Pregraduálne vzdelávanie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

Aké problémy sme riešili počas terajšieho funkčného obdobia Vedenia Lekárskej fakulty UK, čo sa nám podarilo vyriešiť a čo nás čaká v budúcnosti.

Priestory pre výučbu a ich technický stav

Jedným z najpálčivejších problémov boli priestory pre výučbu a ich technický stav. Počet študentov sa v minulosti trvale zvyšoval. Za obdobie pätnástich rokov od ak. r. 1999/2000 do r. 2014/2015 stúpol o 64% (z 1843 na 3018), priestory na výučbu pritom ostávali prakticky rovnaké.

Doslovne už počas prvých dní činnosti, na začiatku februára 2015,  sme začali jednať s Vedením UK o pridelenie budovy na Moskovskej ulici č. 2. Opakovanou argumentáciou sme dosiahli to, že úvahy o predaji budovy boli v hodine dvanástej zrušené, a dňa 13.5.2015 bola pridelená do užívania Lekárskej fakulte UK. Objekt však bol v havarijnom technickom stave.

Na opravu novozískanej budovy boli potrebné finančné prostriedky výrazne presahujúce bežný rozsah investícií fakulty. Navyše schátrané boli aj staré a nové teoretické ústavy na Sasinkovej ulici.  Dekan LF UK oboznámil so situáciou vtedajšieho ministra školstva Juraja Draxlera, ktorého zároveň požiadal o pomoc. Po jeho návšteve fakulty a oboznámení sa s podmienkami, za ktorých vychovávame ďalšie generácie slovenských lekárov, nám boli pridelené účelovo viazané finančné prostriedky na opravy a na rekonštrukciu „Starých teoretických ústavov“ (STU, Sasinkova 2), budovy na Moskovskej ulici č. 2, a neskôr aj „Nových teoretických ústavov“ (NTU, Sasinkova 4).

Po nutných opravách strechy, kanalizácie, celého interiéru a obnove telekomunikačného systému na Moskovskej č. 2, sme mohli začiatkom akademického roka 2016/2017 začať vyučovať v nových priestoroch. Zrekonštruovali sme aj priestory na viacerých teoretických ústavoch (Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, Mikrobiologický ústav, výťahy v STU a v Ústave patologickej anatómie), aj spoločné priestory (terasy v NTU, sociálne zariadenia v STU, NTU, v budove dekanátu, a i.). Zriadili sme aj miestnosti pre samoštúdium študentov na Sasinkovej 4 a na Moskovskej ulici.

Technické vybavenie pracovísk

Rovnako zanedbané bolo aj technické vybavenie pracovísk. Okrem finančných prostriedkov na opravy budov, sa nám podarilo zaobstarať aj finančné zdroje účelovo viazané na nákup prístrojového vybavenia. Prodekani pre pedagogickú a pre vedecko-výskumnú činnosť mali za úlohu prediskutovať s vedeniami ústavov a kliník problémy v oblasti materiálno-technického vybavenia potrebného na výučbu a na výskumnú činnosť. 

Na základe analýzy sme určili priority požiadaviek a z účelovo pridelených prostriedkov sme zakúpili elektrónový mikroskop pre Ústav histológie a embryológie, vybudovali sme pracovisko tkanivového inžinierstva na Ústave biológie, zakúpili sme prístroje pre Ústav molekulárnej biomedicíny, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, aj pre niektoré ďalšie teoretické ústavy.  

V súčasnosti vystupuje do popredia ďalší problém. Čoraz viac sa zmenšujú možnosti priameho styku študenta s pacientom pre nepomer počtu študentov a počtu „pedagogických“ lôžok a operačných sál vo výučbových nemocniciach. V súlade s trendom v zahraničí sa snažíme túto skutočnosť riešiť modernizáciou výučby.  Dovybavili sme Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania simulátormi pre výučbu gynekológie a pôrodníctva, urgentnej medicíny a ošetrovateľstva. Simulátory pre výučbu detského lekárstva sme delimitovali do DFN Bratislava, ktorá poskytla adekvátne priestory pre tento účel. Pre dve klinické pracoviská, ktoré dlhodobo využívajú na výučbu videozáznamy z chirurgických výkonov (ORL klinika , Neurochirurgická klinika) sme zakúpili archivačno-vizualizačný systém umožňujúci priamy prenos obrazu a zvuku z operačných sál – z operačného mikroskopu a endoskopu –  do výučbových miestností. Aspoň čiastočne sa tak kompenzuje nemožnosť priamej prítomnosti študentov na operačných sálach.

