jednotlivým predmetom sa učitelia venovali aj dejinám týchto odborov. Pozornosť študentov upriamovali na poznávanie významných svetových, slovenských a českých lekárskych osobností. Mimoriadny záujem o históriu u niektorých prerástol aj rámec fakulty. Napríklad dlhoročný prednosta Ústavu histológie a embryológie LF UK akademik Ivan Stanek bol v rokoch 1965-1972 prvým predsedom novovzniknutej Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri SAV. Pre prácu v tejto spoločnosti získal viacerých svojich kolegov a študentov. Do monografickej práce o Univerzite Komenského, ktorá vyšla pri príležitosti 50. výročia jej vzniku, napísal kapitolu o dejinách teoretických ústavov Lekárskej fakulty UK v Bratislave v rokoch 1919 - 1969.

Zámer zakladateľov LF UK - vytvoriť ústav dejín lekárstva - sa stal skutočnosťou až po mnohých rokoch, po novembri 1989. Realizátorom myšlienky založiť na fakulte pracovisko, ktoré sa bude zaoberať nielen výskumom dejín medicíny a zdravotníctva, ale súčasne sa bude podieľať aj na pedagogicko-výchovnom procese, bol historik a pedagóg doc. PhDr. Miloslav Tichý, CSc. Ako vedecký pracovník Katedry sociálneho lekárstva, dnešného Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, venoval sa dvadsať rokov výskumu dejín LF UK a Fakultnej nemocnice Bratislava.

V januári 1990 doc. Tichý predložil M. Kusému, vtedajšiemu rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave návrh na zriadenie oddelenia dejín medicíny na LF UK, ktorý získal podporu aj u prvého ponovembrového dekana LF UK prof. MUDr. Jozefa Buchvalda, DrSc. a vtedajšieho vedúceho Katedry sociálneho lekárstva LF UK prof. MUDr. Milana Beniaka, DrSc.

Rozhodnutím rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. ORR 1744/1990 A I/1 vzniklo 1. apríla 1990 Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva, ako vedeckovýskumné pracovisko pri vtedajšej Katedre sociálneho lekárstva LF UK v Bratislave. Rektor UK vyčlenil pre Lekársku fakultu päť miest pre pracovníkov s vysokoškolskou kvalifikáciou a jedno pre administratívnu silu. Vedúcim Oddelenia bol vo februári 1990 menovaný doc. PhDr. Miloslav Tichý, CSc. Medzi prvých spolupracovníkov patrila sekretárka Elena Biščová, ktorá svojimi organizačnými schopnosťami a skúsenosťami pomáhala vytvárať základné podmienky pre činnosť formujúceho sa nového pracoviska. Vedeckými pracovníčkami oddelenia sa stali doc. PhDr. Eulália Sedláčková, CSc., doc. PaedDr. Ľudmila Pavlíková, CSc., a odbornými PhDr. Darina Heřmanová a PhDr. Helena Drappanová.

Prvé ustanovujúce zasadnutie novovzniknutého pracoviska sa uskutočnilo 2. apríla 1990. Prerokovalo pracovnú koncepciu činnosti vedeckovýskumnej a pedagogickej. Jej ťažiskom sa stali nasledovné témy: dejiny svetovej medicíny, dejiny Lekárskej fakulty UK, dejiny jednotlivých vedných odborov a významné osobnosti lekárov a pracovníkov v zdravotníctve na Slovensku. Pre plánovanú výučbu nepovinného predmetu histórie medicíny boli vypracované osnovy prednášok. Zároveň sa Oddelenie rozhodlo prezentovať na fakulte výsledky svojej vedeckovýskumnej práce formou odborných seminárov.

Na prvom stretnutí Oddelenia bola nastolená požiadavka na vhodné pracovné priestory. Prvé umiestnenie bolo provizórne, v priestoroch Ústavu sociálneho lekárstva na Dunajskej ulici č. 1. Ďalšou stanicou pôsobenia boli miestnosti v budove patriacej Rektorátu UK na Nešporovej (dnes Svoradovej) ulici č. 1. Pracovníčky Oddelenia uviedli získané prietory do používateľného stavu, netušiac, že v nich budú pracovať iba krátky čas. O niekoľko mesiacov sa pracovisko muselo presťahovať opäť do provizória na Miletičovu ul. č. 14. Nové, už trvalé umiestnenie získalo Oddelenie v roku 1993, v upravenom podkroví budovy straých teoretických ústavov LF UK na Sasinkovej ul. č. 2.

Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva vtedajšieho Ústavu sociálneho lekárstva LF UK sa hneď po svojom vzniku zaradilo do odborného vedeckého života na Lekárskej fakulte UK. Dokazujú to viaceré aktivity. Z iniciatívy doc. Tichého vznikla už v septembri 1990 tradícia usporadúvať každý mesiac odborné semináre, na ktorých pracovníci Oddelenia prezentovali čiastkové výsledky svojej vedeckovýskumnej práce. Zúčastňovali sa ich historici, lekári a odborníci z iných oblastí. Semináre mali vysokú úroveň. Podnetné boli diskusie o histórii LF UK, jej pracoviskách, o pôsobení lekárskych osobností na fakulte a ich prínose k rozvoju jednotlivých vedných odborov. Veľký záujem vzbudili najmä osobnosti lekárov, o ktorých sa z rozličných dôvodov v minulosti nemohlo hovoriť, ani písať, a tak mali postupne upadnúť do zabudnutia. Boli to napríklad prof. MUDr. Alojz Ján Chura, prof. MUDr. Emanuel Filo, prof. MUDr. Franišek Švec, DrSc., akademik prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc., prof. MUDr. František Klei, prof Ing dr. tech. František Valentín a ďalší. So záujmom sa stretli aj prednášky týkajúce sa histórie teoretických a klinických pracovísk a Fakultnej nemocnice LF UK. Napríklad detského lekárstva, farmakológie, patologickej anatómie, psychiatrie, fyziológie, oftalmológie, lekárskej chémie a biochémie, lekárskej fyziky, biológie, hygieny, anatómie, urológie, chirurgie, internej medicíny, dermatovenerológie, neurológie, stomatológie, dejiny Spolku medikov v Bratislave z toho nevynímajúc. Seminárov sa často zúčastňovali i rodinní príslušníci, kolegovia a priatelia spomínaných osobností, ktorí svojimi autentickými spomienkami prispeli k ďalšiemu obohateniu poznatkov. Neodmysliteľnou súčasťou spomínaných seminárov boli spoločenské posedenia so skromným pohostením, ktoré pripravovali členovia Oddelenia. Tieto odborné semináre postupne vstúpili do povedomia nielen pracovníkov fakulty, ale aj širšej univerzitnej, bratislavskej, dokonca aj mimobratislavskej lekárskej a historiografickej verejnosti a ďalších záujemcov o históriu medicíny a zdravotníctva.

Pri príprave odborných seminárov sa veľmi osvedčila systematická spolupráca s pracovníkmi jednotlivých kliník a ústavov Lekárskej fakulty UK. K spolupracovníkom Oddelenia, ktorí sa už pred jeho vznikom podieľali s doc. Tichým na výskume dejín LF UK patria napríklad profesori J. Buchvald, Z. Oláh, R. Moravec, G. Čatár, K. Kapeller, A. Kapellerová, J. Beňuška, J. Čársky, M. Horňák, M. Valent, docenti J. Hájek, E. Kukurová, V. Pospíšilová a iní. Neskôr ich rady rozšírili aj ďalší lekári Fakultnej nemocnice LF UK, napríklad profesor I. Satko, docent P. Stanko, zástupca riaditeľa MUDr. J Štofko a iní. Na spolupráci sa naďalej aktívne podieľali aj pracovníci Ústavu sociálneho lekárstva LF UK doc. JUDr. M. Remišová, CSc., doc. MUDr. A. Volná, CSc., MUDr. E. Chandogová, CSc., MUDr. V. Ozorovský, CSc., MUDr. M Moravcová, CSc., MUDr. A Schmidtová, RNRd. G. Gaži a PhDr. e Odlerová, CSc. Výsledkom sú početné publikácie v odborných časopisoch a zborníkoch, monografické práce a prednášky na odborných seminároch a vedeckých konferenciách.

