Medzinárodný výskum o zdraví školákov – HBSC Slovensko 2017/2018

Health Behavior in School Aged Children


03. 04. 2018 13.11 hod.

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky sa už po tretí krát zapojí do zberu údajov v rámci HBSC štúdie  (Health Behavior in School Aged Children).

Ide o medzinárodnú štúdiu, ktorej cieľom je získať informácie o zdraví a so zdravím súvisiacim správaním detí a adolescentov v ich sociálnom kontexte. Štúdia sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou v 43 krajinách už od roku 1983.

Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne polmilióna školákov vo veku 11 až 15 rokov. Získané údaje umožňujú porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a trendy v živote školákov. Poznatky zo štúdie sú využiteľné pri tvorbe a hodnotení politík a stratégií zameraných na podporu zdravého vývinu detí a mládeže.

Zber údajov na Slovensku bude prebiehať od apríla do júna 2018 na 130 náhodne vybraných základných školách v 8 regiónoch (asi 10 000 žiakov). Koordináciu na Slovensku zastrešuje Ústav psychológie zdravia Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s partnermi. Dňa 22.3.2018  tím HBSC predstavil štúdiu na MŠ SR  a  v spolupráci s Ústavom sociálneho lekárstva a lekárskej etiky zorganizoval školenie administrátorov pre zber údajov na školách v Bratislavskom kraji.  

Národnú správu z roku 2014,  ako aj bližšie informácie o HBSC štúdii, nájdete na https://hbscslovakia.com