 

Koncepčné a organizačné problémy pedagogickej činnosti

Najväčšia časť práce nás čakala v oblasti koncepčných a organizačných problémov pedagogickej činnosti. Materiály pripravené ku koncu predchádzajúceho funkčného obdobia, ktoré boli  predložené Akreditačnej komisii, poradnému orgánu vlády SR (AK), obsahovali aj  nedostatky, ktoré by narúšali logickú náväznosť štúdia jednotlivých predmetov. Tak napríklad, farmakológia (v nezmenenej koncepcii) sa mala začať vyučovať v druhom ročníku, teda pred dokončením výučby fyziológie a pred začiatkom výučby patologickej fyziológie. Opravy študijného programu (ŠP) sa týkali aj výučby lekárskej chémie.

Preto už na začiatku januára 2015 novozvolený dekan LF UK (ešte pred oficiálnym nástupom do funkcie) v spolupráci s vedúcou pedagogického oddelenia, vedúcou referátu vedy a výskumu a s tajomníčkou LF UK pripravili návrh na riešenie najnaliehavejších problémov. Urobili sme zmeny v ŠP, v rozsahu, ktorý AK bola ochotná akceptovať a upravený materiál zaradiť na rokovanie. Ďalšie nedostatky vystúpili do popredia po schválení materiálov v AK. Niektoré boli vážnou překážkou realizácie výučby:

-          Vo výučbe mikrobiológie hrozil súbeh vyučovania v 2. aj v 3. ročníku, čo by kládlo dvojnásobné nároky na priestorové a personálne zabezpečenie.

-          Kumulácia skúšok z predmetov fyziológia, biochémia, mikrobiológia a imunológia v letnom semestri 2. ročníka bola neúnosná, a pre viacerých študentov predstavovala hrozbu ukončenia štúdia pre neprospech.

Nápravu bolo možné realizovať len rozsiahlymi zmenami ŠP. Bolo napríklad potrebné presunúť výučbu imunológie z 2. do 3. ročníka, anglický jazyk z 3. do 2. ročníka  a zmeniť počty kreditov z anatómie, histológie a embryológie, a iných predmetov tak, aby bol dodržaný počet povinných kreditov a hodín výučby na akademický rok. Takáto zmena bola možná len na základe novej žiadosti o zmenu ŠP adresovanej AK.

Vedenie  LF  UK  schválilo  predĺženie riadneho skúškového obdobia na LF UK o jeden týždeň do konca prvého júlového týždňa. Vedenie LF UK posudzovalo aj návrh na zrušenie augustových termínov skúšok, ktorý neschválilo. Skúšky bude možné absolvovať aj v priebehu posledných dvoch týždňov v mesiaci august.

Vedenie sa tiež zaoberá vedecko-pedagogickými postupmi pracovníkov ústavov a kliník tak, aby bol na pracoviskách dostatočný počet habilitovaných a inaugurovaných. V tejto oblasti sa uskutočnili aj konkrétne kroky - zvýšila sa odmena za úspešnú habilitáciu (z 1000 na 2000 Eur) a inauguráciu (z 1200 na 3000 Eur), obhajobu PhD. (zo 700 na 1000 Eur), DrSc. (z 1200 na 5000 Eur) ako aj za udelenie vedeckého stupňa IIa (z 0 na 1200Eur) a stupňa I (z 0 na 3000Eur).

 

Hodnotenie kvality výučby

Kvalita výučby na lekárskej fakulte sa najobjektívnejšie meria vedomosťami, ktoré si študenti trvale zapamätali, schopnosťami ich využitia v praxi, a najmä pripravenosťou jej absolventov pre výkon povolania. Výsledky retenčných testov, študentských a absolventských ankiet, a rozhovorov so študentmi ukazujú, že v tejto oblasti máme rezervy.

Vnútorný systém kontroly kvality výučby sme okrem vyhodnocovania každoročných ankiet realizovali aj identifikovaním problematických oblastí výučby pravidelnou komunikáciou so zástupcami študentov, a to počas zasadnutí Vedenia LF UK, Kolégií dekana, Akademického senátu LF UK, aj osobitným rokovaním so ŠČ AS. Zistili sme viaceré nedostatky, ktoré sme riešili v čo najkratšom čase, niektoré dokonca urgentne. Takým bolo napríklad problematické udeľovanie zápočtov z predmetu Mikrobiológia v dôsledku odklonu od schváleného študijného plánu v rozpore so študijným poriadkom LF UK, aj v rozpore s vyššími právnymi normami. VLF operatívne a účinne zasiahlo a zjednalo nápravu.

