Oslavy 100. výročia založenia LF UK

Lekárska fakulta je najstaršou z dnešných trinástich fakúlt Univerzity Komenského. Svoju činnosť začala ako prvá z tých, ktoré v súčasnosti tvoria jadro najväčšej a prvej modernej univerzity na Slovensku. V týchto dňoch oslavuje sto rokov od svojho založenia, počas ktorých sa zodpovedne stará o výchovu slovenskej spoločnosti, o jej inteligenciu, stav jej poznania a vedy.Storočná história akademickej pôsobnosti Lekárskej fakulty UK sa začala 21. septembra 1919. Iniciatíva vzniku a realizácia projektu založenia a budovania národnej univerzity v Bratislave patrí predovšetkým českým lekárom zoskupeným okolo osobnosti prof. MUDr. Kristiána Hynka, prvého rektora Univerzity Komenského, ktorý spolu s tímom vybraných lekárov zostavil prvé vedenie Lekárskej fakulty a jej pedagogický zbor.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského si pripomenula 100. výročia svojho založenia.  

Oslavy sa uskutočnili v termíne 17. – 19. septembra 2019:

Príhovor dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., IFAANS na Slávnostnom zhromaždení akademickej obce LF UK dňa 19. 9. 2019

Magnificencia, magnificenciae, spectabiles, honorabiles, vážení členovia akademickej obce Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, milí hostia,

Uplynulo 100 rokov od založenia našej fakulty. Je to doba troch – štyroch generácií, vek, ktorého sa dožije máloktorý človek. Vždy je to udalosť, ktorá núti k bilancovaniu. Je to však príležitosť, pri ktorej sa treba nielen obzrieť dozadu, ale dívať sa najmä dopredu.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského je najstaršou z dnešných trinástich fakúlt univerzity, ktorá vznikla zákonom v júni 1919 ako Československá štátna univerzita v Bratislave. Nová univerzita začala svoju činnosť výučbou na Lekárskej fakulte v decembri 1919, kedy už bola nariadením vlády z novembra toho istého roku premenovaná na Univerzitu Komenského. Výučbu organizačne pripravila a začala skupina profesorov, ktorí predtým pracovali na Karlovej Univerzite v Prahe. Jedným z nich bol profesor Kristián Hynek, významný internista, ktorý bol aj prvým rektorom Univerzity Komenského. Prvý dekan lekárskej fakulty Gustáv Müller prevzal funkciu od dekana Lekárskej fakulty Alžbetínskej univerzity, ktorá vtedy zanikla. História našej alma mater je teda historicky aj „geneticky“ spätá s Univerzitou Karlovou v Prahe.

Profesor Hynek pred sto rokmi osobne predložil prezidentovi republiky žiadosť o zvýšenie vzdelanosti na Slovensku v troch bodoch: 1. Vznik univerzity, 2. Založenie spolku československých lekárov a 3. Vznik časopisu Bratislavské lekárske listy. Neskôr sa stal prvým rektorom univerzity, prvým predsedom spolku čs. Lekárov, aj prvým šéfredaktorom Bratislavských lekárskych listov.

Svoj predhovor v prvom čísle časopisu začína takto: „Bratislavské lekárske listy vznikli ako súčasť budovania lekárskeho vedeckého života na Slovensku.“ Časopis publikoval práce v slovenskom a českom jazyku, od roku 1998 vychádza v angličtine pod názvom Bratislava Medical Journal. Je súčasťou hlavných svetových databáz. Na jeho vzostupnej kvalite sa podieľalo mnoho osobností, v prvom rade však treba vyzdvihnúť prácu profesora Ivana Hulína, ktorý je šéfredaktorom časopisu od roku 1993. Minister kultúry SR Marek Maďarič v roku 2012 vyhlásil Bratislavské lekárske listy za kultúrne a vedecké dedičstvo Slovenskej republiky. Súčasný šéfredaktor má ambíciu dosiahnuť pri príležitosti 100. výročia založenia časopisu jeho zaradenie aj do kultúrneho dedičstva UNESCO.

Keď sa pozeráme do minulosti, máme na čo byť právom hrdí. Lekárska fakulta UK sa od samého počiatku zhostila úlohy prípravy lekárov pre celé Slovensko.

