Novo získané granty APVV na LFUK

APVV dňa 14. mája 2021 zverejnila rozhodnutie odborných rád o poskytnutí grantov v rámci Všeobecnej výzvy 2020.


14. 05. 2021 14.12 hod.

 

Zamestnancom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa podarilo získať celkovo 6 nových projektov APVV ako zodpovedný riešitelia a 2 projekty APVV ako partner projektu. Úspešným zodpovedným riešiteľom, ako aj ich spoluriešiteľom srdečne blahoželáme! Uvedomujeme si, že na seba zobrali veľký záväzok a skutočným úspechom bude najmä dosiahnutie väčšej časti výsledkov v nasledujúcich rokoch, ktoré si vo svojich projektových žiadostiach vytýčili.

 

Úspešne získané APVV projekty (LF UK ako hlavný riešiteľ) s riešením od roku 2021

Pohlavne špecifický geneticko-endokrinný pohľad na poruchy autistického spektra; prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Pohlavne-špecifický mikrobióm a génové interakcie v patogenéze behaviorálnych a gastrointestinálnych symptómov v animálnom modeli porúch autistického spektra; MUDr. Aleksandra Tomová, PhD.

Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors; prof. MUDr. Michal Mego, PhD.

Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch sluchu pomocou celoexómového sekvenovania; prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

Rýchla identifikácia patogénov u pacientov v sepse využitím treťogeneračného nanopórového sekvenovania v reálnom čase; doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD.

Psychologické a biologické koreláty adaptívneho správania u detí s poruchami autistického spektra v multidisciplinárnom náhľade; doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.

 

Úspešne získané APVV projekty (LF UK ako partner projektu) s riešením od roku 2021

Sociálne procesy pri autizme a schizofrénii Univerzita Komenského v Bratislave; zodpovedný za LFUK doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc.

Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie; zodpovedná za LFUK MUDr. Andrea Janegová, PhD.