ERASMUS+

ERASMUS+ na LF UK

LF UK v spolupraci s Oddelením medzinárodných vzťahov UK ponúka svojim študentom prostredníctvom programu Erasmus+  jednosemestrálne alebo jedno ročné  študijné pobyty a praktické stáže.

 Program Erasmus+ je financovaný zo zdrojov EÚ.  Cieľom je  zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí a modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou, ale taktiež podporovať nadnárodné partnerstvá medzi inštitúciami a organizáciami pre vzdelávanie.

Čo je Erasmus+?

Erasmus+ je program EÚ, ktorý je prioritne zameraný na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe a to prostredníctvom posilňovania zručností, zamestnateľnosti a podpory modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Program Erasmus+ v sebe aktuálne zlučuje všetky doterajšie programy EÚ, ktoré boli pôvodne určené pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania (LLP Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii, ako aj ďalších piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a Program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).

Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu. Program ďalej slúži najmä na:

 • podporu európskeho piliera sociálnych práv,
 • výkon stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a
 • rozvoj európskeho rozmeru v športe.

 

Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

Rozpočet celého programu je približne 26,2 miliardy EUR, pričom v porovnaní s predchádzajúcim programom (2014 – 2020) ide o takmer dvojnásobné navýšenie týchto  finančných prostriedkov.

Ciele programu ERASMUS+

Všeobecným cieľom programu Erasmus+ je prostredníctvom celoživotného vzdelávania podporiť vzdelávací, profesijný a osobný rozvoj ľudí v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe a mimo nej, a tak prispieť k udržateľnému rastu, ku kvalitným pracovným miestam, k sociálnej súdržnosti, podpore inovácií a posilneniu európskej identity a aktívneho občianstva.

Program ako taký je kľúčovým nástrojom na budovanie európskeho vzdelávacieho priestoru, podpory pri realizácii európskej strategickej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy so základnými sektorovými programami. Okrem toho je kľúčový aj pre napredovanie v spolupráci zameranej na politiku v oblasti mládeže v rámci stratégie Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 a rozvoj európskeho rozmeru v športe.

 

Špecifickými cieľmi programu Erasmus+ sú:

 • podpora vzdelávacích mobilít jednotlivcov a skupín, ako aj spolupráce, kvality, inklúzie a rovnosti, excelentnosti, tvorivosti a inovácie na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 •  podpora mobility v neformálnom vzdelávaní a informálnom učení sa a aktívnej účasti mladých ľudí, ako aj spolupráce, kvality, inklúzie, tvorivosti a inovácie na úrovni organizácií a politík v oblasti mládeže,
 • podpora vzdelávacích mobilít zamestnancov v oblasti športu, ako aj spolupráce, kvality, inklúzie, tvorivosti a inovácie na úrovni športových organizácií a politík v oblasti športu.

Možnosti a príležitosti programu ERASMUS+

Program Erasmus+ ponúka príležitosti v oblasti mobility a spolupráce, pokiaľ ide o

 • vysokoškolské vzdelávanie,
 • odborné vzdelávanie a prípravu,
 • školské vzdelávanie (vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve),
 • vzdelávanie dospelých,
 • mládež a
 • šport.

Podrobnejšie informácie o týchto príležitostiach vrátane kritérií oprávnenosti sú k dispozícii v sprievodcovi programom Erasmus+.

Priority programu ERASMUS+

1. Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Eramus+ je podpora rovnosti príležitostí a prístupu, inklúzie, rozmanitosti a spravodlivosti v rámci všetkých jeho akcií. Vzhľadom na tento cieľ sa program zameriava najmä na organizácie a účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorým sa takto sprístupňujú mechanizmy a zdroje programu. Organizácie by mali svoje projekty a aktivity navrhovať na základe inkluzívneho prístupu, aby boli prístupné pre najrôznejších účastníkov.

