Centrum prediktívnej diagnostiky nádorov mäkkých tkanív

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu

Centrum prediktívnej diagnostiky nádorov mäkkých tkanív

Kód ITMS

26240220052

Žiadateľ

Univerzita Komenského v Bratislave

Operačný program

2620002 OP Výskum a vývoj

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os

Prioritná os 4 – Podpora výskumu a vývoja v BK

Opatrenie

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Kód výzvy

OPVaV-2009/4.2/04-SORO

Celkové výdavky k projektu (EUR)

940,000.00

 

Požadovaná výška NFP (EUR)

893,000.00

Trvanie projektu (mesiace)

36

 

 

Ciele a aktivity projektu

Ciele projektu

Strategický cieľ projektu:

Identifikovať nové diagnostické a prediktívne terapeutické markery v diagnostike mäkkých tkanív a ich validácia, s ohľadom na ich použitie v praxi.

Špecifické ciele projektu:

1. Štandardizácia metód odberu a spracovania materiálu, metód realizácie a vyhodnotenia histologického a genetického vyšetrovania nádorov mäkkých tkanív.

2. Výskum známych a nových diagnostických a prediktívnych terapeutických markerov a ich korelácia s fenotypom a správaním nádorov.

3. Výskum využitia nových nízko invazívnych metód molekulárnej diagnostiky.

 

Aktivity

aktivita 1.1. Zavedenie vhodnej metodiky odberu a spracovania materiálu nádorov mäkkých tkanív.

aktivita 2.1. Identifikácia nových diagnostických a prediktívnych terapeutických markerov.

aktivita 2.2. Verifikácia identifikovaných markerov. 

aktivita 2.3. Identifikácia rizikových skupín pacientov „microarray” analýzou.

aktivita 3.1. Detekcia fragmentov nukleových kyselín v telesných tekutinách.

Projektový tím

Pavel Babál, prof. MUDr. CSc.

Ľudovít Danihel, prof. MUDr. PhD.

Ján Porubský, doc. MUDr. CSc.

Pavol Janega, MUDr. PhD.

Andrea Černá, MUDr. PhD.

Michal Palkovič, MUDr. PhD.

Andrea Urbánová, MUDr.

Štefan Galbavý, prof. MUDr. DrSc.

Emília Kaiserová, doc. MUDr. Csc.

Jozef Babala, MUDr. PhD.

František Horn, MUDr. PhD.

Jozef Mardiak, doc. MUDr. CSc.

Michal Mego, MUDr. PhD.

Denisa Ilenčíková, MUDr. PhD.

Juraj Pechan, prof. MUDr. JCSc.

Daniel Pinďák, doc. MUDr. PhD.

Jozef Šufliarsky, MUDr.

Zuzana Hlavatá, MUDr.

Štefan Pörsök, MUDr.

Michaela Leitnerová, Mgr.

Katarína Hlinková, RNDr.

Zuzana Mikulášová, Mgr.

Barbora Piačková, Mgr.

Tomáš Slamka, Mgr.

Ľuboslav Mihók, RNDr.

Martin Čermák, Ing.

Mgr. Petra Nováková, Mgr.

Gabriela Sieberová, MUDr.

Michaela Kubičková, MUDr.