Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK

Výučba

Pregraduálna výučba

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky zabezpečuje pregraduálnu výučbu  v slovenskom a anglickom jazyku v predmetoch:

  Ústav zabezpečuje aj výučbu povinne voliteľných predmetov:  

 •  Úvod do zdravotníckeho manažmentu

Informácie pre študentov dostupné v zóne pre študentov

Postgraduálne štúdium

Od roku 2014 Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky garantuje jednoročné špecializačné štúdium pre lekárov a zubných lekárov:

 Ústav sociálneho lekárstva organizuje v rámci "predatestačnej" prípravy v rámci všetkých špecializačných programov kurzy:

 • Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

 Pre bližšie infromácie o termínoch kurzov kontaktujte doc. MUDr. Vojtecha Ozorovského, CSc. vojtech.ozorovskyfmed.uniba.sk. tel: +421 2 9011 9616

Veda a výskum

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti
 • systematické review
 • záťaž ochorení
 • sociológia zdravia a choroby
 • zdravotnícky manažment
 • financovanie a organizácia zdravotníctva
 • životný štýl stredoškolskej mládeže
 • juridizácia medicíny, zdravotnícke právo, právna zodpovednosť v zdravotníctve
 • komunikácia v zdravotníckom povolaní
 • paliatívna medicína
 • morálne postoje poslucháčov medicíny k vybraným etickým problémom medicíny
 • socio-ekonomické determinanty zdravia
 • sociálne determinanty zdravia a so zdravím súvisiacim správaním detí a mládeže
 • manažment kvality v zdravotníctve
 • suicidálne správanie
 • funkčná sebestačnosť pacientov po NCMP
 • slovenské a všeobecné dejiny medicíny a zdravotníctva
 • história Lekárskej fakulty UK v Bratislave
 Vedecká spolupráca s domácimi pracoviskami

Ústav psychológie zdravia, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií - Ústav zdravotníckej etiky, Slovenská zdravotnícka univerzita

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave 

Historický Ústav SAV

Katedra sociológie FiFUK v Bratislave

Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Katedra slovenských dejín FiFUK v Bratislave

Katedra všeobecných dejín FiFUK v Bratislave

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

Liga proti rakovine 

Národohospodárska fakulta Ekonomickej Univerzity v Bratislave

Právnická fakulta UK v Bratislave

Regionálny Úrad verejného zdravotníctva v Košiciach 

 Vedecká spolupráca so zahraničnými pracoviskami

Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Nórsko

České centrum Evidence-Based Health Care: Afiliované centrum Joanna Briggs Institute. Ústav sociálneho lekárstva a verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta, Univerzita Palackého v Olomoci

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Studia Ceranea - Uniwersytet Łódzki, Poľsko

Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Istituto di Bioetica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Taliansko

Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw, Faculty of Social Sciences and Pedagogy in Katowice, Katowice, Poľsko

Kharkov Institute of Trade and Economy of Kharkov National Technical University, Kharkov, Ukrajina

National Academy of Medical Sciences of Ukraine, State Institution of V.T. Zaytsev, Institute of General and Urgent Surgery, Ukrajina

Právnická fakulta, Masarykova Univerzita v Brne, ČR 

The John Paul II. Catholic University in Lublin, Off-Campus Faculty of Law and Social Sciences in Stalowa Wola, Stalowa Wola, Poľsko

The University of Scranton, USA

Ústav etiky, 3. lékařská fakulty Univerzity Karlovy, ČR

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, ČR

Projekty a granty

DOMÁCE

APVV-22-0078 Duševné zdravie u dospievajúcich v kontexte súčasných spoločenských výziev. Obdobie riešenia projektu 1.7.2023 - 30.6.2027. Vedúci projektu: Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD., Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zástupkyňa hlavnej riešiteľky za spoluriešiteľskú organizáciu LF UK Bratislava: doc MUDr. Michaela Kostičová, PhD, MPH. Ďalší členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD., PhDr. Eva Dobiášová, PhD.

 

VEGA č. 2/0122/21 Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968. Obdobie riešenia projektu: 1.1.2021 - 31.12.2024. Vedúci projektu: PhDr. Anna Falisová, CSc. Historický ústav SAV. Členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti. - 2024. Členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky: PhDr. Ivana Vojteková, PhD.

APVV-18-0333 Databáza historickej terminológie k dejinám strednej Európy. Obdobie riešenia projektu: 1. 7. 2019 – 31. 12. 2022. Vedúci projektu: doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD. Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Riešitelia za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: Mgr. Matej Gogola, PhD., Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.

VEGA 1/0860/21 História medicíny slovenského stredoveku. Inštitúcie, osobnosti, poznanie. Obdobie riešenia projektu: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023. Vedúci projektu: Mgr. Matej Gogola, PhD. Ďalší členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.., Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.

APVV-18-0070 Generácia Z - Nové výzvy dospievania. Obdobie riešenia projektu 1.7.2019 - 30.6.2023. Vedúci projektu: Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zástupkyňa hlavnej riešiteľky za spoluriešiteľskú organizáciu LF UK Bratislava: MUDr. Michaela Kostičová, PhD, MPH. Ďalší členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD., PhDr. Eva Dobiášová, PhD.

VEGA 1/0459/18 Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1938 - 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky Februárového prevratu. Obdobie riešenia projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021. Vedúci projektu: doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. Ďalší členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: Mgr. Matej Gogola, PhD., Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.

VEGA 1/0814/18. Dejiny diplomacie v ranom stredoveku. Obdobie riešenia projektu 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020. Vedúci projektu: Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave. Členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: Mgr. Matej Gogola, PhD., Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.

VEGA 2/0100/16 Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948 – 1966. Obdobie riešenia projektu: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019. Vedúci projektu: PhDr. Anna Falisová, CSc. Historický ústav SAV. Členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

MEDZINÁRODNÉ

EEA and Norway Grant: Bilateral Initiative: Education travel grant (BIN BF02_2021_004): Teaching Evidence Based-research With a Focus on Ambient Assisted Living. 8.1.2023 - 8.7.2023, bilaterálna spolupráca v oblasti vzdelávania medzi Ústavom Sociálneho lekárstva a lekárkej fakulty LFUK a Western Norway University of Applied Sciences, Faculty of Health and Social Science v Begene. Zodpovedná riešiteľka: Doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH, riešiteľky: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD., MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH

Installation Research Project Call (UIP-2019-04). (New) ethical and social challenges of digital technologies in the healthcare domain (Digit-HeL). 2020-2024. Poskytujúca organizácia : Croatia Science Fundation, Chorvátsko. Zástupkyňa za SR: Mgr. Mária Kolesárová, PhD.

COST Action CA 17117 Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research (EVBRES). Obdobie riešenia projektu 17.10.2019-16.10. 2022. Členovia Management Committee za SR: MUDr. Michaela Kostičová PhD, MPH; MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH

Health Behavior in School Aged Children (HBSC) štúdia. Medzinárodná štúdia o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 43 krajinách už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte. Medzinárodný protokol štúdie HBSC je pripravovaný špičkovými odborníkmi, ktorí využívajú najnovšie poznatky v danej oblasti.

Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov,  z viac ako 40 krajín (Európa a Severná Amerika), s cieľom získať údaje umožňujúce porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a  trendy v živote školákov. Zber dát sa uskutočňuje prostredníctvom dotazníkového prieskumu na základných školách a osemročných gymnázia z celého Slovenska približne na vzorke 10 000 žiakov.