Počas prvých rokov svojej existencie Oddelenie publikovalo desiatky článkov a štúdií v odborných časopisoch a zborníkoch. Nadviazalo spoluprácu nielen s jednotlivými pracoviskami LF UK, ale aj s ďalšími inštitúciami v Bratislave. Napríklad s Farmaceutickou fakultou UK, Filozofickou fakultou UK, Rektorátom UK a so Slovenskou spoločnosťou pre dejiny vied a techniky pri SAV. Spoluprácu aktívne rozvíjalo aj s pracoviskami lekárskych fakúlt v Martine, Košiciach, Plzni, Prahe, vo Frankfurte nad Mohanom a v Lübecku.

V lete 1994 dosiahol docent M. Tichý vek 65 rokov. Po štvorročnom pôsobení vo funkcii vedúceho Oddelenia odišiel do dôchodku. Kontakt s fakultou, na ktorej prežil celý tvorivý život však nedokázal prerušiť. Rád prichádzal na pracovisko, ktoré vybudoval, medzi bývalých kolegov, vždy s optimizmom a ochotou ponúknuť nielen odbornú, ale aj priateľskú radu. Od septembra 1994 do konca roku 2000 Oddelenie viedol prof. MUDr. M. Beniak, DrSc., ktorý sa tiež venoval aj histórii medicíny a zdravotníctva. 1. januára 2001 sa prednostom Ústavu sociálneho lekárstva LF UK stal MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., ktorý je zároveň aj vedúcim Oddelenia.

Napriek postupnej redukcii počtu vedeckých pracovníkov sa Oddeleniu naďalej darilo úspešne plniť vedeckovýskumné zámery a najmä publikovať, často svojpomocne vďaka sponzorom.

V roku 1994 vyšiel Prehľad profesorov LF UK 1919 - 1994 Eulálie Sedláčkovej. Ľ. Pavlíková a M. Tichý sú autormi kapitoly Vznik a začiatky Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1919 - 1994. V roku 1995 vyšlo Informatikum LF UK v Bratislave v rozsahu 309 strán, ktorého autormi sú H. Drappanová, D. Heřmanová, Ľ. Pavlíková, E. Sedláčková a M. Tichý.

Vo vydavateľstve Juga, v rámci edície "Z dejín medicíny a farmácie", ktorej založenie iniciovala docentka Sedláčková, vyšlo sedem knižných publikácií, z toho tri pútavo napísané monografie E. Sedláčkovej a M. Tichého o živote a diele troch významných reprezentantov slovenskej medicíny. Týmto činom bol čitateľskej obci predstavený priekopník farmakológie a farmaceutického štúdia na Slovensku prof. MUDr. František Švec, DrSc., ďalej nestor slovenskej psychiatrie a neurológie prof. MUDr. Karol Matulay a napokon zakladateľ vojenského zdravotníctva na Slovensku generál MUDr. Ján Paškan. Táto knižka zároveň obohatila dejiny vojenskej medicíny. V tejto životopisnej sérii nemožno obísť monografiu Miloš Tichý na ceste životom, ktorú pri príležitosti jeho životného jubilea napísala E. Sedláčková.

Ďalej tu vyšli na Slovensku doteraz ojedinelé práce z oblasti dejín zubného lekárstva: Z kroniky I. stomatologickej kliniky LF UK v Bratislave (V. Duránik, E. Sedláčková, M. Tichý) a Zubné lekárstvo v dejinách medicíny (E. Sedláčková, M. Svoreň). A nakoniec Sprievodca dejinami medicíny od E. Sedláčkovej a Z. Hlávkovej, podávajúci stručný vývoj medicíny a zdravotníctva.

M. Beniak, Ľ. Pavlíková a D. Heřmanová sa významnou mierou podieľali na príprave slovenskej verzie Kroniky medicíny, ktorá vyšla vo vydavateľstve Fortuna Print Bratislava 1994, a do tretieho zväzku Tibenského edície Priekopníci vedy a techniky na Slovensku prispeli štúdiami o I. Stodolovi, E. Filovi a J. Buchtalovi. M. Beniak a Ľ. Pavlíková sú spoluautormi publikácie Fragment dejín LF UK Bratislava 1919 - 1999. M. Tichý a M. Beniak vydali I. časť dejín Lekárskej fakulty UK, ktorá vyšla ako účelová publikácia pre LF UK v roku 1992. Ľ. Pavlíková je spoluautorkou vedecko-odbornej publikácie História a súčasnosť Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú vydala UK pri príležitosti 82. výročia svojho vzniku. Uvedená práca získala na medzinárodných výstavných trhoch Slovmedica - Slovreha - Slovfarma (Incheba, Bratislava 2000) ocenenie Zlatá plaketa Grand Prix. Takisto je autorkou podkladov, informujúcich o dekanoch a pracoviskách LF UK v rokoch 19919 - 2000 pre monografiu Akademickí a verejní činitelia (editori E. Kukurová, P. Traubner), ktorá vyšla v roku 2000.

