2021

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD. (Letter to the Editor, The New England Journal of Medicine, 2021)

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD. (Letter to the Editor, The New England Journal of Medicine, 2021)

 

Boris Mravec

Pathophysiology of Inflammatory Bowel Diseases (Letter to the Editor*)

The New England Journal of Medicine, 2021; 384: 1377-8. IF = 74,699

DOI: 10.1056/NEJMc2101562

 

Publikáciu opisuje:

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

boris.mravec@fmed.uniba.sk

 

Úloha nervového systému pri zápalových chorobách čriev

Ako uvádza John T. Chang v prehľadovom článku „Pathophysiology of Inflammatory Bowel Diseases“ publikovanom v The New England Journal of Medicine (2020; 383 (27): 2652-64), etiopatogenéza zápalových chorôb čriev predstavuje komplexný proces, zahŕňajúci genetické, environmentálne, epitelové, mikrobiálne a imunitné faktory. Avšak jeden významný faktor, konkrétne nervový systém, ale nie je v tomto prehľadovom článku vôbec spomenutý. A práve na význam tohto faktora v etiopatogenéze chorôb čriev upozorňujem v liste editorovi.

Imunitná homeostáza je nevyhnutná pre normálne fungovanie organizmu. Jej narušenie predstavuje jeden zo základných faktorov, ktorý sa podieľa na etiopatogenéze zápalových chorôb čriev. Medzi primárne faktory, ktoré zodpovedajú za udržiavanie imunitnej homeostázy patrí aj nervový systém. Autonómne a senzitívne nervy modulujú aktivitu imunitných orgánov, tkanív a imunitných buniek a takto regulujú imunitné reakcie na lokálnej, regionálnej a systémovej úrovni. Ako obzvlášť významné sa javí toto regulačné pôsobenie v tráviacom trakte, kde nervový systém, konkrétne vlákna nervus vagus, kontinuálne modulujú, respektíve tlmia reaktivitu imunitných buniek na zložky mikrobioty, ktoré sú prítomné v lúmene čriev. Vlákna nervus vagus, ktoré inervujú črevá sú totiž súčasťou takzvanej cholinergickej protizápalovej dráhy, ktorá prostredníctvom acetylcholínu tlmí aktivitu imunitných buniek v organizme. Tento tlmivý účinok zabraňuje vzniku neprimerane nadmernej zápalovej reakcie, ktorá by mohla viesť k poškodeniu tkanív. Experimentálne a klinické údaje naznačujú, že zníženie tlmivého účinku nervus vagus na imunitné bunky v črevách predstavuje jeden z faktorov, ktorý vedie k rozvoju zápalovej reakcie zameranej na črevnú mikrobiotu a tým k vzniku zápalových chorôb čriev. Uvedené poznatky o úlohe nervového systému tak vytvárajú podklad pre nové terapeutické postupy využiteľné v liečbe zápalových chorôb čriev. Ide o postupy, zamerané na aktiváciu mechanizmov, ktoré zabezpečuje cholinergická protizápalová dráha. Tieto postupy môžu zahŕňať:

·         aplikáciu agonistov α7 podtypu nikotínových receptorov (napr. nikotín, alebo selektívnejšie pôsobiacich látok), ktoré sprostredkúvajú inhibičný vplyv acetylcholínu uvoľňovaného zo zakončení nervus vagus na makrofágy v črevách;

·         podávanie vysokotukovaj stravy, prípadne agonistov cholecystokinínu, čím sa prostredníctvom vago-vagového reflexu aktivuje cholinergická protizápalová dráha;

·         iné postupy aktivujúcu eferentné dráhy nervus vagus, ako sú meditácia, bio-feedback, pravidelná fyzická aktivita, elektrická stimulácie nervus vagus a ďalšie.

 

* Ide už o druhý Letter to the Editor publikovaný v tomto časopise za posledných 5 rokov, ktorý vzišiel výhradne z pracoviska LF UK v Bratislave (publikácie v tomto časopise, ktorých autormi sú iba vedci zo Slovenska, sú veľmi raritné). Predchádzajúci Letter to the Editor publikoval v roku 2017 MUDr. Michal Turček, PhD. odborný asistent Psychiatrickej kliniky LF UK a UN Bratislava (Turček M. Post-Traumatic Stress Disorder. N Engl J Med 2017 Nov 2;377(18):1796).