Pedagógovia Lekárskej fakulty UK  sa zaslúžili o vznik Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach aj Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktoré začínali svoju činnosť ako pobočky Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Na výučbe Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity sa ešte aj dnes podieľajú naši kmeňoví zamestnanci. Pritom počet absolventov našej fakulty z celoštátneho hľadiska ostáva naďalej významný. V roku 2017 v SR promovalo celkom 740 lekárov študujúcich v slovenskom jazyku, z toho na LF UK 325. 

Rozvoj fakulty zaznamenal aj obdobia stagnácie: po roku 1938 po nedobrovoľnom odchode českých profesorov a docentov, a po roku 1948 aj v súvislosti s  izoláciou lekárskej fakulty na medzinárodnom poli. Neskôr sa vedecko-výskumná činnosť fakulty opätovne zintenzívnila. Dalo by sa povedať, že v 60-tých a 70-tých rokoch minulého storočia zažívala fakulta svoje zlaté časy. Za všetkých tvorivých pracovníkov fakulty spomeňme jedného.

Profesor Leodegar Cigánek bol priekopníkom vo výskume mozgových evokovaných potenciálov, jeho monografia z roku 1961 bola v jedinom roku citovaná viac ako 500 krát, čo ho zaraďovalo medzi svetovú špičku v neurovedách.  V roku 1984 sa mu ako jedinému vedcovi slovanského pôvodu podarilo stať najcitovanejším autorom v oblasti biomedicíny podľa Current Contents.

Mnohí absolventi našej fakulty sa uplatnili aj v zahraničí, viacerí boli aj v emigrácii prednostami alebo zástupcami prednostov univerzitných kliník v západnej Európe. Niektorí dosiahli pozoruhodné výsledky. Za všetkých spomeňme aspoň jedného.

Profesor Ján Vilček po promócii v roku 1957 vedecky pracoval v oblasti imunológie, venoval sa problematike interferónu. Po emigrácii v r. 1964 pokračoval v práci na New York University. Vyvinul liečivo Infliximab (Remicade)  na liečenie Crohnovej choroby, reumatologickej artritídy, psoriázy a ďalších chronických zápalových ochorení.  V roku 2012 bol ocenený Národnou medailou za technológie a inovácie (National Medal of Technology and Innovation), najvyššie ocenenie, ktoré je možné na tomto poli v USA dostať.

Pre pedagogickú činnosť našej fakulty je charakteristickou črtou neustály nárast počtu študentov. Extenzívny rozvoj bez zabezpečenia adekvátnych podmienok sa zákonite podpísal na pedagogickej činnosti. Na výučbu 3000 pregraduálnych študentov v ak. r. 2014/2015 sme mali k dispozícii rovnaké priestory ako pre 1800 poslucháčov v ak. r. 1999/2000. Zhoršili sa aj podmienky pre vedecko-výskumnú prácu. Stále sa čakalo na vybudovanie nových teoretických ústavov LF UK v rámci výstavby novej univerzitnej nemocnice. Slepá dôvera orgánov fakulty v sľubovanú nápravu a absencia reálnych aktivít, ktoré by k nej viedli, priviedli výučbu takmer na pokraj priepasti.

Členovia Vedenia LFUK, ktorí nastúpili do funkcií v roku 2015 ihneď urobili účinné kroky k náprave. V hodine dvanástej sme získali do užívania budovu na Moskovskej ulici. Po jej rekonštrukcii sme tam presunuli veľkú časť výučby, čo nám umožnilo pristúpiť ku revitalizácii zdevastovaného areálu na Sasinkovej ulici. Dosiahli sme to, aby naši študenti a pedagógovia pracovali v kultúrnom prostredí, dôstojnom pre inštitúciu, ktorá pripravuje budúcich lekárov.

Vo viacerých teoretických ústavoch boli realizované rekonštrukcie. Do ich prístrojového vybavenia sme v rokoch 2015-2018 investovali desaťkrát viac ako v rokoch 2011-2014. Na tomto mieste treba zdôrazniť, že tieto investície boli z veľkej časti možné vďaka účelovým dotáciám ministerstva školstva. Aspoň čiastočne tak bol vyrovnaný náš hendikep, skutočnosť, že máme minimálny prístup ku financiám z fondov EU.

Dnes, napriek ťažkým podmienkam, naši tvoriví pracovníci tiež vykazujú publikačnú činnosť v kvalite a kvantite, ktorá prevyšuje finančné vstupy do vedecko-výskumnej aj pedagogickej oblasti. Ukazujú nám to výsledky analýzy grantovej a publikačnej aktivity jednotlivých pracovísk fakulty. Materiál, ktorý vzišiel z analýzy (Main Research Areas) zahrňuje významné výsledky v oblasti neurovied, kardiovaskulárnych chorôb,   onkológie, a metabolických, endokrínnych a zápalových chorôb.  Viaceré z nich vstúpili aj do medzinárodného priestoru lekárskych a farmaceutických vied.

Od počiatku funkčného obdobia sme mali na pamäti aj to, že pedagógovia musia mať aj primerané sociálne podmienky. Tie nesmú byť na úrovni najnižšie honorovaných povolaní, porovnateľné s pomocnými prácami.

Od počiatku sme začali konať, pristúpili sme ku mzdovej reforme. Zaviedli sme diferencovanú formu odmeňovania pedagógov a zlepšenie sociálnych podmienok študentov. Zvýšili sme jednorázové odmeny za kvalitné publikácie. Zaviedli sme aj dlhodobé odmeňovanie autorov relevantných publikácií. Zvyšujeme im osobné hodnotenia na dobu 12 mesiacov. Zvýšili sme odmeny za získanie akademických, vedecko-pedagogických a vedeckých hodností, zaviedli sme odmeňovanie za úspešnosť vedenia doktorandov. Zvýšili sme motivačné štupendia študentov, zdvojnásobili sme odmeny za úspešnú účasť vo ŠVOČ.

Historickým medzníkom bolo zavŕšenie rokovaní predstaviteľov LF UK a UK s Ministerstvom zdravotníctva SR o novelizácii zriaďovacích listín univerzitných nemocníc, ktoré vstúpili do platnosti v decembri 2017. Je v nich jasne zadefinované postavenie prednostov kliník aj úväzky pedagógov v univerzitných nemocniciach. Lekári – zamestnanci LF UK pracujúci  na klinikách LF UK sú teraz finančne ohodnotení približne rovnako ako lekári zamestnaní v nemocniciach.

Finančné ohodnotenie pedagógov na teoretických ústavoch  – plošné zvýšenie platov, sme museli riešiť z vlastných prostriedkov fakulty získaných za výučbu v anglickom jazyku. Zavedenie anglickej výučby vo svojich začiatkoch bolo motivované nielen ekonomicky, cieľom bolo aj zvýšenie kreditu fakulty. Napriek všeobecne rozšírenej povesti o tom, že pre lekárske fakulty je to výlučne zárobková činnosť,  je pre nás je výbornou vizitkou, že pripravujeme lekárov aj pre najrozvinutejšie krajiny. Z 255   zahraničných študentov všeobecného a zubného lekárstva prijatých do terajšieho prvého ročníka je  vyše 150 z Nemecka a z Rakúska. Prispela k tomu aj revitalizácia fakulty z posledných rokov a to nielen „na tele, ale aj na duchu“.

To, že výučba v anglickom jazyku je prípravou lekárov takmer výlučne pre iné krajiny, má však dnes širšie spoločenské súvislosti. Problémom je nedostatok lekárov na Slovensku. Cítime zodpovednosť voči našim občanom a sme pripravení zvýšiť počet slovenských študentov na úkor študentov študujúcich v anglickom jazyku. Dotácie zo štátneho rozpočtu po odrátaní nákladov na energie, tovary a služby však pokrývajú len 42 percent mzdových nárokov fakulty. Z príjmov od samoplatcov študujúcich v anglickom jazyku  sa bohužiaľ stala otázka ekonomického prežitia. Stále sa však snažíme udržiavať prijateľnú hranicu. V anglickej výučbe máme menej než tretinu všetkých pregraduálnych študentov.

Návod na riešenie situácie by sme mali prevziať z Českej republiky. Štát tam navýšil dotácie pre lekárske fakulty o tridsať percent, pretože chcú dosiahnuť nárast absolventov o pätnásť percent. V prepočte to predstavuje priemerne tri milióny euro na jednu lekársku fakultu ročne.

Aké sú naše ciele do najbližších rokov a do dlhodobejšej budúcnosti?

Pri vstupe Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave do druhej storočnice, stojí pred nami neľahká úloha. Personálny potenciál fakulty bude nutné v plnej miere využiť na obhájenie jej postavenia ako najvýznamnejšej lekárskej fakulty v SR, rešpektovanej aj v medzinárodnom kontexte. 

Zvyšovanie efektivity vzdelávania v budúcnosti možno očakávať len od jeho zásadnej reformy. Obmedzenie priameho kontaktu študenta s pacientom na lôžkových oddeleniach budeme musieť nahradiť rozšírením praktickej výučby v ambulantnej sfére a využitím nových metód výučby.  Už sme zintenzívnili naše aktivity na podporu simulačného a virtuálneho vzdelávania a priamych prenosov operačných výkonov z operačných sál do učební.

Zmeniť musíme aj teoretickú výučbu. Klasické prednášky budú postupne  ustupovať interaktívnej komunikácii (team based learning). Bude nutná koordinácia výučby teoretických, predklinických a klinických predmetov, o ktorej už dlhodobo hovoríme. Obsah výučby teoretických a predklinických predmetov bude potrebné čoraz viac orientovať na aplikáciu poznatkov v praxi (problem based learning).

Reforma výučbového procesu je dlhodobá úloha, musia sa do nej zapojiť všetci pedagógovia aj študenti. Zmena obsahu kurikula bude zmysluplná len ak sa urobí po zrelej úvahe, po posúdení všetkých faktov a súvislostí. Reforma štúdia nemôže byť urobená „od zeleného stola“.

Zdokonaľovanie pripravenosti absolventov do praxe bude možné len čoraz väčším prepojením aktivít vedení LF UK a výučbových nemocníc pod gesciou MZ SR. Ideálom je vypracovanie finálneho znenia Štatútu UN a jeho zavedenie do praxe. Ako prvý krok je potrebné prijať štatút pracovníka UN a študenta LF. Nevyhnutnou podmienkou je komplexná moderná univerzitná nemocnica. Ak by sa výstavba novej UNB nezrealizovala, znamenalo by to deštrukciu univerzitnej zdravotnej starostlivosti aj vzdelávania budúcich lekárov a špecialistov s dopadom na všetkých občanov Slovenska.

Pri určovaní dlhodobejších stratégií výskumnej práce  sa budeme prispôsobovať aj novým  výsledkom základného výskumu, aj rozvoju technológií. Pokus o predstavu kam dospeje medicína v nasledujúcich rokoch, tobôž kde bude o niekoľko desaťročí, je nesmierne vzrušujúci. Pokrok sa neustále zrýchľuje, za posledných 30 rokov prekonal aj najodvážnejšie predstavy. Odhalil sa celý genóm človeka, identifikovali sa genetické základy rozličných chorôb, výsledky zobrazovacích vyšetrení sa priblížili ilustráciám z anatomických atlasov, liečba mnohých ochorení je neporovnateľne účinnejšia.

Principiálne sú vyriešené otázky prepojenia mozgových štruktúr a počítačov. Brain-computer interface umožňuje pacientom s ochrnutím všetkých štyroch končatín, len vôľou, myšlienkou ovládať robotické končatiny a samostatne sa obslúžiť. Tzv. neuroprotézy dokážu vrátiť zrak nevidomým, aj keď zatiaľ len vo veľmi nedokonalej forme. Pred nami stoji už len otázka ich technického zdokonalenia. Obnova sluchu po poškodení sluchového nervu nádorom sa dá dosiahnúť komerčne dostupným zariadením. Čo nás čaká v budúcnosti, umožnia pokroky v tejto oblasti zlepšiť ďalšie schopnosti mozgu, napríklad rozšíriť pamäť?

Ako sa uplatní nanotechnológia?  Nedávno bol v tejto aule ocenený veľkou zlatou medailou UK nositeľ Nobelovej ceny za chémiu profesor Feringa. Jeho prednáška o nanorobotoch bola úchvatná. Jeho zanietenie pre vedecký pokrok a pre využitie výsledkov výskumu v praxi - inšpirujúce. V závere svojej prednášky citoval Leonarda da Vinciho, podľa ktorého „tam kde Príroda končí vytváranie svojich vlastných druhov, človek s pomocou Prírody začína kreovanie nekonečnosti druhov“. Pri tejto predstave sa človeka zmocňuje vzrušenie, čo všetko bude v budúcnosti realizovateľné.

