Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH

Zamestnanci kliniky

[1]


Klinika detskej psychiatrie (KDP) je jediným samostatným detským psychiatrickým pracoviskom nemocničného a poliklinického typu v Slovenskej republike, ktoré je zaradené do štruktúry Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Je partnerským pracoviskom pedopsychiatrickým pracoviskám v zahraničí.

Poskytuje kompletnú diagnostiku a liečbu psychických  porúch u pacientov detského a dorastového  veku. Špecializuje sa na širokú problematiku od liečby psychotických porúch, porúch nálady, úzkostných stavov,  reaktívnych stavov a adaptačných porúch ale aj porúch správania. Zabezpečuje diagnostiku a liečbu hyperkinetických porúch, mentálnych retardácií komplikovaných sekundárnymi poruchami správania vyžadujúcich psychiatrickú hospitalizáciu. Zaoberá sa diagnostikou porúch z okruhu pervazívnych vývinových porúch, neurologických ochorení a somatických chorôb s psychiatrickými komplikáciami. Na klinike sa realizuje pre a postgraduálna výučba a  výskum.

Veková hranica liečených pacientov je od predškolského veku do 18 rokov a viac,. Oddelenie má 20 postelí, je rozčlenené na dve ošetrovacie stanice: 14 postelí pre školský a adolescentný vek a 6 postelí pre predškolský vek s možnosťou hospitalizácie rodiča.

Liečba na KDP je komplexná, kde okrem farmakoterapie je súčasťou liečby aj individuálna podporná psychoterapia, režimová terapia, prípadne  skupinová terapia a, poradenstvo rodičom hospitalizovaných pacientov. Pacienti sa prijímajú na základe odporúčania lekára (pedopsychiatra, obvodného lekára), so súhlasom rodiča (zákonného zástupcu pacienta), alebo v rámci akútnych stavov.

Pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie

KDP realizuje pregraduálnu výučbu poslucháčov LF UK 3 ročníka v odbore lekárska psychológia a poslucháčov 4 i 5 ročníka v odbore detská psychiatria. Zároveň sa vyučuje povinne voliteľný predmet „Detská a dorastová psychiatria". Pregraduálna výučba sa vedie aj v anglickej mutácii pre zahraničných poslucháčov.

KDP je pracoviskom kontinuálneho postgraduálneho vzdelávania lekárov v odbore detská a adolescentná psychiatria. 

Liečebno-preventívna starostlivosť

Liečebno preventívna starostlivosť sa uskutočňuje na liečebnej a ambulantnej časti kliniky.

Ambulantná časť kliniky:

Zabezpečuje ambulantné poskytovanie starostlivosti  pre deti so situačnými, psychickými a vývojovými poruchami aj v kombinácii s neurologickými a inými somatickými ochoreniami. Predstavujú ju dve ambulancie s ambulantnými lekármi a sestrami, vrátane služieb sociálnej sestry.

Psychiatrické ambulancie sú všeobecne zamerané na diagnostiku a liečbu celej škály psychických porúch u detí a adolescentov.

Ambulancie poskytujú zdravotnú starostlivosť v odbore detská a adolescentná psychiatria pre Bratislavu a západné Slovesnko s výnimkou indikovaných prípadov z ostatných krajov Slovenska.

Logopedická a špeciálne-pedagogická ambulancia poskytuje starostlivosť o deti s poruchami reči a učenia, vrátane ich doliečovania.

Psychologická ambulancia vyšetruje deti psychologickými metodikami, realizuje indikované psychoterapeutické sedenia.

Sociálny pracovník po analýze sociálnej situácie poskytuje adekvátne sociálne poradenstvo a riešenie sociálneho, najmä rodinného stavu pacientov vyšetrených a liečených na KDP.

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Výskumné úlohy KDP sú zamerané na výskum  porúch psychických činností z vývinového hľadiska  od základného výskumu (zobrazovacími technikami), psychologickými metódami až po klinický výskum (poruchy pozornosti s hyperaktivitou, psychotické poruchy, po schválení etickou komisiou odsledovanie účinku najnovších  psychofarmák) a výskum sociálne patologických a psychopatologických  fenoménov (addikcie, syndróm týraného, bitého a zneužívaného dieťaťa) vrátane etických a legislatívnych problémov. 

Iné činnosti na klinike

KDP aktívne participuje v činnosti Ligy za duševné zdravie.

Iniciatívou odborníkov pracujúcich v detskej psychiatrii na čele s pracovníkmi KDP vzniklo Občianske združenie „Duševné zdravie detí“. Jeho cieľom je podpora preventívnych a terapeutických programov pre deti s psychickými poruchami, podpora popularizačných, destigmatizačných a edukačných aktivít pre verejnosť, odborníkov, deti s psychickými poruchami a ich rodičov.

Na zmysluplnom využití voľného času pacientov a zlepšenie prostredia KDP  sa spolupodieľajú  nevládne organizácie ako je Klub detskej nádeje pri Bratislavskom spolku medikov. Vítané sú aktivity a podpory zo strany štátnych a neštátnych subjektov, ktoré by napomohli aj rehabilitačným a resocializačným aktivitám detských pacientov. V tomto smere aj jednotlivci sa môžu skontaktovať s vedením KDP osobne, telefonicky, faxom alebo e-mailom.