Koordinátori: Regionálna kancelária SZO pre Európu, Child and Adolescent Health Research Unit (CAHRU) na Univerzite v Edindburghu (Veľká Británia) a Univerzita v Bergene (Nórsko).

Národný koordinátor: Prof.  Mgr. Andrea Madarasová-Gecková, PhD.  Ústav psychológie zdravia, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Partneri: Kancelária WHO na Slovensku, Úrad Verejného Zdravotníctva SR, Jesseniova Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK Bratislava.

Členovia národného a medzinárodného  tímu za LF UK : doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD, MPH

Bližšie informácie o HBSC štúdii na Slovensku nájdete na stránke https://hbscslovakia.com/ 

Bližšie informácie o medzinárodnej HBSC štúdii nájdete na stránke http://www.hbsc.org/

GRANTY do roku 2017

Fond na podporu umenia (FPU) 16-361-03346 D. Príspevok na vydanie vedeckej monografie. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Matej Gogola, PhD.

VEGA 1/0641/14 Aktuálne trendy vo vývoji sociológie na Slovensku – paradigmatické východiská, metodologické inovácie, osobnosti vedy. Obdobie riešenia projektu: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2016.
Vedúci riešiteľského kolektívu: PhDr. Eva Laiferová CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave. Člen riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

VEGA 1/0895/14. Psychosociálny vývin školákov so zdravotným znevýhodnením. Obdobie riešenia projektu 1. 1. 2014 - 31. 12. 2016.        Vedúci projektu: Doc. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. Člen riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: MUDr. Michaela K o s t i č o v á, PhD., MPH

 

Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu - Operačný program Vzdelávanie. Prioritná os 4 - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj.

ITMS kód: 26140230009, kód výzvy: OPV-2012/4.2/04-SORO

01.01.2013 - 31.10.2015

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave. Členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: Doc. MUDr. Vojtech O z o r o v s k ý, CSc.MUDr. Michaela K o s t i č o v á, PhD., MPH, Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.PhDr. Iveta G r e ž ď o v á, PhD., MUDr. Mária M o j z e š o v á, PhD., PhDr. Miriam P o l h o r s k á, PhD.

https://sites.google.com/site/mphprojekt/project-definition 

VEGA 2/0144/13.  Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. (Societal context of environment protection in Slovakia from Industrial Revolution to WWII). Obdobie riešenia projektu: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015. Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít CSc. Historický ústav SAV. Členovia riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

International Visegrad Fund, Standard Grant 21320105. Colloquia Russica. Rus and Central Europe. Obdobie riešenia projektu: 2013 - 2014. Zodpovední riešitelia za Ústav sociálneho lekárstva LF UK: Mgr. Matej Gogola, PhD., Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.

KEGA 014UKF-4/2012. Multimediálna didaktická pomôcka vo webovom prostredí dejepisu - "Slovania a Európa v ranom stredoveku" pre stredné školy. Obdobie riešenia projektu: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014. Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Člen riešiteľského kolektívu za Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK: Mgr. Matej Gogola, PhD.

 

 

Publikácie

Najvýznamnejšie publikácie za posledné dva roky

Bittó-Urbanová, Laura - Madarasová-Gecková, Andrea - Dankulincová-Veselská, Zuzana - Capíková, Silvia - Holubčíková, Jana - van Dijk, Jitse Pieter - Reijneveld, Sijmen, A. Technology supports me: Perceptions of the benefits of digital technology in adolescents. Frontiers in psychology, roč. 13, 2023, s. 1-11.

Novák, Bohuslav - Matajs, Marek - Sangalli, Allesandro, E. - Pruts, Halina - Korpášová, Anna - Leptos, Nikos - Stanko, Peter - Tinák, Michal - Kostičová, Michaela. Evaluation of mobile and community dental service use among people experiencig holelessness. International journal of environmental research and public health, roč. 20, 2023, č. 1, s. 1-8.

Capíková, Silvia - Škoda, Alexander - Nováková, Mária. Chirurgia a telemedicína - právne a praktické aspekty. Slovenská chirurgia, roč. 19, 2022, č. 1, s. 37-38.

Gogola, Matej - Mesiarkin, Adam (eds.). Historia Medicinae Slovaca VII. Osobnosti, inštitúcie a poznanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, 158 s.

Štvrtina, Ján. Alchýmia a alchymistická symbolika v prvej polovici 20. storočia. Bratislava: SAP, 2022, 196 s.

Boršová, Kristína - Paul, Evan, D. - Kováčová, Viera - Radvánszka, Monika - Hajdu, Roman - Čabanová, Viktória - Sláviková, Monika - Ličková, Martina - Lukačiková, Ľubomíra - Belák, Andrej - Roussier, Lucia - Kostičová, Michaela - Líšková, Anna - Maďarová, Lucia - Štefkovičová, Mária - Reizigová, Lenka - Nováková, Elena - Sabaka, Peter - Koščálová, Alena - Brejová, Bronislava - Staroňová, Edita - Mišík, Matej - Vinař, Tomáš, Nosek, Jozef - Čekan, Pavol - Klempa, Boris. Surveillance of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in Slovakia using a novel, multiplexed RT-qPCR assay. Scientific Reports, roč. 11, 2021, č. 1, s. 1-12.

Capíková, Slivia - Burda, Eduard - Nováková, Mária. Measures introduced in the Slovac Republic in response to the public health crisis caused by the COVID-19 pandemic. Medicine, Law & Society, roč. 14, 2021, č. 2, s. 321-350.

Capíková, Silvia - Kollárová, Margita (eds.). Spoločenské dimenzie zdravia a zdravotníctva - pocta prof. PhDr. Jozefovi Matulníkovi, PhD., MPH pri príležitosti jeho životného jubilea. Bratislava: Sekcia sociológie zdravotníctva Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, 2021, 74 s.

Capíková, Silvia - Trizuljaková, Jana. COVID-19 ako choroba z povolania? Paliatívna medicína a liečba bolesti, roč. 14, 2021, č. 1-2e, s. 16-20.

Dankulincová-Veselská, Zuzana - Husárová, Daniela, Kostičová, Michaela. Energy drinks consumption associated with emotional and behavioural problems via lack of sleep and skipped breakfats among adolescents. International journal of environmental research and public health, roč. 18, 2021, č. 1, s. 1-10.

Falisová, Anna - Ozorovský, Vojtech. Venerické choroby na Slovensku v minulosti a efekt "Akcie PN". Historický časopis, roč. 69, 2021, č. 1, s. 99-118.

Gogola, Matej - Mesiarkin, Adam - Daniš, Miroslav (eds.). Historia Medicinae Slovaca. Endémie, epidémie a pandémie v dejinách. Zborník vydaný k životnému jubileu Vojtecha Ozorovského. Bratislava: Hlbiny, 2021, 267 s.

Ozorovský, Vojtech (ed.) Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 2. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. 456 s.

