NOVO ZÍSKANÉ GRANTY NA LF UK

15 NOVÝCH PROJEKTOV VEGA A 6 PROJEKTOV KEGA


25. 03. 2022 09.23 hod.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 23. marca 2022 zverejnilo rozpis dotácií na svoje dva typy grantových systémov, ktoré podporujú výskumné aktivity vysokých škôl. Jedná sa o projekty v rámci grantového systému VEGA, ktorý podporuje najmä základný výskum, ako aj projekty v rámci grantového systému KEGA, ktorý podporuje najmä aplikovaný výskum v oblasti školstva a pedagogiky.

Zamestnancom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa podarilo získať celkovo 15 nových projektov VEGA a 6 projektov KEGA. Úspešným zodpovedným riešiteľom, ako aj ich spoluriešiteľom srdečne blahoželáme! Uvedomujeme si, že na seba zobrali veľký záväzok a skutočným úspechom bude najmä dosiahnutie väčšej časti výsledkov v nasledujúcich rokoch, ktoré si vo svojich projektových žiadostiach vytýčili.

Kritériá boli tento rok mimoriadne prísne, a pri VEGA projektoch v komisii pre lekárske a farmaceutické vedy bolo potrebných dosiahnuť po komplexnom hodnotení vyše 95,5 bodov zo 100. V tejto komisii bolo celkovo financovaných 39 nových projektov slovenských vysokých škôl, z nich Lekárska fakulta UK v Bratislave získala viac ako jednu tretinu!

Len pripomíname, že nové žiadosti o projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2023 je možné podať do 29. 4. 2022 do 14.00 hod.. Podrobné informácie nájdete na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - www.minedu.sk/podpora-vysokoskolskej-vedy-a-techniky-vega-kega/ . Pri príprave projektov vám budú nápomocní zamestnanci Projektového centra LF UK.

 

Ivan Varga
prodekan LF UK pre vedu, výskum, grantovú činnosť,
doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy

 

Úspešne získané VEGA projekty za LF UK s riešením od roku 2022

 

 

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

1.

Zapojenie komponentov CRH systému do rozvoja post-traumatickej stresovej poruchy

Mravec Boris, prof. MUDr., PhD.

2.

Sledovanie vplyvu stromálnej zložky nádorového mikroprostredia na liečbu karcinómu prsníka v organoidovom modeli

Boháč Martin, doc. MUDr., PhD.

3.

Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup

Valkovič Peter, prof. MUDr., PhD.

4.

Bradykinéza v diferenciálnej diagnostike neurologických ochorení

Minár Michal, doc. MUDr., PhD.

5.

Výskum klinických a genetických aspektov ketotických hypoglykémií u detí

Staník Juraj, doc. MUDr., PhD.

6.

Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek

Drgoňa Ľuboš, doc. MUDr., CSc. MHA

7.

Štúdium úlohy endogénnej kardioprotekcie v myokarde potkana evokovanej nefarmakologickými adaptačnými stimulmi za normálnych a patologických podmienok

Kubíková Eliška, doc. MUDr., PhD.

8.

Špecifické myeloidné markery nestability aterosklerotického plaku a rizika akútnej koronárnej príhody

Viktorínová Alena, RNDr., PhD.

9.

Senzibilizácia nádorových buniek prostaty účinkom statínov

Gbelcová Helena, doc. Ing., Ph.D.

10.

Úloha extracelulárnej DNA a neutrofilových pacsí pri infekciách močových ciest

Tóthová Ľubomíra, doc. RNDr., PhD.

11.

Priama detekcia a subtypizácia legionel z klinických vzoriek – podklad pre epidemiologické vyšetrovanie a prevenciu

Bražinová Alexandra, prof. MUDr., PhD., MPH

12.

Prínos molekulárnych metód pre diferenciálnu diagnostiku gestačnej trofoblastovej choroby

Priščáková Petra, Mgr., PhD.

13.

Vplyv dopamínergickej liečby na impulzívne správanie pacientov s Parkinsonovou chorobou

Košutzká Zuzana, MUDr., PhD.

14.

Neuroimunologické aspekty nádorových ochorení

Hunáková Ľuba, RNDr., CSc.

15.

Expozícia Alkoholom v Tehotnosti - EXALT

Záhumenský Jozef, prof. MUDr., PhD.

 

Úspešne získané KEGA projekty za LF UK s riešením od roku 2022

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

1.

Uplatnenie výuky farmakológie do riešenia klinických prípadov internej medicíny.

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH

2.

Inovácia výučby v oblasti ochrany a podpory zdravia s dôrazom na e-vzdelávanie a implementáciu mutimediálnych technológií

prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH

3.

Obsahová inovácia a digitalizácia povinného predmetu lekárska biofyzika a súvisiacich povinne voliteľných predmetov

doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc.

4.

Vytvorenie nových študijných materiálov k praktickej výučbe detskej chirurgie - Video atlas detsko-chirurgických postupov

MUDr. Igor Béder, PhD.

5.

Inovácia učebných textov a online súborov z lekárskej mikrobiológie určených pre pregraduálnu a postgraduálnu výučbu mikrobiológie na lekárskych fakultách prostredníctvom elektronických médií a simulácií (kazuistiky, videá, obrázkový atlas).

doc. MUDr. Adriana Liptáková, PhD., MPH

6.

Inovácia praktických kurzov biomedicínskeho výskumu pre doktorandov

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH