O KNIŽNICI

Rok založenia: 1954

Fond knižnice: 132 tis. knižničných jednotiek

Typy dokumentov: monografie, učebnice, periodiká, dizertácie, videokazety, diapozitívy, CD ROM

Počet odoberaných periodík:  131

Kategórie používateľov: vysokoškolskí pedagógovia, študenti, vedeckí a výskumní pracovníci

Počet ústavných knižníc: 19

Služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky, medziknižničná výpožičná služba, medzinárodná výmena publikácií, bibliograficko-informačné služby, rešeršné služby, poradensko-konzultačné služby, bibliobox

Databázy: EBSCOhost, Knovel Library, Oxford Journals, ProQuest Central, Science Direct, SCOPUS, SpringerLink, Wiley Online Library, Web of Science, 5 Minute Consult, Journal of Visualized Experiments (JoVE) 

Tematické zameranie fondu: biomedicína

Akademická knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1954)

Po založení LF UK postupne vznikali knižnice na jednotlivých pracoviskách fakulty. Knižnica na I. internej klinike, ktorú viedol prvý rektor UK prof. Kristián Hynek, plnila súčasne funkciu fakultnej knižnice. V roku 1949 bola knižnica umiestnená na prízemí Schiffbeckovho, dnes Aspremontovho paláca. V septembri 1951 bola zriadená Ústredná lekárska knižnica, ktorá neskôr nadobudla celoslovenskú pôsobnosť a bola začlenená do rezortu zdravotníctva. Táto organizačná zmena si vyžiadala v roku 1954 založenie Knižničného strediska LF UK, ktoré sídlilo na prízemí Sasinkovej ulice č. 2 v Bratislave. Činnosť strediska sa orientovala na budovanie knižničného fondu na jednotlivých pracoviskách fakulty. Podstatnou zmenou prešlo knižničné stredisko v roku 1970, keď bolo presťahované na Odborárske nám. č. 14 a premenované na Ústrednú knižnicu LF UK a v roku 2003 na Akademickú knižnicu LF UK.

Najdôležitejšie medzníky vo vývoji knižnice ako aj charakteristiky činnosti boli publikované pri výročiach fakulty. Nasledujúci príspevok sa venuje deväťdesiatym rokom 20. storočia a začiatku nového tisícročia. V tomto období Akademická knižnica LF UK aplikovaním elektronizácie do všetkých činností výrazne rozšírila rozsah a kvalitatívne posunula poskytované služby.

Databáza publikačnej činnosti a online katalóg

V roku 1991 začala UK budovať informačný a komunikačný systém, ktorého súčasťou bola aj knižničná agenda. Začala sa budovať celouniverzitná databáza evidencie publikačnej činnosti (EVIPUB) s využitím aplikačného softvéru na báze systému CDS/ISIS, neskôr softvéru na báze FOXu. Databáza bola od roku 1993 sprístupnená na internete.

Kvalitatívnym posunom v oblasti spracovania publikačnej činnosti a evidencie knižničného fondu bolo zakúpenie integrovaného knižnično-informačného systému Virtua – VTLS (Virginia Technology Library System). Na UK sa začali budovať dve samostatné databázy – databáza publikačnej činnosti, ktorej integrálnou súčasťou sú aj ohlasy na evidované publikácie a súborný online katalóg fakultných knižníc UK.

Po implementácii všetkých funkcií knižnično-informačného systému boli zautomatizované knihovnícke činnosti, rozšírili a skvalitnili sa služby. Pre používateľov boli sprístupnené nové elektronické služby, ako napr. vyhľadávanie v katalógu podľa rôznych nastaviteľných parametrov, spravovanie vlastných používateľských kont, online predlžovanie výpožičnej lehoty, žiadanky a rezervácie na dokumenty.

Databáza publikačnej činnosti UK je voľne dostupná cez webovú stránku knižnice. Každý záujemca si môže vyhľadať publikačnú aktivitu fakulty, pracoviska alebo jednotlivca. Kvalita publikačnej aktivity fakulty je jedným z kritérií pri akreditácií, odmeňovaní pracovníkov LF a rozdeľovaní štátnej dotácie verejným vysokým školám. Od apríla 2018 sa záznamy evidencie publikačnej činnosti spracovávajú cez rozhranie portálu Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, z ktorého sa bibliografické záznamy denne exportujú do univerzitnej databázy EviPub. Databáza publikačnej činnosti je priebežne aktualizovaná, celkový počet bibliografických záznamov fakulty je 78 667, ohlasov 189 130 a citovaných dokumentov 14 938 (údaje k 7. 2. 2023).