Staršie publikácie ústavu
Vedecké monografie

Dubová, A., Kostičová M., Roussier L. Právo na ochranu zdravia ľudí bez domova. Právne aspekty dostupnosti zdravotnej starostlivosti ľudí bez domova s dlhmi na zdravotnom poistení. Bratislava: Proti prúdu, 2020. 71 s. ISBN 978-80-973855-3-8. Dostupné z: https://www.notabene.sk/?aktuality&novinka=3700

Pavol Kádek. Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta. Ostrava: KEY Publishing, 2017. 230 s. ISBN 978-80-7418-287-7.

Pavol Kádek. Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 220 s. ISBN 978-80-8168-650-4.

Pavol Kádek. Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve. 1. vyd.  Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. 182 s. ISBN 978-80-8168-124-0.

Večeřa M.,Urbanová M., Klusoňová M., Kokeš M., Capíková S., Brožovičová K.: Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 194s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia č. 512. ISBN 978-80-210-7783-6.

Beňo, P., Tarcsiová, D.,Capíková, S. Komunikácia so sluchovo postihnutými v zdravotníctve a sociálnej práci. Trnava : Trnavská univerzita, 2012, 182 s. ISBN 978-80-8082-510-2.

Učebnice

Vojtech Ozorovský a kol.: Sociálne lekárstvo. Bratislava: SAP, 2018. 225s

Grežďová, I., Polhorská, M. Professional nursing procedures 1. Textbook for general medicine study programme. First edition. Slovak Academic Press s.r.o., Bratislava, 2018. 110 p.

Polhorská, M. Grežďová, I., Professional nursing procedures 2. Textbook for general medicine study programme. Fisrs edition. Slovak Academic Press s.r.o., Bratislava, 2018. 104 p.

Trizuljaková J. a kol. Medicínska etika I. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017.

Pavol Kádek. Trestné právo v zdravotníctve. Tretie doplnené a aktualizované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 192 s. ISBN 978-80-8168-920-8.

Pavol Kádek. Trestné právo v zdravotníctve. 2.dopl. a akt. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 196 s. ISBN 978-80-8168-652-8.

Ozorovský V., Vojteková I. a kol. Zdravotnícky manažment a financovanie zdravotníctva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016.

Vojteková,I., Grežďová, I., Polhorská, M., Dobiášová, E., Mazalánová, A. Ošetrovateľské postupy pre študentov všeobecného lekárstva. Bratislava: SAP, 2016.

Pavol Kádek. Trestné právo v zdravotníctve. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 199 s. ISBN 978-80-8168-358-9.

Ozorovský V. (ed.). Health Promotion and Health Communication. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2015.

Kostičová M. (ed.). Social Medicine. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2015.

Mojzešová M. (ed.). Public Health Ethics: Selected Issues. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2015.

Ozorovský V. a kol. Sociálne lekárstvo. Bratislava: Asklepios, 2011. 166 s. ISBN 978-88-7167-158-9

Kostičová M., Ozorovský V., Badalík L., Fabian G. An Introduction to Social Medicine Bratislava: Asklepios, 2011. 150 s. ISBN 978-80-7167-153-4

Vojteková I. a kol. Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva pre študentov všeobecného lekárstva. Bratislava: Asklepios, 2010. 124 s. ISBN 978-80-7167-152-7

Beňo P., Capíková S. Teoretické, praktické a právne aspekty komunikácie s pacientmi a klientmi s postihnutím sluchu. 1.vyd. 156s. Bratislava : Samosato, 2013, ISBN 978-80-89464-21-0.

Diplomové práce

Konkrétne témy pre príslušný akademický rok sú zverejnené prostredníctvom systému AIS2 v novembri. V prípade záujmu a po dohode so školiteľom je možné si zvoliť aj inú tému.

Okruhy tém diplomových prác riešených na našom pracovisku:

Ak máte záujem o niektorú z tém kontaktujte osobu, ktorá je uvedená pri jednotlivých témach.

doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH michaela.kosticovafmed.uniba.sk  Zdravie a životný štýl adolescentov; Zdravie a zdravotná starostlivosť o ľudí bez domova; Sociálne determinanty zdravia a so zdravím súvisiaceho správania (zamestnanie, príjem, vzdelanie, chudoba a ich vplyv na zdravie);Nerovnosti v zdraví (porovnanie rozdielov v úrovni zdravotného stavu  určitých riegiónov, krajín, skupín obyvateľstva vo vzťahu k ekonomickým a sociálnym ukazovateľom) Sociálne aspekty rizikového správania - samovraždy, závislosti;  Záťaž ochorení; Vplyv demografických zmien na zdravie obyvateľstva; Kvalita zdravotnej starostlivosti; Tvorba štandardných diagnostických a terapeutických postupov.

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. silvia.capikovafmed.uniba.sk Bezpečnosť pacientov. Ľudské zdroje v zdravotníctve a ich riadenie (napr. genderové, regionálne, medzinárodné rozdiely a trendy,  pracovná migrácia, pracovná spokojnosť, pracovné podmienky lekárov, mzdové ohodnotenie, motivácia zamestnancov);  Profesia lekára (napr. systémy postgraduálneho vzdelávania, plánovanie kariéry); Zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov a mládeže (napr. tetovanie); Zdravotná starostlivosť o vulnerabilné skupiny (napr. obete domáceho násilia, osoby so zdravotným postihnutím); Falzifikáty liekov; Právna zodpovednosť v medicíne; Právne aspekty vybraných problémov v zdravotníctve (napr.mlčanlivosť); Právne vedomie; Práva pacientov; Pacientske a stavovské organizácie v zdravotníctve; Medzinárodná spolupráca v zdravotníctve.

MUDr. Jana Trizuljaková, PhD. jana.trizuljakova@fmed.uniba.sk Vzťah lekár- pacient; Autonómia pacienta; Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti v súčasnej medicíne; Etické problémy na začiatku ľudského života; Etické dilemy na konci ľudského života; Paliatívna medicína a hospicová starostlivosť; Rizikové správanie nedospelých žien.

Mgr. Mária Kolesárová, PhD. maria.kolesarovafmed.uniba.sk umelá inteligencia v medicíne, editovanie ľudských génov, biobanky a genetický výskum, prenatálna predimplantačná diagnostika, liečba neplodnosti, náhradné materstvo, výskum na ľudských embryách, etické poradenstvo v klinickej praxi, etické dilemy v intenzívnej medicíne, v neonatológii, v paliatívnej starostlivosti, predbežné usmernenia a predbežne plánovaná starostlivosť, pokusy na ľuďoch a biomedicínsky výskum, prerozdeľovanie zdrojov v medicíne, medicínska antropológia, filozofia medicíny, etické teórie v bioetike

PhDr. Iveta Grežďová, PhD. iveta.grezdovafmed.uniba.sk Vplyv životného štýlu na vznik onkologických ochorení. Vplyv faktorov životného štýlu na priebeh onkologickej liečby. Zmena životného štýlu pacientov počas onkologickej liečby. Zmena životného štýlu pacientov po ukončení onkologickej liečby. Vplyv obezity, fajčenia, nezdravého stravovania, konzumácie alkoholu a nedostatočnej pohybovej aktivity na prognózu a recidívu zhubného ochorenia. Kvalita života onkologických pacientov. Skríningové nástroje hodnotenia geriatrického pacienta v onkológii, význam a ich využitie. Komunikácia v medicíne. Komunikácia v ošetrovateľstve.

