AKREDITÁCIA LF UK

Akreditačná rada LF UK

Akreditačná rada Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len "Akreditačná rada LF UK") je stálym orgánom fakulty pre zabezpečenie hodnotenia študijných programov na všetkých stupňoch štúdia v oblasti poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na LF UK.

Akreditačná rada LF UK bola zriadená rozhodnutím dekana LF UK (Vnútorný predpis LF UK č. 7/2022) po prerokovaní v Akademickom senáte LF UK dňa 15. 2. 2022 a po schválení Vedeckou radou LF UK dňa 17. 2. 2022.

  • Dodatkom č. 1 (Vnútorný predpis LF UK č. 4/2023) bolo v februári 2023 upravené zloženie Akreditačnej rady LF UK. Predpis bol prerokovaný v Akademickom senáte LF UK dňa 14. 2. 2023 a schválený Vedeckou radou LF UK dňa 4. 3. 2023.
  • Dodatkom č. 2 (Vnútorný predpis LF UK č. 29/2023) bolo v októbri 2023 upravené zloženie Akreditačnej rady LF UK. Predpis bol prerokovaný v Akademickom senáte LF UK dňa 12. 9. 2023 a schválený Vedeckou radou LF UK dňa 4. 10. 2023.

Na pôsobnosť, úlohy a princípy fungovania Akreditačnej rady LF UK sa primerane vzťahujú ustanovenia druhej časti, prvého oddielu (čl. 9 a nasl.) Vnútorného predpisu UK č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave v aktuálnom znení.

Zloženie Akreditačnej rady LF UK:

Členovia, ktorí reprezentujú študijné odbory realizované na LF UK:

Členovia, ktorí reprezentujú externé prostredie:

Členovia, ktorí zastupujú záujmy študentov:

Na 1. zasadnutí Akreditačnej rady LF UK bol za predsedu AR LF UK zvolený prof. MUDr. Ján Murín, CSc.jan.muringmail.com )

 

Zápisnice z rokovaní AR LF UK

1. zasadnutie AR LF UK dňa 27.4.2022

2. zasadnutie AR LF UK dňa 11.5. 2022

2. zasadnutie AR LF UK dňa 11.5. 2022 - dodatok z 30.5.2022

3. zasadnutie AR LF UK dňa 7.6.2023

4. zasadnutie AR LF UK dňa 22.9.2023

Akreditačná rada UK - stanoviská k ŠP z LF UK

Akreditačná rada UK prerokovala študijné programy uskutočňované na LF UK dňa 1. 7. 2022.

Zápisnica

Príloha - schválené ŠP z LF UK

Rady študijných programov na LF UK

<output>ditačná rada LF UK bola zriadená rozhodnutím dekana LF UK (Vnútorný predpis LF UK č. 7/2022) </output>

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zriadil 16. 3. 2022 Rady študijných programov pre všetky stupne štúdia poskytovaného na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (Vnútorný predpis LF UK č. 8/2022).

Rady študijných programov LF UK pre všetky stupne poskytovaného štúdia (ďalej len "RŠP") sú stálymi orgánmi LF UK, ktorých hlavnou úlohou je vypracovanie návrhu na akreditáciu nového študijného programu, návrhu na úpravu študijného programu alebo návrhu na pozastavenie alebo zrušenie študijného programu.

Na pôsobnosť, úlohy a princípy fungovania RŠP LF UK sa primerane vzťahujú ustanovenia druhej časti, druhého oddielu (čl. 20 a nasl.) vnútorného predpisu UK č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave v aktuálnom znení.

RŠP pre študijný program Všeobecné lekárstvo a študijný program General Medicine

Predseda: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD, MPH, FRCP, FEFIM

Členovia:
prof. prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.

Členovia za zamestnávateľov:
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
prof. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
Ing. Mongi Msolly, MBA
MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA,
MUDr. Peter Bartoň

Zástupca študentov:
Lucia Ilavská
Simona Tóthová

RŠP pre študijný program Zubné lekárstvo a študijný program Dentistry

Predseda: prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

Členovia:
doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.
doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH
doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MHA, MPH

Členovia za zamestnávateľov:
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
prof. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
Ing. Mongi Msolly, MBA
MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA,
MUDr. Peter Bartoň

Zástupca študentov: 
Anna Brunnerová
Miroslava Hreňovčíková

RŠP pre študijné programy doktorandského štúdia

Predseda:

Členovia:
prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH, MHA
prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D., MPH
prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA
prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC
prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH, FEBO
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
prof. MUDr. Milan Profant, PhD.
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD, MPH, FRCP, FEFIM
prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.
prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

Členovia za zamestnávateľov:
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
prof. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
Ing. Mongi Msolly, MBA
MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA,
MUDr. Peter Bartoň

Zástupca študentov:
MUDr. Richard Jakubecz

Zápisnice z rokovaní

Rokovanie RŠP pre VL/GM a ZL/DEN dňa 19.4.2022

Rokovanie RŠP pre doktorandské štúdia dňa 26.5.2022

Rokovanie RŠP pre doktorandské štúdia dňa 17.8.2023