Na nápravu nedostatkov v praktickej výučbe chirurgie avizovaných študentami bol vydaný príkaz na zverejnenie plánu a náplne stáží (meno pedagóga, téma učebnej látky) z klinických predmetov na webových stránkach kliník.

Nedostatky v teoretickej výučbe, najmä nedostatočná účasť na prednáškach, sa taktiež viac prejavujú pri výučbe klinických predmetov. Pripravili sme možnosť sledovania prednášok cez internet. Technicky je vyriešená možnosť priameho strímovania prednášok. Jej využitiu zatiaľ bránia viaceré reálne aj domnelé potenciálne problémy. Je to však len jedna z metód zvyšovania kvality výučby v blízkej budúcnosti.

Zistili sme aj prípady porušovania etiky partnerského vzťahu pegagóg – študent. Prijali sme účinné opatrenia na nápravu na troch klinických pracoviskách.

Anonymné ankety sa v budúcnosti budú realizovať len v elektronickej podobe (cez anketový  systém poskytovaný  FMFI  pracujúci  s  dátami  z AIS2). Údaje z nich budú dostupné len dekanovi a tým členom Vedenia LF UK  (z radu prodekanov pre pedagogickú činnosť), ktorí budú dekanom poverení na prevzatie ankiet a budú primárne spracovávať výsledky. Vybrané časti sa budú prezentovať všetkým prodekanom. Po analýze materiálu, budú konkrétne údaje prediskutované s prednostami ústavov a kliník, aby sa prijali opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov, a naopak, aby sa vyzdvihli pozitíva v činnosti ich pracovísk. Po vyhodnotení materiálu Vedením LF UK, bude so závermi a s opatreniami na nápravu oboznámený AS LF UK a napokon celá AO LF UK. Tak sa vyhneme tomu, aby sa anketová aktivita, ktorá má za úlohu zvýšiť kvalitu pedagogickej činnosti, nezvrhla na škandalizáciu pedagógov. Na druhej strane, anonymita respondentov zabráni ich prípadnému postihu za to, že popísali skutočnosť, prípadne vyjadrili svoj názor.

 

„Kvalita na vstupe“ je predpokladom „kvality na výstupe“

Za jednu z ciest zvyšovania kvality pedagogického procesu pokladáme aj zvýšenie náročnosti prijímacích skúšok. Zatiaľ sme kritériá pre prijatie na štúdium na LF UK sprísnili len pre výučbu v anglickom jazyku, kde bol problém vypuklý. Prijímacie konanie nebolo dostatočne transparentné a kritériá pre prijatie boli miernejšie ako pre štúdium v slovenskom jazyku. Prijímacie skúšky pre výučbu v anglickom jazyku  sme sa hneď na počiatku funkčného obdobia rozhodli  urobiť transparentnými. Po prvé, uskutočňujú sa len v Bratislave na pôde fakulty.  Po druhé, postupne sme zvýšili minimálny počet bodov potrebných pre prijatie na štúdium. V akademickom roku 2014/2015 boli prijatí aj uchádzači, ktorí dosiahli len 300 z 800 možných bodov.  Už na prvých prijímacích skúškach v novom funkčnom období (pre rok 2015/2016) už bolo potrebných minimálne 500 bodov,  pre rok 2016/2017 - 600 bodov, a v tomto akademickom roku sme na štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku prijali uchádzačov, ktorí dosiahli 602 a viac bodov.

Pre štúdium zubného lekárstva sú kritériá ešte prísnejšie. Počet prihlásených a prijatých študentov sa nám napriek uvedeným opatreniam neznížil, skôr naopak. Nastúpená cesta sa preto ukazuje ako správna.  V tomto trende budeme postupovať aj v budúcnosti. Vzhľadom k tomu, že písomné testy pre prijímacie skúšky na štúdium v anglickom jazyku sú po technickej stránke ešte stále ľahšie ako pre štúdium v štátnom jazyku (menší počet otázok a odpovedí, z ktorých sa zostavujú testy), prijali sme opatrenia na nápravu. Pre akademický rok 2018/2019 bude obtiažnosť testov rovnaká pre štúdium v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Z ekonomického hľadiska je dôležitá skutočnosť, že s agentúrami, ktoré organizujú prípravu, resp. robia nábor študentov na štúdium v anglickom jazyku, neuzatvárame zmluvy, ktoré by zaväzovali LF UK k vyplácaniu provízií. Tie budú poukazované len tým agentúram, ktoré uzatvorili zmluvy ešte s bývalým Vedením LF UK, a ktoré z právnych dôvodov nie je možné vypovedať.