PhDr. Miriam Polhorská, PhD. miriam.polhorskafmed.uniba.sk Kvalita života súvisiaca so zdravím. Multidimenzionalita kvality života. Výber nástrojov merania kvality života u pacientov s rôznymi diagnózami (neurologickými, metabolickými, kardiovaskulárnymi, gastrointestinálnymi, respiračnými, kožnými, s ochoreniami pohybového systému). Špecifiká merania kvality života u seniorov, u detí. Význam hodnotenia kvality života v klinickej praxi. Problematika kvality života rodiny s chronicky chorým pacientom. Meranie kvality života zdravotníckeho personálu a problematika vyhorenia.

PhDr. Eva Dobiašová, PhD. eva.dobiasovafmed.unba.sk Prevencia a podpora zdravia u u rôznych vekových skupín. Edukačná a komunikačná úloha lekára. Zmena životného štýlu pri vybraných chronických ochoreniach.

PhDr. Ivana Vojteková, PhD. ivana.vojtekovafmed.uniba.sk  Zdravotná gramotnosť v oblasti prevencie onkologických ochorení. Internetové zdroje informácií o zdraví a chorobe. Význam poradní odvykania od fajčenia.

doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD. anna.mazalanovafmed.uniba.sk Komunikácia v zdravotníctve. Komunikácia pri starostlivosti o pacienta inej kultúry.  Špecifiká terapeutickej komunikácie. Význam komunikácie pri liečbe seniorov. 

Mgr. Matej Gogola, PhD. matej.gogolafmed.uniba.sk  Dejiny Lekárskej fakulty UK v Bratislave (vybraná problematika, napr. obdobie, osobnosť, mapovanie jednotlivých ústavov LF UK, zahraničnopolitický kontext, LF UK a situácia na území Slovenska v jednotlivých obdobiach vývoja, etc.); Slovenské a všeobecné dejiny medicíny a zdravotníctva od formovania najstarších civilizácií do 20. storočia (vybraná problematika, napr. osobnosť, udalosť, hnutie, špecifiká v zdravotníctve v jednotlivých obdobiach, vývoj jednotlivých medicínskych odborov, etc.)

Mgr. Adam Mesiarkin, PhD. adam.mesiarkinfmed.uniba.sk Dejiny medicíny a zdravotníctva na území Slovenska; dejiny medicíny v staroveku; medicína európskeho a slovenského stredoveku, novoveku a najnovších dejín; udalosti; osobnosti; inštitúcie; fenomény; dejiny vied, odborov a výskumu; myslenie a vzdelávanie.

 

Aktuálne riešené diplomové práce

Študent a téma: Vanessa Hillová: Nedostatok spánku a jeho vplyv na duševné zdravie adolescentov

Školiteľ: doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Ozan Gökmen: Insufficient Sleep, Physical Activity and Their Impact on Mental Health in Adolescents

Školiteľ: doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Constanze Münnighoff: Covid-19 and Resilience of Healthcare Systems

Školiteľ: doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Philip Paul Schweitzer: Development of Financing and Organization of the Healthcare System in Germany

Školiteľ: doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Martin Vaľak: Vzťah medzi fyzickou aktivitou a spánkovými návykmi adolescentov

Školiteľ: doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Konstantina-Vasiliki Topalidou: The Impact of COVID-19 Pandemic on Mental Health of Homeless People

Školiteľ: doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Nils Gabbert: Excessive Internet Use and Sleep Problems in Adolescents

Školiteľ: doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Radoslava Kopecká: Dostupnosť zdravotníckych služieb v oblasti perinatálnej paliatívnej starostlivosti

Školiteľ: MUDr. Jana Trizuljaková, PhD.

 

Študent a téma: Lucia Gašparovičová: Používanie liekov na nemedicínske účely v populácii adolescentov

Školiteľ: PhDr. Eva Dobiášová, PhD.

 

Študent a téma: Laura Lepjak: Eticko-normatívne problémy náhradného materstva

Školiteľ: Mgr. Mária Kolesárová, PhD.

 

Študent a téma: Petra Turčeková: Etické aspekty rozhodovania o neúčelnej liečbe v prípade detského pacienta

Školiteľ: Mgr. Mária Kolesárová, PhD.

 

Študent a téma: Florentine Grinschgl: Ethical and Social Issues Related to the Application of CRISPR-CAS/9 Technology

Školiteľ: Mgr. Mária Kolesárová, PhD.

 

Študent a téma: Janka Uhlíková: Problematické aspekty predimplantačnej diagnostiky v procese umelého oplodnenia

Školiteľ: Mgr. Mária Kolesárová, PhD.

 

Študent a téma: Eva Dúbravská: Kvalita života ženy v menopauze

Školiteľ: PhDr. Miriam Polhorská, PhD.

 

Študent a téma: Nicole Martina Anna Bachmeier: Menopause

Školiteľ: PhDr. Miriam Polhorská, PhD.

 

Študent a téma: Viktória Kružicová: Užívanie tabaku, konzumácia alkoholických nápojov a spánkové návyky u študentov medicíny

Školiteľ: PhDr. Iveta Grežďová, PhD.

 

Študent a téma: Peter Domček: Dopady kyberšikany na zdravie detí

Školiteľ: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

 

Študent a téma: Haruka Ishiyama: Effects of Family Violence on Health of Child Victims

Školiteľ: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

 

Študent a téma: Carina Helfenschneider: The Role of Anaesthetists' "Non-Technical" Skills in Prevention of Medical Errors

Školiteľ: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

 

Študent a téma: Francesca Elisa Verni: ADHD in Medicine and Society

Školiteľ: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

 

Študent a téma: Clara Josefine Pullmann: The Role of Media in the Development of Eating Disorders in Adolescence

Školiteľ: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

 

Študent a téma: Philipp Bernard Schmitter: The Pharmacologic nad Non-pharmacologic Approaches to Treatment of ADHD in Children and Adolescent

Školiteľ: MUDr. Ján Štvrtina, PhD.

 

Študent a téma: Denise Danesh: The Use of Traditional Chinese Medicine in Conservative Medicine. Acupuncture and Chinese Herbs in Clinical Practice

Školiteľ: MUDr. Ján Štvrtina, PhD.

 

Študent a téma: Dominika Demčáková: Florence Nightingale ako významná osobnosť dejín ošetrovateľstva

Školiteľ: Mgr. Matej Gogola, PhD.

 

Študent a téma: Rafael Martinez Garcia: The Justinianic Plague. Epidemiology, Chronology, Context

Školiteľ: Mgr. Matej Gogola, PhD.

 

Študent a téma: Oskar: Kulich: Implantáty v dejinách zubného lekárstva

Školiteľ: Mgr. Matej Gogola, PhD.

 

Obhájené diplomové práce

Akademický rok 2022/2023

 

Študent a téma: Jakob Eberl: The Impact of COVID-19 on the Mental Health of Nursing Home Staff: A Scoping Review

Školiteľ: doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Stefan Gerhard Schön: Health Systems Benchmarking and Performance Assessment

Školiteľ: doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Alexander Jakubík: Znalosti laickej verejnosti o paliatívnej starostlivosti

Školiteľ: MUDr. Jana Trizuljaková, PhD.

 

Študent a téma: Karin Bahelková: Rizikové faktory životného štýlu a ich vplyv na zdravie adolescentov

Školiteľ: PhDr. Eva Dobiášová, PhD.