Čo nám umožní genómové inžinierstvo?  Nie je to genetické inžinierstvo, ako ho poznáme z minulosti. Je to už produkcia novej DNA pomocou „nano 3D tlačiarne“ a jej vloženie do organizmu.  Bude možná perzonalizovaná liečba pre každého jednotlivého pacienta so zhubným nádorom alebo s infekciou spôsobenou mikroorganizmom rezistentným na antibiotiká. Podieľajú sa na tom viaceré firmy. Jedna z nich pracuje na editovaní genómu prasiat, na jeho humanizácii, malo by to zabezpečiť neobmedzenú zásobu orgánov na transplantáciu.

Budúcnosť nepochybne umožní omnoho účinnejšie bojovať s rozličnými ochoreniami ako to dokážeme dnes. Technický pokrok okrem nesmierneho prínosu však v sebe skrýva aj určité riziká. Nepovedie čoraz väčší podiel techniky v medicíne ku technokratickému prístupu k pacientovi? Nebude pre lekára jeho pacient zariadením ako je pre automechanika pokazené auto?

Nemožno sa tiež ubrániť nejasnej, skôr len tušenej obave. Vieme si jasne domyslieť potenciálne riziká?  Regeneračný potenciál prírody je obrovský, nevypomstí sa nám však ak ho preceníme? Ostáva nám len veriť, že homo sapiens dokáže dostatočne krotiť svoju túžbu pretvoriť sa v homo deus.

Budúci lekári budú teda musieť nielen kontrolovať svoju túžbu po rýchlom progrese, ale aj odolávať  tlaku komerčných záujmov, ktoré mohutnejú.

Musíme veriť, že nám pomôže niečo, čo podľa Platóna predstavuje „Ideu Dobra“. Platón všeobecné idey chápal ako skutočne existujúce, nezávisle od ľudskej mysle alebo od prírody. Všeobecné idey, Krásu, Pravdu, Spravodlivosť, medzi ktorými je najvyššou idea Dobra, poznávame akýmsi mentálnym zrakom. Ich poznanie robí človeka lepším. Mysliteľ a prírodovedec Blaise Pascal hovoril, že srdce má svoje dôvody, o ktorých rozum nič nevie. Možno je to ten krásny pocit uspokojenia až eufórie po vykonaní dobrého skutku, ktorý všetci poznáme.

Tu pramení moja viera, že medicína si v budúcnosti udrží svoje humanistické poslanie, ktoré pretrváva po tisícročia aj napriek rôznym nástrahám.

Chorý človek, ktorý prichádza k lekárovi s obavami o svoje zdravie alebo aj o svoj život, bude aj v budúcnosti u neho hľadať nielen vysokú odbornú pripravenosť, ale aj porozumenie a účasť na jeho osude. Bude chcieť nájsť dôveru k nemu. Dôvera pacienta v lekára bude vždy významnou súčasťou liečby. Celoživotným krédom lekára musí aj v budúcnosti byť nielen profesionalita, ale aj empatia. Výchova budúcich lekárov v tomto duchu bude jednou z najdôležitejších súčastí našej pedagogickej činnnosti.

Pamätná medaila k 100. výročiu založenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Veľkosť: Ø 100 mm
Materiál: Tombak
Hmotnosť: 600 gramov
Autor: Akademický sochár Marián Polonský
Razila: Mincovňa Kremnica š. p.
„1919 - 2019"

AVERZ:
Hlava mladej ženy zobrazenej sprava symbolizuje „Salus - zdravie“ a na prvý pohľad humánnu medicínu. Pole medaily je v kruhopise na pokraji medaily vymedzené perlami, ktorých počet sto poukazuje na sté výročie.
N á p i s  v  h o r n e j  č a s t i  m e d a i l y  v  š i e s t i c h  r i a d k o c h  z n i e: 100 ROKOV LEKÁRSKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE. Rozkvitnutý lipový veniec je poukázaním na dielo zakladateľov fakulty spred sto rokov a jeho úspešné trvanie. V ľavej časti medaily v súlade s kontinuitou je citovaný averz medaily k 90. výročiu LF UK s menami všetkých doterajších dekanov a do štvorca komponovanými znakmi UK v Prahe, UK v Bratislave (portrét Komenského), štátnym znakom SR a s erbom mesta Bratislava. Pod tým je vkomponovaný reverz medaily LF UK k 80. výročiu so zobrazením Asklépia ako prednášajúceho o anatómii, fyziológii a terapii a ich budúcnosti. Spod lipového venčeka a miniatúry medaily pokojne padajú pramienky účesu. V trojuholníkovom políčku spoja miniatúr je umiestnené meno súčasného
d e k a n a  L F  U K : J U R A J  Š T E Ň O, D E K A N, 2 0 1 9.
Autorská signatúra je pod miniatúrou za krkom Salus.