V roku 2017 sa vymenil technicky zastaralý hardware a software používaný na prijímacích skúškach za nový, spĺňajúci požadované kritériá na takýto systém.

 

Pracovné prostredie

Areál LF UK na Sasinkovej ulici, aj interiéry budov STU a NTU boli v žalostnom stave. Je neakceptovateľné, aby sa budúce generácie lekárov pripravovali v takýchto nedôstojných podmienkach. Začali sme riešením dostupnosti najzákladnejších hygienických štandardov v budovách. Od začiatku sme však pracovali na príprave revitalizácie  areálu LF UK, ktorej prvá časť sa v súčasnosti ukončuje. Pedagógovia a ostatní pracovníci fakulty, ktorí tu strávia veľkú časť života, aj študenti, ktorí tu po dobu šiestich rokov takmer denne študujú, si zaslúžia kultivované prostredie. Verím, že do konca tohto akademického roka budeme pracovať v dôstojných podmienkach.


Sociálna oblasť

Zároveň s aktivitami na zlepšenie pracovného prostredia využívame časť finančných prostriedkov fakulty aj na zlepšenie materiálnej situácie pedagógov aj študentov.

Nie sme spokojní s finančným odmeňovaním našich pedagógov. O nápravu sa snažíme v rámci diferencovaného odmeňovania. Zvýšili sme jednorázové odmeny za publikačnú činnosť , napríklad za publikáciu v karentovanom časopise s impakt faktorom (IF) do 0,99 zo 400 na 500 Eur, za každú ďalšiu jednotku IF sa základná odmena zvyšuje o 100 Eur (doteraz o 66 Eur), za monografiu alebo kapitolu v monografii vydanej v renomovanom zahraničnom vydavateľstve autor získa od 300-1000 Eur, atď. Okrem toho autorom relevantných publikácií zvyšujeme osobné hodnotenie po dobu 12 mesiacov. Už teraz niektorí pedagógovia, ktorí sú aktívni v publikačnej činnosti získavajú k doterajšej mzde, navyše aj niekoľko sto Eur mesačne. Ďalšie finančné prostriedky priplácame za úspešnosť vo vedení doktorandského štúdia. A to všetko robíme tak, že ani jednému pedagógovi sme neznížili pohyblivú zložku mzdy  („osobné ohodnotenie“) ani o jediné euro.

Osobitne sme sa zaoberali platovými podmienkami našich pedagógov pracujúcich na klinikách. Lekári, ktorí sú zamestnancami LF UK majú totiž podstatne nižší príjem ako lekári zamestnaní v zdravotníckych zariadeniach. Za pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť platíme našich zamestnancov zo zdrojov LF UK. Za zdravotnú starostlivosť, ktorú vykonávajú v nemocniciach, však dostávajú len zlomok mzdy v porovnaní so zamestnancami nemocnice. Táto skutočnosť nám bráni v získavaní najschopnejších absolventov našej fakulty do radu našich pedagógov na klinikách. Túto nezrovnalosť už viac ako rok riešime s ministrom zdravotníctva SR. Zatiaľ bezvýsledne. Zdá sa, že našu nespokojnosť s totuto situáciou budeme musieť prezentovať aj na iných inštitúciach. Zároveň pripravujeme plán aktivít na dosiahnutie zlepšenia mzdových podmienok pedagógov na teoretických ústavoch. Veríme, že aj to pomôže zvýšiť počet pedagógov na tých pracoviskách, kde je to potrebné. Budeme dbať aj na to, aby bol na teoretických pracoviskách zabezpečený dostatočný podiel absolventov s lekárskym vzdelaním. Pomer počtu učiteľov a študentov na našej fakulte (1:5,8) je síce v porovnaní s ostatnými dvomi veľkými lekárskymi fakultami v SR veľmi priaznivý, za parametrami vyspelého sveta však zaostávame.

Finančné zdroje fakulty sú obmedzené. V roku 2015 sme ministra školstva aj ministra zdravotníctva písomne oboznámili o tom, že štátne dotácie stačia na pokrytie 42% mzdových nákladov  fakulty. Zvyšok hradíme z prostriedkov získaných za výučbu v anglickom jazyku. Napriek tomu sa snažíme čoraz viac motivovať najusilovnejších študentov aj finančne. Motivačné štipendium sme v minulom akademickom roku zvýšili o 50, a v tomto školskom roku o ďalších 50 Eur, teda na terajších 500, resp. 300 Eur za semester. Za kalendárny rok 2017 vyplatí fakulta na motivačné štipendiá 193.300,00 Eur. Pritom len časť nákladov je krytá zo štátnych dotácií, ďalšiu časť (73.313,00) musíme hradiť z vlastných zdrojov fakulty. Odmeny za 1. - 3. miesto v sekciách ŠVOČ sme v roku 2017 zdvojnásobili (zo 100-200-300 na 200-400-600 Eur), odmena za vynikajúci výsledok ŠVOČ predstavuje 700.- Eur. Zaviedli sme nové štipendium „za vynikajúce výsledky publikačnej činnosti“ pre doktorandov denného štúdia vo výške 1,500.- Eur.