 

Študent a téma: Kilian Alexander Clemens: Determinants of Quality of Life in Seniors

Školiteľ: PhDr. Miriam Polhorská, PhD.

 

Študent a téma: Barbora: Štelmachová: Determinanty kvality života seniorov

Školiteľ: PhDr. Miriam Polhorská, PhD.

 

Študent a téma: Lea Angelika Deubler: Early Modern Medicine in the Context of Natural Sciences

Školiteľ: Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.

 

Študent a téma: Korbinian Eberl: Black Death in East-Central Europe

Školiteľ: Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.

 

Študent a téma: Danyel-Deniz Ozan: Theory and Practice of Medieval Medicine

Školiteľ: Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.

 

Študent a téma: Lenka Buchtová: Dejiny dopingu v kontexte vývoja telovýchovného lekárstva. Anabolické steroidy v kulturistike v minulosti a súčasnosti

Školiteľ: Mgr. Matej Gogola, PhD.

 

Študent a téma: Juraj Belák: Fenomén zubného červa v dejinách zubného lekárstva

Školiteľ: Mgr. Matej Gogola, PhD.

 

Akademický rok 2021/2022

 

Študent a téma: Katarína Krajčiová: Vzťah medzi nedostatkom spánku a obezitou u adolescentov: systematický prehľad súčasných vedeckých poznatkov

Školiteľ: doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Charlotte Katonová: Sociálne determinanty zdravia Rómov

Školiteľ: doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Dominika Žiaková: Perinatálny hospic – nová výzva v starostlivosti o život limitujúcim a/alebo ohrozujúcim ochorením

Školiteľ: MUDr. Jana Trizuljaková, PhD.

 

Študent a téma: Alexander Vollmer: Job Satisfaction of Hospital Physicians

Školiteľ: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

 

Študent a téma: Dorota Vášáryová: Právne a organizačné otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti detským obetiam fyzického násilia páchaného v rodine

Školiteľ: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

 

Študent a téma: Yuki Senoo: Factors Affecting Gender Inequality in Medical Profession

Školiteľ: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

 

Študent a téma: Magdalena Sophia Reiner: Organization of Health Care Delivery to Victims of Female Genital Mutilation

Školiteľ: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

 

Študent a téma: Michal Kolény: Význam poradní odvykania od fajčenia

Školiteľ: PhDr. Ivana Vojteková, PhD.

 

Študent a téma: Veronika Tóthová: Vplyv pravidelnej pohybovej aktivity na pacienta počas a po ukončení onkologickej liečby

Školiteľ: PhDr. Iveta Grežďová, PhD.

 

Študent a téma: Martin Selický: Lekárske povolanie v starovekom Grécku a Ríme

Školiteľ: Mgr. Matej Gogola, PhD.

 

Študent a téma: Radoslava Podkrivacká: Corpus Hippocraticum a jeho vplyv na starovekú a stredovekú medicínu

Školiteľ: Mgr. Matej Gogola, PhD.

 

Akademický rok 2020/2021

 

Študent a téma: Michal Mražík: Edukačná rola lekára v prevencii chorôb

Školiteľ: doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

 

Študent a téma: Magdaléna Drličková: Zdravie a zdravotná starostlivosť o ľudí bez domova

Školiteľ: MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Nicolai Schlegel: Health Care for Homeless People. The Case Study from Germany

Školiteľ: MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Christina Pimschayakan Wolff: Suicidal Behavior in Physicians: a Narrative Review

Školiteľ: MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Daša Turňová: Vplyv sociálnych faktorov na zdravie detí

Školiteľ: MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Joanna Ciełuszecka: Health of Homeless People as a Public Health Problem: The Case Study from Spain

Školiteľ: MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Alexia Maria Goulianou: Self-Reported Health in School Aged Children a Cross-National Comparison

Školiteľ: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

 

Študent a téma: Sofia Wernerová: Hodnotenie parametrov kvality života u pacientov s celiakiou

Školiteľ: PhDr. Miriam Polhorská, PhD.

 

Akademický rok 2019/2020

 

Študent a téma: Lenka Šromovská Postavenie zdravotných poisťovní v zdravotníckom systéme Slovenskej republiky

Školiteľ: MUDr. Eva Chandogová, CSc.

 

Štdent a téma: Michal Tinák: The Oral Health of Homeless People

Školiteľ: MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Oliver Klostermann: The Impact of Nutritional Behaviour on Oral Health

Školiteľ: MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Ján Vrba: Family Factors and their Impact on  Children´s Oral Health

Školiteľ: MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študent a téma: Michaela Sýkorová: Etické dilemy v liečbe porúch príjmu potravy

Školiteľ: MUDr. Mária Mojzešová, CSc.

 

Študent a téma: Florian Claus Lucas Schneider: Health Education in Diabetic Patients

Školiteľ: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

 

Študent a téma: Jakub Jasenovec: Zubné lekárstvo a zdravotná dokumentácia - právne aspekty

Školiteľ: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

 

Študent a téma: Monika Kubániová: Kvalita života detí s atopickou dermatitídou

Školiteľ: PhDr. Miriam Polhorská, PhD.

 

Študent a téma: Pavol Šalata: Etické aspekty editovania ľudských génov

Školiteľ: Mgr. Mária Kolesárová, PhD.

 

Študent a téma: Anastázia Karásková: Prirodzené metódy plánovania rodičovstva: fakty, užívatelia a informovanosť lekárov

Školiteľ: Mgr. Mária Kolesárová, PhD.

 

Študent a téma: Samuel Mandák: Vplyv dychových cvičení na ľudský organizmus a ich potenciál v medicíne

Školiteľ: Mgr. Matej Gogola, PhD.

 

Študent a téma: Roman Belica: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave do roku 1938

Školiteľ: Mgr. Matej Gogola, PhD.

 

Študent a téma: Alica Dúbravská: Čierna smrť. Epidémia moru v stredovekej Európe v rokoch 1347 – 1351

Školiteľ: Mgr. Matej Gogola, PhD.

 

Študent a téma: Jakub Polerecký Vznik a vývoj Anatomického ústavu Lekárskej fakulty UK do roku 1945

Školiteľ: Mgr. Matej Gogola, PhD.

História Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky

prof. MUDr. Vavro Šrobár
prof.MUDr. Evald Tománek
doc. MUDr. Ivan Stodola
prof. MUDr. Pavol Macúch
doc. MUDr. Jozef Dedek
prof. MUDr. Milan Beniak, DrSc.
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

1919 - formálne založenie Ústavu sociálneho lekárstva na bratislavskej lekárskej fakulte

 

1919 - 1935 - vybrané prednášky z problematiky sociálneho lekárstva 

          1935 - 1937  prof. MUDr. Vavro Šrobár 

          1937 - 1939  doc. MUDr. Evald Tománek

          1939 - 1944 prerušenie výučby

          1944 - 1948 vybrané prednášky zo sociálneho lekárstva

          1948 - 1950 nár. um. doc. MUDr. Ivan Stodola

 

1952 - Ústav (Katedra) organizácie zdravotníctva

             1952 - 1960 prof. MUDr. Pavol Macúch

 

1966 - Katedra sociálneho lekárstva 

          1960 - 1982 doc. MUDr. Jozef Dedek

 

1990 - Ústav sociálneho lekárstva

          1982 - 2000 prof. MUDr. Milan Beniak, DrSc.

