60. ročník fakultnej konferencie Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVII. Vedeckú konferenciu doktorandov LF UK

dňa 5. mája 2022 (štvrtok) od 08:00 hod. vo Veľkej a Malej posluchárni Nových teoretických ústavov LF UK na Sasinkovej ulici 4.


03. 05. 2022 14.01 hod.

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás v mene prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., IFAANS, dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, pozval na jubilejný 60. ročník fakultnej konferencie Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVII. Vedeckú konferenciu doktorandov LF UK. Obe konferencie sa uskutočnia dňa 5. mája 2022 (štvrtok) od 08:00 hod. vo Veľkej a Malej posluchárni Nových teoretických ústavov LF UK na Sasinkovej ulici 4. Program konferencie nájdete v prílohe. Konferencie budú prebiehať prezenčne, ale zároveň zabezpečíme aj online prenos. O možnosti online pripojenia Vás budeme vopred informovať.

Vyžiadanú prednášku na tomto podujatí bude mať veľká osobnosť súčasného klinicky orientovaného vedeckého bádania, prof. Shane Tubbs z USA. Profesor R. Shane Tubbs je klinický anatóm, ktorý má za sebou 25 ročnú prax na detskej neurochirurgii v rámci nemocnice Children´s Hospital in Birmigham, USA. V súčasnosti pôsobí ako profesor neurochirurgie a anatómie na Lekárskej fakulte Tulane University v meste New Orleans. Jeho odborný záujem sa sústreďuje na „reverznú translačnú anatómiu“, čo znamená, že odpovede na mnohé chirurgické otázky a nejasnosti hľadá prostredníctvom základného anatomického výskumu. Výsledkom jeho štúdií je nie len hlbšie pochopenie anatomických vzťahov v rámci nervového systému, ale aj znižovanie chorobnosti a úmrtnosti po neurochirurgických zákrokoch. Táto jeho „vyšetrovacia“ paradigma bola podkladom viac ako 1 600 recenzovaných publikácií, na ktorých sa profesor Tubbs podieľal. Medzi jeho ďalšie odborné záujmy patria vrodené chyby centrálneho nervového systému. Popri svojej vedeckej a klinickej praxi bol editorom alebo autorom vyše 50 anatomických učebníc vrátane svetoznámych aktuálnych vydaní Gray’s Anatomy, Netter’s Atlas of Human Anatomy, alebo rozsiahlej monografie Bergman’s Comprehensive Encyclopedia of Human Anatomic Variation. Profesor Tubbs je šéfredaktorom vedeckého časopisu Clinical Anatomy a aktuálne je aj prezidentom Americkej spoločnosti klinických anatómov. Patrí medzi najväčšie svetové osobnosti súčasnej klinicky orientovanej anatómie.

Profesor Tubbs sa s nami spojí prostredníctvom telemostu už 5. mája 2022 od 14:30 hod. Jeho prednášku si môžete vypočuť buď priamo vo Veľkej posluchárni LF UK (Sasinkova ulica 4) alebo prostredníctvom online prenosu. Odkaz na jeho prednášku prinesieme už čoskoro.

Veríme, že po takmer dvoch rokoch pandémie aj Vy podporíte našich študentov, ako aj tradíciu fakultných konferencií študentskej vedeckej odbornej činnosti. Tešíme sa na stretnutie!

PROGRAM konferencie

LINK na pripojenie na 60. ročník fakultnej konferencie Študentskej vedeckej odbornej činnosti: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjM0ODRmZWYtYTMxNy00Y2EwLTg2MDEtYjYyZjZiYmRjYjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2236dfaaa9-e8a0-488f-8b17-c36fbfb214f8%22%7d

LINK na pripojenie na XVII. Vedeckú konferenciu doktorandov LF UK: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQwZmU4ZTItNWJlMy00ZGQwLWEyNWUtMDNlNDVhNGE4ODE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2236dfaaa9-e8a0-488f-8b17-c36fbfb214f8%22%7d