1. Medzinárodná konferencia HTA – SLS 2021

21. apríla 2021 od 13.00 hod v online priestore


16. 04. 2021 10.42 hod.

Srdečne Vás pozývame na 1. medzinárodnú konferenciu HTA ((Health Technology Assessment) pri Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS).

Konferencia je organizovaná Ústavom farmakológie a klinickej farmakológie LF UK v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS) a pod záštitou dekana LFUK v Bratislave - Prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., IFAANS

Termín konferencie - 21. apríla 2021 od 13.00 hod v online priestore (vysielaná cez MS Teams)

Link na konferenciu: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZlZTgxYjAtNTViMC00ZjQ4LWJiZmYtMGRlMDJiNGE1OGFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22aa43044a-3742-4791-bca8-5e643d4aa2a9%22%7d

Vstup na konferenciu je voľný, bez registrácie a prednášky môžete sledovať online, cestou MS Teams (aplikácia alebo webový prehliadač). Kredity sú predpokladané a bude možné o ne požiadať cez našu stránku www.hta-sls.sk

Konferencie sa zúčastnia aj zahraniční prednášajúci z Dánska, Kanady, Maďarska a Českej republiky.

Program konferencie:

13:00 – 13:05 ÚVOD

13:10 – 15:05 Blok (Hodnotenie najvýznamnejších technológií, HTA par excellence)

15:10 - 18:10 BLOK (Medicína najvyššej úrovne teória a klinická prax)

18:15 - 19:15 BLOK (Najinovatívnejšie technológie v klinickej praxi)

19:15 – 19:25 Vyhodnotenie konferencie a záver

Prehľad prednášok nájdete TU!!!