Formuláre

Žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy

- podáva a zasiela zamestnávateľ (navrhovateľ) alebo lekár samosprávneho kraja

- zamestnanci LF UK (v ustanovenom týždennom pracovnom čase) si žiadosť podávajú cez Personálne odd. LF UK

Čestné vyhlásenie k žiadosti o zaradenie

Žiadosť o vydanie dokladov (index a záznamník)

 

Žiadosť o prerušenie certifikačnej prípravy

 

Prihláška na certifikačnú skúšku

Pokyny pre prihlásenie na certifikačnú skúšky

Zadanie témy odbornej prednášky

 

Poučenie o Vašich právach a informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov

 

Mamodiagnostika v rádiológii

žiadosť o zaradenie - tlačivo

potvrdenie o výkonoch - tlačivo

 

Mikrochirurgia oka

žiadosť o zaradenie - tlačivo

 

Mukogingiválna chirurgia - CP neprebieha

žiadosť o zaradenie - tlačivo

 

Dentoalveolárna chirurgia - súhlas  odborného garanta LF UK konzultovať a realizovať priamo s odborným garantom MUDr. Dušanom Hollým, PhD., MPH

žiadosť o zaradenie - tlačivo

pracovisko odborného garanta a miesto osobného stretnutia:

MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Heydukova 10, 812 50 Bratislava

 

 

 

 

Povinnosti účastníka certifikačnej prípravy

 

Účastník je povinný oznamovať poskytovateľovi zmeny v osobe zamestnávateľa, zmeny týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania (prerušenie z dôvodu čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy), zmeny výšky úväzku v zdravotníckom zariadení a iné dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom zdravotníckeho povolania. Tiež zmeny osobných údajov (zmena rodinného stavu a priezviska, zmena trvalého bydliska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla a e-mailového kontaktu).

Všetky uvedené skutočnosti je účastník povinný oznamovať poskytovateľovi písomne na adresu Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS LF UK – Referát pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu do 7 dní od vzniku predmetnej skutočnosti.