Som presvedčený, že sú to dobré investície. Kvalitne vzdelaní absolventi sú najlepšou vizitkou fakulty,  najlepšou metódou zlepšenia jej reputácie. Motivácia k usilovnejšiemu štúdiu je pomocou aj pre pedagógov. Skúšať študenta s vynikajúcimi vedomosťami je potešením pre každého učiteľa.

 

Aktivity Bratislavského spolku medikov a podpora jeho činnosti

Zástupcovia BSM referovali členom Vedenia LF UK o svojich aktivitách. Mimoriadne vysoko si ceníme ich činnosť v oblasti výučby. Výučba šitia umelej kože, ktorú sami nechali vyrobiť, a nácvik sonografických vyšetrení, ktoré robili na sebe navzájom za pomoci vypožičaného prístroja, možno zaradiť do oblasti simulačnej výučby. Je výraznou výpomocou v pedagogickej činnosti fakulty, dalo by sa povedať, že členovia BSM ju niekedy vykonávajú „namiesto“ fakulty. Aktivity BSM sú financované z položky pre ŠČ AS, ktorá je každoročnou súčasťou  rozpočtu LF UK. Aby sme ocenili prínos BSM pre fakultu, poskytli sme im dodatočné priestory a navyše aj finančné prostriedky na ich úpravy a na opravu podkrovia v celkovej sume 22.500,00 Eur. V budúcnosti finančne podporíme ich návrhy na rozšírenie aktivít Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania.

 

Zvyšovanie efektivity vzdelávania v budúcnosti

Významné zvyšovanie efektivity vzdelávania v budúcnosti možno očakávať len od jeho zásadnej reformy. Zmenšovanie možnosti priameho styku študenta s pacientom v lôžkových častiach nemocníc bude potrebné kompenzovať rozšírením výučby v ambulantných zariadeniach, využívaním priameho prenosu z diagnostických a liečebných výkonov do učební, aj využívaním simulačnej výučby. Priamy styk s pacientom nahradí aj “vyučovanie pomocou hercov”. Hercami budú sami študenti. Ich scenárom bude učebný text. Jeho zvládnutie a prezentácia počas výučby výrazne posilní pamäťové engramy, napomôže trvalému uloženiu poznatkov v pamäti.

Aj v teoretickej výučbe bude potrebné zmeniť  jej formu. Po technickej stránke máme pripravené priame strímovanie prednášok. Klasické prednášky však postupne  budú ustupovať interaktívnej komunikácii (team based learning). Bude nutná koordinácia výučby teoretických, predklinických a klinických predmetov, o ktorej už dlhodobo hovoríme. Obsah výučby teoretických a predklinických predmetov bude potrebné čoraz viac orientovať na aplikáciu poznatkov v praxi. Od pedagógov to bude vyžadovať hierarchizáciu poznatkov a vysvetľovanie ich vnútorných súvislosti (problem based learning). Návrh definitívneho znenia študijného plánu však možno urobiť až potom, keď všetky uvedené aspekty budú posúdené pracovnými skupinami pedagógov z jednotlivých predmetov v multidisciplinárnych diskusiách aj so študentmi našej fakulty.

Pri všetkých krokoch vedúcich k inovácii výučby musíme mať na pamäti, že to čo nazývame logickým alebo tvorivým myslením, je podmienené získaním dostatočného množstva relevantných poznatkov.  Medicína naďalej ostane namáhavým štúdiom, a dobrým lekárom sa možno stať len na základe tvrdej práce. Dobrý pedagóg ju dokáže len trochu uľahčiť a predovšetkým ju urobiť zaujímavou. Reforma výučbového procesu je dlhodobá úloha, musia sa do nej zapojiť všetci pedagógovia aj študenti. Zmena obsahu kurikula bude zmysluplná len ak sa urobí po zrelej úvahe, po posúdení všetkých faktov a súvislostí. Reforma štúdia nemôže byť urobená „od zeleného stola“.

 

Za Vedenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS

Dekan Lekárskej fakulty UK

Bratislava, november 2017