„Výživa a zdravé starnutie“ - NUTRIAGING

Projekt EU, z programu cezhraničnej spolupráce SR-AT, Interreg V-A sa rieši prvým rokom na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v spolupráci s Univerzitou vo Viedni, Fakulta Vedy o výžive (Department of Nutritional Sciences).


27. 06. 2019 11.11 hod.

Zodpovedný riešiteľ projektu je prof. Dr. Karl-Heinz Wagner z Viedeňskej univerzity a za slovenskú stranu doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. z Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie.

Z čoho autori vychádzali pri uchádzaní sa o projekt?  

Priemerná dĺžka života Slovákov je takmer 74 rokov, avšak priemerná dĺžka „zdravého života“ Slovákov je u mužov iba 54,5 roka a u žien 57 rokov. V rebríčku zdravia seniorov sa v rámci EÚ za nami umiestnili už len Litva, Maďarsko, Lotyšsko a Rumunsko. Slovensko sa tak spolu s týmito krajinami podľa Eurostatu nachádza na konci rebríčka dožívania v zdraví.

Cieľom projektu je hľadať a určiť markery starnutia, ako aj snaha o ich ovplyvnenie rôznymi bioaktívnymi látkami. Za tým účelom treba prebudovať 2 laboratória a vybaviť ich modernou prístrojovou technikou. Účastníci projektu budú monitorovať vplyv nutrientov (proteíny, vitamín D a omega-3 mastné kyseliny) a súčasne aj fyzickej aktivity na zdravie seniorov. Výskum sa realizuje na troch úrovniach. Na humánnej úrovni (ten sa bude realizovať najmä vo Viedni, čiastočne aj v Bratislave) (zodpovedná za humánnu štúdiu s omega-3 mastnými kyselinami prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD., na animálnej úrovni s cieľom sledovať vplyv suplementácie a cvičenia na orgánovej úrovni (zodpovední doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. a prof. MUDr. Boris Mravec, PhD) a na molekulovej úrovni, kde sa budú využívať bunkové kultúry (zodpovedná doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.).

Výsledky riešenia projektu oboch partnerov (Bratislava a Viedeň) sa budú šíriť medzi laickú verejnosť (seniori a budúci seniori, rodinní príslušníci) pomocou strategických partnerov a odbornú verejnosť (všeobecní lekári, geriatri, fyzioterapeuti, ošetrovatelia) formou prednášok, informačných letákov, brožúr, elektronickými médiami. Výsledky budú publikované v špičkových odborných časopisoch a budú súčasťou sylabov nového predmetu pre doktorandov.

Nízky zdravý vek seniorov na Slovensku nepredstavuje len zdravotný, ale aj socioekonomický problém. Je teda celospoločenským problémom. Veríme, že vďaka cezhraničnej spolupráci s Viedeňskou univerzitou sa nelichotivé postavenie Slovenska v rebríčku ,zdravého starnutiaʻ zlepší.

Zdeňka Ďuračková,

manažér projektu