Štrukturálne fondy EÚ

Operačný program Výskum a inovácie (2014-2020 (2023))

Schválené projekty s participáciou LF UK: 

Výskumná agentúra

 

313021BUZ3

USCCCORD: Zvýšenie kapacít a kompetencií Univerzity Komenského vo výskume, vývoji a inováciách. 

Výstupy projektu: publikácie: Varga et al., Gálfiová et al., Kachlík et al., Csobonyeiová et al., Adamičková et al., Čeháková et al., Straka et al., Varga, Klein; Thurzo et al., Csobonyeiová et al.2  , autorské diela: Obrazová story stem cells preparationObrazová story stem cells mikro

Univerzita Komenského- rektorát, FMFI, PRIF, UVP a LF "USCCCORD"

 

313011AGF5

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

Univerzita Komenského- JLF a LF "BIOFORD"

Výstupy projektu: publikácie: Plavá et al.; Zborník Biomedicínsky výskum IV; Palacka et al.

Tlačová správa projektu

 

313011T431

Výskum a vývoj v lekárskych vedách - cesta k personalizovanej liečbe závažných neurologických, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení

Univerzita Komenského- JLF a LF "PROMEGA"

 

Ministerstvo Hospodárstva SR

313012Q751

Strategický priemyselný výskum a vývoj humánnych liečiv na báze biopreparátov vápnika zacielených na prevenciu a liečbu osteologických civilizačných ochorení

BIOMIN, a.s. (Kyselovič) https://biomin.sk/eu-fondy-a-stimuly/ Projekt humánna štúdia

Projekt: „Strategický priemyselný výskum a vývoj humánnych liečiv na báze biopreparátov vápnika zacielených na prevenciu a liečbu osteologických civilizačných ochorení“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Názov a sídlo prijímateľa: BIOMIN, a.s., Potočná 1/1, 919 43 Cífer

Partner projektu: Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK

Miesto realizácie projektu: Cífer

Nenávratný finančný príspevok: 1 236 625,05 EUR

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je priemyselný výskum v spojení s klinickým výskumom vedúci k zásadnej inovácii liekovej formy účinnej látky BIOMIN H so súčasnou zásadnou inováciou technologického procesu výroby inovovaného liečiva. Výstupom projektu bude nová účinnejšia lieková forma s výraznejšie príjemnejším spôsobom užívania ako pôvodný liek a s tým súvisiaca zásadná inovácia technologického procesu výroby lieku

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

Zmluva o zriadení spoločného pracoviska; Zmluva o efektívnej spolupráci

 

Kontinuálne monitorovanie vybraných ochorení v medicínskom výskume a praxi. (3133010B918) (projekt predčasne ukončený k 21.6.2018)

Využitie pokročilých informačno-technologických nástrojov pri medicínskej praxi. (3133010B621) 

 

Podané projektové žiadosti s účasťou LF UK:

Výskumná agentúra

DSV- výzva zrušená zo strany MŠVVaŠ SR

NFP313010V450

Výskum a vývoj v oblasti „smart systémov“ a „smart inžinieringu“ pre rozvoj priemyslu 4.0

UK (JLF) (Varga, Danišovič)

NFP313010V461

Výskum pokročilých metód umelej ventilácie pľúc a inhalačných aplikácií vzácnych plynov (xenón, hélium), vrátane návrhov funkčných vzoriek a technológií

UPJŠ (Hájková)

NFP313010T631

Vybudovanie predikčného modelovacieho centra pre monitoring srdcových a neurologických anomálií a rozvoj moderných metód identifikácie srdcových a neurologických ochorení

DWC Slovakia (Valkovič)

NFP313010U631

Inteligentné technológie na manažment zdravotného stavu rizikovej skupiny tehotných žien

Mat.Úst.SAV (Brucknerová, Vitovič)

 

 

 

Operačný program: Vzdelávanie

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

Tvorba študijného programu MPH Master of Public Health na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Centrá excelentnosti na LF UK 

 

Ďalšie projekty v operačnom programe: Výskum a vývoj

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Pavol Babál, CSc.

Centrum prediktívnej diagnostiky nádorov mäkkých tkanív

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.

Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií

 

 "Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"