Pozornosť si zaslúžia aj vedecké a odborné štúdie, ktoré publikovali pracovníci Oddelenia v časopisoch, napríklad Bratislavských lekárskych listoch, Slovenskom lekárovi, Čs. Pediatrii (Praha), v zborníkoch Historického ústavu SAV, Ústavu zdravotnej výchovy v Bratislave, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti a iných.

Medzi významné aktivity Oddelenia patrí spolupráca pri organizovaní medzinárodných vedeckých podujatí k dejinám medicíny a farmácie. V roku 1992 sa pracovisko podieľalo na príprave a priebehu prvého medzinárodného vedeckého sympózia Historie čs. mediciny a farmace ve světovém kontextu (7. - 10. júna 1992) v Plzni, ktoré zorganizovala tamojšia lekárska fakulta. Uvedené stretnutie potvrdilo opodstatnenosť takýchto podujatí a založilo tradíciu medzinárodných sympózií, organizovaných každé dva roky, striedavo v Čechách a a na Slovensku. Zároveň vznikla aj tradícia vydávania zborníkov prednášok. Po sympóziu, v plnom znení, na slovenskej strane a pred sympóziom, vo forme abstraktov, na českej strane.

Vystúpenia pracovníkov Oddelenia sa stretli u účastníkov s priaznivým ohlasom. Záujem vyvolali aj príspevky ďalších autorov z klinických a teoretických pracovísk LF UK. Výmena skúseností s kolegami z českých vysokých škôl, ako aj nadviazanie nových pracovných kontaktov, najmä so zahraničnými odborníkmi, podnietili pracovníkov Oddelenia k príprave nových vedecko-výskumných projektov. Docent Tichý už v Plzni vyjadril želanie pripraviť v poradí druhé stretnutie na Slovensku. Aj vo vlaku, na spiatočnej ceste, nahlas uvažoval o budúcom podujatí a taktiež o ponuke na spoluprácu s Ústavom dejín medicíny pri Univerzite J. W. Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom. V rámci uvedenej spolupráce sa v roku 1993 docentka Ľ. Pavlíková zúčastnila vedeckej konferencie k dejinám medicíny vo Frankfurte nad Mohanom, ktorú táto univerzita usporiadala pri príležitosti 65. narodenín prof. G. Preisera.

V roku 75. výročia vzniku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského zorganizovalo Oddelenie druhé medzinárodné sympózium k dejinám medicíny a farmácie (8. -10. júna 1994) v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách. Okrem pracovníkov Oddelenia a Ústavu sociálneho lekárstva LF UK v organizačnom prípravnom výbore aktívne pracovali kolegovia z lekárskych fakúlt v Prahe, Plzni a Košiciach, z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, zo Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri SAV a Ústavu zdravotnej výchovy v Bratislave. Organizátorov mimoriadne tešil veľký záujem o sympózium zo strany najmä lekárov, farmaceutov, historikov a ďalších odborníkov, nielen zo Slovenska, ale aj Českej republiky, Rakúska, Nemecka a zo Slovinska. V rámci troch sekcii odznelo 76 hodnotných príspevkov. Účastníci tohto podujatia ocenili aj bohatý spoločenský program, pripravený vďaka sponzorským príspevkom. Medzi nezabudnuteľné zážitky patril výhliadkový let vrtuľníkom nad končiarmi a dolinami Vysokých Tatier.

Nasledujúce, tradične úspešné, 3. česko-slovenské sympózium k dějinám medicíny, farmace a veterinární medicíny s mezinárodní účastí (25. - 27. júna 1996) v Benešove pri Prahe pripravil Ústav dejín lekárstva z 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, v spolupráci s ďalšími vedeckými pracoviskami a inštitúciami. Z Oddelenia sa ho aktívne zúčastnili docentka Sedláčková a docentka Pavlíková, ktorá sa podieľala aj na práci prípravného výboru.