Elektronické informačné zdroje

Akademická knižnica začala sprístupňovať elektronické informačné zdroje v rokoch 1991–1992, keď získala sponzorstvo od UNESCA na systém ADONIS, ktorý sprostredkúval plné texty časopiseckých článkov. V roku 1993 bola sprístupnená databáza MEDLINE na CD ROM vo fakultnej počítačovej sieti. V roku 1999 získali zamestnanci UK v rámci projektu eIFL Direct prístup k databázam EBSCO a v roku 2002 konzorcionálny prístup k databázam Web of Science a Journal Citation Reports. Akademická knižnica LF UK ako prvá knižnica na UK zabezpečila v roku 2002 prístup k plnotextovým časopisom vydavateľstva Springer a o rok neskôr k časopisom vydavateľstva ScienceDirect.

Vzájomnou spoluprácou fakultných knižníc UK sa v rokoch 2004 – 2009 zabezpečil prístup k plnotextovým časopisom vydavateľstva Blackwell.

Od roku 2009 sa účasťou UK na projekte Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom rozšírilo portfólio databáz. Fakulty získali prístup ku kolekciám bibliografických, citačných a plnotextových databáz: ACM/Association for Computing Machinery, IEEE/IET Electronic Library (IEL),Web of Science – Web of Science Core Collection, CCC, JCR a ESI, REAXYS, ScienceDirect, SCOPUS, SpringerLink, Wiley InterScience, ProQuest Central, Knovel. V rámci databáz je dostupných niekoľko desiatok tisíc titulov časopisov a kníh.

Univerzita Komenského rozšírila ponuku elektronických informačných zdrojov v roku 2005 o kolekciu e-kníh ebrary Academic Complete a v roku 2010 o databázu online časopisov vydavateľstva Oxford.

Lekárska fakulta má navyše od roku 2018 prístup do klinickej databázy 5-Minute Consult a k videám časopisu Journal of Visualized Experiments (JoVE).

Grantové projekty knižnice

Riešením rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v tematickej oblasti Rozšírenie informačných technológií v akademických knižniciach v roku 2004 získala akademická knižnica finančné prostriedky na zakúpenie technického vybavenia. V tom istom roku zabezpečila knižnica ročné sponzorské inštitucionálneho členstva BioMed Central. V ďalších rokoch sa akademická knižnica zapojila do projektov Ministerstva kultúry SR – program EX LIBRIS zameraných na podporu akvizície informačných zdrojov. V roku 2013 knižnica v rámci projektu Ministerstva kultúry SR získala bibliobox. Účasťou na riešení spoločného projektu Ministerstva kultúry SR – Fond na podporu umenia v roku 2016 získala akademická knižnica finančné prostriedky na nákup študijnej literatúry.

Služby knižnice

Okrem základných knižnično-informačných služieb ponúka knižnica celé spektrum referenčných, informačných a online služieb (rešeršné a medziknižničné výpožičné služby, prístup k interným a externým informačným zdrojom, a i.). Knižnica poskytuje záujemcom vzdelávacie služby zamerané na vyhľadávanie, spracovanie a hodnotenie informácií, podieľa sa na príprave edičného plánu a sprístupnení učebných textov v elektronickej forme.

Činnosť knižnice je od roku 1996 prezentovaná prostredníctvom pravidelne aktualizovanej webovej stránky v slovenskom a anglickom jazyku.

Predaj publikácií vydaných UK je zabezpečený prostredníctvom predajne na Sasinkovej ulici č. 4 v Bratislave, ktorá je od roku 1992 organizačnou súčasťou knižnice.

Súčasnosť a perspektívy

Knižničný fond obsahuje cez 132 tis. knižničných jednotiek a v súčasnosti knižnica odoberá 131 periodík v tlačenej forme. Poskytuje služby viac ako 2 500 registrovaným používateľom, ročne realizuje priemerne 35 000 výpožičiek a vypracuje viac ako 2 800 bibliografií a rešerší. V roku 2022 sme zaregistrovali cez 60 000 virtuálnych návštev.

Zlepšenie kultúry a úrovne poskytovania knižnično-informačných služieb je v budúcnosti podmienené vybudovaním dôstojných priestorov pre štúdium a vzdelávacie aktivity.

Cieľom pracovníkov knižnice zostáva aj naďalej zlepšovať a poskytovať používateľom kvalitné knižnično-informačné služby s využitím najnovších informačných technológií.

Literatúra

CIFFRA, Jozef. Študijné a informačné stredisko. In: CIFFRA, Jozef a HULÍN, Ivan, (zost.). Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: 1919 – 1979. Bratislava: ALFA, 1982, s. 109-110.

PEKNÍKOVÁ, Miriam. Knižnica Lekárskej fakulty UK. In: Fragment dejín LF UK: Bratislava 1919 – 1999. 1. vyd. Bratislava: E&J, 1999, [článok] 3C, s. 17-21. ISBN 80-968255-4-2.

PEKNÍKOVÁ, Miriam. Akademická knižnica Lekárskej fakulty UK. In: Lekárska fakulta: základný kameň Univerzity Komenského: 1919 – 2009. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, s. 115-117. ISBN 978-80-223-2710-7.