MPH Master of Public Health na UK v Bratislave v anglickom jazyku

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Healt) na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku
Kód ITMS 26140230009
Žiadateľ Univerzita Komenského v Bratislave
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania
Kód výzvy OPV-2012/4.2/04-SORO
Celkové výdavky k projektu (EUR) 483 773,68
Požadovaná výška NFP (EUR) 459 584,99
Trvanie projektu do roku 2015

viac info na MPH projekt Home

Ciele a aktivity projektu

Ciele projektu

Strategický cieľ projektu

Vytvorenie nového študijného programu MPH pre potreby odbornosti a medznárodnej konkurencie schopnosti absolventov v ochrany a podpory zdravia populácie.

Väzba na príslušné ciele výzvy

Podporiť spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni.

Špecifické ciele projektu

Modernizácia vzdelávacieho procesu na UK a rozvoj medzinárodnej spolupráce s európskymi a zámorskými školami so zameraním na MPH.

 

Aktivity

Hlavné aktivity

aktivita 1.1 Analýza požiadaviek trhu vzdelávania, overenie záujmu o štúdium, národná a medzinárodná spolupráca

aktivita 1.2 Tvorba nového študijného programu MPH

Podporné aktivity

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

Projektový tím

prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

prof. MUDr. Peter Labaš, PhD.

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH

doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.

doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

MUDr. Michaela Kostičová, PhD.

MUDr. Mária Mojzešová, PhD.

PhDr. Iveta Grežďová

PhDr. Miriam Polhorská

doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.

MUDr. Vanda Výrosteková, PhD.

MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

RNDr. Martina Kotrbancová

prof. MUDr. Viera Kristová, PhD.

doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

Mgr. Peter Slezák

JUDr. Lýdia Tobiáššová, PhD.

JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

doc. RNDr. Greguš Michal, PhD.

prof. Ing. Stojan Russev, PhD.

Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.

doc. RNDr. Iveta Waczuliková, PhD.

MUDr. Darina Sedláková, MPH

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Gregory Fabian, J.D.

prof. Michael Weitzman, MD.

Todd Jusko, M.S., PhD.

doc. MUDr. Eleonóra Fabianová, PhD.

prof. Anthony J. Silvagni, D.O., Pharm., D., M.Sc., FAFPE, FACOFP dist.

prof. Dr. Leonard A. Levy, D.P.M., MPH

prof. Cecilia Rokusek, Ed.D., R.D.

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

Výstupy projektu

Aktivita 1.1 Analýza požiadaviek trhu vzdelávania, overenie záujmu o štúdium, národná a medzinárodná spolupráca

 • Tvorba dotazníkov prieskumu
 • Štatistický prehľad stavu záujmu o program
 • Nadviazanie kontaktov, minimálne šiestich (Ruprecht-Karls-Universität Heidelburg, Universität Bonn, London School of Hygiene & Tropical Medicine, The New York University of Edinburgh, University College Cork, Maastricht University, Nova Southeastern University, University Of Iowa)
 • Pracovné semináre (4)
 • Písomné správy z pracovných pobytov a konzultácií
 • Pracovné materiály k jednotlivým výučbovým oblastiam (environmentálne zdravie/hygiena, epidemiológia, sociálne a behaviorálne vedy, bioštatistika, informatika, právne aspekty ochrany zdravia a zdravotníctva v právnom systéme EÚ a v právnom poriadku strednej Európy, manažment) a informačné listy predmetov (6)

Aktivita 1.2 Tvorba nového študijného programu MPH

 • Zborník prác zo záverečnej konferencie (1)
 • Predloženie študijného odboru MPH k rozhodnutiu Ministerstva školstva na zaradenie do sústavy študijných odborov Slovenskej republiky
 • Správy z domácich i zahraničných pracovných ciest
 • Vytvorenie učebníc, monografií a učebných textov z oblastí: Hygiena/Environmentálne zdravie, Epidemiológia, Bioštatistika a informatika, Sociálne a behaviorálne vedy vo verejnom zdravotníctve, Manažment, Zdravotná politika/zdravotnícka legislatíva (12)
 • Pripravený akreditačný spis na predloženie k akreditácii (1)