REVERZ:
Reverz je štvorfigúrová kompozícia so sprievodnými osobnosťami a jubilejným textom. Medaila je z ľavej strany vymedzená portrétom Hippokrata (s časťou jeho prísahy v gréčtine) a z pravej strany Kristiánom Hynkom, zakladateľom a prvým rektorom UK v Bratislave, súčasne iniciátorom založenia BRATISLAVSKÝCH LEKÁRSKYCH LISTOV, čo je pripomenutie nad jeho portrétom. Stavba kompozície pripomína sídlo dekanátu v Aspremontovom paláci so štyrmi stĺpmi a kupolou. Štyri múzy, ochrankyne alebo opatrovateľky medicínskych cností v symbolickom výbere životných prejavov sú predobrazom rozsiahleho poľa činnosti lekárov rôzneho zamerania. Ľavá postava drží v pravej ruke názornú reprodukciu obrazu novorodenca a v ľavej hneď poukazuje na genetickú špirálu. Druhá žena v pravej ruke zdôrazňuje tvrdý skelet lebky a v ľavej ruke kontrastne mäkkú hmotu mozgu. Hygieia, ako tretí stĺp, drží v ľavej ruke misku a v pravej ruke eskulapku poukazujúc na stáročnú tradíciu a nadväznosť medicínskych poznatkov. Štvrtým pilierom je držiteľka názorného zobrazenia miechy a miechových nervov, ktoré sa odtiaľ rozbiehajú do celého tela a späť. Vľavo od jej hlavy neúnavné životodarné srdce a napravo životodarné slnce. V ľavej ruke
drží lipovú ratolesť, symbol slovanstva, nie náhodou nad hlavou Kristiána Hynka. Na základoch stavby v dolnej časti medaily celkom dole je tehlička k tehličke, nad týmto základom je nápis: FACULTAS MEDICA, UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS CONDITA MCMXIX, v štyroch riadkoch.
Nad hlavami postáv je slávnostný nápis v jednom riadku: ANNIVERSARIUM MMXIX CENTESIMUM. Na obryse sa pnie v  n á z n a k u  k u p o l a  p a l á c a, v k t o r e j  j e  v l a s t n e  l o k a l i z á c i a LF UK – SLOVENSKO, BRATISLAVA, DUNAJ, v symbolickom zobrazení hradu, štátneho znaku a rieky. Krúžok s iniciálkami MK (Mincovňa Kremnica) je na hrudi Kristiána Hynka. Autorova signatúra je vľavo hore pred vlysom. Na hrane medaily je vtlačený nápis MINCOVŇA KREMNICA *2019* SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Príhovor prof. Vilčeka

Medzi ocenenými pamätnou medailou Univerzity Komenského aj pamätnou medailou Lekárskej fakulty UK bol aj 86 ročný slovensko-americký mikrobiológ, prof. Ján Vilček.

Narodil sa 17. júna 1933 v Bratislave. V roku 1964 emigroval a od roku 1965 pracoval v USA vo výskume liekov proti autoimunitným chorobám. V roku 2000 spolu s manželkou založili nadáciu The Vilcek Foundation. Bol ocenený viacerými cenami na Slovensku aj v USA. Jedno z ocenení si prevzal od bývalého prezidenta Baracka Obamu v januári 2013. Lekárkou bola aj jeho mama, ktorá promovala na lekárskej fakulte v roku 1931. Profesora Vilčeka učil ešte Ladislav Dérer, podľa ktorého je dnes pomenovaná nemocnica na bratislavských Kramároch. V New Yorku pracuje 55 rokov.

Na Slovensko poslal z USA zdravicu a pozrite sa ako obdivuhodne krásne stále hovorí po slovensky a akú závideniahodnú myseľ vo svojom veku pán Vilček má.