Špecializačné postgraduálne štúdium v odbore detská psychiatria na LFUK

Všetky dôležité informácie:

www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/studium/Specializacne/detska_psychiatria.pdf

 

Komisia pre skúšku v špecializačnom odbore Detská psychiatria:

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. - odborný garant

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.

MUDr. Ján Šuba, MPH 

PhDr. Zuzana Hradečná

MUDr. František Böhmer, MPH

 

Požiadavky k prihláseniu, formálnej úprave a obsahu písomnej špecializačnej práce

  1. Tému a školiteľa atestačnej práce jednotlivým uchádzačom o špecializačnú skúšku v odbore detská psychiatria- potrebné dohodnúť s garantom špecializačného štúdia- min. 1,5  roka dopredu pred predpokladaným termínom skúšky (termíny skúšky sa vypisujú cca 3-4 mesiace dopredu)
  2. Samotná špecializačná (atestačná) práca – pri písaní sa riadiť podľa vnútorného predpisu č. 6/2015 a smernice rektora UK č.12/2013 o základných náležitostiach záverečných prác.

http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/studium/Specializacne/Studijny_poriadok_SS_CP.pdf

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_12.pdf

 

Atestačná práca môže byť vypracovaná v 2 variantoch:

  1. teoretická práca so spracovaním poznatkov odbornej literatúry za posledných 5 rokov
  2. teoretický úvod + vlastný súbor s jasne stanovenou problematikou sledovania (výskumu)

 

Literárne zdroje: min. 50 citácii.

Správna citovanosť podľa : STN ISO 690:2010(E) Information and documentation –Guidelines for bibliographic references and citations to information resources;

príklady zápisu použitej literatúry :http://stella.uniba.sk/texty/690-2010_priklady.pdf

 

  1. Prezentácia, resp. obhajoba atestačnej práce : v PowerPointe, trvanie 10-15 min., uvádzať citácie

Priebeh atestačnej skúšky

  1. praktická časť – deň pred teoretickou časti skúšky- vyšetrenie pacienta na Klinike detskej psychiatrie, napísanie chorobopisu – max 4-5 strán, detailný psychopatologický rozbor
  2. teoretická časť:

            -    odovzdávanie a prezentovanie chorobopisu vyšetreného pacienta

            -    obhajoba atestačnej práce

            -    2 otázky: všeobecná psychopatológia, špeciálna časť: detská psychiatria

Termíny:

 

na stránke LFUK