O KNIŽNICI

Rok založenia: 1954

Fond knižnice: 137 tis. knižničných jednotiek

Typy dokumentov: monografie, učebnice, periodiká, dizertácie, videokazety, diapozitívy, CD ROM

Počet odoberaných periodík:  150

Kategórie používateľov: vysokoškolskí pedagógovia, študenti, vedeckí a výskumní pracovníci

Počet ústavných knižníc: 19

Služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky, medziknižničná výpožičná služba, medzinárodná výmena publikácií, bibliograficko-informačné služby, rešeršné služby, poradensko-konzultačné služby, bibliobox

Databázové centrá: Ebsco, ProQuest, Knovel, Web of Science, Scopus, Oxford Journals, Science Direct, SpringerLink,Wiley Online Library

Tematické zameranie fondu: biomedicína