Výsledky XVI. Vedeckej konferencie doktorandov LF UK


10. 05. 2021 08.30 hod.

V dňoch 30. apríla až 8. mája 2021 sa konal XVI. ročník Vedeckej konferencie doktorandov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencie sa zúčastnil rekordný počet doktorandov, a svoje výsledky vedeckého bádania v online priestore prezentovalo až 53 PhD. študentov našej fakulty. Práce boli tematicky rozdelené do 6 sekcií. Nakoľko konferencia doktorandov má tradične súťažný charakter, každú sekciu hodnotila nezávislá komisia troch odborných hodnotiteľov.

Prednášky – komentované prezentácie doktorandov si stále môžete pozrieť na webovej stránke: https://www.fmed.uniba.sk/konferencia/

Na základe hodnotenia odborných komisií v jednotlivých sekciách vyhlasujeme nasledujúcich víťazov v jednotlivých sekciách: 

a)      Sekcia onkologicky orientovaných prác

Hodnotiaca komisia:

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD.

MUDr. Pavol Janega, PhD.

 
 1. miesto
 

Mgr. Verona Buociková: Účinok lipozomálneho doxorubicínu zacieleného prostredníctvom folátového receptora na triple-negatívne nádorové bunky karcinómu prsníka

Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava, Virologický ústav BMC SAV, Bratislava, Latvian Institute of Organic Synthesis, Riga, Lotyšsko

školiteľ: Mgr. Božena Smolková, PhD.

 
 1. miesto
 

MUDr. Miroslav Tibenský: Propranolol pôsobí preventívne pri vzniku mamárneho karcinómu indukovaného karcinogénom,

Fyziologický ústav LF UK, Bratislava Oddelenie neurovied, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava,

školiteľ: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD

 
 1. miesto
 

Mgr. Jakub Styk: Analýza črevnej mikroflóry v bioptických vzorkách nádorov hrubého čreva,

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava,

školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.

 

b)      Gynekologicko – pôrodnícko – pediatrická sekcia

Hodnotiaca komisia:

prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.            

1-2. miesto

MUDr. Lenka Lapides: Uterine natural killer cells in context of implantation,

Ústav histológie a embryológie LF UK; Ústav patologickej anatómie LF UK,

školiteľ: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. a prof. MUDr. Pavel Babál, PhD.

1-2. miesto

MUDr. Katarína Krivošíková: Význam deficitu vitamínu D v patogenéze hypertenzie u obéznych detí,

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie LF SZU Bratislava, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha, Česká republika, Pediatrická klinika, Detská fakultná nemocnica Dr. von Haunera, LMU univerzita v Mníchove, Nemecko ,

školiteľ: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

3. miesto

MUDr. Kristína Bartakovičová: Poruchy spánku a ich vzťah k adaptívnemu správaniu a k hladinám 6-sulfatoxymelatonínu v moči v súbore detí s poruchami autistického spektra,

Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave,

školiteľ: Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.

 

c)       Sekcia zameraná na metabolizmus, vnútorné choroby, neurológiu a duševné zdravie 

Hodnotiaca komisia:

doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.            

doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

 
 1. miesto
 

MUDr. Peter Stanko: Protekcia kardiovaskulárneho systému pri L-NAME-indukovanej hypertenzii duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptora pre angiotenzín II,

Ústav patologickej fyziológie LF UK; III. Interná klinika LF UK a UN Bratislava, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV,

školiteľ: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

 
 1. miesto
 

MUDr. Ján Urban: Úloha CX3CL1 a ADAM17 v patogenéze difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb,

Imunologický ústav LF UK, Bratislava, NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN, Bratislava, Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita, Bratislava,

školiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.

 
 1. miesto
 

MUDr. Petra Vrbová: MikroRNA ako potenciálne biomarkery zníženého funkčného stavu a mobility u hospitalizovaných pacientov na internej klinike,

V. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Katedra farmakológie a toxikológie Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK,

školiteľ: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

 

 

d)      Sekcia zameraná na choroby hlavy a krku (oftalmológia, ORL a zubné lekárstvo)

Hodnotiaca komisia:

doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD.