Medzinárodné 4. sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny (1. - 3. júla 1999) v Bratislave sa konalo pri príležitosti 80. výročia vzniku Lekárskej fakulty UK a Univerzity Komenského v kongresových priestoroch študentského domova Družba. Záštitu nad podujatím prijali rektor UK prof. F. Devínsky, DrSc. a dekan LF UK prof. MUDr. I. Ďuriš, DrSc.

Organizátori sympózia - Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva ÚSL LF UK v Bratislave, v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Slovenskou spoločnosťou pre dejiny vied a techniky pri SAV, Školou verejného zdravotníctva pri Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave, s Farmaceutickou fakultou UK v Bratislave, ako aj Ústavom dejín medicíny a jazykov I. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a Ústavom histológie a embryológie Lekárskej fakulty UK v Plzni - pripravili pre 83 účastníkov (z nich 21 bolo zo zahraničia) hodnotný odborný a kultúrno-spoločenský program.

 Vedecké podujatie lekárov, farmaceutov, veterinárnych lekárov, chemikov, historikov, archivárov a ďalších odborníkov zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Slovinska privítal prezident sympózia, profesor M. Beniak. Účastníkov pozdravili: prorektor UK prof. RNDr. D. Mlynarčík, DrSc., prodekan LF UK prof. MUDr. P. Traubner, PhD., prodekan FaF UK doc. RNDr. J. Seginko, CSc., za Lekársku fakultu UK v Prahe prof MUDr. PhDr. E. Strouhal, DrSc. za LF UK v Plzni prof. MUDr. J. Slípka, DrSc., v mene Slovenskej lekárskej spoločnosti prof MUDr. G. Čierny, DrSc., a ďalší vzácni hostia. Súčasťou otvorenia sympózia bola aj gratulácia k významnému životnému jubileu docenta Tichého, spojená s prezentáciou už spomenutej knižky E. Sedláčkovej. Prednesené príspevky, ktoré autori vhodne doplnili diapozitívmi, priesvitkami a kópiami vzácnych archívnych dokumentov, vyvolali zaujímavú diskusiu. Sympózium prispelo nielen k ďalšiemu prehĺbeniu vedeckých poznatkov z dejín medicíny a farmácie, ale aj k upevneniu doterajších a nadviazaniu nových pracovných kontaktov.

S priaznivým ohlasom u účastníkov sa stretli do programu zaradené kultúrno-spoločenské podujatia, predovšetkým vynikajúce vystúpenie koncertného majstra a husľového virtuóza P. Michalicu, s klavírnym sprievodom. Tiež posedenie v príjemnom prostredí štýlovej reštaurácie ÚĽUV, spojené s prehliadkou večernej Bratislavy, ako aj návšteva športovo-rekreačného areálu v Čunove a Vodného diela Gabčíkovo zanechali u zúčastnených pekné spomienky.

Vďaka mimoriadnej iniciatíve prof. MUDr. R. Moravca, DrSc., dlhoročného aktívneho spolupracovníka Oddelenia, podarilo sa získať od sponzorov potrebné finančné prostriedky na vydanie zborníka.

V uplynulom období Oddelenie prezentovalo výsledky vedeckovýskumnej práce aj na ďalších početných konferenciách a seminároch, ktoré organizovali kliniky a ústavy LF UK, ale aj Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, Slovenská chemická spoločnosť, vedecké spoločnosti hygienikov, demografov, sociológov, Ústav zdravotnej výchovy a pod.

Opodstatnenosť existencie Oddelenia na LF UK najlepšie dokazujú výsledky jeho doterajšej práce. Napriek finančným a iným problémom, podarilo sa vydať deväť samostatných knižných publikácií a uverejniť viac ako dvesto vedeckých štúdií v zahraničných a vedeckých časopisoch a zborníkoch. Na vedeckých konferenciách a seminároch predniesli pracovníci Oddelenia desiatky príspevkov, ktoré sa stretli u odbornej verejnosti s priaznivým ohlasom.

Oddelenie sa podieľalo aj na posudzovaní dizertačných prác, písomných prác k dizertačným skúškam z problematiky dejín medicíny a zdravotníctva, poskytovalo odborné konzultácie kolegom a študentom nielen z LF UK, ale aj iných fakúlt, zo stredných zdravotných škôl a z viacerých vedeckých pracovísk na Slovensku i v zahraničí. Okrem dlhoročnej spolupráce s kolegami - lekármi i historikmi z českých lekárskych fakúlt (Praha, Plzeň, Brno) rozvíjali sa pracovné kontakty aj s historikmi medicíny v Nemecku (Lübeck).