 

2. Digitálna transformácia

V súlade so strategickými prioritami akčného plánu digitálneho vzdelávania (2021 – 2027)4 je cieľom programu podporiť toto úsilie o zapojenie učiacich sa, pedagógov, pracovníkov s mládežou, mladých ľudí a organizácií na ceste k digitálnej transformácii. 

Program má za cieľ osloviť väčšiu cieľovú skupinu v Únii a aj mimo nej prostredníctvom intenzívnejšieho využívania informačných, komunikačných a technologických nástrojov a kombinovaného využívania fyzickej mobility, virtuálneho vzdelávania a virtuálnej spolupráce.

 

3. Životné prostredie a boj proti zmene klímy

Nakoľko životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy sú kľúčovými prioritami pre EÚ, program Erasmus+ je hlavným nástrojom na budovanie vedomostí, zručností a postojov v oblasti zmeny klímy a podpory udržateľného rozvoja v rámci Európskej únie i mimo nej.

V rámci programu Erasmus+, ktorého jadro tvorí mobilita, sa navyše aktívne podporujú udržateľné druhy dopravy a environmentálne zodpovednejšie správanie v snahe dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

 

4. Účasť na demokratickom živote, spoločné hodnoty a občianska angažovanosť

Pre budúcnosť Únie je kľúčové zvýšenie úrovne porozumenia Európskej únii zo strany občanov už od raného veku. Programom sa podporuje aktívne občianstvo a etika v celoživotnom vzdelávaní, ako aj rozvoj sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti.

Kto realizuje program ERASMUS+

Za fungovanie programu Erasmus+ je zodpovedná výlučne Európska komisia, ktorá spravuje rozpočet a priebežne stanovuje priority, ciele a kritériá programu. Európska komisia takisto usmerňuje a monitoruje všeobecnú realizáciu, následnú kontrolu a hodnotenie programu na európskej úrovni a zároveň nesie celkovú zodpovednosť za koordináciu štruktúr, ktoré majú na starosti realizáciu programu na národnej úrovni, a dohľad nad nimi.

Za realizáciu viacerých akcií programu Erasmus+ zodpovedá na európskej úrovni Európska výkonná agentúra Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru. 

Program Erasmus+ sa realizuje najmä vo forme nepriameho riadenia, čo v praxi potom znamená, že Európska komisia deleguje úlohy súvisiace s plnením rozpočtu národným agentúram. Odôvodnenie takéhoto prístupu spočíva v úsilí čo najviac priblížiť program Erasmus+ k jeho prijímateľom a prispôsobiť ho rozmanitosti vnútroštátnych systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Na tento účel každý členský štát EÚ alebo tretia krajina pridružená k programu určili jednu alebo viacero národných agentúr, ktoré ďalej podporujú a realizujú program Erasmus+ na národnej úrovni a súčasne fungujú ako spojky medzi Európskou komisiou a účastníckymi organizáciami na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Oprávnené krajiny pre program ERASMUS+

Na programe Erasmus+ sa zúčastňujú členské štáty EÚ. Okrem nich sú k programu v súlade s článkom 16 nariadenia o programe Erasmus+ pridružené tieto tretie krajiny:

 • členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Nórsko, Island, Lichtenštajnsko,
 • pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny: Severomacedónska republika, Turecká republika a Srbská republika;

 

Členské štáty EÚ a uvedené tretie krajiny pridružené k programu sa ďalej označujú ako „členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu“.

Okrem toho na účasť na akciách programu Erasmus+ v súlade s článkom 17 nariadenia môžu byť oprávnené subjekty z iných tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, a to v riadne odôvodnených prípadoch a ak to je v záujme Únie.

Erasmus University Charter (EUC)

Na základe žiadosti Univerzity Komenského a ňou sformulovaného Erasmus Policy Statement jej udelila Európska komisia vo februári 2021 Erasmus Charter for Higher Education (podpísaná anglická verzia) (ECHE) (slovenská verzia)

Táto Erasmus Charta oprávňuje Univerzitu Komenského aktívne participovať v programe Erasmus+ na roky 2021 až 2027.