Štrukturálne fondy EÚ

Operačný program Výskum a inovácie (2014-2020)

Schválené projekty s participáciou LF UK: 

Kontinuálne monitorovanie vybraných ochorení v medicínskom výskume a praxi. (3133010B918) 

Využitie pokročilých informačno-technologických nástrojov pri medicínskej praxi. (3133010B621)

 

 

Operačný program: Vzdelávanie

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

Tvorba študijného programu MPH Master of Public Health na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Centrá excelentnosti na LF UK 

 

Ďalšie projekty v operačnom programe: Výskum a vývoj

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Pavol Babál, CSc.

Centrum prediktívnej diagnostiky nádorov mäkkých tkanív

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.

Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií

 

 "Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"