Za desaťročnými výsledkami neveľkého kolektívu vedeckovýskumných pracovníkov sa skrýva množstvo trpezlivej práce predovšetkým v archívoch a knižniciach. Náročný historický výskum vyžaduje cieľavedomé hľadanie pramenných materiálov a ich kritické zhodnotenie. Neoddeliteľnou súčasťou práce je štúdium odbornej literatúry, zachytávanie a spracovanie spomienok lekárskych osobností, ich spolupracovníkov a rodinných príslušníkov. Jedným z dôležitých výstupov vedeckovýskumnej práce Oddelenia sú početné publikácie.

Doterajšia činnosť jubilujúceho Oddelenia je povzbudením do ďalšej práce, náplňou a cieľom ktorej je aj naďalej prispievať k prehlbovaniu poznatkov z histórie medicíny a zdravotníctva v kontexte výskumu dejín vied a techniky na Slovensku, so zameraním na dejiny LF UK a predstaviteľov jednotlivých medicínskych odborov.

Prebraté z: PAVLÍKOVÁ, Ľudmila - SEDLÁČKOVÁ, Eulália, HEŘMANOVÁ, Darina. Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1990 - 2000). In SEDLÁČOVÁ, Eulália et al. (edd.). Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1990 - 2000). Bratislava : Juga, 2001, s. 16 - 24.

 

 

 

 

Inštitút medicínskeho práva

Inštitút medicínskeho práva je samostatnou právnickou osobou, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi v Slovenskej republike a pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Pôsobí pri Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a to ako vedecko-výskumné a edičné pracovisko vo forme občianskeho združenia.

Bližšie informácie na: www.imedp.sk

Galéria

Vianočná kapustnica, 18. december 2019
Slávnostné otvorenie 12. Medzinárodného sympózia k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny na LF UK v Bratislave 18. júna 2018. Zľava: prodekanka LF UK Viera Štvrtinová, dekan LF UK Juraj Šteňo, rektor UK Karol Mičieta, prednosta Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Vojtech Ozorovský, Ivana Vojteková
Prednosta Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Vojtech Ozorovský na otvorení interdisciplinárnej vedeckej konferencie Ján Jessenius (1566 - 1621) - Ľudia a doba, ktorá sa uskutočnila 8. decembra 2016 v spolupráci Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK a Katedry všeobecných dejín FiF UK
Kolektív Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky v decembri 2015
Absolvovanie medzinárodného programu na tvorbu systematických review - Comprehensive Systematic Review Training Program v rámci projektu ESF – OPV „Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku.“ Kód ITMS projektu: 261402300093. Kurz organizovalo České centrum Evidence Based Health Care pri Ústave sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Zľava: Vanda Výrosteková (Ústav Epidemiológie LF UK), Miriam Polhorská (ÚSLLE LF UK), Silvia Treterová (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne), Martina Kotrbancová (Ústav Epidemiológie LF UK), Iveta Grežďová (ÚSSLLE, LF UK), Miloš Klugar (riaditeľ Českého centra Evidence Based Health Care), Jitka Klugarová (České centrum EBHC), Jana Marečková (České centrum EBHC), Petra Mandyšová (Univerzita Pardubice), Silvia Capíková (ÚSLLE, LF UK), Michaela Kostičová (ÚSLLE, LF UK)
Návšteva prof. M. Casini, PhD. (štvrtá zľava) z Istituto di Bioetica, Facolta di Medicina e Chirurgia „A. Gemelli“, Universita Cattolica del Sacro Cuore di Roma na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, apríl 2015
Katedra sociálneho lekárstva v roku 1982. Tretí zľava Milan Beniak, piaty zľava Jozef Dedek, šiesta zľava Eva Chandogová, prvý sprava Vojtech Ozorovský. Druhý zľava dekan LF UK v Bratislave Gustáv Čatár
Katedra sociálneho lekárstva zo sedemdesiatych rokov 20. storočia. Zľava: Ján Krekáň, Viera Kántorová, Miluše Remišová, Rudolf Wunder, Anna Volná, Vojtech Ozorovský, Miloslav Tichý, Elena Hostýnová, Margita Moravcová, Jozef Dedek, Milan Beniak