Výsledky Konferencie ŠVOČ a Vedeckej konferencie doktorandov LF UK

Už dlhé desaťročia je tradíciou na našej fakulte, že sa jar nesie aj v znamení prezentácie výsledkov vedeckého bádania našich študentov a doktorandov. Dňa 25. apríla 2024 prebehol už 62. ročník fakultnej konferencie Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XIX. ročník Vedeckej konferencie doktorandov Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Konferenciu otvoril svojím príhovorom prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, dekan Lekárskej fakulty UK. Úvodnú vyžiadanú prednášku mal Univ.- Prof. Dr. med. univ. Heinrich Resch z Lekárskej fakulty Sigmund Freud University vo Viedni na tému: „Bone Diseases -  present and future aspects“. Profesor Resch sa profesionálne venuje klinickej osteológii, reumatológii a gastroenterológii. Pôsobí ako konzultant v rámci Nemocnice sv. Vincenta vo Viedni, ktorá je výučbovou nemocnicou University of Vienna, a vedie Katedru klinickej osteológie v rámci Lekárskej fakulty Sigmund Freud University vo Viedni. Profesor Resch založil prvé samostatné vedecké pracovisko zamerané na ochorenia kostí a osteoporózu v rámci nemecky hovoriacich krajín. Pán profesor Resch dlhé roky výskumne spolupracuje aj s našou fakultou, konkrétne s V. internou klinikou LF UK a UNB.

Počas konania konferencie súhrnne odznelo 34 prednášok pregraduálnych študentov a doktorandov našej fakulty, a to v 6 rôznych sekciách. Počas konferencie prezentoval svoje výsledky výskumu aj mimoriadny hosť - študentka medicíny Iryna Korol z Vinnytsya National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukrajina. Rada ŠVOČ odporučila udelenie mimoriadneho ocenenia „Diploma of distinction“. Víťazom jednotlivých kategórií srdečne blahoželáme.

62. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti – Predklinická sekcia

 
 1. miesto
 

Anna Farkašová: Úloha extracelulárnej DNA a neutrofilových extracelulárnych pascí v animálnom modeli alkoholového poškodenia pečene

 
 1. miesto
 

Lukáš Balogh: Vplyv ruténatých komplexov na viabilitu nádorových a zdravých buniek

 
 1. miesto
 

Matúš Pukanec: Detekcia a charakteristika vlastností depozitu cerebrálneho železa po paracetamolom indukovanom intrakraniálnom krvácaní po 24 hodinách fyzikálnymi a histochemickými metódami

62. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti – Klinická sekcia

1. miesto

Sylvia Kasanická, Sebastián Kern: Kolonizácia nosovej sliznice študentov medicíny kmeňmi Staphylococcus aureus rezistentnými voči antibiotikám

2. miesto

Dorota Bartková: Oxytocín a vazopresín ako hormóny lásky (Spokojnosť v partnerskom vzťahu nie je spojená s variabilitou AVPR1A génu, ale s prítomnosťou dieťaťa vo vzťahu)

3. miesto

Sebastián Stanko: Stresová reakcia a emócie u dojčiat - sú prepojené?

XIX. vedecká konferencia doktorandov LF UK – Klinická sekcia

 
 1. miesto
 

Mgr. Tomáš Strečanský: Identification of bacteria directly from the whole blood by targeted nanopore sequencing

 
 1. miesto
 

Mgr. Claudia Feitscherová: Imunohistochemická detekcia imunitných buniek v ľudskom nadsemenníku – porovnanie s ľudským vajíčkovodom

 
 1. miesto
 

MUDr. Falat Jakub: Porovnanie mortality medzi ľudmi bez domova s ľudmi so stabilným bývaním spárovanými podľa veku a pohlavia akútne hospitalizovanými na internej klinike Univerzitnej nemocnice v Bratislave: retrospektívna case-control štúdia

XIX. vedecká konferencia doktorandov LF UK – Onkologická sekcia

 
 1. miesto
 

Mgr. Aneta Ševčíková: Analýza zloženia črevného mikrobiómu u myšacích xenograftov s chemorezistentnými a chemosenzitívnymi testikulárnymi nádormi z germinatívnych buniek

 
 1. miesto
 

MUDr. Minh Tuong Tran: Modely xenograftov odvodených od pacientov s karcinómom prsníka

 
 1. miesto
 

Mgr. Natália Udvorková: Sacituzumab govitekan a jeho terapeutický účinok na chemorezistentné nádory semenníkov vznikajúce zo zárodočných buniek

XIX. vedecká konferencia doktorandov LF UK – Molekulárno-klinická sekcia

 
 1. miesto
 

Mgr. Nikola Tóthová: Dynamika extracelulárnej DNA a deoxyribonukleázy po fyzickej aktivite

2. miesto

Mgr. Dominik Kodada: Multigénová analýza u pacientiek s prekancerózou a s karcinómom endometria

3. miesto

Mgr. Gabriela Bľandová: Štúdium mitochondriálnych ochorení s využitím technológií masívne paralelného sekvenovania

XIX. vedecká konferencia doktorandov LF UK – Molekulárno-experimentálna sekcia

 
 1. miesto
 

Mgr. Kristína Macáková: Extracelulárna DNA ako súčasť extracelulárnych pascí neutrofilov v patogenéze reumatoidnej a kolagénom-indukovanej artritídy

 
 1. miesto
 

Mgr. Letícia Hudecová: Vplyv LL37 na dynamiku tvorby a degradácie neutrofilových extracelulárnych pascí

 
 1. miesto
 

Mgr. Nadja Šupčíková: Plazmou aktivovaná tekutina ako liečba infekcií močových ciest?