 

2002 - súčasnosť Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky      

2001 - 2022 doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

2022 - súčasnosť doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Lekárska etika 

1927 - Ústav pre lekársku históriu, filozofiu a hodegetiku

          1927 - 1938 prof. MUDr. Antonín Spilka

          II. svetová vojna, nástup nového politického systému

          - ústav zrušený, jednotlivé predmety absentovali

1991 - Katedra medicínskej etiky Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve (IVZ)

 

1992 - 2001 Ústav lekárskej etiky neskôr Ústav medicínskej  etiky a bioetiky


- spoločné pracovisko IVZ a LF UK, pregraduálna a postgraduálna výučba

          1992 - 2001 prof. MUDr. Ladislav Šoltés DrSc.

 

2002 - súčasnosť Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky            

2002 - 2022 doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

2022 - súčasnosť doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Ústav sociálneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prešiel, od svojho vzniku v roku 1919, pomerne komplikovanými etapami vývoja. Za zvláštnosť možno považovať fakt, že v období formovania prvých kliník a teoretických ústavov, existoval iba de iure. Príčinou bol predovšetkým nedostatok finančných prostriedkov potrebných na personálne, ale i priestorové vybudovanie pracoviska. Napriek úsiliu českých profesorov - zakladateľov Univerzity Komenského, ako aj záujmu MUDr. Vavra Šrobára o pedagogické pôsobenie na fakulte, výučba predmetu sociálne lekárstvo nakoniec v prvom školskom roku 1919/20 nezačala. 

Hoci v programe Výstavby lekárskej fakulty Univerzity Komenského v školskom roku 1921/22, ktorý predložil minister školstva a národnej osvety profesor Kristian Hynek, prvý rektor univerzity, existovala požiadavka priestorov pre Ústav sociálneho lekárstva a histórie medicíny, v dvadsiatych rokoch sa ju nepodarilo zrealizovať. Problém umiestnenia ústavu sa čiatočne riešil v nasledujúcom desaťročí pridelením provizória v budove dekanátu na Špitálskej ulici.

Predmetu sociálne lekárstvo predchádzali prednášky z preventívnej medicíny a verejného zdravotníctva, ktoré v školskom roku 1921/22 zabezpečoval v rozsahu tri hodiny týždenne prvý prednosta Ústavu hygieny LFUK profesor Stanislav Růžička.

Výučbou predmetu sociálne lekárstvo sa Profesorský zbor fakulty zaoberal viackrát. Napriek úsiliu profesora Hynka a profesora Jiřího Brdlíka, ktorí navrhovali, aby sa sociálne lekárstvo prednášalo ako povinný predmet, prijal Profesorský zbor v máji 1927 stanovisko profesora Stanislava Kostlivého a profesora Vítězslava Chlumského. Podľa nich sa mala pre sociálne lekárstvo - ako nepovinný predmet vytvoriť učiteľská stolica a ústav.

Po Stanislavovi Růžičkovi prevzal výučbu sociálneho lekárstva Vavro Šrobár, ktorý sa roku 1935 stal prvým profesorom sociálneho lekárstva na Slovensku. Už pred príchodom na fakultu sa venoval skúmaniu niektorých aspektov sociálnej podmienenosti chorôb a zdravotno-výchovného pôsobenia na obyvateľstvo Slovenska. Záujem o pedagogické pôsobenie na fakulte prejavil hneď v prvých rokoch po jej vzniku, ale vzhľadom na vykonávanie vysokých štátnych funkcií, nemohol podľa vtedajších zákonov svoj zámer realizovať.

Zo štúdie Úlohy sociálneho lekárstva na Slovensku, ktorú Vavro Šrobár publikoval roku 1936 v Bratislavských lekárskych listoch, vyplynuli úlohy aj pre Ústav sociálneho lekárstva LFUK. Týkali sa nasledovných okruhov problémov: 1. vypracovania zdravotnej štatistiky a jej vyhodnotenia, 2. zamerania vedeckej činnosti na najaktuálnejšie problémy sociálnych chorôb, epidemických chorôb, výživy ľudu a hygieny práce, 3. rozvíjania výchovnej práce a pedagogickej činnosti. Na realizácii uvedených úloh sa však podieľal iba krátky čas, pretože kvôli vysokému veku (70 rokov), odišiel roku 1937 do dôchodku.

Pred odchodom profesora Vavra Šrobára z fakulty, ešte roku 1935, sa uskutočnila habilitácia Evalda Tománka. Evald Tománek sa habilitoval v odbore sociálne lekárstvo a zdravotnícka administratíva. Popri výučbe sa aktívne podieľal na vedecko-výskumnej i organizačnej činnosti ústavu v rokoch 1936 - 1938. V roku 1938 nedobrovoľne opustil Bratislavu a presťahoval sa do Brna, kde sa po druhej svetovej vojne stal zakladateľom sociálneho lekárstva na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity.

Výučba sociálneho lekárstva bola obnovená až od zimného semestra školského roku 1944/45. Prednášky (dve hodiny týždenne) zabezpečoval Ladislav Straka. Podľa rozhodnutia profesorského zboru Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity (LFSU) v júni 1945, bol predmet sociálne lekárstvo a zdravotnícka administratíva povinným predmetom pre dosiahnutie absolutória.

V letnom semestri 1946/47 prednášal dve hodiny týždenne vybrané kapitoly zo sociálneho lekárstva a v nasledujúcom školskom roku sociálne lekárstvo a zdravotnícka a administratíva docent Ivan Stodola. Prednášky pre študentov piateho ročníka však boli nepovinné.

Na základe návrhu profesorského zboru bratislavskej lekárskej fakulty 1. októbra 1948 Povereníctvo školstva zriadilo Ústav sociálneho lekárstva pod vedením Ivana Stodolu. Ústav získal dočasné priestory v budove Štátneho zdravotného ústavu na Benešovej ulici č. 40 (dnešná Špitálska ulica).

Napriek tomu, že predmet sociálne lekárstvo nemal do päťdesiatych rokov 20. storočia na fakulte vytvorené primerané podmienky, nemožno prehliadnuť fakt, že na výučbe medikov sa aktívne podieľali takí graduovaní odborníci ako profesor Vavro Šrobár, profesor Evald Tománek, Ladislav Straka a docent Ivan Stodola. Po odchode Ivana Stodolu do dôchodku, v auguste 1950 vyvstal pred vedením fakulty opäť problém zabezpečenia činnosti ústavu.

Situácia sa vyriešila až v septembri 1952, keď Povereníctvo školstva schválilo na základe návrhu Vedeckej rady LFUK zriadenie Ústavu organizácie zdravotníctva, ktorého vedúcim bol menovaný Pavol Macúch, v tom čase riaditeľ Ústavu hygieny pri Povereníctve zdravotníctva v Bratislave.

Ústav organizácie zdravotníctva bol začlenený spolu s Ústavom hygieny a Ústavom súdneho lekárstva do Katedry verejného zdravotníctva, ktorú viedol akademik Vojtech Mucha. K ďalším organizačným zmenám došlo roku 1955, keď sa vytvorila Katedra teórie a organizácie zdravotníctva, od roku 1966 premenovaná na Katedru sociálneho lekárstva. Tú od roku 1960 viedol profesor Pavol Macúch.

