Novo získané granty na LF UK

24 nových projektov VEGA a 3 projekty KEGA


07. 05. 2021 21.13 hod.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 6. mája 2021 zverejnilo rozpis dotácií na svoje dva typy grantových systémov, ktoré podporujú výskumné aktivity vysokých škôl. Jedná sa o projekty v rámci grantového systému VEGA, ktorý podporuje najmä základný výskum, ako aj projekty v rámci grantového systému KEGA, ktorý podporuje najmä aplikovaný výskum v oblasti školstva a pedagogiky.

Zamestnancom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa podarilo získať celkovo 24 nových projektov VEGA a 3 projekty KEGA. Úspešným zodpovedným riešiteľom, ako aj ich spoluriešiteľom srdečne blahoželáme! Uvedomujeme si, že na seba zobrali veľký záväzok a skutočným úspechom bude najmä dosiahnutie väčšej časti výsledkov v nasledujúcich rokoch, ktoré si vo svojich projektových žiadostiach vytýčili. 

Kritériá boli tento rok mimoriadne prísne, a pri VEGA projektoch v komisii pre lekárske  farmaceutické vedy bolo potrebných dosiahnuť po komplexnom hodnotení až 94 bodov zo 100. V tejto komisii bolo celkovo financovaných 41 nových projektov slovenských vysokých škôl, z nich Lekárska fakulta UK v Bratislave získala viac ako polovicu!

Len pripomíname, že nové žiadosti o projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022 je možné podať do 7. júna 2021 do 14:00 hod. Podrobné informácie nájdete na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  - www.minedu.sk/podpora-vysokoskolskej-vedy-a-techniky-vega-kega/ . Pri príprave projektov vám budú nápomocní zamestnanci Projektového centra LF UK.

Ivan Varga,

prodekan LF UK pre vedu, výskum, grantovú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy

 

Úspešne získané VEGA projekty za LF UK s riešením od roku 2021

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Štúdium hormonálnych a genetických prediktorov porúch autistického spektra, ich úloha v patomechanizmoch a vzťahy so psychologicko-behaviorálnymi parametrami

Ostatníková Daniela, Prof., MUDr., PhD.

Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey

Furdová Alena, prof. PhDr. MUDr., PhD., MPH, MSc., FEBO

Inhibícia karbonickej anhydrázy IX (CA IX) ako nástroj prekonania rezistencie voči cisplatine u refraktérnych testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek

Kaľavská Katarína, RNDr. Ing., PhD.

Genetika vzácnych foriem diabetu s dôrazom na funkčnú charakterizáciu nových variantov

Staník  Juraj, Doc., MUDr., PhD.

Vplyv črevnej mikrobioty získanej od detí s poruchami autistického spektra na správanie v animálnom modeli.

Tomova Aleksandra, MUDr, PhD

Komplexný manažment pacientok v dlhodobej remisii po kuratívnej liečbe karcinómu prsníka a gynekologických malignít so zameraním na genetické aspekty toxicity vybraných cytostatík.

Mladosievičová Beata, Prof. MUDr., CSc.

Rýchla diagnostika bakteriálneho agens a rezistencie u sepsy

Hodosy Julius, doc. MUDr. Mgr., PhD., MPH

Identifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie

Varga Lukáš, MUDr. RNDr., PhD.

Analýza subtypov neurofilamentových proteínov a vybraných biomarkerov a jej prínos do diferenciálnej diagnostiky vybraných neurodegeneratívnych ochorení

Gmitterová Karin, Doc. MUDr., PhD.

Kognitívna krehkosť seniorov a možnosti jej ovplyvnenia kombinovanou intervenciou - fyzickou aktivitou a výživovou intervenciou.

Paduchová Zuzana, RNDr, PhD

Systém RANK/RANKL/OPG ako prediktor účinnosti liečby a klinických komplikácií u pacientov s aktívnou reumatoidnou artritídou.

Killinger Zdenko, Doc. MUDr., PhD.

Prognostický význam zmien inervácie pri hyperplázii a neoplázii prostaty

Babál Pavel, prof. MUDr., CSc.

Apelin v predikcii atriálnej fibrilácie u pacientov po embolickej cievnej mozgovej príhode neznámeho zdroja (Apelin in Prediction of Atrial Fibrillation after Embolic Stroke of Undertermined Source: APAF ESUS )

Hatala Robert, prof. MUDr., PhD., FESC, FACC

Objasnenie patogenézy chronických chorôb pečene pomocou štúdia neutrofilových extracelulárnych pascí a cirkulujúcej DNA.

Gardlík Roman, MUDr. RNDr., PhD.

Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia

Rázga  Filip, Ing., PhD.

Mikrobióm pri infekciách močových ciest u detí

Piteková Barbora, MUDr., PhD.

Salivárne nukleové kyseliny a ich klinické využitie

Celec Peter, Doc. MUDr. Ing. RNDr., DrSc., MPH

Úloha katalázy v stanovení postmortálneho intervalu

Šidlo Jozef, doc. MUDr., CSc. MPH

Deoxyribonukleáza - úloha vo fyziológii a patofyziológii tehotenstva

Vlková Barbora, RNDr., PhD.

Možnosti farmakoepidemiologickej analýzy adherencie k preventívnej farmakoterapii u starších pacientov s periférnym artériovým ochorením dolných končatín

Wawruch Martin, Prof. MUDr., PhD.

Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov

Radošinská Jana, doc. MUDr., PhD

Model kolitídy z pohľadu biofyziky ako prínos pre porozumenie zápalových črevných ochorení

Konečná Barbora, Mgr., PhD.

Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968

Morovicsová  Eva, Doc., PhDr., PhD., MPH

História medicíny slovenského stredoveku. Inštitúcie, osobnosti, poznanie.

Gogola Matej, Mgr., PhD.

 

Úspešne získané KEGA projekty za LF UK s riešením od roku 2021

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Vytvorenie študijných materiálov k novo kreovanému predmetu Klinická embryológia a reprodukčná medicína

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.

Interaktívne študijné materiály z perinatológie pre študentov pregraduálneho štúdia medicíny

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.

Implementácia najnovších vedeckých poznatkov o zdravotných rizikách pôsobenia elektromagnetických polí do moderného zdravotníckeho vzdelávania.

PhDr. Michal Trnka, PhD.