Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk

Všeobecné informácie o projekte

Kontakt

Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.

Email: peter.labasfmed.uniba.sk

Názov projektu

Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií

 

Kód ITMS

26240220056

Žiadateľ

Univerzita Komenského v Bratislave

Operačný program

2620002 OP Výskum a vývoj

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os

Prioritná os 4 – Podpora výskumu a vývoja v BK

Opatrenie

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Kód výzvy

OPVaV-2009/4.2/04-SORO

Celkové výdavky k projektu (EUR)

989,426.77

Požadovaná výška NFP (EUR)

939,955.43

Trvanie projektu (mesiace)

36

 

Ciele a aktivity projektu

Ciele projektu

Strategický cieľ projektu:

Výskum optimálneho záznamu, spracovania, analýzy a vyhodnocovania priestorových informácií o aktivite rúk operatérov počas operácií.

Špecifické ciele projektu:

1. Klasifikácia operatérov do zručnostných tried na základe pokročilej analýzy záznamov aktivít rúk operatérov pri endoskopických a laparoskopických operáciách.

2. Zabezpečenie technickej infraštruktúry nevyhnutnej pre potreby výskumu.

 

Aktivity

Hlavné aktivity:

aktivita 1.1. Modernizácia technickej infraštruktúry

aktivita 2.1. Vývoj aplikácie umožňujúcej vyhodnocovanie trajektórií pohybov rúk z hľadiska optimálnosti pohybov.

Podporné aktivity:

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

Projektový tím

Peter Labaš, prof. MUDr. CSc.

Marek Čambal, MUDr. PhD.

Ľudovít Lukáč, doc. MUDr. PhD.

Richard Reis, MUDr. PhD.

Boris Hrbatý, MUDr. PhD.

Ivan Satko, MUDr.

Alexander Škoda, MUDr.

Cecilia Rokusek, prof. Ed.D.,R.D.

Pavel Zonča, MUDr., PhD.

Vladimír Kostka, MUDr.

Peter Stanko, doc. MUDr. CSc.

Martin Huťan, MUDr., PhD.

Andrea Bolgáčová, MUDr.

Nataliya Shilova, MUDr.

Olena Ladičová, MUDr.

Igor Bátora, doc., MUDr., PhD.