V rokoch 1960 - 1982 bol menovaným vedúcim katedry docent Jozef Dedek. Popri pedagogicko-výchovnej činnosti sa zamestnanci katedry v tomto období zaoberali riešením vedecko-výskumných úloh z oblasti organizácie a riadenia zdravotníctva, spoločensko-sociálnej problematiky invalidných občanov, metodológie štúdia zdravotného stavu populácie, metodológie zdravotnej výchovy, dejín medicíny a zdravotníctva, právnych aspektov zdravotnosociálnej politiky, problematiky detského veku a gerontológie.

Od roku 1982 Katedru sociálneho lekárstva, ktorú o osem rokov neskôr premenovali na Ústav sociálneho lekárstva viedol profesor Milan Beniak. Pedagogickí zamestnanci ústavu zabezpečovali výučbu predmetu vo štvrtom ročníku, v rozsahu 10/20 hodín v slovenskom a anglickom jazyku. V rámci výskumu sa v tomto období zamestnanci ústavu zaoberali zdravotným stavom obyvateľstva, vývojom zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej sústavy (manažment, ekonomika, zdravotno-sociálna problematika, štatistika, demografia, sociológia, právo a informatika). Výsledky vedecko-výskumnej práce boli prezentované na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí, ako aj publikovaním vo vedeckých časopisoch a zborníkoch.

Súčasťou ústavu bolo od roku 1990 aj Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva, ktorého vedením bol poverený docent Miloslav Tichý. Od roku 1996, po odchode Miloslava Tichého do dôchodku viedol oddelenie vtedajší prednosta ústavu Milan Beniak.

Od roku 2001 až do roku 2022 viedol ústav docent Vojtech Ozorovský. V roku 2002 bol ústav premenovaný na Úsav sociálneho lekárstva a lekárskej etikyV rámci svojho zamerania sa orientuje na široké spektrum problémov súvisiacich so sociálnym lekárstvom, lekárskou etikou, právom a právnou zodpovednosťou v medicíne, komunikáciou v zdravotnictve, zdravotnou výchovou a dejinami histórie medicíny a zdravotníctva na území súčasného Slovenska a vo svete.

Od 1. septembra 2022 vedie Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky ako prednostka docentka Michaela Kostičová.

Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva

Zľava Milan Beniak, Ľudmila Pavlíková, Darina Heřmanová, Eulália Sedláčková a Miloš Tichý, 7. február 1995.
Zľava: Matej Gogola, Adam Mesiarkin, 29. apríl 2019
Titulka prvého zborníku HMS.
Dejiny Lekárskej fakulty, II. časť.

Vybrané publikácie 

Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, II. časť

Vedecký zborník:

Historia Medicinae Slovaca I.
Historia Medicinae Slovaca II.
Historia Medicinae Slovaca III.
Historia Medicinae Slovaca IV.
Historia Medicinae Slovaca V.
Historia Medicinae Slovaca VI.
Historia Medicinae Slovaca VII.
Historia Medicinae Slovaca VIII.

 

Kontakt:

Sasinkova 2

813 72 Bratislava

4. poschodie, tel. č./fax: 59357 616, VoIP 31  616

e-mail: socialne.prednosta@fmed.uniba.sk

Vedúci oddelenia:

doc. MUDr. Vojtech O z o r o v s k ý , CSc.

tel č.: 59357 616, VoIP 31 616

e-mail: vojtech.ozorovsky@fmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Mgr. Matej G o g o l a, PhD.

tel. č.: 59357 377, VoIP 31 377

e-mail: matej.gogola@fmed.uniba.sk

Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.

tel. č.: 59357 377, VoIP 31 377

e-mail: adam.mesiarkin@fmed.uniba.sk 

Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1990 - 2023) 

Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva bolo založené 1. apríla 1990, ako súčasť vtedajšej Katedry sociálneho lekárstva LF UK. Avšak už zakladatelia univerzity, prví profesori uvažovali pri budovaní teoretických ústavov aj nad pracoviskom, ktoré by sa venovalo dejinám medicíny, čím nasledovali dobový európsky a svetový trend. Tento zámer sa čiastočne naplnil v roku 1927, keď bol z iniciatívy profesora patologickej anatómie Antonína Spilku založený Ústav pre lekársku filozofiu, históriu a hodegetiku. V pedagogickom zábere pracoviska boli aj prednášky, ktoré poskytovali úvod do dejín medicíny a zdravotníctva, jednotlivých lekárskych a príbuzných prírodovedeckých odborov.

Odchodom profesora Spilku z fakulty v roku 1938 ústav síce zanikol, ale história medicíny (vo všeobecnom zmysle) bola pestovaná individuálne aj bez inštitucionálnej bázy, vďaka záujmu lekárov a historikov. Spomeňme ako jeden z príkladov dlhoročného prednostu Ústavu histológie a embryológie LF UK, Ivana Staneka, ktorý bol tiež prvým predsedom Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri SAV (1965 – 1972) a písal aj o dejinách teoretických ústavov LF UK.

Realizátorom pôvodnej myšlienky založiť na fakulte pracovisko zamerané vedecky aj pedagogicky na dejiny medicíny bol Miloslav Tichý, ktorý sa ako člen Katedry sociálneho lekárstva, venoval dvadsať rokov dejinám fakulty a Fakultnej nemocnice v Bratislave. Veľmi rýchlo po zmene spoločensko-politického zriadenia, v januári 1990, bol návrh na zriadenie Oddelenia dejín medicíny a zdravotníctva, s podporou dekana Jozefa Buchvalda a vedúceho katedry Milana Beniaka, predložený rektorovi univerzity Miroslavovi Kusému. Už o mesiac neskôr bol Miloslav Tichý vymenovaný za prvého vedúceho oddelenia a jeho prvými kolegami boli Eulália Sedláčková, Ľudmila Pavlíková, Darina Heřmanová, Helena Drappanová a Elena Biščová.

Od septembra 1994 do konca roku 2000 viedol oddelenie prednosta Ústavu sociálneho lekárstva profesor Milan Beniak a keď bol v roku 2001 vymenovaný za prednostu ústavu Vojtech Ozorovský, stal sa tiež vedúcim Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva.

História medicíny stojí na priesečníku vedných disciplín a týka sa viacerých lekárskych odborov. Oddelenie histórie medicíny preto od preto v prvom rade nadväzovalo spoluprácu so zamestnancami jednotlivých kliník a ústavov fakulty. K spolupracovníkom oddelenia, ktorí sa už pred jeho vznikom podieľali na výskume dejín bratislavskej lekárskej fakulty patrili napríklad profesori Jozef Buchvald, Zoltán Oláh, Rudolf Moravec, Gustáv Čatár, Karol Kapeller, Alica Kapellerová, Jozef Čársky, Michal Horňák, Michal Valent a mnohí iní. Spolu s kolegami z Farmaceutickej fakulty UK, historikmi z vedeckých pracovísk SAV alebo členmi Bratislavského spolku medikov sa zúčastňovali mesačných seminárov, ktorých tradíciu založil Miloš Tichý už v roku 1990. Okrem dlhoročných kontaktov s lekármi z košickej a martinskej lekárskej fakulty, lekármi a historikmi z Čiech (Praha, Plzeň, Brno) bola rozvíjaná komunikácia aj s historikmi medicíny v Nemecku (Lübeck, Frankfurt nad Mohanom). V nedávnom období získala na intenzite spolupráca s Katedrou slovenských dejín, Katedrou všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK, Historickým ústavom SAV a v zahraničí s historikmi z Poľska (Krakov, Varšava)

Z organizačných aktivít oddelenia vyniká séria slovensko-českých vedeckých sympózií o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Prvé štyri (1992 v Plzni, 1994 v Starej Lesnej, 1996 v Benešove pri Prahe, 1999 v Bratislave) pôvodný zámer organizovať stretnutia striedavo na Slovensku a v Čechách, pokiaľ možno v dvojročnej periodicite zverifikovali a nateraz posledné, dvanáste sympózium bolo usporiadané v Bratislave, v júni 2018.

