Uznesenie Vedeckej rady LFUK

zo dňa 28. 2. 2019


15. 03. 2019 09.05 hod.

Vedecká rada Lekárskej fakulty UK v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 28. 2. 2019  prijala uznesenie, v ktorom sa stotožňuje s vyjadrením zásadného nesúhlasu AS LF UK s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR  č. SO2536-OSMŠaZP zo dňa 28. 1. 2019 o zmene zriaďovacej listiny UN Bratislava s účinnosťou od 1. 2. 2019, ktorým sa menia a dopĺňajú časti o prednostoch -  Čl. I. ods. 6, 7 a 8, Čl. II. ods. 2, Čl. VI.  ods. 4 a Čl. VII ods. 1, 4 a 6.

Znenie Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia AS LF UK konaného dňa 26. 2. 2019