MUDr. Dana Tomčíková PhD., MHA

MUDr. Bohuslav Novák, PhD.                  

 
 1. miesto
 

MDDr. Ľubomír Gazdík: Vplyv fixných čeľustno-ortopedických retainerov na vznik artefaktov pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou,

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava,

školiteľ: doc. et doc.  MUDr. Viera Lehotská, PhD.

 
 1. miesto
 

MUDr. Pavol Kusenda, FEBO: Je možné dosiahnuť dlhodobé zlepšenie zrakovej ostrosti napriek poklesu intenzity liečby pri diabetickom edéme makuly?,

Očné oddelenie, Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, Bratislava, Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Bratislava, I. Interná klinika LFUK a UNB,

školiteľ: prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH., MSc., FEBO

 
 1. miesto
 

MUDr. Juraj Sekáč: Chirurgická liečba sekundárnych glaukómov – naše skúsenosti verzus odporúčania Európskej glaukómovej spoločnosti,

Klinika oftalmológie LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava ,

školiteľ: prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH., MSc., FEBO

 

 

e)      Základný výskum v oblasti molekulárnej biomedicíny a genetiky

Hodnotiaca komisia:

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.

doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.           

 
 1. miesto
 

Mgr. Nadja Ivašková: Využitie sliny na detekciu prítomnosti SARS-CoV-2,

Ústav molekulárnej biomedicíny, LF UK v Bratislave, Centrálne prijímacie oddelenie pracovisko Ružinov, Univerzitná nemocnica Bratislava,

školiteľ: doc. RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

 
 1. miesto
 

Mgr. Kristína Macáková: Neutrofily v patogenéze reumatoidnej artritídy,

Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v Bratislave,

školiteľ: RNDr. Barbora Vlková, PhD.

 
 1. miesto
 

Jakub Janko: Neutrofilové extracelulárne pasce v stave horúčky,

Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave,

školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., práca bola vypracovaná pod vedením Mgr. Michala Pastoreka, PhD.

 

 

f)        Aplikovaný výskum v oblasti molekulárnej biomedicíny a genetiky

Hodnotiaca komisia:

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.

doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

 
 1. miesto
 

Mgr. Nikoleta Laiferová: Svalovo-špecifické mikroRNA sú zvýšené v bunkových kultúrach derivovaných z kostrového svalu pacientov s idiopatickou zápalovou myopatiou,

Ústav patologickej fyziológie, LFUK, Bratislava; Biomedicínske Centrum, SAV, Bratislava; Revmatologický ústav, 1. lekárska fakulta, Karlova Univerzita, Praha; Centrum Biovied, SAV, Bratislava,

školiteľ: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

 
 1. miesto
 

Mgr. Daniela Klimová: Inkorporácia chemoterapeutík do extracelulárnych vezikúl odvodených z mezenchymálnych kmeňových/stromálnych buniek,

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety,

školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.

 
 1. miesto
 

Mgr. Martin Marônek: Úloha neutrofilových extracelulárnych pascí v hojení rán,

Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma „Tor Vergata“, Rím, Taliansko,

školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.

 

Všetkým doktorandom, ktorí sa konferencie aktívne zúčastnili, srdečne gratulujeme k vynikajúcim dosiahnutým výsledkom a držíme palce pri úspešnom ukončení doktorandského štúdia! Aj výsledky dosiahnuté našimi doktorandmi sú excelentnou ukážkou toho, že vzdelávania a vedecké bádanie sú na výskumných univerzitách neoddeliteľne prepojené.

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS, dekan LF UK v Bratislave

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., predseda Rady ŠVOČ, prodekan LF UK pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy

MUDr. Pavol Janega, PhD., vedecký sekretár Rady ŠVOČ