Členovia oddelenia sa zúčastňujú zahraničných prednáškových pobytov v rámci výmenného programu Ceepus (Praha, Krakov), a v rámci rovnakej schémy alebo iných bilaterálnych medziuniverzitných dohôd, organizujú prednášky zahraničných kolegov na pôde fakulty v Bratislave.

V rámci pedagogickej činnosti sa oddelenie počas prvých dekád svojho fungovania podieľalo na posudzovaní dizertačných prác, poskytovalo odborné konzultácie kolegom a študentom nielen z domácej fakulty, ale aj iných fakúlt, zo stredných zdravotných škôl a z viacerých vedeckých pracovísk na Slovensku i v zahraničí. Momentálne sú jeho členovia školiteľmi diplomových prác v slovenskom aj anglickom jazyku a zastrešujú časť povinného predmetu sociálne lekárstvo (piata téma - dejiny medicíny), povinne voliteľný predmet úvod k dejinám medicíny, pre študentov všeobecného a zubného lekárstva a tiež povinne voliteľné predmety Introduction to the History of Medicine a History of Medicine in Slovakia pre zahraničných poslucháčov v angličtine. Takisto sa podieľajú aj na prednáškovej činnosti v rámci povinného predmetu pre prvý ročník všeobecného lekárstva a druhý ročník zubného lekárstva medicínska etika.

Vedecká aktivita oddelenia je prirodzene pretavovaná do publikácií. Od založenia oddelenia a ešte pred ním, bol výskum zameraný hlavne na dejiny fakulty, jej pracoviská a osobnosti, čoho dokladom sú monografie o dejinách fakulty v rokoch 1919 – 1938 alebo napríklad o klinikách chirurgie a stomatológie, Fakultnej nemocnice v Bratislave, Františkovi Švecovi, Emanuelovi Filovi alebo Karolovi Matulayovi. Na prácu pôvodných členov oddelenia nadväzuje nedávny výskum dejín fakulty v rokoch 1938 – 1948, spojený s grantovým projektom Vega. Vedecké zameranie oddelenia v posledných rokoch sa aj v opretí o iné výskumné projekty rozšírilo na analýzu a interpretáciu jednotlivých oblastí, či tém (napríklad sieť špitálov, epidémia Čiernej smrti, liečiteľské písomné pamiatky) z dejín medicíny na Slovensku v stredoveku a novoveku. Prejavom vedeckej aktivity a spolupráce s domácimi a zahraničnými kolegami je od roku 2017 publikovanie Historia Medicinae Slovaca, ktorý je jediným periodickým recenzovaným zborníkom zameraným na dejiny medicíny a zdravotníctva v strednej Európe.

Historia Medicinae Slovaca

Pokyny pre autorov na publikovanie v zborníku

Historia Medicinae Slovaca je recenzované vedecké periodikum Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky. Vychádza od roku 2017, keď sa jeho prvý ročník stal zborníkom vedeckých prác, ktoré odzneli na konferencii Ján Jessenius (1566 - 1621) - Ľudia a doba.

Historia Medicinae Slovaca je jediným periodickým recenzovaným zborníkom zameraným na dejiny medicíny a zdravotníctva v strednej Európe.

 

Doteraz vydané ročníky:

Historia Medicinae Slovaca I.

Historia Medicinae Slovaca II.

Historia Medicinae Slovaca III.

Historia Medicinae Slovaca IV.

Historia Medicinae Slovaca V.

Historia Medicinae Slovaca VI.

Historia Medicinae Slovaca VII.

Historia Medicinae Slovaca VIII.

Inštitút medicínskeho práva

Inštitút medicínskeho práva je samostatnou právnickou osobou, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi v Slovenskej republike a pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Pôsobí pri Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a to ako vedecko-výskumné a edičné pracovisko vo forme občianskeho združenia.

Bližšie informácie na: www.imedp.sk

Galéria

"Selfíčko" z návštevy doc. Tomáša Alušíka z 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, 20. apríl 2023.
Zahraničná návšteva z Padovskej univerzity. Historik medicíny a paleopatológ dr. Alberto Zanatta z Inštitútu lekárskych humanitných vied, Università degli Studi di Padova, 21. marec 2023.
Vianočná kapustnica, 18. december 2019
Slávnostné otvorenie 12. Medzinárodného sympózia k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny na LF UK v Bratislave 18. júna 2018. Zľava: prodekanka LF UK Viera Štvrtinová, dekan LF UK Juraj Šteňo, rektor UK Karol Mičieta, prednosta Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Vojtech Ozorovský, Ivana Vojteková
Prednosta Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Vojtech Ozorovský na otvorení interdisciplinárnej vedeckej konferencie Ján Jessenius (1566 - 1621) - Ľudia a doba, ktorá sa uskutočnila 8. decembra 2016 v spolupráci Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK a Katedry všeobecných dejín FiF UK
Kolektív Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky v decembri 2015
Absolvovanie medzinárodného programu na tvorbu systematických review - Comprehensive Systematic Review Training Program v rámci projektu ESF – OPV „Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku.“ Kód ITMS projektu: 261402300093. Kurz organizovalo České centrum Evidence Based Health Care pri Ústave sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Zľava: Vanda Výrosteková (Ústav Epidemiológie LF UK), Miriam Polhorská (ÚSLLE LF UK), Silvia Treterová (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne), Martina Kotrbancová (Ústav Epidemiológie LF UK), Iveta Grežďová (ÚSSLLE, LF UK), Miloš Klugar (riaditeľ Českého centra Evidence Based Health Care), Jitka Klugarová (České centrum EBHC), Jana Marečková (České centrum EBHC), Petra Mandyšová (Univerzita Pardubice), Silvia Capíková (ÚSLLE, LF UK), Michaela Kostičová (ÚSLLE, LF UK)
Návšteva prof. M. Casini, PhD. (štvrtá zľava) z Istituto di Bioetica, Facolta di Medicina e Chirurgia „A. Gemelli“, Universita Cattolica del Sacro Cuore di Roma na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, apríl 2015
Katedra sociálneho lekárstva v roku 1982. Tretí zľava Milan Beniak, piaty zľava Jozef Dedek, šiesta zľava Eva Chandogová, prvý sprava Vojtech Ozorovský. Druhý zľava dekan LF UK v Bratislave Gustáv Čatár
Katedra sociálneho lekárstva zo sedemdesiatych rokov 20. storočia. Zľava: Ján Krekáň, Viera Kántorová, Miluše Remišová, Rudolf Wunder, Anna Volná, Vojtech Ozorovský, Miloslav Tichý, Elena Hostýnová, Margita Moravcová, Jozef Dedek, Milan Beniak