Príhovor dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

na začiatku akademického roka 2020/2021


Milé kolegyne a kolegovia, milí študenti,

Na našej fakulte sa stalo tradíciou privítanie študentov prvého ročníka počas „Fresher’s Day“. Spolu s prodekanmi pre pedagogickú činnosť a s predsedom Akademického senátu Lekárskej fakulty UK sa vám snažíme na úvod prvého dňa poskytnúť predstavu o tom, čo vás v priebehu budúcich šiestich rokov čaká. O namáhavej práci, ktorá bude najvýznamnejšou investíciou vášho života, ale aj o spoločenskej stránke vášho pobytu v našom krásnom meste Bratislave. Po našich úvodných príhovoroch  býva väčšia časť privítacieho dňa venovaná oboznámeniu s tým, kde sa nachádzajú jednotlivé ústavy a ďalšie pracoviská našej fakulty, ako aj spoločenskému programu, ktorý pre vás pripravujú vaši kolegovia z vyšších ročníkov. Tam sa začínate navzájom spoznávať a nadväzovať budúce priateľstvá.

Oficiálny začiatok akademického roka pre všetkých študentov slávnostne otvára rektor našej alma mater v aule Univerzity Komenského.

Tento rok sa žiaľ, nebude konať ani jedno z týchto podujatí, ktoré ostávajú v pamäti nadlho, azda na celý život. Zabránila nám v tom pandémia COVID-19.  

Zhromažďovanie väčšieho počtu ľudí v tomto období narastajúcej druhej vlny epidémie predstavuje riziko pre všetkých, pre vás študentov, pre našich pedagógov a napokon aj pre širokú verejnosť. Musíme rešpektovať špecifické podmienky, ktorým my lekári a študenti medicíny musíme rozumieť najlepšie. Tým sa musí prispôsobiť aj celý pedagogický proces. Musíme myslieť nielen na svojich kolegov. Študenti vyšších ročníkov musia myslieť najmä na pacientov, s ktorými sa stretnú počas praktickej výučby klinických predmetov. Chorí a starí ľudia sú najzraniteľnejší. Pri nich je potrebná najvyššia miera ľudskej ohľaduplnosti a profesionálnej zodpovednosti.

Aby sme mohli realizovať praktickú výučbu teoretických, predklinických  a klinických predmetov, musíme striktne dodržiavať všetky bezpečnostné hygienické opatrenia. Prekrytie tváre rúškami, opakované umývanie a dezinfekcia rúk, dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti všade tam, kde to bude možné, musíme všetci starostlivo dodržiavať. Povinné opatrenia nájdete na webovej stránke fakulty, o ich aktualizáciu budú dbať členovia Komisie pre organizáciu činnosti fakulty počas epidémie COVID-19. Buďte prosím ostražití nielen počas výučby, ale aj vo svojom voľnom čase. Len tak sa nám podarí situáciu zvládnuť  tak, aby sme nemuseli praktickú výučbu realizovať dištančnými formami, tak ako tomu bolo v letnom semestri v minulom akademickom roku.

Teoretická výučba všetkých predmetov bude prebiehať dištančnou formou. Prednášky budú prístupné na internete. Niektoré budú strímované priamo v čase vymedzenom podľa rozvrhu a následne vám budú dostupné cez  Akademický informačný systém, takže si ich budete môcť vypočuť a pozrieť opakovane. Niektoré prednášky budú zverejnené na internete a pritom v čase, ktorý je pre prednášku určený v rozvrhu, prebehne telekonferenčná diskusia v systéme MS Teams. Tak sa vyučovací proces bude čoraz viac meniť z jednosmerného toku informácií od pedagóga ku študentom, na interaktívnu metódu štúdia.

Metódy výučby sa budú prispôsobovať aktuálnej epidemiologickej situácii, čo bude náročné nielen pre študentov, ale aj pre pedagógov. Na to, aby ste získali adekvátne vedomosti a zručnosti bude potrebná vyššia usilovnosť a  pracovné nasadenie ako v čase pred touto nebezpečnou pandémiou. Naši pedagógovia už v priebehu minulého semestra ukázali vysokú mieru pracovitosti a zodpovednosti pri plnení pedagogických povinností v sťažených podmienkach. Vysokú mieru profesionality preukázali pracovníci Výpočtového strediska LF UK. Pedagógovia za ich účinnej pomoci excelentne zvládli nielen výučbu, ale aj dištančnú formu semestrálnych a štátnych záverečných skúšok. Záverečné mesiace minulého akademického roka boli náročné aj pre administratívnych pracovníkov. Za úspešný priebeh štúdia patrí všetkým zainteresovaným vďaka a uznanie.

Okrem plnenia povinností v rámci obvyklých činností fakulty nám pribudla ďalšia povinnosť. Na zvládnutie druhej vlny epidémie spôsobenej koronavírusom bude potrebná výpomoc študentov aj pedagógov, tak ako tomu bolo v jej počiatočnej fáze. Ich práca v zdravotníckych zariadeniach a v komisiách odborníkov významne prispela k úspešnému zvládnutiu prvej fázy epidémie v rámci celej republiky. Zahraniční študenti významne pomáhali vo svojich  domovských krajinách. Prístup študentov aj našich pedagógov bol príkladný. Študenti ukázali, že sú morálne aj odborne pripravení na plnenie celoživotného poslania, ktoré si vybrali. Ich postoj si zaslúži si celospoločenské uznanie a Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je na nich patrične hrdá.  

Úspech v každej oblasti ľudskej činnosti je podmienený nielen nadaním, ale najmä morálnymi a vôľovými vlastnosťami ľudí, ktorí ju realizujú. Som presvedčený, že my máme všetky predpoklady na to, aby sme naše spoločné úlohy úspešne zvládli aj za ťažkých podmienok,  ktoré nás čakajú.

Na záver chcem nám všetkým zaželať bezpečný a úspešný akademický rok!

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS
Dekan Lekárskej fakulty UK

Bratislava, 13. 9. 2020